Teorie Statistika 2018 - ano/ne

Milana Semenova
Quiz by Milana Semenova, updated more than 1 year ago
Milana Semenova
Created by Milana Semenova about 2 years ago
174
4

Description

Quiz on Teorie Statistika 2018 - ano/ne, created by Milana Semenova on 05/13/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Harmonický průměr má smysl použít ve všech situacích jako průměr aritmetický
Answer
 • ano
 • ne

Question 2

Question
Násobíme-li všechny četnosti při výpočtu váženého aritmetického průměru konstatntou, průměr se rovněž násobí touto konstantou.
Answer
 • ano
 • ne

Question 3

Question
Distribuční funkci spojité náhodné veličiny lze získat integrací hustoty pravděpodobnosti této veličiny
Answer
 • ano
 • ne

Question 4

Question
Závěr, který učiníme o testu na základě p-hodnoty, je stejný, jako pomocí porovnání hodnoty test. kritéria a kritické hodnoty
Answer
 • ano
 • ne

Question 5

Question
Při použití Chí-kvadrát testu dobré shody ověřujeme shodu pozorovaných a teoretických četností v jednotlivých skupinách (resp. jednotlivých kategorií)
Answer
 • ano
 • ne

Question 6

Question
Průměrnou hodnotu časové řady je vždy vhodné vypočítat jako prostý aritmetický průměr jejich jednotlivých hodnot
Answer
 • ano
 • ne

Question 7

Question
Členění na indexy množství a úrovně vychází z typu posuzovaného ukazatele
Answer
 • ano
 • ne

Question 8

Question
Střední hodnota binomického rozdělení libovolných (smysluplných) parametrů je kladné číslo
Answer
 • ano
 • ne

Question 9

Question
Průměrný absolutní přírůstek časové řady -Yt- se rovná aritmetickému průměru hodnot časové řady -Yt-
Answer
 • ano
 • ne

Question 10

Question
Medián mezd mužů i medián mezd žen je 23 tis. Kč, takže medián mezd mužů a žen dohromady je též 23 tis. Kč?
Answer
 • ano
 • ne

Question 11

Question
Pokud jsou všechny koeficienty růstu v časové řadě větší než 1, je průměrný koeficient růstu větší než 1
Answer
 • ano
 • ne

Question 12

Question
Násobíme-li všechny váhy při výpočtu váženého aritmetického průměru konstantou, průměr se nezmění
Answer
 • ano
 • ne

Question 13

Question
Při použití chí- kvadrát testu dobré shody ověřujeme shodu pozorovaných četností mezi jednotlivými skupinami
Answer
 • ano
 • ne

Question 14

Question
Chronologický průměr se používá při analýze okamžikových časových řad
Answer
 • ano
 • ne

Question 15

Question
Pro dva neslučitelné jevy s pravděpodobnostmi 0,5 a 0,2 je pravděpodobnost jejich sjednocení rovna 0,7
Answer
 • ano
 • ne

Question 16

Question
Pokud snížíme hodnotu hladiny významnosti testu z 0,05 na 0,01, pak se velikost kritického oboru zmenší
Answer
 • ano
 • ne

Question 17

Question
Očekávané četnosti vypočtené v jednotlivých polích kontingenční tabulky odpovídají hypotéze o závislosti dvou zkoumaných znaků
Answer
 • ano
 • ne

Question 18

Question
Pokud jsou všechny koeficienty růstu v časové řadě větší než 1, je i průměrný koeficient růstu větší než 1
Answer
 • ano
 • ne

Question 19

Question
Mírou inflace se rozumí změna spotřebního koše vyjádřena relativně
Answer
 • ano
 • ne

Question 20

Question
Soubor reprezentantů a váhový systém indexu spotřebitelských cen se nazývá spotřební koš.
Answer
 • ano
 • ne

Question 21

Question
Pro očištění časové řady počtu dopravních nehod od sezónní složky použijeme klouzavé průměry délky 7
Answer
 • ano
 • ne

Question 22

Question
Testové kritérium G, které se používá k ověření nezávislosti v kontingenční tabulce, vždy nabývá pouze nezáporných hodnot
Answer
 • ano
 • ne

Question 23

Question
Přičteme-li ke všem hodnotám znaku konstantu, jejich rozptyl se nezmění
Answer
 • ano
 • ne

Question 24

Question
Směrodatná odchylka konstanty je rovna nule
Answer
 • ano
 • ne

Question 25

Question
Statistická definice pravděpodobnosti je založena na velkém množství nezávislých opakování téhož náhodného pokusu
Answer
 • ano
 • ne

Question 26

Question
U regresních funkcí lineárních v parametrech je součet odchylek skutečně pozorovaných hodnot vysvětlované proměnné od vyrovnaných hodnot odhadnutého modelu vždy kladný
Answer
 • ano
 • ne

Question 27

Question
Centrované klouzavé průměry použijeme pro očištění od sezónnosti časové řady ročních údajů
Answer
 • ano
 • ne

Question 28

Question
Mírou inflace se rozumí relativní změna indexu spotřebitelských cen
Answer
 • ano
 • ne
Show full summary Hide full summary

Similar

Teorie Statistika 2018
Milana Semenova
Diskretne slucajne spremenljivke
Aleksandra Franc
Lekce 11: Indexy
Daniil Filatov
Lekce 10: Časové řady
Daniil Filatov
stat 1-50
Mitsuki Mitsu
Statistika mõisted
Tiina Vilberg
Biology -B2
Sian Griffiths
2PR101 1.test - 10. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 6.
Nikola Truong
Comprender la mente:la estructuta de las historias de la cognicion
shylian elizalde
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Rosario Sharline Vilcarromero Saenz