เทคโนโลยีสำนักงาน

Description

Mind Map on เทคโนโลยีสำนักงาน, created by Meaw Nichakant on 02/17/2014.
Meaw Nichakant
Mind Map by Meaw Nichakant, updated more than 1 year ago
Meaw Nichakant
Created by Meaw Nichakant about 9 years ago
136
0

Resource summary

เทคโนโลยีสำนักงาน
 1. ความหมายของสำนักงาน
  1. สำนักงาน หมายถึง ที่ทำการบริหาร โดยดำเนินให้เป็นไปตามนโยบายและโครงการของกิจกรรมนั้น และแต่ละแผนกจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน งานจะดำเนินไปอย่างสะดวกหรือไม่ย่อมขึ้นกับการจัดการของสำนักงานด้วย ถ้าหากการจัดการงานในสำนักงานดี งานของกิจการก็ย่อมมีประสิทธิภาพ
  2. คุณสมบัติผู้บริหารคนในสำนักงาน
   1. • การบริหารงานสำนักงาน (Office Management) คือเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่คน อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ทุน ตลาด ระบบงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารงาน Henri Fayol ได้สรุปส่วนประกอบของการจัดการสำนักงานประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ
    1. 1. การวางแผน (Planning)
     1. 2. การจัดองค์กร (Organizing)
      1. 3. การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing)
       1. 4. การอำนวยการหรือการสั่งการ (Directing)
        1. 5. การควบคุม (Controlling)
   2. หน้าที่บริหารของผู้จัดการสำนักงาน
    1. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสำนักงานนั้น มีลักษณะแตกต่างกันไป แล้วแต่ประเภท ขนาดนโยบายขององค์กรแต่ละแห่ง ลักษณะของงานและความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในสำนักงานแต่ละแห่งอาจไม่เท่ากัน และไม่เหมือนกันก็ได้ จากแนวความคิดของนักวิชาการได้กำหนดรายละเอียดของงานส่วนใหญ่ที่ผู้บริหารสำนักงานจะต้องรับผิดชอบ
     1. 1. การวางแผน การวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำมาสู่การวางแผนการพัฒนาสำนักงานให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับแผนระยะยาวขององค์กร โดยมีความรับผิดชอบในกิจกรรมคือการออกแบบสำนักงาน การวางแผนและการจัดวางผังสำนักงาน การจัดแสงสว่างภายในสำนักงาน การตกแต่งสีสันภายในสำนักงาน การกำหนดอุณหภูมิความชื้น การจัดระบบไฟฟ้า การควบคุมเสียง ดูแลห้องพัก ห้องปฏิบัติการ ลิฟต์ บันไดเลื่อน รับผิดชอบต่อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน เลือกและสรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ จัดหามาทดแทนเมื่อชำรุดเสียหาย ควบคุมการจัดซื้อ เป็นต้น
      1. 2. การจัดองค์กร รับผิดชอบต่อการสร้างหรือกำหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งหมด กำหนดความสัมพันธ์การทำงานระหว่างพนักงาน
       1. 3. การชักจูงหรือชักนำ ต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการทำงาน เกิดความสามัคคีในการทำงาน
        1. 4. การควบคุม ควบคุมแผนกต่าง ๆ การออกแบบฟอร์มเช่นกำหนด ขนาด กระดาษ สี แบบของแบบฟอร์ม การบริหารเอกสารเช่นการผลิตและกำหนดระบบการจัดเก็บ การป้องกันความปลอดภัยแก่เอกสาร การจัดโปรแกรมทำลายเอกสาร การออกคู่มือการจัดทำมาตรฐานงาน การควบคุมการจัดซื้อโดยทั่วไป การทำรายงานควบคุมการทำงานการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดระบบและวิธีปฏิบัติงานเช่นแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลง จัดทำมาตรฐานงาน หาวิธีทำงานให้ง่ายขึ้น
         1. 5. การบริหารบุคคลในสำนักงาน กำหนดคุณสมบัติ สรรหา คัดเลือก ปฐมนิเทศ บันทึกความก้าวหน้าของพนักงาน เลื่อนขั้น ฝึกอบรม กำหนดเงินเดือน ประเมินผลงาน
    2. บทบาท ของสำนักงาน
     1. ลักษณะงานสำนักงานทั่วไป งานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศในสำนักงาน อาจจำแนกได้ดังนี้
      1. งานรับข้อมูลและสารสนเทศ
       1. การเก็บบันทึกข้อมูลและสารสนเทศ
        1. การประมวลผลข้อมูล
         1. การจัดทำเอกสารธุรกิจ
          1. การสื่อสารข้อมูลและเอกสารธุรกิจ
      2. ระบบสำนักงานอัตโนมัติกับการจัดการสารสนเทศ
       1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ( ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office) สำนักงานอัตโนมัติ(Office Automation)
      Show full summary Hide full summary

      Similar

      American Football
      jackmackinder19
      Key Definitions for organic chemistry
      katburr23
      The First, Second, Third and Fourth Crusades
      adam.melling
      Plant and animal cells
      charlotteireland
      HRCI Glossary of Terms O-Z
      Sandra Reed
      Physics 1A - Energy
      Zaki Rizvi
      Pathogens and Immunity
      Elena Cade
      AQA Chemistry Past Paper Questions
      hannah ruskin
      Skeleton and Joints
      Colleen Curley
      Literary Devices
      vanillalove
      3MA114 Management_test 1/2
      Jakub Beyr