Estadística Grup 1

annagomezg
Mind Map by annagomezg, updated more than 1 year ago
annagomezg
Created by annagomezg almost 5 years ago
6
0

Description

Núria Folguera, Gerard Ballespí, Xavi barrufet i Ana Gómez.

Resource summary

Estadística Grup 1
1 Conceptes bàsics
1.1 Població
1.1.1 Conjunt total de dades a les que es sotmès un estudi estadístic.
1.1.1.1 Exemple: la població que es pot estudiar d'Espanya.
1.2 Mostra
1.2.1 Una part de la població.
1.2.1.1 Exemple: 1000 persones preguntades
1.3 Variable estadística:
1.3.1 Quantitatives
1.3.1.1 Discretes
1.3.1.1.1 Agafen un valor determinat.
1.3.1.1.1.1 Exemple: gols que va marcar un jugador
1.3.1.2 Continues:
1.3.1.2.1 Poden agafar tots els valors posibles d'un interval.
1.3.1.2.1.1 Exemple: Kg d'una persona
1.3.1.3 els valors són números.
1.3.2 Tot allò que es pot estudiar.
1.3.3 Qualitatives
1.3.3.1 No es poden mesurar.
1.3.3.2 Ordinal
1.3.3.2.1 Es poden ordenar
1.3.3.2.1.1 Exemple: les qualificacions de l'ESO
1.3.3.3 Nominal
1.3.3.3.1 No es poden ordenar
1.3.3.3.1.1 Exemple: grup sanguini, color d'ulls,...
2 Freqüències
2.1 Nombre d'individius que agafen els diferents valors de la variable.
2.2 Absoluta
2.2.1 És el nombre de vegades que es repeteix un valor.
2.3 Relativa
2.3.1 És el cocient entre la freqüència absoluta del valor i el número total de dades.
2.4 Absoluta acumulada (d'un valor x)
2.4.1 És la suma de les freqüències absolutes dels valors menors o iguals a x.
2.5 Relativa acumulada (d'un valor x)
2.5.1 El resultat de dividir la freqüència acumulada entre el nombre total de dades.
3 Gràfics estadístics
3.1 Diagrama de barres
3.1.1 S'utilitza per representar variables quantitativas o qualitatives discrets.
3.1.1.1
3.2 Histograma
3.2.1 S'utilitza per representar variables quantitatives discretes agrupades en classes o variables quantitatives continues.
3.2.1.1
3.3 Diagrama de sectors
3.3.1 Es representen variables qualitatives.
3.3.1.1
3.4 Pictograma
3.4.1 És un símbol que comunica un missatge o descriu objectes sense referir-se a la seva forma lingüística.
3.4.1.1
3.5 Lineal
3.5.1 Es fan servir quan volem representar l'evolució d'una variable al llarg del temps.
3.5.1.1
4 De centralització
4.1 Mitjana
4.1.1 Valor obtingut al sumar totes les dades i dividir el resultat entre el nombre total de dades.
4.2 Moda
4.2.1 Valor de la variable que es repeteix més vegades.
4.3 Mediana
4.3.1 Nombre de la meitat de les observacions són majors que ell i l'altra meitat menors.
4.4 Mesures
4.4.1 De posició
4.4.1.1 Quartils
4.4.1.1.1 Els tres valors de la variable que divideixen un conjunt de dades en quatre parts iguals.
4.4.1.1.1.1 Exemple: 25%, 50%, 75%
4.4.1.2 Decils
4.4.1.2.1 Nou valors que divideixen la sèrie de dades en deu parts iguals.
4.4.1.2.1.1 Exemple: 10%, 20%,30%,40%,...
4.4.1.3 Percentils
4.4.1.3.1 Els 99 valors que divideixen la sèrie de dades en 100 parts iguals.
4.4.1.3.1.1 Exemple: 1%,2%,3%,4%,,63%,...
4.4.2 De dispersió
4.4.2.1 Rang
4.4.2.1.1 Diferència entre el valor major i el valor menor de les dades.
4.4.2.1.1.1 Exemple: de 3, 5, 6, 7 el rang és 4
4.4.2.2 Variància
4.4.2.2.1 Mitjana aritmètica de la desviació típica.
4.4.2.2.1.1 Exemple: 50+45+20+16+14= 145 145/5 = 29
4.4.2.3 Desviació típica
4.4.2.3.1 Arrel quadrada de la variància.
4.4.2.3.1.1 Exemple: S = √S²
5 És la ciència matemàtica relacionada amb la recopilació, anàlisi, interpretació i representació de dades
Show full summary Hide full summary

Similar

Atoms and Reactions
siobhan.quirk
Exam 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012 R2
Mike M
Art & Design in Context
Chloe Scott
Mapa Mental Estructura gramatical presente simple inglés
Maria Paz Cornejo
Signos de puntuación
Marybel Manotas
Revolución Francesa
Yordy Álvarez
Actos humanos
Stevens Guzman
Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones
jimena cc
Inglés - Verbos Compuestos II (Phrasal Verbs)
Gerardo Aguilar Bruno
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Naitha Hernandez
BASES EPISTEMOLÓGICAS
LAREN DOMINGUEZ