Juridisk teori som rettskildefaktor

Emilie Blix
Mind Map by , created about 3 years ago

Mind Map on Juridisk teori som rettskildefaktor, created by Emilie Blix on 11/07/2016.

7
2
0
Tags No tags specified
Emilie Blix
Created by Emilie Blix about 3 years ago
Geography - Population
Grace Evans
Trigonometry, Equations, Pythagoras theorem
Caitlin Mortlock
Grade 8 Week 7 Vocabulary
J L
Power and Conflict Ozymandias
Sophia Hinchliffe
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier
GRE Prep - Reading Comprehension
Abood
BIOLOGY B1 5 AND 6
x_clairey_x
The Rate of Photosynthesis
Evangeline Taylor
White Devil Critics
rlshindmarsh
The Wife of Bath Critics
rlshindmarsh
Juridisk teori som rettskildefaktor
1 Rettsanvendelse: det å ta standpunkt til rettsspørsmål etter gjeldende rett og gi grunner for disse
2 Juridisk teori: rettsvitenskap i tradisjonell forstand, rettsdogmatikken
3 På hvilke måter kan juridisk teori ha betydning for rettsanvendelsen:
3.1 Indirekte ved at jurister under utdannelsen i stor grad vil forholde seg til det som er skrevet i artikler og bøker om juridiske problemstillinger
3.2 Opplysningskilde ved at jurister ikke har tid eller anledning til å samle inn og tolke de primære rettskilder ved løsningen av rettsspørsmål. Eksamensfusk-dommen og tilleggsskatt-dommen er eksempler.
3.3 Kan det ha ulik betydning for ulike grupper rettsanvendere? Forvaltningen/Advokater/Dommere
4 Hensyn for å anse teori som en relevant rkf
4.1 Dersom flere forfattere over tid = en felles oppfatning blant de lærde
4.1.1 Rettssubjektene kan ha innrettet seg etter standpunktene i jur.teori (det fungerer som et slags oppslagsverk. Dersom dette ikke skulle anses som gjeldende rett vil det være overraskende for den som har belaget seg på forståelsen i teorien
4.2 Forfatterne er ikke involvert i den konkrete saken -> de er uavhengige av sakens parter = uavhengigheten kan gi en viss støtte for å godta jur.teori som rkf.
4.2.1 Grundighet = rettsspørsmål blir analysert i større bredde og dybde enn det som er mulig i en konkret rettstvist. Enkeltspørsmål blir satt i en større sammenheng. Ønsker om å oppnå et riktig resultat taler for å bruke teorien
4.3 Sakkunnskapen og tiden som står til rådighet for de juridiske forfattere taler for å gi deres standpunkter relevans
4.3.1 Dersom argumenter er utslag av sakkunnskap og grundig behandling kan det være verdt å ta dem i betraktning ved rettsanvendelsen
5 Hensyn mot å anse teori som en relevant rkf
5.1 Manglende kompetanse og demokratisk legitimitet: hvorfor tillegge juridiske forfatteres syn større vekt enn noen andres syn?
5.1.1 Forfatterene er ikke folkevalgt, men såkalte eksperter på området
5.1.2 Stortinget lager lover og HR dømmer i siste instans.
6 Den eventuelle vekten
6.1 Liten vekt pga. "myk" rkf
6.1.1 Ofte er det innholdet i argumentene som tillegges vekt, nemlig de reelle hensynene
6.1.2 HR synes å vise til jur. teori for fullstendighetens skyld "...og har støtte i en enstemmig skatterettslig teori"

Media attachments