PRÁVNÍ VZTAHY (POMĚRY) OBECNĚ

Pavel Novotný
Quiz by Pavel Novotný, updated more than 1 year ago
Pavel Novotný
Created by Pavel Novotný almost 4 years ago
117
6

Description

Právo Quiz on PRÁVNÍ VZTAHY (POMĚRY) OBECNĚ, created by Pavel Novotný on 23/10/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Obsahem právního vztahu (právního poměru) jsou:
Answer
 • jeho účastníci
 • nehmotné statky
 • objekt
 • práva a povinnosti jeho účastníků
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnosti
 • subjekty
 • věci

Question 2

Question
Obsahem právního vztahu (poměru):
Answer
 • je chování subjektu něco dát, konat, strpět, zdržet se
 • je souhrn oprávnění a právních povinností subjektů
 • jsou hodnoty lidské osobnosti (zdraví, život, čest člověka)
 • jsou výsledky duševní činnosti (např. know how, patenty)
 • žádná z výše uvedených možností není správná

Question 3

Question
Obsahem právního vztahu (poměru) se rozumí:
Answer
 • konkrétní práva a povinnosti
 • osoby fyzické, osoby právnické a stát
 • právní norma
 • právní skutečnost
 • primární a/nebo sekundární předmět

Question 4

Question
Podle počtu subjektů dělíme právní vztahy (poměry) na:
Answer
 • dvoustranné a vícestranné
 • hmotné a nehmotné
 • jednoduché a složené
 • relativní a absolutní
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 5

Question
Příkladem právního vztahu (poměru) nemůže být:
Answer
 • dluh
 • manželství
 • státní občanství
 • účast společníka ve společnosti s ručením omezeným
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 6

Question
Podle určitosti subjektů právních vztahů (poměrů) dělíme právní vztahy (poměry) na:
Answer
 • dvoustranné a vícestranné
 • hmotné a nehmotné
 • jednoduché a složené
 • relativní a absolutní
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 7

Question
Obsahem právního vztahu (poměru) nejsou:
Answer
 • jeho účastníci
 • nehmotné statky
 • objekt
 • práva a povinnosti jeho účastníků
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnosti
 • subjekty
 • věci

Question 8

Question
Předpoklady vzniku právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • deklaratorní rozhodnutí soudu
 • objekt a obsah právních vztahů (poměrů)
 • právní norma
 • právní skutečnosti
 • subjekty právních vztahů (poměrů)

Question 9

Question
K předpokladům vzniku právních vztahů (poměrů) patří:
Answer
 • právní normy upravující práva a povinnosti subjektů
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnosti
 • právní vědomí
 • shoda právních norem s morálními pravidly uznávanými danou společností

Question 10

Question
Předpoklady vzniku právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • odporovatelnost
 • právní norma
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnost
 • subjekty, objekt a obsah

Question 11

Question
Prvky právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • deklaratorní rozhodnutí soudu
 • konstitutivní rozhodnutí soudu
 • objekt a obsah právních vztahů (poměrů)
 • právní norma a právní skutečnost
 • subjekty právních vztahů (poměrů)

Question 12

Question
Objektem právního vztahu (poměru) je:
Answer
 • chování něco dát
 • chování něco konat
 • chování něco strpět
 • lidské chování v daných společenských vztazích
 • souhrn právních povinností a oprávnění

Question 13

Question
O právních vztazích (poměrech) platí:
Answer
 • lze je definovat jako vztahy mezi lidmi či jejich organizovanými kolektivy
 • právní vztah (poměr) existuje, je-li dána pouze právní norma
 • právní vztah (poměr) existuje, jestliže existuje pouze právní skutečnost
 • právní vztah (poměr) existuje, jestliže je dána právní norma a existuje právní skutečnost
 • prvkem jsou subjekt, obsah a objekt
 • vytvoření právních vztahů (poměrů) je stupněm realizace práva

Question 14

Question
Předpokladem vzniku právního vztahu (poměru) není:
Answer
 • odporovatelnost
 • právní norma
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnost
 • subjekty, objekt a obsah

Question 15

Question
Prvkem právního vztahu (poměru) není:
Answer
 • deklaratorní rozhodnutí soudu
 • konstitutivní rozhodnutí soudu
 • objekt a obsah právních vztahů (poměrů)
 • právní norma a právní skutečnost
 • subjekty právních vztahů (poměrů)

Question 16

Question
Právní úkon (právní jednání) se skládá z obsahových složek, které dělíme na:
Answer
 • fantazijní složky
 • nahodilé složky
 • podstatné složky
 • pravidelné složky
 • uskutečnitelné složky

Question 17

Question
Ke vzniku právního vztahu (poměru) v českém právu může dojít:
Answer
 • i z jiných právních důvodů
 • z konstitutivního rozhodnutí soudu nebo správního úřadu
 • z právních a protiprávních jednání
 • z události a protiprávních stavů
 • ze zákona

Question 18

Question
Základním prvkem každého právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • konkrétní práva a povinnosti (tj. obsah právního vztahu/poměru)
 • objekt právního vztahu (poměru)
 • právní skutečnosti
 • subjekty, tj. osoby fyzické a osoby právnické (nikoli však stát)
 • subjekty, tj. osoby fyzické a osoby právnické a stát

Question 19

Question
Příkladem právního vztahu (poměru) může být:
Answer
 • dluh
 • manželství
 • státní občanství
 • účast společníka ve společnosti s ručením omezeným
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 20

Question
Právní vztahy (poměry) dělíme na:
Answer
 • pouze soukromoprávní
 • pouze veřejnoprávní
 • soukromoprávní a veřejnoprávní
 • statusové (tj. stavové) a závazkové (tj. obligační)
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 21

Question
Právní možnosti subjektu chovat se určitým způsobem, tj. možnost vyjádřená a zaručená objektivním právem, a tedy chráněná zvláštním způsobem se označuje jako právo: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • subjektivní

Question 22

Question
Právní vztahy (poměry), které se vyznačují rovnoprávnosti účastníků, označujeme jako právní vztahy (poměry): [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • soukromoprávní

Question 23

Question
Právní vztahy (poměry), které se vyznačují vztahy podřízenosti a nadřazenosti, označujeme jako právní vztahy (poměry): [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • veřejnoprávní
Show full summary Hide full summary

Similar

Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
Proyecto académico pedagógico solidario
kariina jaime
Prep Like a Pro with GoConqr's Revision Timetable
Daisy Kenny