Chemia III

Oliwier Leśniak
Quiz by Oliwier Leśniak, updated more than 1 year ago
Oliwier Leśniak
Created by Oliwier Leśniak over 3 years ago
99
0

Description

Test zawierający zebrane pytania na trzecie kolokwium z chemii.

Resource summary

Question 1

Question
Teutomeria keto-enolowa występuje w cząsteczce:
Answer
 • acetonu
 • etanolu
 • propanu
 • choloretanu

Question 2

Question
Przedstawiona reakcja to:
Answer
 • reakcja kondensacji aldolowej
 • reakcja powstawania acetalu
 • reakcja powstawania hemiacetalu
 • reakcja eliminacji

Question 3

Question
Reakcja tworzenia hemiacetalu z propanalu i etanolu jest reakcją:
Answer
 • addycji elektrofilowej
 • substytucji wolnorodnikowej
 • addycji nukleofilowej
 • substytucji nukleofilowej

Question 4

Question
Aldehyd glicerynowy:
Answer
 • jest wzorcem do określania konfiguracji względnej podstawników przy asymetrycznym atomie węgla
 • nie zawiera asymetrycznego atomu węgla
 • to aldoheksoza
 • tworzy izomery geometryczne

Question 5

Question
Na rysunku przedstawiono:
Answer
 • L-glukozę
 • D-glukozę
 • D-mannozę
 • D-galaktozę

Question 6

Question
Przedstawiony związek to:
Answer
 • O-glikozyd
 • C-glikozyd
 • S-glikozyd
 • N-glikozyd

Question 7

Question
Skrobia jest wielocukrem:
Answer
 • zbudowanym wyłącznie z α-D-glukozy
 • o przewadze wiązań α-1,4-glikozydowych
 • zbudowanym z dwóch rodzajów makrocząsteczek
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Question 8

Question
Który z wymienionych cukrów nie posiada anomerów α i β:
Answer
 • laktoza
 • maltoza
 • sacharoza

Question 9

Question
Ogrzewanie cukru z kwasem mineralnym prowadzi do:
Answer
 • powstania kwasów aldarowych
 • powstania kwasów aldonowych
 • powstania furfuralu (pentozy) lub hydroksymetylofurfuralu (heksozy)
 • epimeryzacji

Question 10

Question
Inna nazwa kwasu butanowego to:
Answer
 • kwas mrówkowy
 • kwas masłowy
 • kwas szczawiowy
 • kwas propionowy

Question 11

Question
Delokalizacja ładunku ujemnego w anionach karboksylowych:
Answer
 • nie wpływa na właściwe kwasowe kwasów karboksylowych
 • powoduje, że kwasy karboksylowe są znacznie silniejszymi kwasami w porównaniu z alkoholami
 • powoduje, że kwasy karboksylowe są znacznie słabszymi kwasami w porównaniu z alkoholami
 • przypomina delokalizację ładunku ujemnego obserwowaną w jonach alkoholanowych

Question 12

Question
Które z wymienionych pochodnych kwasów karboksylowych są najbardziej reaktywne w reakcji podstawienia nukleofilowego:
Answer
 • aminidy
 • estry
 • chlorki kwasowe
 • bezwodniki

Question 13

Question
CH3COOC2H5 to wzór:
Answer
 • mrówczanu etylu
 • octanu etylu
 • octanu propylu
 • mrówczanu metylu

Question 14

Question
Które zdanie dotyczące laktonów jest fałszywe:
Answer
 • laktony otrzymuje się w reakcji kondensacji wewnątrzcząsteczkowej
 • laktony to połączenia heterocykliczne zawierające atom azotu w pierścieniu oraz grupę karbonylową w położeniu 2 w stosunku do atomu azotu
 • trwałe są jedynie γ- i δ- laktony, w których ugrupowania cykliczne są tworzone odpowiednio przez 5 i 6 atomów
 • laktony to wewnątrzcząsteczkowe estry hydroksykwasów, w których grupa estrowa występuje w ugrupowaniu cyklicznym

Question 15

Question
Kwas linolenowy różni się od kwasu stearynowego obecnością wiązania podwójnego. Dlatego temperatura wrzenia kwasu linolenowego jest:
Answer
 • niższa od temperatury wrzenia kwasu stearynowego
 • wyższa od temperatury wrzenia kwasu stearynowego
 • taka sama jak temperatura wrzenia kwasu stearynowego

Question 16

Question
Ogrzewając triacylglicerole z wodorotlenkiem sodu, otrzymujemy:
Answer
 • etanol i kwasy karboksylowe
 • mydło (sole sodowe karboksylanów) i glicerynę
 • utwardzone tłuszcze
 • kwasy karboksylowe i gliceryn

Question 17

Question
Która z wymienionych amin nie ulega reakcji alkilowania:
Answer
 • dimetyloamina
 • 1-propyloamina
 • t-butyloamina
 • chlorek czterometyloamoniowy

Question 18

Question
Końcowym produktem reakcji etyloaminy z kwasem azotawym jest:
Answer
 • chlorek czteroetyloamoniowy
 • mieszanina etanolu, chlorku etylu i etenu
 • nitrozoamina
 • chlorek etylodiazoniowy

Question 19

Question
Pokazany alkaloid zawiera w swojej strukturze:
Answer
 • pierścień pirydynowy
 • pierścień purynowy
 • pierścień indolowy
 • pierścień piperydynowy

Question 20

Question
Pokazany związek to:
Answer
 • adrenalina
 • dopamina
 • kwas nikotynowy
 • noradrenalina

Question 21

Question
Wskaż nazwę związku o wzorze H2N−CH2−COOH:
Answer
 • glicyna
 • kwas aminooctowy
 • kwas aminoetanowy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Question 22

Question
Arginina ma pl równe 10.1. Jeżeli przygotujemy roztwór jego aminokwasu w buforze o pl równym 3, jego ładunek netto będzie:
Answer
 • równy 0
 • równy +1
 • równy -1

Question 23

Question
Który z wymienionych związków nie wchodzi w skład rybonukleotydów:
Answer
 • 2-deoksyryboza
 • zasada azotowa
 • grupa fosforanowa
 • ryboza

Question 24

Question
Podany wzór przedstawia:
Answer
 • guaninę
 • adeninę
 • uracyl
 • tyminę

Question 25

Question
Podany wzór przedstawia:
Answer
 • guaninę
 • adeninę
 • purynę
 • uracyl

Question 26

Question
Podany wzór przedstawia:
Answer
 • guaninę
 • tyminę
 • uracyl
 • adeninę

Question 27

Question
Podany wzór przedstawia:
Answer
 • adrenalinę
 • tyminę
 • uracyl
 • guaninę

Question 28

Question
Które ze zdań opisujących tautomery jest fałszywe:
Answer
 • tautomery to konstytucyjne izomery
 • tautomery różnią się umiejscowieniem ruchliwego atomu wodoru
 • tautomery to inna nazwa form mezo w stereochemii
 • tautomery różnią się umiejscowieniem wiązania podwójnego

Question 29

Question
Produktami kondensacji aldolowej są:
Answer
 • iminy
 • oksymy
 • związki β-hydroksykarbonylowe
 • kwasy karboksylowe

Question 30

Question
Zasady Schiffa to:
Answer
 • to inna nazwa oksymów
 • trwałe iminy z aromatycznymi lub sterycznie rozbudowanymi podstawnikami alkilowymi
 • nietrwałe związki przejściowe powstające podczas reakcji kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej (R-NH2)
 • zwyczajowa nazwa amin pierwszorzędowych

Question 31

Question
Zjawisko mutarotacji polega na:
Answer
 • utworzeniu endiolu w warunkach zasadowych
 • wzajemnych przemianach aldoz w ketozy w środowisku zasadowym
 • zmiennej skręcalności cukrów w roztworach
 • selektywnym utlenianiu grup aldehydowej aldoz do grupy karboksylowej

Question 32

Question
Na obrazku przedstawiono:
Answer
 • dihydroksyaceton
 • aldehyd D-glicerynowy
 • aldehyd L-glicerynowy
 • D-treozę

Question 33

Question
W którym z wymienionych dwucukrów w wiązanie glikozydowe zaangażowane są obydwa węgle anomeryczne:
Answer
 • laktoza
 • maltoza
 • sacharoza

Question 34

Question
Fioletowy kompleks w reakcji z płynem Lugola (I2 w KI) tworzy:
Answer
 • glikogen
 • celuloza
 • amylopektyna
 • amyloza

Question 35

Question
Próba Biała jest charakterystyczna dla:
Answer
 • pentoz
 • dwucukrów redukujących
 • dwucukrów nieredukujących
 • wielocukrów

Question 36

Question
Wiadomo, że pKa dla kwasu chlorooctowego wynosi 2.86. Jeżeli pH roztworu, w którym znajduje się kwas chlorooctowy wynosi 3.5, to możemy się spodziewać, że:
Answer
 • większość cząsteczek będzie niezdysocjowana
 • większość cząsteczek będzie zdysocjowana
 • nie wypłynie to na stopień dysocjacji grupy -OH z grupy karboksylowej
 • zakwaszający wpływ fulorowca (chlor) zniweluje wpływ pH i wszystkie cząsteczki kwasu będą zdysocjowane

Question 37

Question
Najefektywniej hydrolizę estru można przeprowadzić w środowisku:
Answer
 • kwaśnym
 • zasadowym
 • obojętnym

Question 38

Question
Który z wymienionych laktonów ma pięcioczłonowy pierścień:
Answer
 • α-acetolakton
 • δ-walerolakton
 • γ-butyrolakton
 • β-propiolakton

Question 39

Question
Kwas o wzorze C15H31COOH to:
Answer
 • kwas palmitynowy
 • kwas oleinowy
 • kwas linolowy
 • kwas stearynowy

Question 40

Question
Zmydlaniem nazywamy:
Answer
 • działanie NaOH na kwasy tłuszczowe
 • rozpuszczenie mydła w wodzie
 • reakcje odwrotną do estryfikacji
 • oddzielenie gliceryny od mydła
Show full summary Hide full summary

Similar

SI
d _ b
Zjawisko Fizyczne a Reakcja Chemiczna
Jas C-W
Właściwości substancji
Jas C-W
Histologia III
Oliwier Leśniak
Histologia III
Zuzanna Sidoruk
MATERIA
Jas C-W
Chemia II
Oliwier Leśniak
Histologia II
Oliwier Leśniak
Histologia I
Oliwier Leśniak
Mensch - Człowiek
Ewelina Piotrowicz