stat 1-50

Mitsuki Mitsu
Quiz by Mitsuki Mitsu, updated more than 1 year ago
Mitsuki Mitsu
Created by Mitsuki Mitsu over 2 years ago
30
1

Description

KC STAT Quiz on stat 1-50, created by Mitsuki Mitsu on 01/08/2018.
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Čím znázorníme rozdělení četností hodnot spojité veličiny?
Answer
 • Výsečový graf
 • Sloupcový graf
 • Histogram

Question 2

Question
Ve výsečovém diagramu vyjadřuje velikost úhlu každé výseče:
Answer
 • Průměrnou hodnotu veličiny
 • Absolutní či relativní četnost
 • Kumulativní absolutní četnost

Question 3

Question
Ve sloupkovém grafu vyčteme četnost ze:
Answer
 • šířky sloupku
 • výšky sloupku
 • nedá se vyčíst

Question 4

Question
Co není vychýleno extrémními hodnotami základního souboru:
Answer
 • směrodatná odchylka
 • aritmetický průměr
 • medián

Question 5

Question
Zadáno 7 konkrétních platů, kolik zaměstnanců pobírá plat, který je nižší než medián?
Answer
 • 4
 • 3
 • 2

Question 6

Question
Je možné, aby se u symetrického rozdělení neshodoval průměr s mediánem?
Answer
 • Není to možné.
 • Je to možné, ale pouze pokud se vyskytují příliš malé hodnoty.
 • Je to možné, pokud se vyskytují příliš velké hodnoty.
 • Je to možné, pokud se vyskytují příliš velké nebo příliš malé hodnoty.

Question 7

Question
Průměr ze souboru hmotnosti sušenek je 500 g a medián 575 g. Jaká je jednotlivá váha sušenek?
Answer
 • Více sušenek váží více než je průměr.
 • Více sušenek váží méně než je průměr
 • Medián odděluje 57,5 % nižších hmotností sušenek

Question 8

Question
Medián může popsat polohu statistického souboru lépe než průměr, jestliže:
Answer
 • má větší hodnotu než průměr
 • v souboru je více malých hodnot
 • v souboru existují ojedinělé extrémy
 • nikdy

Question 9

Question
Z 30 hodnot byl vypočten aritmetický průměr 15 a nalezen medián 13,9. Dvě jednotky však byly opomenuty a je třeba je dodatečně zařadit do souboru. Hodnoty sledované proměnné jsou u nich 10 a 36. Opravené výsledky pak budou:
Answer
 • průměr = 16 ; medián = 14,9
 • průměr = 15,5 ; medián = 14,4
 • průměr = 15,5 ; medián = 13,9
 • průměr = 15 ; medián nelze určit

Question 10

Question
Modus:
Answer
 • Je 25% kvantil
 • Je 50% kvantil
 • Nepatří mezi kvantily

Question 11

Question
Byly naměřeny teploty pod bodem mrazu, rozptyl bude:
Answer
 • kladný
 • záporný
 • Nelze určit

Question 12

Question
Naměřili jsme směrodatnou odchylku 0
Answer
 • to je možné, pokud jsou všechny hodnoty stejné
 • není to možné
 • je možné pouze, pokud je i průměr roven 0

Question 13

Question
Rozptyl je:
Answer
 • součet kvadratických odchylek od průměru
 • průměr absolutních odchylek od průměru
 • průměr čtvercových odchylek od průměru
 • součet absolutních odchylek od průměru

Question 14

Question
Součet odchylek od průměru je roven
Answer
 • nule
 • jedné
 • pokaždé jinak

Question 15

Question
Rozptyl dvou záporných různých čísel je
Answer
 • 0
 • záporný
 • kladný

Question 16

Question
Máme skupinu nájmů, průměr jednorázově vzroste o 1311 CZK, jak se změní variační rozpětí a rozptyl?
Answer
 • Rozptyl se nezmění, var. rozpětí nelze na základě uvedené informace odhadnout
 • Rozptyl se nezmění, var. rozpětí vzroste
 • Rozptyl se nezmění, var. rozpětí klesne

Question 17

Question
Medián mezd žen = 20, medián mezd mužů = taky 20, celkový medián taky 20?
Answer
 • ANO
 • NE

Question 18

Question
Použití harmonického průměru je vhodné, pokud chceme spočítat průměrnou rychlost
Answer
 • ANO
 • NE

Question 19

Question
Rozptyl je vždy větší než směrodatná odchylka
Answer
 • ANO
 • NE

Question 20

Question
Směrodatná odchylka může být záporná
Answer
 • ANO
 • NE

Question 21

Question
Pokud ke každé hodnotě pozorování připočteme konstantu a, medián se nezmění.
Answer
 • ANO
 • NE

Question 22

Question
Pokud ke každé hodnotě pozorování připočteme konstantu a, průměr, směrodatná odchylka a rozptyl se nezmění.
Answer
 • ANO
 • NE

Question 23

Question
Směrodatná odchylka náhodné veličiny může být 0
Answer
 • ANO
 • NE

Question 24

Question
Pokud máme kvantil U0,70, dokážeme z něj spočítat kvantil U0,30?
Answer
 • ANO
 • NE

Question 25

Question
Pokud vynásobím váhy ve váženém aritmetickém průměru konstantou, průměr se nezmění.
Answer
 • ANO
 • NE

Question 26

Question
Pokud při výpočtu váženého aritmetického průměru vynásobíme četnosti konstantou, také průměr se vynásobí touto konstantou
Answer
 • ANO
 • NE

Question 27

Question
50% kvantil se nemůže rovnat 75% kvantilu z těch samých hodnot
Answer
 • ANO
 • NE

Question 28

Question
Pokud jeden jev má pravděpodobnost 0,5 a druhý 0,2 a jejich sjednocení má hodnotu 0,7, pak tyto jevy jsou:
Answer
 • Nezávislé
 • Neslučitelné
 • Tato situace nikdy nemůže nastat, jelikož sjednocení se vždy rovná násobku daných pravděpodobností

Question 29

Question
Proměnná obor studia je veličina:
Answer
 • kvalitativní
 • kvantitativní
 • diskrétní

Question 30

Question
Jaký druh proměnné je počet dětí v rodině
Answer
 • ordinální
 • kvantitativní (spojité)
 • kategoriální
 • kvantitativní (diskrétní)

Question 31

Question
Jen jedna z následujících pravděpodobnostních funkcí je správná pro hodnoty 1,2,3
Answer
 • P(1) = 0,2 ; P(2) = 0,4, P(3) = 0,4
 • P(1) = 0,1 ; P(2) = 0,4, P(3) = 0,4
 • P(1) = 0,3 ; P(2) = 0,4, P(3) = 0,7
 • P(1) = 0,2 ; P(2) = 0,4, P(3) = 0,5

Question 32

Question
Máme 3 různe zapisy distribucni funkce, ale jenom jeden z nich je spravně, urcit ktery:
Answer
 • F(0) = 0.1, F(1) = 0.2, F(2) = 0.3
 • F(0) = 0, F(1) = 0.7, F(2) = 1
 • F(0) = 0, F(1) = 0.6, F(2) = 0.2

Question 33

Question
Jaká je hodnota opačného jevu k jevu A?
Answer
 • 1 – P(A)
 • P(A) – 1
 • 0

Question 34

Question
Pravděpodobnost jevu jistého
Answer
 • 1
 • 0
 • 100%

Question 35

Question
Hypergeometrické rozdělení se užívá:
Answer
 • u pravděpodobnostního rozdělení závislých jevů
 • u pravděpodobnostního rozdělení nezávislých jevů
 • u spojité pravděpodobnostní veličiny

Question 36

Question
Binomické rozdělení lze za jistých okolností aproximovat normálním rozdělením
Answer
 • ANO
 • NE

Question 37

Question
Při zvyšujících se pokusech se binomické rozdělení blíží normálnímu
Answer
 • ANO
 • NE

Question 38

Question
Binomické rozdělení využijeme u nespojitých veličin
Answer
 • ANO
 • NE

Question 39

Question
Distribuční funkce F(x) může nabývat hodnot:
Answer
 • 0≤F(x)≤1
 • 0<F(x)<1
 • -1<F(x)<1

Question 40

Question
Výdrž baterie je náhodná veličina X a hodnota jejího 90 procentního kvantilu je rovna 210. Což znamená:
Answer
 • 90 procent baterií vydrží méně než 210 hodin
 • 90 procent baterií vydrží přesně 210 hodin
 • 10 procent baterií vydrží méně než 210 hodin

Question 41

Question
10% kvantil normovaného normálního rozdělení je
Answer
 • kladný
 • záporný
 • nejde zjistit

Question 42

Question
U normálního rozdělení se střední hodnotou mí a rozptylem sigma je střední hodnota rovna
Answer
 • modu, mediánu, aritmetickému průměru
 • pouze mediánu
 • pouze aritmetickému průměru

Question 43

Question
Co platí o distribuční fci F(x)
Answer
 • 0≤F(x)≤1
 • 0<F(x)<1
 • je nerostoucí

Question 44

Question
Hustota pravděpodobnosti je:
Answer
 • Jiný název pro distribuční fci
 • Pravděpodobnostní rozdělení NV
 • Funkce pro vyrovnání sezónní složky při analýze časových řad
 • Pravděpodobnostní fce tzv. distribučního rozdělení

Question 45

Question
Je možné, aby u symetrického rozdělení vyšel průměr rozdílně než medián?
Answer
 • Není to možné
 • Je to možné, když existuje extrémně velká hodnota
 • Je to možné, když existuje extrémně malá hodnota
 • Je to možné, když existuje extrémně velká i extr. malá hodnota

Question 46

Question
Měříme spotřebu auta na 100 km/h, co znamená F(8)- F(6)?
Answer
 • Pravděpodobnost, že průměrná spotřeba na 100 km/h bude v intervalu 6 až 8
 • Pravděpodobnost, že za jednu stokilometrovou jízdu auto spotřebuje benzín v intervalu 6 až 8
 • Pravděpodobnost, že za jednu stokilometrovou jízdu auto nespotřebuje benzín v intervalu 6 až 8

Question 47

Question
Hustota pravděpodobnosti je:
Answer
 • Jiný název pro distribuční funkci
 • Funkce popisující pravděpodobnostní rozdělení nespojité náhodné veličiny
 • Funkce popisující pravděpodobnostní rozdělení spojité náhodné veličiny

Question 48

Question
U normálního rozdělení je střední hodnota nula a rozptyl
Answer
 • ANO
 • NE

Question 49

Question
Máme uvedený vztah (hladina významnosti je 95%), kde je chyba? P(pi<0,7 + 1,645) odmc.zlomek 0,7 * O,5/12 = 1-alfa
Answer
 • v čitateli musí být (0,7) . (0,3)
 • odmocnina má být jen ve jmenovateli
 • špatný kvantil

Question 50

Question
Spolehlivost odhadu značíme:
Answer
 • 1 – alfa
 • 1 – beta
 • Beta
Show full summary Hide full summary

Similar

Teorie Statistika 2018
Milana Semenova
Teorie Statistika 2018 - ano/ne
Milana Semenova
Diskretne slucajne spremenljivke
Aleksandra Franc
Lekce 11: Indexy
Daniil Filatov
Lekce 10: Časové řady
Daniil Filatov
Statistika mõisted
Tiina Vilberg
Biology (B2)
anjumn10
World War One
Micheal Heffernan
SFDC App Builder Quizlet (Dez version)
chris fernandez
MP. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
GINA DANIELA TABLA GERENA
mi mapa conceptual
Magda Hernandez