พลังงานทดแทน

nibee1221
Mind Map by , created almost 6 years ago

Mind Map on พลังงานทดแทน, created by nibee1221 on 01/20/2014.

1571
0
0
Tags No tags specified
nibee1221
Created by nibee1221 almost 6 years ago
AQA GCSE Chemistry Unit 2
Gabi Germain
PSYA1 - attachment, AQA psychology
Tess W
Using GoConqr to teach science
Sarah Egan
Derecho Aéreo
Adriana Forero
Social Influence
olimcconnell
German- Beginner
PatrickNoonan
Ionic Bonding
Evangeline Taylor
German Irregular Verbs
Shane Buckley
Biology AS Level UNIT 1
Valentin Andrei
GCSE AQA Physics - Unit 1
James Jolliffe
พลังงานทดแทน
1 พลังงานแสงอาทิตย์
1.1 ข้อดี
1.1.1 ใช้แล้วไม่หมดไป
1.1.2 ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรง
1.1.3 ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
1.2 ข้อเสีย
1.2.1 ขึ้นอยู่กับสภาวะภูมิอากาศ
2 พลังงานน้ำ
2.1 ข้อดี
2.1.1 เป็นพลังงานบริสุทธิ์
2.1.2 ทำให้ใช้พลังงานไม่สิ้นสุด
2.2 ข้อเสีย
2.2.1 ทำลายป่าไม้
2.2.2 ยากต่อการเคลื่อนย้าย
3 พลังงานลม
3.1 ข้อดี
3.1.1 ไม่มีวันหมด
3.1.2 ไม่สามารถกำหนดทิศทางได้
3.2 ข้อเสีย
3.2.1 มีความเร็วกระแสลมต่ำ
4 พลังงานความร้อนใต้พิภพ
4.1 ข้อดี
4.1.1 ความร้อนใต้พิภพมีจำนวนมากมาย
4.2 ข้อเสีย
4.2.1 มีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี
5 พลังงานชีวมวล
5.1 ข้อดี
5.1.1 ใช้ในทางอุตสาหกรรม
5.1.2 มีความร้อนสูง
5.2 ข้อเสีย
5.2.1 ทำให้โอกาสมีมลพิศ

Media attachments