Водородът - "идеално гориво"

sari4ko
Mind Map by sari4ko, updated more than 1 year ago
sari4ko
Created by sari4ko about 4 years ago
227
0

Description

задача 14, МУ Плевен

Resource summary

Водородът - "идеално гориво"
1 плюсове - защо се нарича "идеално гориво"
1.1 най-голяма калоричност в сравнение с традиционните горива (най-голяма топлина на изгаряне)
1.1.1 калоричност - за нея се съди по топлината на изгаряне на веществото; Понятието калоричност произхожда от извънсистемната единица за количество топлина – калория (cal) и килокалория (kcal). Връзката между калория и системната единица джаул е: 1 cal = 4.18 J.
1.1.2 топлина на изгаряне - топлинният ефект при изгаряне на 1 мол вещество в кислородна среда при стандартни условия (температура от 25 градуса, налягане от 1.0х10^5 Pa); измерва се в kJ/mol; най-важна е топлината на изгаряне на храните и горивата - енергийни източници за бита, транспорта и производството; при горивата топлините на изгаряне се се определят най-често за 1 kg, понякога за 1 g твърдо или течно гориво и за 1 m3 газообразно гориво. При горенето в излишък от кислород се получават висшите оксиди на съответните елементи.
1.2 не замърсява околната среда - екологично гориво е, тъй като при горенето му се отделя само вода
1.3 горивни клетки - произвеждат електричество от водород и кислород
2 минуси - защо масовата употреба на водород е възпрепятствана
2.1 Да се преустроят милионите бензиностанции, пръснати по целия свят, както и огромната по мащаб нефтопреработвателна промишленост, за чието изграждане са вложени много средства.
2.2 Все още в полето на мечтите е да се получава енергия от изотопите на водорода, деутерий и тритий, чрез контролирана термоядрена реакция.
2.3 Да се получи евтин водород. Получаването му чрез електролиза на водата изисква да се осигури евтина електроенергия;
2.4 Да се създадат методи за складиране, както и за удобно съхраняване и безопасно пренасяне на водорода. При транспортирането, трябва да се избягва смесването му с кислорода, тъй като се образува гърмящ газ, което е основен недостатък на водорода;
2.5 Да се създадат двигатели за работа с водород или с обогатени на водород смеси
3 сравнение между водородът и традиционните горива - бензин, природен газ, въглища, дървесина
3.1 гориво - топлина на изгаряне в kJ/g водород - 142 природен газ - 49 бензин - 48 въглища - 32 дървесина - 18
3.1.1 !!! При такова сравнение на енергията в единица обем, обаче, водородът отстъпва на останалите горива !!!
3.2 Изгарянето на огромни количества нефтопродукти и въглища води до повишаване съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата, за който се знае, че предизвиква “парников ефект”. Той води до затопляне на климата. Освен въглероден диоксид традиционните горива замърсяват атмосферата и с много други вещества: въглероден оксид, азотни оксиди, серни оксиди (главно от въглищата), канцерогенни вещества и др.
Show full summary Hide full summary

Similar

Acids and Bases
Sarah Egan
Acids and Bases quiz
Derek Cumberbatch
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
Electrolysis
lisawinkler10
Chemistry Quiz General -3
lauren_johncock
Chemistry General Quiz - 2
lauren_johncock
AS Chemistry - Enthalpy Changes
Sarah H-V
Acids and Bases
silviaod119
The Periodic Table
asramanathan
Acids, Bases and Salts
asramanathan