เทคโนโลยีสำนักงาน

Meaw Nichakant
Mind Map by Meaw Nichakant, updated more than 1 year ago
Meaw Nichakant
Created by Meaw Nichakant over 6 years ago
114
0

Description

Mind Map on เทคโนโลยีสำนักงาน, created by Meaw Nichakant on 02/17/2014.

Resource summary

เทคโนโลยีสำนักงาน
1 ความหมายของสำนักงาน
1.1 สำนักงาน หมายถึง ที่ทำการบริหาร โดยดำเนินให้เป็นไปตามนโยบายและโครงการของกิจกรรมนั้น และแต่ละแผนกจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน งานจะดำเนินไปอย่างสะดวกหรือไม่ย่อมขึ้นกับการจัดการของสำนักงานด้วย ถ้าหากการจัดการงานในสำนักงานดี งานของกิจการก็ย่อมมีประสิทธิภาพ
2 คุณสมบัติผู้บริหารคนในสำนักงาน
2.1 • การบริหารงานสำนักงาน (Office Management) คือเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่คน อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ทุน ตลาด ระบบงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารงาน Henri Fayol ได้สรุปส่วนประกอบของการจัดการสำนักงานประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ
2.1.1 1. การวางแผน (Planning)
2.1.1.1 2. การจัดองค์กร (Organizing)
2.1.1.1.1 3. การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing)
2.1.1.1.1.1 4. การอำนวยการหรือการสั่งการ (Directing)
2.1.1.1.1.1.1 5. การควบคุม (Controlling)
3 หน้าที่บริหารของผู้จัดการสำนักงาน
3.1 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสำนักงานนั้น มีลักษณะแตกต่างกันไป แล้วแต่ประเภท ขนาดนโยบายขององค์กรแต่ละแห่ง ลักษณะของงานและความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในสำนักงานแต่ละแห่งอาจไม่เท่ากัน และไม่เหมือนกันก็ได้ จากแนวความคิดของนักวิชาการได้กำหนดรายละเอียดของงานส่วนใหญ่ที่ผู้บริหารสำนักงานจะต้องรับผิดชอบ
3.1.1 1. การวางแผน การวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำมาสู่การวางแผนการพัฒนาสำนักงานให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับแผนระยะยาวขององค์กร โดยมีความรับผิดชอบในกิจกรรมคือการออกแบบสำนักงาน การวางแผนและการจัดวางผังสำนักงาน การจัดแสงสว่างภายในสำนักงาน การตกแต่งสีสันภายในสำนักงาน การกำหนดอุณหภูมิความชื้น การจัดระบบไฟฟ้า การควบคุมเสียง ดูแลห้องพัก ห้องปฏิบัติการ ลิฟต์ บันไดเลื่อน รับผิดชอบต่อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน เลือกและสรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ จัดหามาทดแทนเมื่อชำรุดเสียหาย ควบคุมการจัดซื้อ เป็นต้น
3.1.1.1 2. การจัดองค์กร รับผิดชอบต่อการสร้างหรือกำหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งหมด กำหนดความสัมพันธ์การทำงานระหว่างพนักงาน
3.1.1.1.1 3. การชักจูงหรือชักนำ ต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการทำงาน เกิดความสามัคคีในการทำงาน
3.1.1.1.1.1 4. การควบคุม ควบคุมแผนกต่าง ๆ การออกแบบฟอร์มเช่นกำหนด ขนาด กระดาษ สี แบบของแบบฟอร์ม การบริหารเอกสารเช่นการผลิตและกำหนดระบบการจัดเก็บ การป้องกันความปลอดภัยแก่เอกสาร การจัดโปรแกรมทำลายเอกสาร การออกคู่มือการจัดทำมาตรฐานงาน การควบคุมการจัดซื้อโดยทั่วไป การทำรายงานควบคุมการทำงานการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดระบบและวิธีปฏิบัติงานเช่นแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลง จัดทำมาตรฐานงาน หาวิธีทำงานให้ง่ายขึ้น
3.1.1.1.1.1.1 5. การบริหารบุคคลในสำนักงาน กำหนดคุณสมบัติ สรรหา คัดเลือก ปฐมนิเทศ บันทึกความก้าวหน้าของพนักงาน เลื่อนขั้น ฝึกอบรม กำหนดเงินเดือน ประเมินผลงาน
4 บทบาท ของสำนักงาน
4.1 ลักษณะงานสำนักงานทั่วไป งานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศในสำนักงาน อาจจำแนกได้ดังนี้
4.1.1 งานรับข้อมูลและสารสนเทศ
4.1.1.1 การเก็บบันทึกข้อมูลและสารสนเทศ
4.1.1.1.1 การประมวลผลข้อมูล
4.1.1.1.1.1 การจัดทำเอกสารธุรกิจ
4.1.1.1.1.1.1 การสื่อสารข้อมูลและเอกสารธุรกิจ
4.2 ระบบสำนักงานอัตโนมัติกับการจัดการสารสนเทศ
4.2.1 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ( ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office) สำนักงานอัตโนมัติ(Office Automation)
Show full summary Hide full summary

Similar

Physics Revision
Tom Mitchell
A-level French Vocabulary
Andrea Leyden
CHEMISTRY C1 3
x_clairey_x
CHEMISTRY C1 5
x_clairey_x
Mapas mentales con ExamTime
julii.perci
How did the Cold War develop?
Elisa de Toro Arias
Principios de Vuelo
Adriana Forero
Romeo & Juliet Quotes
Lucy Hodgson
1PR101 1.test - 4. část
Nikola Truong
Planificacion urbana y actores sociales
Pepe Flores
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico