Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Rafał Górski
Mind Map by Rafał Górski, updated more than 1 year ago
Rafał Górski
Created by Rafał Górski over 5 years ago
39
0

Description

Mind Map on Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, created by Rafał Górski on 10/27/2014.

Resource summary

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
1 System typu ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa)
1.1 Moduł Zarządzania Finansami
1.2 Moduł Zarządzania Kosztami
1.3 Moduł Kalkulacji Procedur Medycznych
1.4 Moduł Zarządzania Kadrami i Płacami
1.5 Moduł Zarządzania Majątkiem Trwałym
1.6 Moduł Zarządzania Wyposażeniem
1.7 Moduł Zarządzania Inwentaryzacją
1.8 Moduł Zarządzania Zapasami
1.9 Moduł Zarządzania Zasobami Ludzkimi
2 Systemy typu HIS (Hospital Information System – Szpitalny System Informacyjny)
2.1 Moduł Ruchu Chorych – Oddział
2.2 Moduł Ruchu Chorych – Poradnia
2.3 Moduł Ruchu Chorych – Izba przyjęć
2.4 Moduł Zleceń Medycznych
2.5 Moduł Apteka Centralna
2.6 Moduł Apteczki Oddziałowe
2.7 Moduł Poradni Medycyny Pracy
2.8 Moduł Rozliczeń z NFZ i Innymi Płatnikami
3 dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna w UMWP, w którego skład wchodzą następujące systemy:
3.1 Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej
3.1.1 zabezpieczenie danych przed wyciekiem do osób niepowołanych
3.1.2 udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom i lekarzom
3.1.3 kopia zapasowa dla lokalnych repozytoriów elektronicznej dokumentacji medycznej
3.1.4 wyodrębniona wirtualna lub fizyczną przestrzeń dyskowa dla każdego z podmiotów leczniczych
3.2 Regionalny System typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych
3.2.1 narzędzia analityczne
3.2.1.1 wykonywanie analitycznych zapytań ad-hoc
3.2.1.2 budowanie raportów,
3.2.1.3 przeprowadzanie analiz w oparciu o zgromadzone w ramach Platformy Regionalnej zagregowane dane z Lokalnych Systemów typu BI z Hurtownią Danych
3.3 Portal Pacjenta
3.3.1 udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom i osobom uprawnionym
3.3.2 rejestracja na świadczenie usług w konkretnym podmiocie leczniczym
3.3.3 udostępnianie elektronicznych danych medycznych z jendego regionalnego repozytorium
3.3.4 zintegrowanie w czasie rzeczywistym z każdym systemem HIS znajdującym się w podmiocie leczniczym
3.3.5 usługa rejestracji
3.3.5.1 zapisanie się na wizytę w wybranym podmiocie leczniczym
3.3.5.2 weryfikacja stanu swojej kolejki
3.3.5.3 aktualizacji wybranych danych niemedycznych
3.3.5.4 notatki
3.3.6 określenia procentu liczby rejestracji
3.3.7 wydruk całości dokumentacji medycznej
3.4 Portal Menedżerski
3.4.1 prezentowanie treści generowanych przez Regionalny System typu BI
3.4.2 pracownicy urzędu marszałkowskiego
3.4.2.1 dostęp do zagregowanych danych w takim zakresie, w jakim jest to wymagane w ramach bieżącej działalności urzędu
3.4.2.2 dostęp do szczegółowych danych podmiotów
3.4.3 pracownicy powiatów
3.4.3.1 dostęp do szczegółowych danych podległych im podmiotów leczniczych
3.4.4 dostęp do danych analityczno-raportowych
3.4.5 dostęp do informacji zwrotnych okresowych
3.4.5.1 MSW/CSiOZ (rejestr pacjentów
3.4.5.2 NIL/CSiOZ (rejestr lekarzy)
3.4.5.3 RPWDL/CSiOZ (rejestr świadczeniodawców)
3.4.5.4 weryfikacja w trybie off-line
3.4.5.5 weryfikacja z wykorzystaniem usług udostępnianych przez centralne rejestry na poziomie krajowym
3.5 Regionalny System Rejestrów
3.5.1 system rejestrów udostępniający kluczowe rejestry i dane słownikowe wszystkim pozostałym systemom regionalnym i lokalnym
3.5.2 udostępniane bazy danych Regionalnego Systemu Rejestrów jedynie osobom uprawnionym
3.6 Regionalna Warstwa Integracyjna
3.6.1 mechanizmy integracyjne umożliwiające pozyskanie danych z podmiotów leczniczych
3.6.2 efektywne pozyskanie elektronicznej dokumentacji medycznej
3.6.3 transfer danych pomiędzy systemami UMWP (BI/HD oraz Regionalnym Repozytorium Dokumentacji Medycznej) i systemami portalowymi
3.6.4 uproszczony system typu korporacyjna szyna usług (Enterprise Service Bus)
4 Systemy typu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentacji)
4.1 automatyzacji procesów obiegu dokumentów
4.2 automatyzacja przepływu pracy w podmiotach leczniczych
4.3 elektroniczna wymiana danych pomiędzy podmiotami leczniczymi
5 Systemy typu EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna)
5.1 lokalny system odpowiedzialny za składowanie i udostępnianie całej elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych
5.2 ścisła współpraca z lokalnym systemem HIS w celu prezentacji elektronicznej dokumentacji medycznej wytworzonej wewnątrz danego podmiotu leczniczego
5.3 współpraca z Regionalnym Repozytorium Dokumentacji Medycznej w celu udostępnienia wybranych elektronicznych dokumentów medycznych za pośrednictwem Portalu Pacjenta
5.4 opatrzenie dokumentacji medycznej podpisem elektronicznym
6 Lokalna warstwa integracyjna
6.1 wymiany danych pomiędzy systemami w podmiocie leczniczym i poza nim
6.2 wymiana danych z jednostką regionalną
6.3 udostępnienie usługi rejestracji w ramach Portalu Pacjenta
7 Harmonogram
7.1 Analiza
7.1.1 przygotowanie planu projektu
7.1.2 uszczegółowienie architektury pod kątem wykorzystania systemów oferowanych przez Wykonawcę
7.2 Prototypowanie
7.2.1 przygotowanie prototypu rozwiązania
7.2.2 zaprezentowanie prototypu rozwiązania w środowisku Wykonawcy
7.3 Pilotaż
7.3.1 przygotowanie i zaprezentowanie pilotażu rozwiązania na poziomie regionalnym i w 3 podmiotach leczniczych
7.4 Wdrożenie
7.4.1 przeprowadzenie wdrożenia produkcyjnego
7.4.1.1 w lokalnych podmiotach leczniczych
7.4.1.2 na poziomie regionalnym
7.4.2 migracja danych z dotychczas stosowanych rozwiązań
7.5 Testy
7.5.1 przeprowadzenie testów w celu weryfikacji zgodności wdrażanego Systemu z wymaganiami opisanymi w przedmiocie zamówienia
7.6 Szkolenia
7.6.1 przeprowadzenie szkoleń w lokalnych podmiotach leczniczych
7.6.2 szkolenia w organach tworzących
7.6.3 przygotowanie użytkowników do korzystania z nowego systemu
7.7 Usługi uzupełniające
7.7.1 zarządzaniem projektem
7.7.2 utrzymywanie dokumentacji projektowej
7.8 Asysta powdrożeniowa
7.8.1 ustabilizowanie wdrożonego rozwiązania
7.8.2 zapewnienie ciągłości działania
7.8.3 zmiany Systemu zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami
7.8.3.1 zmiany wynikające ze zmieniających się przepisów prawa
8 Zasięg
8.1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
8.2 10 starostw powiatowych
8.3 25 podmiotów leczniczych
9 Integracja systemu
9.1 zgodność z architekturą Systemu PSIeZ
9.2 dostawa oprogramowania zintegrowanego systemu w części platformy regionalnej
9.2.1 instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania na udostępnionym przez UMWP sprzęcie, systemach operacyjnych i platformach wirtualnych
9.3 dostawa oprogramowania zintegrowanego systemu w części systemu podmiotów leczniczych
9.3.1 instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania na udostępnionym przez podmioty lecznicze sprzęcie, systemach operacyjnych i platformach wirtualnych
9.4 dostawa licencji zgodnie z wymaganiami opisanymi
9.5 integracja systemu z uwzględnieniem zakresu danych ujętych w Załączniku nr 5
9.6 oprogramowanie interfejsu komunikacyjnego
9.7 wykonanie testów
9.8 przeprowadzenie szkoleń
9.9 asysta powdrożeniowa i utrzymanie systemu przez okres przewidziany w Projekcie zgodnie z wymaganiami
Show full summary Hide full summary

Similar

Command Words
Mr Mckinlay
STEM AND LEAF DIAGRAMS
Elliot O'Leary
The Cold War Quiz
Niat Habtemariam
Edexcel Additional Science Biology Topic 1
hchen8nrd
Top learning tips for students
Micheal Heffernan
What You Can Do Using GoConqr
Micheal Heffernan
Language Techniques
Liam Quach
Cómo crear un Mapa Mental
Maria Camila Ospina Valoy
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
GABRIEL JARRO
Apariencia
Jose Miguel Cadavid