UGOVOR O GRAĐENJU

Karla Komazin
Mind Map by Karla Komazin, updated more than 1 year ago
Karla Komazin
Created by Karla Komazin over 6 years ago
21
1

Description

afgsadga

Resource summary

UGOVOR O GRAĐENJU
 1. mora biti sklopljen U PISANOM OBLIKU
  1. GRAĐEVINA = zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, ceste, želj. pruge, bunari i ostale građevine čija izrada zahtijeva veće i složenije radove
   1. IZVOĐAČ
    1. obvezuje se prema određenom projektu i u ugovorenom roku IZGRADITI građevinu na određenom zemljištu ili na takvom zemljištu/postojećoj građevini IZVESTI KAKVE DRUGE GRAĐEVINSKE RADOVE
     1. dužan OMOGUĆITI NARUČITELJU STALAN NADZOR nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda
      1. za svako ODSTUPANJE OD PROJEKTA odnosno ugovorenih radova, MORA IMATI PISMENU SUGLASNOST naručitelja (bez suglasnosti ne može zahtijevati povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izveo)
       1. HITNI NEPREDVIĐENI RADOVI - radovi koje je nužno izvesti radi osiguranja stabilnosti građevine, sprječavanja opasnosti za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnosti tla na okolnom zemljištu, a izazvana je izvanrednim i neočekivanim događajima; radi sprječavanja nastanka štete uslijed tih događaja; po naredbi mjerodavnog tijela javne vlasti
        1. izvođač ih može izvesti i BEZ PRETHODNE SUGLASNOSTI naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost
         1. izvođač je dužan o tim pojavama i poduzetim mjerama bez odgađanja izvijestiti naručitelja
          1. izvođač ima pravo na PRAVIČNU NAKNADU za radove koji su morali biti izvedeni
           1. ako bi zbog tih radova ugovorena cijena morala biti znatno povećana, naručitelj može RASKINUTI UGOVOR o čemu je dužan bez odgađanja obavijestiti izvođača - ali mora isplatiti izvođaču ODGOVARAJUĆI DIO CIJENE za već izvedene radove + PRAVIČNU NAKNADU za učinjene nužne troškove
         2. NARUČITELJ
          1. obvezuje se isplatiti izvođaču određenu CIJENU
           1. CIJENA radova se može odrediti po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinična cijena) ili u ukupnom iznosu za cijelu građevinu (ukupno ugovorena cijena)
            1. AKO JE UGOVORENO DA SE CIJENA RADOVA NEĆE MIJENJATI u slučaju povećanja cijene elemenata, izvođač može svejedno zahtijevati izmjenu cijene ako bi ona trebala biti VEĆA ZA VIŠE OD 10%
             1. AKO BI UGOVORENA CIJENA MORALA BITI ZNATNO UVEĆANA, NARUČITELJ MOŽE RASKINUTI UGOVOR (ali je dužan izvođaču isplatiti odgovarajući dio cijene za do tada izvedene radove, te pravičnu naknadu za učinjene nužne troškove)
              1. AKO SU RADOVI IZVEDENI U UGOVORENOM ROKU, a u vremenu od sklapanja ugovora do ispunjenja obveze izvođača cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova su se SNIZILE ZA VIŠE OD 2%, NARUČITELJ ima pravo tražiti odgovarajuće SNIŽENJE UGOVORENE CIJENE radova iznad tog postotka
               1. U SLUČAJU ZAKAŠNJENJA IZVOĐAČA, naručitelj ima pravo na razmjerno sniženje cijene radova ZA SVAKO SNIŽENJE cijene elemenata
                1. AKO JE UGOVORENA NEPROMJENLJIVOST CIJENE, a oni su izvedeni u roku, naručitelj ima pravo na sniženje ugovorene cijene ako su se cijene elemenata smanjile toliko da bi CIJENA BILA NIŽA ZA VIŠE OD 10%, i to za razliku u cijeni preko 10%
              2. ugovorom se može odrediti pitanje izmjene cijene
               1. ako ugovorom nije predviđeno što drugo, IZVOĐAČ KOJI JE OBVEZU ISPUNIO U PREDVIĐENOM ROKU može zahtijevati povećanje cijene radova ako su se u vremenu od sklapanja ugovora do njegova ispunjenja, a bez njegova utjecaja, povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova TOLIKO DA BI TA CIJENA TREBALA BITI VEĆA ZA VIŠE OD 2%
                1. AKO IZVOĐAČ NIJE IZVEO RADOVE U ROKU SVOJOM KRIVNJOM, može zahtijevati povećanje ako su se cijene elemenata povećale bez njegova utjecaja između sklapanja ugovora i dana kad su prema ugovoru radovi trebali biti izvršeni i to TOLIKO DA BI CIJENA TREBALA BITI POVEĆANA ZA VIŠE OD 5%
                 1. IZVOĐAČ MOŽE ZAHTIJEVATI SAMO RAZLIKU U CIJENI KOJA PRELAZI 2%, 5% tj. 10%
                  1. ne može se pozivati na povećanje cijena ako je do povećanja došlo nakon njegova dolaska u zakašnjenje
              3. ako sadrži odredbu "KLJUČ U RUKE" ili neku drugu sličnu odredbu - izvođač se samostalno obvezuje izvesti SVE RADOVE potrebne za izgradnju i uporabu građevine
               1. tim ugovorom mogu biti obuhvaćeni i poslovi projektiranja
                1. ako kao ugovorna strana sudjeluje više izvođača - njihova odgovornost prema naručitelju je SOLIDARNA
                 1. UGOVORENA CIJENA obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu (pod pretpostavkom da nije došlo do izmjene opsega ugovorenih radova NA TEMELJU SPORAZUMA ugovornih strana ili iz razloga za koje ODGOVARA NARUČITELJ)
                 Show full summary Hide full summary

                 Similar

                 ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
                 Karla Komazin
                 ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
                 marko suran
                 UGOVOR O USKLADIŠTENJU
                 Karla Komazin
                 UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU
                 Karla Komazin
                 UGOVOR O ZAJMU
                 Karla Komazin
                 Zoo Animals
                 brookecusano
                 At the Zoo - Animal Sounds
                 Tania Hermida
                 Zoologia Nevertebratelor
                 Milly Filip
                 animals
                 Asma Saud
                 Important Spanish Verbs
                 madiywarner