Tipologies textuals

Patinaje Erika
Mind Map by Patinaje Erika, updated more than 1 year ago
Patinaje Erika
Created by Patinaje Erika about 5 years ago
8
0

Description

tipologies textuals en catlà

Resource summary

Tipologies textuals
1 El text narratiu
1.1 Explica uns fets, reals o ficticis, en un determinat ordre, que cal que sigui coherent amb la intenció del narrador. Caben dues possibilitats d'ordre.
1.2 El temps
1.2.1 Adverbis
1.2.2 Locucions adverbials de temps
1.2.3 Preposicions+nom
1.2.4 Oracions temporals
1.2.5 Verbs
1.2.6 Substantius
1.3 Etapes/estructura
1.3.1 1.Introducció
1.3.2 2.Complició
1.3.3 5.Moralitat
1.3.4 3.Avalució i reacció
1.3.5 4.Resolució
1.4 Aspectes externs i interns
1.4.1 La trama
1.4.2 El tema
1.4.3 Els personatges
1.4.4 El temps
1.4.5 La manera
1.4.6 La veu
1.5 Tipus
1.5.1 El conte literari
1.5.1.1 Tècniques
1.5.1.1.1 Els punts de vista narratius i el tractaments del temps són els mateixos que els de la novel·la. Els procediments són: narració i descripció, diàleg i monòleg.
1.5.1.2 Estructura
1.5.1.2.1 1.Introducció
1.5.1.2.2 2.Desenvolupament
1.5.1.2.3 3.Desenllaç
1.5.1.2.3.1 Tancat
1.5.1.2.3.2 Obert
1.5.1.3 Relat breu d’un fet real o fictici amb l’objectiu d’entretenir, reflexionar o divertir
1.5.2 El gènere epistolar
1.5.2.1 Crea la il·lusió d’un document autèntic, la qual cosa la converteix en un dels procediments preferits pel realisme.
2 El resum
2.1 La capacitat de reduir un text a 1/4 part dels seus mots. S'ha d'aconseguir reproduir fidelment el contingut i l'organització d'un text original, però de manera reduïda. Cal saber-hi distingir primer la informació que és essencial de la que és accessòria, per poder-la expressar després d'una manera condensada i objectiva.
2.2 Què cal tenir en compte per resumir?
2.2.1 Capacitat de síntesi
2.2.2 El producte final ha de ser un resum, no un esquema
2.2.3 Trobar totes les idees principals
2.2.4 No fer interpretacions personals
3 El text explicatiu
3.1 Explicació d'un tema o d'unes idees que es presenten d'una manera clara i seguint un ordre lògic. Té una finalitat informatica o didàctica.
3.2 Estructura
3.2.1 1.Introducció
3.2.2 2.Desenvolupament del tema
3.2.3 3.Conclusió
3.3 Característiques i recursos
3.3.1 Objectivitat en l'explicació
3.3.2 Oracions subordinades
3.3.3 Present d'indicatiu
3.3.4 Nombroses nominalitzacions
3.3.5 Adjectius neutres, específics i precisos
3.3.6 Hiperònims i hipònims
3.3.7 Connectors
3.3.8 Aposicions
3.3.9 Oracions atributives
3.4 Tipus
3.4.1 Text de semidivulgació
3.4.2 Text de divulgació
3.4.3 Text científic pedagògic
3.4.4 Text cientificotècnic especialitzat
3.4.5 Text d'investigació
3.4.6 Text científic oficial
3.5 La progressió automàtica
3.5.1 Model de tema derivat
3.5.2 Model de progressió lineal
4 El text predictiu
4.1 Ens informa sobre una situació futura, en base a una situació i uns condicionaments actuals, per tal de fer-ne una preparació adequada.
4.2 Característiques
4.2.1 Temps verbals per indicar prediccions
4.2.2 Temps verbals per indicar condició
4.2.3 Temps verbals per indicar possibilitat
5 El text descriptiu
5.1 Explicar com són les coses i les persones, a detallar-ne les característiques, l’aspecte o les qualitats que presenten.
5.2 Estructura
5.2.1 1.Tema
5.2.2 2.Expansió
5.3 Tipus
5.3.1 Objectiva
5.3.1.1 Funció referencial
5.3.1.2 Llenguatge denotatiu
5.3.2 Subjectiva
5.3.2.1 Funció explicativa
5.3.2.2 Funció simbòlica
5.4 Recursos lingüístics
5.4.1 Nom
5.4.2 Adjectivació
5.4.3 Oració atributiva
5.4.4 Verbs en present o imperfet
5.4.5 Situacionals
5.5 La descripció científica
5.5.1 Divulgativa
5.5.2 Especialitzada
6 El gènere dramàtic: el teatre
6.1 És un gènere que narra uns fets a l’espectador per mitjà del diàleg que mantenen uns personatges, i en alguns casos aquest es limita a la veu d’un sol personatge i, per tant, parlaríem de monòleg. conté els mateixos elements narratius que una novel·la.
6.2 Característiques
6.2.1 Divisió externa en actes
6.2.2 Divisió d'actes en escenes
6.2.3 Disdacàlia (anotacions)
6.2.4 Acotacions
6.2.5 Espai escènic
6.2.6 Escenografia
6.3 Formes teatrals
6.3.1 Tragèdia
6.3.2 Comèdia
6.3.3 Drama
6.3.4 Sarsuela
6.3.5 Òpera
6.3.6 Musical
6.3.7 Vodevil
7 El text periodístic
7.1 El registre lingüístic utilitat de forma general en els mitjans de comunicació, que es troba a mig camí entre el llenguatge més especialitzat i el més accessible al públic, rep el nom d’estàndard. El text periodístic s’ha d’ajustar a uns condicionants com són el temps, en els orals, i l’espai, en els escrits. A més ha de ser entenedor i unívoc en la seva interpretació. Per això el llenguatge periodístic es basa en les màximes de precisió, claredat i economia lingüística que en garanteixen l’eficàcia.
7.2 Tipologies textuals
7.2.1 Narratius
7.2.2 Conversacional
7.2.3 Argumentatiu
7.2.4 Predictius
7.3 Els gèneres informatius
7.3.1 La notícia
7.3.1.1 Informa el lector de fets ocorreguts recentment. El llenguatge ha de ser clar, concís, senzill i atractiu per al lector. Una notícia completa, ha de respondre a les indicacions qui, què, on, quan, per què, etc. Aquestes indicacions han de figurar en el primer paràgraf i, si n'hi ha, en el seu titular.
7.3.1.2 Estructura
7.3.1.2.1 Elements de titulació
7.3.1.2.1.1 Avanttítol
7.3.1.2.1.2 Títol
7.3.1.2.1.3 Subtítol
7.3.1.2.1.4 Destacats
7.3.1.2.2 Cos
7.3.1.2.2.1 Entrada o lead
7.3.1.2.2.2 Titolets
7.3.1.2.2.3 Background
7.3.1.3 Tipus
7.3.1.3.1 Última hora
7.3.1.3.2 Prevenció
7.3.1.3.3 Sumari
7.3.1.3.4 Complementaries
7.3.1.3.5 Cronològiques
7.3.1.3.6 Continuïtat
7.3.1.3.7 Creació
7.3.1.3.8 Espacials
7.3.2 La crònica
7.3.2.1 És un relat periodístic que informa sobre uns fets que es produeixen d'una manera imprevista o previsible. L'estil és més lliure que el de la noticia. El seu cos pot ser cronològic o pot oferir una introducció. Pot tenir una finalitat informativa o interpretativa.
7.3.3 El reportatge
7.3.3.1 És un article periodístic que tracta de forma exhaustiva temes que no són de plena actualitat però que desperten l'interès del públic lector.
7.3.4 L'entrevista
7.3.4.1 És un diàleg extens i a fons que manté el periodista amb un personatge prestigiós o d'actualitat.
7.3.4.1.1 De personalitat
7.3.4.1.2 D'opinió
7.4 Els gèneres d'opinió
7.4.1 L'editorial
7.4.1.1 És l'article d'opinió o de fons que, sota l'òptica de la direcció del periòdic, reflecteix les grans orientacions del diari i fa palesa la seva ideologia; mai no va signat.
7.4.1.2 Estructura
7.4.1.2.1 1.Introducció
7.4.1.2.2 2.Desenvolupament
7.4.1.2.3 3.La cloenda
7.4.2 L'article d'opinió
7.4.2.1 Exposen anàlisis, crítiques i valoracions sobre fets i temes actuals d'interès general.
7.4.2.1.1 El comentari
7.4.2.1.2 La columna
7.4.2.1.3 La col·laboració
7.4.2.1.4 L'acudit
7.4.3 Les cartes a la direcció
7.4.3.1 Exposen crítiques, denúncies, comentaris, felicitacions, etc., sobre fets o qüestions d'actualitat. No han de superar les vint línies i han d'anar signades.
7.4.4 La crítica
7.4.4.1 Consisteix en una ressenya informativa i avaluadora d'una obra. L'encapçala una fitxa, que conté les dades més rellevants
8 El text argumentatiu
8.1 Té la funció de convèncer.L'emissor està normalment implicat en el missatge del text.
8.2 Estructura
8.2.1 1.Introducció
8.2.2 2.Motius o arguments
8.2.3 3.Conclusió
8.3 Tipus
8.3.1 Polític
8.3.1.1 Llenguatge elaborat
8.3.1.2 Ús de vocabulari especial
8.3.1.3 Figures retòriques
8.3.1.4 Per expressar oposició utilitza però, sinò, també, a pesar de, etc.
8.3.1.5 Per expressar la causa utilitza perquè, ja que, puix, etc.
8.3.1.6 Per expressar conseqüència utilitza doncs, per tant, així, etc,
8.4 Recursos
8.4.1 Cometes
8.4.2 Guionets
8.4.3 Citacions d'autoritat
8.4.4 Interrogació retòrica
8.5 Recursos lingüístics
8.5.1 Ús de la ironia
8.5.2 Contar un relat
8.5.3 Ús de la repetició
8.5.4 Posar de manifest determinats valors
8.5.5 Augment d'autoritat
8.5.6 Les qüestions retòriques
9 El text instructiu
9.1 Ens obliga, ens aconsella o ens recomana fer una sèrie d'accions i ens informa, a vegades, de per què hem de fer-les i com hem de fer-les. Acostumen a ser esquemàtics i concisos. Els missatges s'elaboren sempre amb un codi, que és el conjunt de signes o senyals de significat convencional i les regles per a la seva utilització.
9.2 Carasterístiques
9.2.1 La forma verbal bàsica per expressar les instruccions és l'imperatiu.
9.2.2 Per expressar la manera com s'han de fer les accions, es poden usar: adverbis i locucions adverbials.
9.2.3 Per expressar la finalitat d'una acció, es poden usar: la preposició per a + nom, oracions introduïdes per nexes finals, per o locucions finals + infinitiu i verbs que, per la seva significació, indiquen finalitat.
Show full summary Hide full summary

Similar

TIPOLOGIES TEXTUALS (1)
TWEWY Maniac
TIPOLOGIES TEXTUALS (2)
TWEWY Maniac
Els Determinants
Amparo UF
TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Jaouad OB
3r ESO. El text i les seues propietats
Àlex Lluch
La nutrició humana
Norbert Tomas
ESPAI RURAL CATALÀ
Gemma Baró
TIPOLOGIES TEXTUALS (2)
christianbujan98
1_TIPOLOGIES TEXTUALS (1)
christianbujan98
TIPOLOGIES TEXTUALS (1)
christianbujan98
La Matèria de l'Univers
Vull Aprendre