Utviklingsteori

Karina Stenbrenden
Mind Map by Karina Stenbrenden, updated more than 1 year ago
Karina Stenbrenden
Created by Karina Stenbrenden over 5 years ago
21
0

Description

Bachelors Degree Pedagogikk og elevkunnskap Mind Map on Utviklingsteori, created by Karina Stenbrenden on 05/11/2016.

Resource summary

Utviklingsteori
 1. Piagets fire hovedstadier for kognitiv utvikling
  1. Det sensorisk-motoriske stadiet (0 -2år) Barnet samhandler med miljøet rundt seg ved å manipulere objekter. Den intellektuelle virksomheten består av handlingsmønstre, ikke tanker
   1. motoriske responser: suging og griping
    1. sensoriske responer: lukte, smake, føle og se
     1. objekt konstans: barnet forstår at objekter eksisterer, selv om de ikke ses
      1. Det preoperasjonelle stadiet (2 - 7 år): Barnet er egosentrisk, kan ikke ta andres perspektiver. Kognitive skjemaer - tankehandlinger
       1. prekonseptuell fase (2 - 4 år)
        1. sansene dominerer oppfattelsen til barnet
        2. intuitiv fase (4 -7 år)
         1. språklig utvikling, barnet behersker symboler
         2. Det konkret-operasjonelle stadiet (7 - 12 år): Barnet er i stand til å tilpasse seg alternative synsmåter. Barne kan oppfatte ting fra ulike perspektiver så lenge det er konkret.
          1. Det formal-operasjonelle stadie (12 år -->): Barnet er i stand til å resonnere logisk og abstrakt. Leker med tanker og ideer uten at de er virkelighetsnære. Tenke vitenskaplig.
           1. Flere skjemaer samordnes i system. Økt fleksibilitet på det indre plan
        3. Piagets skjemateori
         1. en indre representasjon
          1. medfødte skjemaer utvides og generaliseres
           1. sensorimotoriske skjemaer
            1. handlingsmønster, ikke tanker
            2. kognitive skjemaer
             1. former tenkning
              1. bevisste
               1. kognitiv struktur = større grupperinger av skjemaer
              2. læringsprosessen
               1. assimilasjon
                1. nye inntrykk tilpasses skjemaene barnet har fra før
                 1. anvendelse av allerede etablerte skjemaer
                 2. fellestrekk med det behavioristiske begrepet: overføring av læring
                  1. komplimentære prosesser
                  2. akkomodasjon
                   1. når gapet mellom nye og gamle inntrykk blir for stort
                    1. reorganisering og utvidelse av skjemaene slik at de passer til situasjonen
                     1. utvikling og ny læring
                     2. komplimentære prosesser
                      1. settes i gang av en ubalanse mellom tolkning og informasjon
                       1. likevektsprinsippet
                        1. selvregulerende prosess
                         1. fører til læring
                         2. ekvilibrasjon
                          1. drivkraften
                      2. Eriksons åtte karakteristiske perioder for utvikling av personligheten
                       1. 1. Spedbarnsalder
                        1. 2. Tidlig barndom
                         1. 3. Småbarnsalder
                          1. 4. Skolealder
                           1. 5. Pubertet
                            1. 6. Ungdomsalder
                             1. 7. Tidlig voksen alder
                              1. 8. Modenhet
                               1. en moden livserfaring på bakgrunn av de sju tidligere periodene, integritet
                               2. selvrealisering eller stagnasjon, realisering av indre krefter, gi omsorg, produksjon av materielle ting
                                1. ligner mye på Maslows selvrealisering
                               3. et handlende subjekt som har potensial for å knytte forbindelser som både gir og får
                               4. identitetsdannelse, repetisjonskurs for de fire tidligere fasene, vennskap for å finne seg selv
                                1. overidentifikasjon
                               5. systematisk opplæring, anerkjennelse knyttes til mestring og prestasjon, kompetanseaspektet ved personligheten utvikles
                               6. kjønnsrollene formes, internalisering av normer og verdiger
                               7. selvstendighet eller uselvstendighet, trass er et positivt tegn
                               8. grunnleggende tillit eller mistillit, miljøet har mye å si
                               9. omtrentlige perioder
                                1. identitetsutvikling
                                2. Vygotskijs syn på utvikling
                                 1. individet utvikler seg over tid: "det er bare i bevegelse at en skapning viser hva den er"
                                  1. et resultat av flere ulike utviklingsprinsipper, som gjør seg gjeldende med forskjellig styrke i ulike perioder
                                   1. sosiobiologisk linje i barnets personlighet
                                    1. biologiske utviklingstendenser + sosiale forhold i miljøet
                                     1. samspill mellom modning og forhold i miljøet
                                    2. tar utgangspunkt i sosial aktivitet
                                     1. fra: barnet kan gjøre ting sammen med andre til: barnet kan gjøre ting alene
                                      1. mye til felles med Mead
                                       1. kan ikke forstå mennesket uavhengig av den sosiale verden det er en del av
                                       2. Den proksimale utviklingssonen
                                        1. potensial for utvikling
                                      Show full summary Hide full summary

                                      Similar

                                      General Knowledge Quiz
                                      PatrickNoonan
                                      Biology Revision - Y10 Mock
                                      Tom Mitchell
                                      IB Economics SL: Microeconomics
                                      Han Zhang
                                      Maths Revision- end of year test
                                      hannahsquires
                                      English Poetry Key Words
                                      Oliviax
                                      AQA GCSE Chemistry Unit 2
                                      Gabi Germain
                                      Bay of Pigs Invasion : April 1961
                                      Alina A
                                      GCSE REVISION TIMETABLE
                                      nimraa422
                                      Salesforce Admin 201 Exam Chunk 6 (156-179)
                                      Brianne Wright
                                      1PR101 2.test - Část 4.
                                      Nikola Truong
                                      Specific topic 7.7 Timber (tools/equipment/processes)
                                      T Andrews