Prioritet. Opptrinn og opplåning. (Særlig om pantekrav)

Description

Mind Map on Prioritet. Opptrinn og opplåning. (Særlig om pantekrav), created by hannejenta1 on 12/02/2014.
hannejenta1
Mind Map by hannejenta1, updated more than 1 year ago
hannejenta1
Created by hannejenta1 over 8 years ago
502
2

Resource summary

Prioritet. Opptrinn og opplåning. (Særlig om pantekrav)
 1. Prioritet: Hvem står hvor i en dekningssituasjon. Situasjonen: Når pantet skal realiseres, (i motsetning til det det oppstår "tomme" panteplasser ->)
  1. Utgp pantel § 1-13 - først i tid for - best i rett. Pantet som først stiftes får best prioritet
   1. Unntak dersom annet følger av rettsvernsreglene, se også tingl § 20 som gir tilsvarende regel om at evnt sikringsakt nedskyver krav som ikke har vern. imidlertid vilkår om god tro
    1. ift reglene om rettsvern kan en eldre rettighet ekstingveres en yngre dersom den ikke har vern se § 1-13 for eks på rettsvernsregler i pantel, i tillegg § 20 og 21. Merk dog at vilkår om god tro
    2. Unntak dersom annet er avtalt
     1. Prioritetsforbehold
      1. Ved stiftelse av en pant avtales det at panteretten A skal få dårligere prioritet enn den ville fått etter lovreglene. eks forbehold om at det senere kan stiftes pant inntil 2 mil B med bedre prioritet enn A
      2. Prioritetssvikelse
       1. En panthaver som etter hvert har fått en viss prioritet godtar å gå ned i prioritet for at en dårligere skal kunne rykke opp eller at panteeieren skal plassere ny heftelse på den ledige plassen
        1. se luftl § 3-28
       2. Regelen gjelder uavhengig av hvem som er pantehaver, avtalepant eller utleggspant. Begge parter må tinglyse for vern, og for begge gjelder både § 1-13 og unntakene
      3. Opptrinn eller opplåning. Spørsmål om hvordan man skal fylle "tomme" poster. Ikke spm på dekningsstadiet, men på sikringsstadier. Spm om endring av prioritetsrekkefølgen
       1. Gjenopplåning
        1. motstykke til opptrinn
         1. om lov beror på to spm. Er det greit i forholdet pantsetter/panthaver. Er det greit i forhold til panthaver/andre panthavere
          1. sistnevnte spm avhenger svaret av hvem som er den etterfølgende, et utleggstaker eller avtalepantehaver.
          2. krever avtale
           1. Hovedregelen når den etterstående er en frivillig rettserverver
            1. hovedregelen fordi vedkommende ved stiftelse av egen panterett vet at det er rettighetshaver før seg (er jo forutsatt at vet for dersom ikke viste kunne det blitt spm om ekstinksjon før spm om opplåning kom opp) og tenkte på dette da selv tok pantet. altså alltid berettiget forventning om at noen står foran og godtatt det. det ville vært en tilfeldig fordel om E bare skulle rykket opp her.
             1. unntak til hovedregelen
              1. Dersom nedbetalinger tinglyses eller kvitteres slik at pantets maksimum synker. Da er det jo ikke noe plass å gjennopplåne på.
               1. Utstedelse av restgjeldserklæring. E kontakter F og spør om han tenker å gjennopplåne. om F svarer nei er han bundet av dette og opplåning kan ikke skje
                1. dersom blir illojal opplåning. Yosuf
                 1. Dersom pantsetter innfrir Fs krav fullt ut. Da faller dette bort og den kan ikke gjenopplånes - er jo ikke noe å gjenopplåne på
                 2. RG: rettsprakis (se over) se også luftl § 3-30
                2. Opptrinnsrett
                 1. motstykke til gjenopplåning
                  1. Etterfølgende panthaver gjør ubetinget krav på opprykk i prioritetsrekken
                   1. Virkningen blir at E ikke kan skyves ned igjen ved senere opplåning, han har nå gått opp i rekkene og blir der så lenge ikke annet avtales (pri.svikelse)
                    1. Dette egentlig ikke et totrinnsspm slik som opplåning, her mer snakk om hvem E er.
                     1. Hovedregel når den etterstående er utleggstaker
                      1. RG: rt.1940 s. 221. se også luftl § 3-29 jf. 3-30 tredje punktum
                       1. Unntak til hovedregelen
                        1. versio in rem - når man ikke kan stanse gjenopplåning uten fare for tap må det kunne gjenopplånes. kjøpesenter eks ift regning på 900 som sto i veien for gjenopplåning
                         1. opplåning i samsvar med normalerutiner. Altså når man bestemmer at Per kan få pantsatt huset mot 1 mil så anmerkes dette, men pengene ikke tatt ut enda. dersom utleggstaker i dette tidsrommet, forbehold rimelig tid, stifter rett, så ser man bort fra utlegget og setter banken på første pri
                         2. Det er fordi om ikke regelen var opptrinn kunne alle vaksinert seg mot opp faktisk å la utleggstakere få dekning ved å lage store tomme poster for familiemedlemmer og så gjenopplåne de på nytt og på nytt. altså begrunnet i hensynet til effektiv beslagsrett
                        2. aktuelt når noen helt eller delvis innfrir deler av sitt forhåndsbestemte pante"beløp". Spm er om denne kan gi ut penger på nytt til samme prioritet, eller om de etterstående må rykke opp til den ledige plassen i rekken.
                         1. regnes som fordel for pantsetter, både øk og praktisk med opplåning. det fordi at ved gjenopplåning slipper pantsetter å gjennomgå en del formalia, eks slipper ny tinglysning. Også øk fordi han selv gjerne får bedre rente og vilkår samt lenger nedbet.tid når han tilbyr panthaveren sikkerhet på denne plassen i stedet for nederste plass fordi de andre rykker opp
                        3. relevant rettspraksis
                         1. Yosuf
                          1. poenger ved denne: nyskapende i norsk rett. oppstiller lojalitetshensyn som unntak til gjenopplåning. Dog likevel greit dersom F har spesiell interesse. Dommen sier lite om hva som ligger i lojalitetskravet samt unntaket til dette igjen ift spesiell interesse
                           1. faktum: E spurte F gjentatte ganger om de ville gjenopplåne. F svarte ikke. E ga så lan med pri etter F. Så gå F ut lån igjen og ville at dette skulle ta pri.plassen øverst - gjenopplåning. Her hadde F opptrådt på en slik måte at han ikke var beskyttelsesverdig
                           2. Vallerud 1
                            1. Vallerud 2
                             1. rt. 1909 s. 117 + Rt. 1910 s. 117. Regnes som hjemler for hovedregelen om opplåning dersom E er avtaleerverver
                             Show full summary Hide full summary

                             Similar

                             SSAT Verbal Questions (Analogies)
                             philip.ellis
                             GCSE Maths Quiz
                             Andrea Leyden
                             Chemistry 3 Extracting Metals Core GCSE
                             Chloe Roberts
                             Statistics Key Words
                             Culan O'Meara
                             Main People in Medicine Through Time
                             Holly Bamford
                             GCSE AQA Physics - Unit 2
                             James Jolliffe
                             Using GoConqr to teach English literature
                             Sarah Egan
                             RadioTelefonia
                             Adriana Forero
                             1PR101 2.test - Část 8.
                             Nikola Truong
                             1PR101 2.test - Část 15.
                             Nikola Truong
                             AAHI_Card set 5 (Vital sign terminology)
                             Tafe Teachers SB