ĐOÁN XEM XLA

Hạnh Moon
Quiz by Hạnh Moon, updated more than 1 year ago
Hạnh Moon
Created by Hạnh Moon about 2 years ago
286
0

Description

Quiz on ĐOÁN XEM XLA, created by Hạnh Moon on 06/03/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Phát biểu nào sau đây trong biểu diễn và mô tả ảnh là sai?
Answer
 • Trong quá trình miêu tả ảnh thì chủ yếu sử dụng biên ảnh và vùng ảnh để biểu diễn lại ảnh.
 • Thông thường các ảnh thô đó được đặc tả (biểu diễn) lại theo các đặc điểm của ảnh.
 • Một số phương pháp thường dùng: Mã hóa Huffman, Mã hóa loạt dài…
 • Nếu lưu trữ ảnh trực tiếp từ các ảnh thô, đòi hỏi dung lượng bộ nhớ cực lớn.

Question 2

Question
Trong nhận dạng và xử lý ảnh có các modules cơ bản nào?
Answer
 • Thu nhận ảnh, phân đoạn ảnh, biểu diễn và miêu tả, nhận dạng và nội suy
 • Thu nhận ảnh, tiền xử lý, phân đoạn ảnh, biểu diễn và miêu tả, nhận dạng và nội suy, cơ sở tri thức.
 • Thu nhận ảnh, tiền xử lý, biểu diễn và miêu tả, nhận dạng và nội suy.
 • Thu nhận ảnh, tiền xử lý, phân đoạn ảnh, biểu diễn và miêu tả, cơ sở tri thức.

Question 3

Question
Phát biểu nào đây về ảnh số chưa chính xác? Select one:
Answer
 • Ảnh được biểu thị bởi 1 hàm cường đồ sáng 2 chiều f(x,y).
 • Khi ta số hóa các tọa độ không gian và cường độ sáng của hàm f ta được ảnh số
 • Khi biểu diễn trên máy tính ta có thể xem ảnh số như một ma trận.
 • Giá trị của x, y trên các hệ trục được gọi mà mức xám hay cường độ sáng

Question 4

Question
Phát biểu nào sau đây chưa chính xác đối với modules phân vùng ảnh?
Answer
 • Kết quả nhận dạng của xử lý ảnh phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của việc phân vùng ảnh.
 • Đây là phần dễ làm nhất trong các modules nhận dạng và xử lý ảnh.
 • Phân vùng ảnh là tách ảnh đầu vào thành các vùng thành phần để biểu diễn phân tích và nhận dạng ảnh.

Question 5

Question
Sau khi số hóa ảnh ta thu được một ma trận kết quả. Phát biểu nào dưới đây là sai? Select one:
Answer
 • Giá trị nằm trong đoạn dải xám [0,255]
 • Các phần tử trong ma trận kết quả được gọi là điểm ảnh
 • Giá trị của các phần tử là số nguyên
 • Giá trị của các phần tử tùy thuộc vào loại ảnh, tuy nhiên phải nhỏ hơn 255

Question 6

Question
Trong quá trình lấy mẫu, phát biểu nào sau đây là sai? Select one
Answer
 • Quá trình lấy mẫu gồm 2 lựa chọn: Khoảng lấy mẫu và cách thể hiện dạng mẫu.
 • Khoảng lấy mẫu được đảm bảo nhờ lý thuyết mẫu của Shannon.
 • Lấy mẫu là một quá trình, qua đó ảnh được tạo nên trên một vùng có tính liên tục được chuyển thành các giá trị rời rạc theo tọa độ thực.
 • Cách thể hiện mẫu liên quan đến độ đo được dùng trong miền rời rạc.

Question 7

Question
Cho vùng ảnh A, xét điểm ảnh P có tọa độ là (x,y). Tập hợp những điểm nào sau đây là lân cận 4 của P? Select one:
Answer
 • {(x-1, y-1); (x, y-1); (x, y+1); (x+1, y)}
 • {(x-1, y); (x, y-1); (x, y+1); (x+1, y)}
 • {(x-1, y); (x, y-1); (x+1, y+1); (x+1, y)}
 • {(x-1, y); (x-1, y-1); (x, y+1); (x+1, y)}

Question 8

Question
Đối với ảnh màu sử dụng 3 byte để biểu diễn giá trị cường độ sáng thì phát biểu nào sau đây là đúng? Select one:
Answer
 • Thang độ xám R(0,255) G(0,255) B(0,255)
 • Thang độ xám R(0,256) G(0,256) B(0,256)
 • Thang độ xám R[0,255] G[0,255] B[0,255]
 • Thang độ xám R[0,256] G[0,256] B[0,255]

Question 9

Question
Trong quá trình số hóa ảnh, phát biểu nào sau đây là sai? Select one:
Answer
 • Chất lượng của ảnh sau số hóa phụ thuộc vào số lượng mẫu cần lấy
 • Kết quả của số hóa ảnh được thể hiện dưới dạng ma trận 2 chiều.
 • Số hóa ảnh bao gồm 3 công việc: Lấy mẫu, lượng tử và miêu tả.
 • Mỗi phần tử trong ma trận tương ứng với một điểm ảnh.

Question 10

Question
Hai điểm được gọi là liên kết với nhau nếu: Select one:
Answer
 • Là lân cận của nhau
 • . Là lân cận của nhau và mức xám của chúng tương tự nhau
 • Cả 3 đáp án trên
 • Có cùng độ sáng

Question 11

Question
Phát biểu nào sau đây là sai đổi với xử lý Histogram? Select one:
Answer
 • Chất lượng của ảnh có thể được thể hiện qua biểu đồ Histogram.
 • Đối với ảnh tối thì các phần tử của histogram được tập trung tại vùng xám thấp.
 • Có sử dụng mặt nạ để trích rút các vùng ảnh lân cận điểm đang xét.
 • Là kỹ thuật cơ bản trong xử lý ảnh trong miền không gian.

Question 12

Question
Trong phương pháp Histogram Matching, việc tính toán nào sau đây là không cần thiết.
Answer
 • Xác định các xác suất xuất hiện của các mức xám trong ảnh.
 • Tính Histogram Equalization của ảnh đầu vào.
 • Tính tổng xác suất xuất hiện của các mức xám trong ảnh
 • Tính Histogram Equalization của ảnh cần đạt được

Question 13

Question
Trong phương pháp cân bằng Histogram phát biểu nào sau đây là đúng?
Answer
 • Kết quả thu được có độ tương phản cao hơn ảnh ban đầu
 • Kết quả thu được phụ thuộc vào dải xám cần cân bằng
 • Kết quả thu được phụ thuộc vào chất lượng ảnh đầu vào.
 • Kết quả thu được có độ tương phải thấp hơn ảnh ban đầu

Question 14

Question
Phát biểu nào sao đây về các thuật toán nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian là đúng? Select one:
Answer
 • Toán tử điểm là phép biến đổi đối với từng điểm bất kỳ, không liên quan tới các điểm lân cận khác
 • Toán tử điểm là phép biến đổi đối với từng điểm ảnh đang xét, không liên quan tới các điểm lân cận khác.
 • Toán tử điểm là phép biến đổi đối với từng điểm ảnh bất kỳ, liên quan tới các điểm lân cận khác.
 • Toán tử điểm là phép biến đổi đối với từng điểm ảnh đang xét, và mọi biến đổi phải liên quan tới các điểm lân cận khác

Question 15

Question
Phát biểu nào sau đây về Histogram là sai? Select one:
Answer
 • Trục hoành biểu diễn dải xám.
 • Được biểu diễn dưới dạng biểu đồ cột, miêu tả số lượng điểm ảnh có trong ảnh.
 • Trục tung biểu diễn số lượng điểm ảnh.
 • Được biểu diễn dưới dạng biểu đồ cột, miêu tả số lượng điểm ảnh có cùng một mức xám.

Question 16

Question
Phương pháp mã hóa loạt dài có thể chia làm mấy phương pháp nhỏ? Select one:
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Question 17

Question
Kỹ thuật nén nào phụ thuộc vào sự lặp lại của các ký tự? Select one:
Answer
 • Shanno-Fano
 • Mã hóa loạt dài
 • Huffman
 • Tất cả các đáp án

Question 18

Question
Tính hiệu quả của một phương pháp nén phụ thuộc vào các thông số nào sau đây? Select one:
Answer
 • Chi phí thời gian, không gian
 • Tỷ lệ nén.
 • Độ phức tạp của thuật toán
 • Chi phí thời gian, không gian, độ phức tạp của thuật toán, tỷ lệ nén

Question 19

Question
Đối với phương pháp mã hóa Huffman phát biểu nào sau đây là chính xác nhất? Select one:
Answer
 • Là phương pháp nén không mất thông tin.
 • Các dãy ký tự có tần số cao được thay thế bởi một từ mã nhị phân với số bít lớn
 • Tỷ số nén của phương pháp Huffman bao giờ cũng nhỏ hơn phương pháp Shanon – Fano
 • Các dãy có tần suất xuất hiện thấp sẽ được mã hóa bởi từ mã có ít bit hơn.

Question 20

Question
Trong việc nén dữ liệu, chủ yếu các phương pháp được sử dụng nhằm để loại bỏ những dữ liệu dư thừa. Có bao nhiêu kiểu dữ liệu dư thừa phổ biến nhất?
Answer
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Question 21

Question
Thực hiện phép co ảnh trên vùng ảnh nhị phân có kích thước 7x7 sau: 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau 0 1 0 1 1 1 0 1 0 Các điểm ảnh tại tọa độ (1,1), (1,2), (2,1), (2,2) có giá trị là bao nhiêu? Select one
Answer
 • 0, 1, 1, 0
 • 0, 0, 0, 1
 • 1, 0, 1, 0
 • 0, 0, 1, 1

Question 22

Question
Thực hiện phép co ảnh cho vùng ảnh nhị phân kích thước 4x4 với X={(1,1), (1,2), (2,1),(2,2)} và phần tử cấu trúc S={(0,0),(1,0),(1,1)}, tâm tại vị trí (0,0). Các điểm ảnh tại tọa độ (1,1), (1,2), (2,1), (2,2) có giá trị mức xám lần lượt là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • . 1, 0, 0, 1
 • 0, 0, 0, 1
 • 0, 0, 0, 0
 • 1, 0, 0, 0

Question 23

Question
Thực hiện phép đóng ảnh cho vùng ảnh có kích thước 7x7 sau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau 0 1 0 1 1 1 0 1 0 Các điểm ảnh tại tọa độ (2,3), (3,4), (4,5), (5,6) có giá trị là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 1, 0, 0, 1
 • 0, 1, 0, 0
 • 0, 1, 0, 1
 • . 1, 1, 1, 0

Question 24

Question
Thực hiện phép đóng ảnh cho vùng ảnh có kích thước 7x7 sau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau 0 1 0 1 1 1 0 1 0 Các điểm ảnh tại tọa độ (5,2), (5,3), (5,4), (5,5) có giá trị là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 0, 1, 0, 0
 • 0, 0, 0, 0
 • 1, 1, 0 ,1
 • 1, 0, 0, 0

Question 25

Question
Thực hiện phép giãn ảnh cho vùng ảnh nhị phân kích thước 3x4 với X={(1,1), (1,2)} và phần tử cấu trúc kích thước 2x2 với S={(0,0), (1,0), (1,1)} , tâm tại vị trí (1,0). Các điểm ảnh tại tọa độ (2,0), (2,1), (2,2), (2,3) có giá trị mức xám lần lượt là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 0, 1, 0, 1
 • 0, 1, 0, 0
 • . 0, 0, 0, 0
 • 0, 0, 0, 1

Question 26

Question
Thực hiện phép giãn ảnh cho vùng ảnh nhị phân kích thước 3x4 với X={(1,1), (1,2)} và phần tử cấu trúc kích thước 2x2 với S={(0,0), (1,0), (1,1)} , tâm tại vị trí (1,0). Các điểm ảnh tại tọa độ (1,0), (1,1), (1,2), (1,3) có giá trị mức xám lần lượt là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 0, 0, 0, 0
 • 0, 1, 0, 0
 • 0, 1, 1, 1
 • 0, 1, 0, 1

Question 27

Question
Thực hiên xử lý cân bằng Histogram trên dải xám [0..9] cho vùng ảnh sau: 5 3 3 2 4 2 4 3 5 3 5 8 2 4 5 4 Sau khi xử lý số điểm ảnh có giá trị là 8 là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 8
 • 1
 • 4
 • 6

Question 28

Question
Question text Thực hiên xử lý cân bằng Histogram trên dải xám [0..7] cho vùng ảnh sau: 2 3 3 2 4 2 4 3 3 2 3 5 2 4 2 4 Sau khi xử lý số điểm ảnh có giá trị là 3 là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 9
 • 12
 • 6
 • 5

Question 29

Question
Cho bảng tần suất xuất hiện các ký tự như sau A(15), B(7) C(6), D(6), E(5), nếu sử dụng phương pháp mã hóa Huffman thì cần bao nhiêu bit để biểu diễn ký tự B sau khi nén? Select one:
Answer
 • 35
 • 28
 • 21
 • 41

Question 30

Question
Cho bảng tần suất xuất hiện các ký tự như sau A(15), B(7) C(6), D(6), E(5), nếu sử dụng phương pháp mã hóa Huffman thì tỷ số nén là bao nhiêu nếu sử dụng 1 byte để biểu diễn 1 ký tự trước khi mã hóa?
Answer
 • 0.28
 • 0.32
 • 0.22
 • 0.18

Question 31

Question
Làm mượt vùng ảnh: 2 3 5 3 5 9 3 4 9 1 2 9 3 3 12 8 với mặt nạ có các trọng số như sau: 1 1 1 1 8 1 1 1 1 Các điểm ảnh (0,0), (0,1), (0,2), (0,3) có giá trị là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 2, 4, 4, 2
 • 2, 3, 4, 2
 • . 2, 3, 5, 2
 • 2, 3, 4, 3

Question 32

Question
Làm mượt vùng ảnh: 2 3 5 3 5 9 3 4 9 1 2 9 3 3 12 8 với mặt nạ có các trọng số như sau: 1 1 1 1 8 1 1 1 1 Các điểm ảnh (0,0), (1,1), (2,2), (3,3) có giá trị là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 2, 6, 5, 4
 • . 6, 2, 4, 5
 • 2, 5, 6, 3
 • 2, 6, 4, 5

Question 33

Question
Làm sắc nét vùng ảnh 2 3 5 5 5 5 3 8 9 3 2 5 3 6 3 9 với mặt nạ có trọng số như sau: 1 1 1 1 -8 1 1 1 1 giá trị điểm ảnh tại vị trí (0,0), (1,0), (2,0) (3,0) là bao nhiêu?
Answer
 • 5, 23, 59, 9
 • 5, 22, 59, 9
 • 5, 23, 59, 10
 • 5, 23, 60, 9

Question 34

Question
Làm sắc nét vùng ảnh 2 3 5 5 5 5 3 8 9 3 2 5 3 6 3 9 với mặt nạ có trọng số như sau: 1 1 1 1 -8 1 1 1 1 giá trị điểm ảnh tại vị trí (0,2), (1,2), (2,2) (3,2) là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 21, 10, 24, 2
 • 22, 9, 24, 2
 • 21, 9, 24, 2
 • 21, 9, 25, 2

Question 35

Question
Cho vùng ảnh: 1 8 6 6 6 3 11 8 8 8 9 10 9 10 10 7 thực hiện lọc trung vị với bộ lọc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Giá trị của các điểm ảnh (0,0), (0,1), (0,2), (0,3) là bao nhiêu? Select one
Answer
 • 3, 6, 6, 6
 • 3, 6, 6, 3
 • 3, 6, 3, 6
 • 3, 3, 6, 6

Question 36

Question
Thực hiện phép mở ảnh cho vùng ảnh có kích thước 7x7 sau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau 0 1 0 1 1 1 0 1 0 Các điểm ảnh tại tọa độ (1,4), (1,5), (2,4), (2,5) có giá trị là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 0, 1, 0, 1
 • 0, 0, 1, 1
 • 0, 0, 1, 0
 • 0, 1, 0, 0

Question 37

Question
Thực hiện phép mở ảnh cho vùng ảnh có kích thước 7x7 sau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 và phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau 0 1 0 1 1 1 0 1 0 Các điểm ảnh tại tọa độ (2,1), (2,2), (3,1), (3,2) có giá trị là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 1, 0, 1, 1
 • 1, 1, 1, 1
 • 0, 1, 0, 1
 • 0, 1, 1, 1

Question 38

Question
Cho dữ liệu sau: 9A7B5C2DEFE2D5C7B9A (Chữ số thể hiện số ký tự có trong chuỗi) Số bít được sử dụng để biểu diễn 1 ký tự A là bao nhiêu nếu trước khi nén sử dụng 1 byte để biểu diễn 1 ký tự? Select one:
Answer
 • 6 bit
 • 8 bit
 • 4bit
 • 2 bit

Question 39

Question
Question text Cho dữ liệu sau: 9A7B5C2DEFE2D5C7B9A (Chữ số thể hiện số ký tự có trong chuỗi) Tính tỷ số nén nếu mỗi ký hiệu sẽ được biểu diễn bởi 8 bit trong trường hợp không nén, và các loạt dài có độ dài <256 (Làm tròn tới 2 số thập phân) Select one:
Answer
 • 0.58
 • 0.59
 • 0.60
 • 0.57

Question 40

Question
Cho bảng tần suất xuất hiện các ký tự như sau A(15), B(7) C(6), D(6), E(5), ký tự E được mã hóa với từ mã nào sau đây đối với phương pháp Shannon-Fano. Select one:
Answer
 • 111
 • 101
 • 110
 • 001

Question 41

Question
Cho bảng tần suất xuất hiện các ký tự như sau A(15), B(7) C(6), D(6), E(5), sau khi mã hóa, tỷ số nén đối với phương pháp Shannon-Fano Select one:
Answer
 • 0.34
 • 0.27
 • 0.29
 • 0.25

Question 42

Question
Thực hiện phép tìm biên của vùng ảnh có kích thước 7x7 sau: 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 với phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau 0 1 0 1 1 1 0 1 0 tại các điểm ảnh (4,2), (4,3), (4,4), (4,5) có giá trị là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 0, 1, 1, 1
 • 0, 0, 0, 0
 • 0, 0, 0, 1
 • 0, 0, 1, 1

Question 43

Question
Thực hiện phép tìm biên của vùng ảnh có kích thước 7x7 sau: 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 với phần tử cấu trúc có tâm đặt tại vị trí (1,1) với trọng số như sau 0 1 0 1 1 1 0 1 0 tại các điểm ảnh (0,0), (1,0), (2,0), (3,0) có giá trị là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 0, 0, 0, 0
 • 1, 1, 1, 1
 • 0, 1, 1, 1
 • 0, 0, 1, 1

Question 44

Question
Cho vùng ảnh số: 0 0 7 12 0 7 80 75 165 240 8 50 70 85 245 6 80 70 150 0 0 9 6 0 0 Sau khi thực hiện tăng độ tương phải với r1=60, s1=20, r2=190, s2=220 và số mức xám cực đại L = 256. Giá trị điểm ảnh tại vị trí (2,4) là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 249
 • 247
 • 182
 • 158

Question 45

Question
Cho vùng ảnh số: 0 0 7 12 0 7 80 75 165 240 8 50 70 85 245 6 80 70 150 0 0 9 6 0 0 Sau khi thực hiện tăng độ tương phải với r1=60, s1=20, r2=190, s2=220 và số mức xám cực đại L = 256. Giá trị điểm ảnh tại vị trí (3,3) là bao nhiêu? Select one:
Answer
 • 182
 • 35
 • 249
 • 158

Question 46

Question
Trong phép giãn ảnh nhị phân, phép toán được sử dụng chính là gì? Select one:
Answer
 • TẤT CẢ
 • NOT
 • OR
 • AND

Question 47

Question
Sử dụng phương pháp lặp cho vùng ảnh có kích thước MxN, Kích thước của ảnh sau khi lặp thu được là bao nhiều? Select one:
Answer
 • M x N
 • 2(M-1) x 2(N-1)
 • 2M-1 x 2N-1
 • 2M x 2N

Question 48

Question
Trong phép co ảnh, phép toán sử dụng là: Select one:
Answer
 • AND
 • OR
 • XOR
 • NOT

Question 49

Question
Có nhiều ứng dụng cần thiết phải phóng đại một vùng ảnh. Để thực hiện được điều đó, trong xử lý ảnh số có mấy phương pháp được sử dụng chủ yếu? Select one:
Answer
 • 5 phương pháp
 • 4 phương pháp
 • 3 phương pháp
 • 2 phương pháp

Question 50

Question
Trong phép co ảnh nhị phân, phát biểu nào sau đây là sai? Select one:
Answer
 • Thu nhỏ hình ảnh,
 • Xóa cầu nối.
 • Xóa phần nhô ra.
 • Lấp đầy khoảng trống.
Show full summary Hide full summary

Similar

A-Level Biology: Cell Division
cian.buckley+1
An Inspector Calls: Characters
bexjrutherford
GCSE Maths: Overview Note
Andrea Leyden
8 Motivational Quotes for Students
Andrea Leyden
Specific Topic 7.3 Timber selection
T Andrews
10 consejos para realizar con éxito un curso virtual
Eduardo Velásquez
Revisión sistemática: especies de serpientes implicadas con mayor frecuencia en accidentes ofídicos en América Latina entre 2009 y 2020
Valentina Acevedo García
Cultura Organizacional
Wendy Limberg
ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA
Alba Garcia
BAS1 Übungsfragen
Simeon Mihaylov
New GCSE Maths required formulae (by Sara Egan)
Brigitte Bunge