UGOVOR O DJELU

Karla Komazin
Mind Map by Karla Komazin, updated more than 1 year ago
Karla Komazin
Created by Karla Komazin over 6 years ago
17
0

Description

fgsrs

Resource summary

UGOVOR O DJELU
 1. IZVOĐAČ
  1. obvezuje se OBAVITI ODREĐENI POSAO, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl.
   1. kad je ugovoreno da izradi stvar od svog materijala, a nije određena kakvoća - dužan dati materijal najmanje srednje kakvoće
    1. odgovara za kakvoću upotrijebljenog materijala isto kao prodavatelj
    2. dužan upozoriti naručitelja na nedostatke materijala koji mu je ovaj predao, a koje je primijetio ili morao primijetiti, inače će odgovarati za štetu
     1. ako je naručitelj zahtijevao da se stvar svejedno izradi od tog materijala, izvođač je dužan postupiti po njegovom zahtjevu, OSIM AKO je očito da materijal nije podoban za naručeno djelo ili ako bi izrada od tog materijala mogla nanijeti štetu ugledu izvođača - onda može RASKINUTI UGOVOR
     2. dužan upozoriti naručitelja na nedostatke u njegovom nalogu te na druge okolnosti za koje je znao ili je morao znati, koje mogu biti značajne za naručeno djelo ili za njegovo izvršenje na vrijeme - inače odgovara za štetu
      1. dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke
       1. dužan izvršiti djelo ZA ODREĐENO VRIJEME, ako nije određeno onda za vrijeme koje je razumno potrebno za takve poslove
        1. NE ODGOVARA ZA ZAKAŠNJENJE nastalo zbog toga što mu naručitelj nije predao materijal na vrijeme ili je tražio izmjene ili nije isplatio dužni predujam i uopće za zakašnjenje NASTALO PONAŠANJEM NARUČITELJA
        2. ODGOVARA naručitelju za izvršenje posla i kad posao ne obavi osobno (nije dužan posao obaviti osobno osim ako iz ugovora ili naravi posla ne proizlazi što drugo)
         1. ODGOVARA i za osobe koje su po njegovu nalogu radile na poslu koji je preuzeo, kao da ga je sam izvršio
          1. SURADNICI se za naplatu svojih tražbina prema izvođaču mogu obratiti neposredno naručitelju i zahtijevati od njega da im isplati te tražbine na teret iznosa koji u tom času duguje izvođaču
         2. dužan je naručitelju PREDATI izrađenu ili popravljenu stvar
          1. OSLOBAĐA SE TE OBVEZE ako stvar koju je izradio/popravio PROPADNE iz uzroka za koji on ne odgovara
          2. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE
           1. PRAVO ZADRŽANJA na stvarima što ih je napravio/popravio i na ostalim predmetima koje mu je predao naručitelj u vezi s njegovim radom, a RADI OSIGURANJA NAPLATE naknade za rad i naknade za utrošeni materijal te ostalih tražbina po osnovi ugovora o djelu
           2. NARUČITELJ
            1. obvezuje se PLATITI NAKNADU izvođaču za obavljeni posao
             1. NAKNADA se određuje ugovorom, ako nije određena obvezatnom tarifom ili kojim drugim obvezatnim aktom
              1. ako nije određena, UTVRDIT ĆE JE SUD prema vrijednosti djela, prema normalno potrebnom vremenu za takav posao te prema uobičajenoj naknadi za tu vrstu posla
               1. NIJE DUŽAN isplatiti naknadu PRIJE NEGO JE PREGLEDAO DJELO I ODOBRIO GA, osim ako nije drukčije određeno
                1. isto vrijedi ako je ugovoreno obavljanje i predaja djela u dijelovima
                2. ako je NAKNADA UGOVORENA NA TEMELJU PRORAČUNA S IZRIČITIM JAMSTVOM IZVOĐAČA za njegovu točnost, on ne može zahtijevati povećanje naknade čak i ako je u posao uložio više rada i ako je obavljanje posla zahtijevalo veće troškove nego je bilo predviđeno
                 1. ovo ne isključuje primjenu pravila o raskidu i izmjeni ugovora zbog promijenjenih okolnosti
                 2. ako je NAKNADA UGOVORENA NA TEMELJU PRORAČUNA BEZ IZRIČITOG JAMSTVA izvođača za njegovu točnost, pa se u tijeku rada prekoračenje proračuna pokaže neizbježnim, izvođač mora o tome bez odgađanja obavijestiti naručitelja inače gubi pravo na povećane troškove
                 3. ima PRAVO NADZORA nad obavljanjem posla i DAVATI UPUTE kad to odgovara naravi posla
                  1. izvođač mu je to dužan omogućiti
                  2. AKO se u tijeku izvršenja djela pokaže da se izvođač ne drži uvjeta ugovora i uopće da ne radi kako bi trebao, te da će izvršeno djelo imati nedostatke - NARUČITELJ MOŽE UPOZORITI izvođača na to i ODREDITI MU PRIMJEREN ROK da svoj rad uskladi sa svojim obvezama, a potom može RASKINUTI UGOVOR i zahtijevati NAKNADU ŠTETE
                   1. KAD JE IZVRŠENJE DJELA U ODREĐENOM ROKU BITAN SASTOJAK UGOVORA - a izvođač je u tolikom zakašnjenju sa započinjanjem ili završavanjem posla da je očito da ga neće završiti u roku - NARUČITELJ MOŽE RASKINUTI UGOVOR i zahtijevati NAKNADU ŠTETE
                    1. to pravo ima i onda kad ROK NIJE BITAN SASTOJAK UGOVORA - ako zbog takva zakašnjenja naručitelj očito ne bi imao interes za ispunjenje ugovora
                    2. dužan PRIMITI DJELO obavljeno prema odredbama ugovora i pravilima struke
                     1. RIZIK
                      1. kad je IZVOĐAČ DAO MATERIJAL za izradu stvari, a stvar bude oštećena ili propadne iz BILO KOJEG UZROKA prije predaje naručitelju, rizik snosi izvođač i NEMA PRAVO na naknadu za dani materijal ni na naknadu za svoj rad
                       1. ako je NARUČITELJ pregledao obavljeno djelo i odobrio ga, smatra se da mu je stvar predana, a da je kod izvođača ostala na čuvanju
                        1. ako je naručitelj pao u zakašnjenje zbog neprimanja ponuđene stvari . rizik slučajne propasti ili oštečenja stvari prelazi na njega
                        2. kad je NARUČITELJ DAO MATERIJAL - rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi naručitelj
                         1. izvođač ima pravo na naknadu samo ako je stvar propala ili bila oštećena nakon dolaska naručitelja u zakašnjenje ili ako se naručitelj nije odazvao njegovu urednu pozivu da stvar pregleda
                         2. ako je ugovoreno da će naručitelj obavljati pregled i primanje pojedinih dijelova kako budu izrađeni, izvođač ima pravo na naknadu za izradu dijelova što ih je naručitelj pregledao i odobrio, čak i ako bi oni nakon toga propali kod njega bez njegove krivnje
                        3. U SUMNJI SE SMATRA KUPOPRODAJOM ugovor kojim se jedna strana obvezuje izraditi određenu pokretnu stvar od svog materijala
                         1. ako se naručitelj obvezao dati bitan dio materijala potreban za izradu stvari - ostaje ugovor o djelu
                          1. smatra se ugovorom o djelu u svakom slučaju - ako su ugovaratelji imali na umu osobitu vrijednost izvođačeva rada
                         2. POZIV upućen određenom ili neodređenom broju osoba NA NADMETANJE za izvršenje određenih radova, pod određenim uvjetima i uz određena jamstva, OBVEZUJE POZIVATELJA da sklopi ugovor o tim radovima s onima koji PONUDI NAJNIŽU CIJENU - ta obveza se može isključiti u pozivu, onda se poziv na nadmetanje smatra pozivom zainteresiranima da dostave ponude ugovora pod objavljenim uvjetima
                          1. POZIV NA NADMETANJE ZA UMJETNIČKO ILI TEHNIČKO RJEŠENJE namjeravanih radova - obveza da pod uvjetima sadržanim u pozivu pozivatelj sklopi ugovor sa sudionikom u nadmetanju čije rješenje prihvati povjerenstvo čiji je sastav unaprijed objavljen - obveza se može isključiti u pozivu
                          2. RASKID UGOVORA VOLJOM NARUČITELJA - sve dok naručeno djelo nije dovršeno, kad god hoće, ALI je DUŽAN ISPLATITI UGOVORENU NAKNADU, umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije imao, a koje bi inače imao da ugovor nije raskinut, a i za iznos zarade što ju je ostvario na drugoj strani ili što ju je namjerno propustio ostvariti
                           Show full summary Hide full summary

                           Similar

                           ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
                           Karla Komazin
                           Le territoire Inuit
                           Jean-Romain Roy
                           Effective Citizens
                           Samuel Yeamans
                           Grafische rekenmachine
                           Hennie de Harder
                           ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
                           marko suran
                           Electricidad
                           Michelle Luna
                           Electricidad
                           Michelle Luna
                           Ldsc GRADING
                           John Carvalho
                           Ldsc GRADING
                           John Carvalho
                           3. The Bolshevik's Seizure of Power
                           ShreyaDas