Please wait - loading…

Rettsregistrering, innehaving og notifikasjon

Description

Ikke ferdig - må utfylles med falkanger
Nicolas Amilien
Mind Map by Nicolas Amilien, updated more than 1 year ago
Nicolas Amilien
Created by Nicolas Amilien over 6 years ago
38
0

Resource summary

Rettsregistrering, innehaving og notifikasjon
 1. Rettsregistrering
  1. Verdipapir
   1. Ikke offentlig registrering (men visse myndigheter har tilgang)
    1. Altså ikke publisitet bak
    2. Registreres i en konto; kontoen er registergjenstand og registreringsmåte
     1. Det er på den registrerte kontoen at allmennaksjene, ihendehaverobligasjonene, eller aksjene står
      1. Poenget er at hvis man registrer et verdipapir i VPS så setter de normale rettsvernsreglene (feks gbl) blir heller regulert av vprl.
       1. Ligner veldig på tinglysning
       2. I praksis er askjer fungible, så oppstår skjeldent problemer med mindre salg av ALLE aksjer til S så B feks.
     2. Realregister: tar utgangspunkt i registergjenstanden
      1. Tingl § 12: kan tinglyses det som har den faste eiendom til "gjenstand", og en kan dermed søke opp den faste eiendommen, og undersøke hvilke heftelser som påhviler den
       1. "ordnet etter formuesgode"
       2. Personalregister: tar utgangspunktet i personen som har stiftet rettighetene
        1. Personalregister er ikke trygt hvis man ikke kjenner forhistorien: Hvis personen senere har overdratt det så kan man ikke lenger se at den første personen har en heftelse på tingen
         1. "ordnet etter person"
         2. Tinglysning
          1. Rettsvirkninger av tinglysning
           1. Mellom partene
            1. Rettslig: Ingen rettsvirkning
             1. Avtalen blir ikke mer gyldig av å være tinglyst
              1. Bedømmes av normal avtalerett
              2. Faktisk virkning?
               1. Må opprettes et dokument
                1. Arkiveringsfunksjon
                 1. Når partene tinglyser så har de markert overgangen fra tanke til handling
                  1. Prinsipielt er det avtaleretten, men tinglysning har praktisk betydning
                2. Ovenfor tredjepersoner
                 1. Legitimasjonsvirkning
                  1. Både positiv og negativ troverdighet
                  2. Notoritet
                   1. Gir rettsvern
                   2. Publisitet
                    1. Viktig ovenfor boet ift utleggstakere
                    2. Ulempen; sikrer alle tre men det er kostnadskrevende
                   3. Begreper
                    1. Skille mellom matrikkelen og grunnboka
                     1. Grunnboka; rettsregister med rettslige konsekvenser
                      1. Gir rett
                      2. Matrikkelen: gir opplysninger om eiendom, grense, bygg, adresse. Men skaper ingen rettslig legitimasjon eller vern mot kreditorer
                       1. Gir opplysninger
                      3. Ekstrakt
                       1. Et sammendrag av dokumentet "ekstraktet" blir ført inn i grunnboka. Men det er dokumentet som er avgjørende ved feil osv.
                       2. Dagbok
                        1. Gammelt begrep; nå kun registrert 1 gang, men før dokumentet er kontrollert, står det en merknad om at registreringen ikke er endelig
                         1. Har nå elektronisk registrering
                        2. Dagbokføringstidspunkt
                         1. Når dokumentet er endelig registrert, den dagen det kommer inn til registerføreren, er det som tilsvarer dagbokføringstidspunktet, men ikke enda kontrollert
                       3. Rettsregister: register der formålet er å regulere forholdet mellom retten til et formuesgode
                        1. Feks grunnboka, løsøregisteret, skipsregisteret, luftfartøysregisteret og verdipapirregisteret
                         1. Register kan i tillegg tjene til andre formål; feks kontrollformål eller mer abstrakt som aksjeeierregister (verdipapirregisteret)
                        2. Løsøre
                         1. Løsøreregisteret er et personalregister; ordnet etter person
                          1. Motorvognregisteret: ikke et rettsregister, kun til for å finne bileier ved hjelp av registreringsnummer
                           1. Men en kan søke opp motorvogner i løsøreregisteret ved hjelp av registreringsnr; er det ikke et realregister? Nei sier pantel 1-1 (4) og tvangsl § 1-8 (1), men kan løsørereg er fortsatt et rettsregister og kan dermed ekstingvere
                          2. Navnet er misvisende, mer enn løsøre som kan registreres. Tingl § 34 (1); registrering kan bare skje dersom det har rettslig virkninger eller det er lovpålagt
                           1. Viktigste: pant i driftstilhørsel, varelager, krav på vederlag for varer, motorvogner i næring, salgspant for motorvogn, og en del utlegg i div formesgode. se pantel kap 3,4 og 5
                          3. Tre nivåer: Rettsregister (motorvogn er ikke), realregister (grunnboka) og personalregister (løsøreregisteret)
                           1. Skipsregistret
                            1. Likt som tinglysning; men gjelder klokkeslett istede for dag
                             1. Samt at leieavtaler og fraktavtaler ikke kan registreres; vanskelig å tvangsfullbyrde
                            2. Luftfartsregistret
                             1. Basert på ny tinglysningslov
                             2. Borettsslagsandeler
                              1. Reguleres av tingl og ny tinglysningslov
                             3. Innehaving
                              1. Rettsvirkningene av innehaving
                               1. Legitimasjon
                                1. Den som har den fysiske kontrollen over løsøre eller dokument er normalt eieren
                                 1. Feks godtrol § 1 eller gbl § 14
                                2. Notoritet
                                 1. Det at noen mister innehavinga kan skape notoritet
                                  1. Pantel § 3-2 om håndpant
                                   1. Da ikke behov for at panthaver faktisk har fått rådigheten; kan feks være innelåst
                                  2. Publisitet
                                   1. Frataking kan også gi noe publisitet; andre kan få varsel om fratakingen
                                   2. Holder altså ift det å gi vern, men holder det for å ekstingvere?
                                   3. Hva innebærer det å ha "besittelse"?
                                    1. Ikke entydig begrep, men utg må være fysisk kontroll. direkte og indirekte kontroll kan skape legitimasjon på forskjellge måter, se forarb til nye tingl
                                     1. Lilleholt mener det blir litt feil å trekke paralell til "som sin eige" if hevd
                                   4. Notifikasjon
                                    1. Hva innebærer "notifikasjon"?
                                     1. Melding til debitor cessus/skyldner
                                      1. Kommet frem er tilstrekkelig (feks forretningskontror), kreves ikke at han har lest den
                                       1. Avsendt er ikke tilstrekkelig
                                       2. Stilles ikke form/innholdskrav utover at den gir klar beskjed om at fordringen er ubetinget overdratt til erververen
                                        1. Dette innebærer identifisering av kreditor og fordring
                                      2. Rettsvirkninger
                                       1. Legitimasjon
                                        1. Legitimasjonen ligger i mangelen på notifikasjon: dersom debitor sier at det ikke er meldt noe gir dette legitimasjon
                                        2. Notoritet
                                         1. Notoritet gjennom tredjemann (debitors) ord; han vil få vite alt om endringer/stiftelser
                                          1. Ulempen om at tredjemann kan snakke usant
                                         2. Publisitet
                                          1. Publisitet gjennom å vende seg til tredjemann, og spørre
                                        Show full summary Hide full summary

                                        Similar

                                        Vocabulário Inglês Básico
                                        miminoma
                                        A-Level Economics: Supply and Demand
                                        cian.buckley+1
                                        AQA GCSE Physics Unit 2.3
                                        Matthew T
                                        Creative Writing
                                        amberbob27
                                        AQA A2 Biology Unit 4: Populations
                                        Charlotte Lloyd
                                        GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
                                        Gabi Germain
                                        GCSE REVISION TIMETABLE
                                        Sonia Christopher
                                        Get your grammar right!
                                        Sarah Holmes
                                        The Periodic Table
                                        asramanathan
                                        1PR101 2.test - Část 3.
                                        Nikola Truong
                                        Making the Most of GoConqr Flashcards
                                        Sarah Egan