Teorie Statistika 2018

Milana Semenova
Quiz by Milana Semenova, updated more than 1 year ago
Milana Semenova
Created by Milana Semenova over 2 years ago
282
5

Description

Quiz on Teorie Statistika 2018, created by Milana Semenova on 13/05/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Proměnná obor studia je:
Answer
 • kvantitativní diskrétní
 • kvalitativní
 • ordinállní (pořadová)

Question 2

Question
Pravděpodobnost sjednocení dvou slučitelných jevů je definována jako
Answer
 • součet pravděpodobností obou jevů
 • součin pravděpodobností obou jevů
 • součet pravděpodobností obou jevů změnšená o pravděpodobnost jejich průniku

Question 3

Question
Oboustranný interval spolehlivosti pro podál zákazníků, kteří si koupí nový výrobek, byl sestrojen z n1=150 pozorování. Pokud zůstanou všechny vstupní údaje výpočtu neměnné, pouze výpočet budeme provádět na základě vyššího rozsahu výběru n2=400, dostaneme:
Answer
 • úzší interval spolehlivosti
 • stejně široký interval spolehlivosti
 • širší interval spolehlivosti

Question 4

Question
Pomocí hodnoty regresního koeficientu posuzujeme
Answer
 • změnu vysvětlované proměnné odpovídající jednotkové změně vysvětlující proměnné
 • těsnost závislosti dvou proměnných
 • změnu vysvětlující proměnné odpovídající jednotkové změně vysvětlované proměnné

Question 5

Question
Je-li hodnota koeficientu růstu v časové řadě 0,70, znamená to
Answer
 • hodnota ukazatele klesla o 30 %
 • hodnota ukazatele se zvýšila o 70 %
 • hodnota ukazatele se zvýšila 1,7 krát

Question 6

Question
Pro stanovení indexu spotřebitelských cen se dává přednost
Answer
 • Paascheho cenovému indexu
 • Fisherovu cenovému indexu
 • Laspeyresovu cenovému indexu

Question 7

Question
Co je vhodným bodovým odhadem relativní četnosti určité obměny statistického znaku v základním souboru?
Answer
 • Počet výskytu této obměny ve výběrovém souboru
 • Výběrový průměr
 • Relativní četnost této obměny ve výběrovém souboru

Question 8

Question
Pravděpodobnost jednoho jevu je 0,3 a druhého 0,5. Pravděpodobnost jejich současného nastoupení je 0,2. Potom platí
Answer
 • jevy jsou závislé
 • jevy jsou nezávislé
 • jevy jsou neslučitelné

Question 9

Question
Testová statistika používaná při analýze nezávislosti v kontingenční tabulce má za předpokladu platnosti testované hhypotézy
Answer
 • studentovo t-rozdělení
 • F-rozdělení
 • Chí-kvadrát rozdělení

Question 10

Question
Pro popis regresní závislosti byla použitá přímka. Potom pro výsledky t-testu o parametru Byx a t-testu o korelačním koeficientu platí
Answer
 • je-li Byx statistický významný, potom je výběrový korelační koeficient nenulový
 • je-li parametr Byx statistický významný, potom je výběrový korelační koeficient nulový
 • není mezi nimi žádná souvislost

Question 11

Question
Chronologický průměr se používá pro výpočet
Answer
 • průměru hodnot intervalové časové řady
 • průměru hodnot okamžikové časové řady
 • průměrného růstu časové řady ve sledovaném období

Question 12

Question
U jednotlivých výrobků jsme zjistili hodnotu individuálních cenových indexů ve výši 1,25; 1,36;1,48,1,21;1,42. Paascheho cenový index za tyto výrobky nemůže být
Answer
 • 1,41
 • 1,34
 • 1,12

Question 13

Question
Rozptyl je
Answer
 • součet čtvercových odchylek hodnot proměnné od jejího průměru
 • průměr čtvercových odchylek hodnot proměnné od jejího mediánu
 • průměr čtvercových odchylek hodnot proměnné od jejich průměru

Question 14

Question
Uvažujeme končný soubor N výrobků, z nichž je M změtků. Náhodně z tohoto souboru vybereme (s vracením) n výrobků. Náhodná veličina X představující počet změtků mezi vybranými výronky má rozdělení
Answer
 • binomické rozdělení Bi(n;M/N)
 • hypergeometrické rozdělení H(N;M;n)
 • poissonovo rozdělení Po(n;M/N)

Question 15

Question
Skupina dobrovolníků se zúčastnila programu na snižování tělesné hmotnosti. Byly zjištěny hodnoty jejich hmotnosti v kilogramech před a po dokončením programu. Pro posouzení, zda program skutečně způsobil (v průměru) pokles tělesné hmotnosti účastníků, použijete
Answer
 • test o nulovosti korelačního koeficientu
 • párový t-test
 • dvouvýběrový t-test

Question 16

Question
Testování nezávislosti v kontingenční tabulce chí-kvadrát testem vyžaduje dostatečně velké
Answer
 • sdružené četnosti
 • očekávané četnosti
 • hodnoty testového kritéria

Question 17

Question
Spotřební koš představuje
Answer
 • váhový systém indexu spotřebitelských cen a ceny všech výrobků na trhu
 • homogenní skupiny výrobků, jejichž ceny se pravidelně zjišťují
 • soubor reprezentantů a váhový systém indexu spotřebitelských cen

Question 18

Question
Ve výsočevém grafu podíl plochy určité výseče na celkové ploše vyjadřuje
Answer
 • průměrnou hodnotu určité proměnné
 • směrodatnou odchylku určité proměnné
 • relativní četnost kategorie popisované proměnné

Question 19

Question
Distribuční funkce náhodné veličiny
Answer
 • může nabývat libovolných hodnot z intervalu <-1;1>
 • může nabývat libovolných hodnot z oboru reálných čísel
 • určitá pravděpodobnost, že náhodná veličina nepřekročí danou hodnotu

Question 20

Question
Korelační koeficient
Answer
 • je relativní mírou variability
 • vyjadřuje obecně sílu závislosti
 • vyjadřuje sílu lineární závislosti

Question 21

Question
Pro očištění denní časové řady počtu dopravních nehod od sezónní složky použijeme
Answer
 • prosté klouzavé průměry délky 5
 • centrované klouzavé průměry, vycházející z prostých průměrů délky 7
 • prosté klouzavé průměry délky 7

Question 22

Question
K porovnání hodnot veličiny ve dvou po sobě následujících období se používá
Answer
 • index korelace
 • index determinace
 • řetězový index

Question 23

Question
Jestliže každou hodnotu stat. Souboru zvýšíme o 10%, variační koeficient všech hodnot se
Answer
 • zvýší o 10%
 • se nezmění
 • sníží o %

Question 24

Question
Jestliže každou hodnotu stat. Souboru zvýšíme o 10 %, variační koeficient všech hodnot se
Answer
 • zvýší o 10 %
 • se nezmění
 • sníží o 10 %

Question 25

Question
Rozptyl vzájemně různých záporných čísel je:
Answer
 • roven nule
 • kladný
 • záporný

Question 26

Question
Hodnota mediánu studentova rozdělení je vždy
Answer
 • rovna nule
 • menší než nula
 • větší než nula

Question 27

Question
Hodnota kritéria MSE používaného v časových řadách
Answer
 • nemůže být nikdy záporná
 • je vždy čílso v intervalu od 0 do +1
 • je vždy číslo v intervalu od -1 do +1

Question 28

Question
Je potřeba porovnat cenu jednoho výrobku v běžném období s jeho cenou v základním období celkově za všechny čtyři obchody
Answer
 • index proměnlivého složení
 • Laspeyersův index
 • Paascheho cenový index

Question 29

Question
Medián souboru
Answer
 • je vždy nezáporný
 • je vždy kladný
 • může nabývat libovolné hodnoty

Question 30

Question
Pro normální rozdělení platí
Answer
 • střední hodnota a medián se nerovnají
 • střední hodnota a medián se rovnají
 • střední hodnota je menší než medián

Question 31

Question
Oboustranný interval spolehlivosti pro rozdíl zákazníků, kteří si koupí nový výrobek, byl sestrojen z ... vstupní údaje výpočtu neměnné, pouze výpočet budeme provádět na základě vyššího rozsahu výběru
Answer
 • úžší interval spolehlivosti
 • stejně široký interval spolehlivosti
 • širší interval spolehlivosti

Question 32

Question
Koeficient determinace v regresní analýze se počítá jako podíl
Answer
 • teoretického součtu čtverců a reziduálního součtu čtverců
 • reziduálního součtu čtverců a celkového součtu čtverců
 • teoretického součtu čtverců a celkového součtu čtverců

Question 33

Question
K odstranění sezónní složky ve čtvrtletní časové řadě HDP je nejvhodnější použít
Answer
 • prosté koluzavé průměry
 • centrované klouzavé průměry
 • centrované klouzavé průměry, pokud má časová řada HDP sudý počet hodnot a prosté klouzavé průměry, pokud má časová řada lichý počet hodnot

Question 34

Question
Průměrná roční míra inflace byla v roce 2014 1,0% a v roce 2015 1,3% z čehož můžeme vyvodit závěr
Answer
 • míra inflace stoupla meziročně o 0,3 procentního bodu
 • meziročně míra inflace byla 0,5%
 • míra inflace stoupla meziročně o 0,5 %

Question 35

Question
četnost výskytu každé hodnoty statistického znaku je ve sloupkovém diagramu vyjádřena
Answer
 • výškou sloupku
 • šířkou sloupku
 • v tomto grafu četnost není vyjádřena

Question 36

Question
počet stupňů volnosti příslušných vnitroskupinovému součtu čtverců v analýze rozptylu
Answer
 • závisí jen na počtu skupin
 • závisí jen na velikosti výběru
 • závisí na počtu skupin i na velikosti výběru

Question 37

Question
Průměrný koeficient růstu v časové řadě se vypočítá jako
Answer
 • chronologický průměr koeficientů růstu
 • aritmetický průměr jednotlivých koeficientů růstu
 • geometrický průměr jednotlivých koeficientů růstu
Show full summary Hide full summary

Similar

Teorie Statistika 2018 - ano/ne
Milana Semenova
Diskretne slucajne spremenljivke
Aleksandra Franc
Lekce 11: Indexy
Daniil Filatov
Lekce 10: Časové řady
Daniil Filatov
stat 1-50
Mitsuki Mitsu
Statistika mõisted
Tiina Vilberg
B3- Science. Cells, Genes and Enzymes.
MissChurro
Treaty of Versailles
Krista Mitchell
Medicine Through Time - Keywords
Lara Jackson
GENERAL PRACTICE-1
Luis Felipe Chávez Choque
Using GoConqr to study Maths
Sarah Partridge