Neuro

Jaroslav Točík
Quiz by Jaroslav Točík, updated more than 1 year ago
Jaroslav Točík
Created by Jaroslav Točík almost 6 years ago
129
1

Description

Neurovedy - otazky

Resource summary

Question 1

Question
Kinesthetické informace z dolních a horních končetin směřují do gyrus post-centralis skrze lemniscus medialis stejnou cestou.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Paleocerebellum tvoří:
Answer
 • neplatí ani jedna z variant
 • lobus floculonodularis
 • laterální zóna
 • vermis a paramedianní zóna

Question 3

Question
Vermis se účastní udržování rovnováhy, vzpřimování, řízení pohybu hlavy a očí a koordinace cílených pohybů.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Poruchy mozečkových funkcí bývají také součástí:
Answer
 • ADHD
 • MS (roztr. sklr.)
 • neplatí ani jedna z variant
 • Autismus

Question 5

Question
Paleostriatum je:
Answer
 • neplatí ani jedna z variant
 • součást limbického systému
 • nižší bazální ganglion extrapyramidového systému
 • vyšší bazální ganglion extrapyramidového systému

Question 6

Question
Striatum za normálních fyziologických podmínek:
Answer
 • tlumí činnost pallida
 • aktivuje činnost pallida
 • nemá vliv na činnost pallida

Question 7

Question
10. Podmínkou normální (fyziologické funkce) bazálních ganglií je:
Answer
 • a. vzájemná rovnováha mezi GABAergní, serotoninergní a noradrenergní neurotransmisí
 • b. vzájemná rovnováha mezi GABAergní, CCKergní a cholinergní neurotransmisí
 • c. vzájemná rovnováha mezi GABAergní, cholinergní a dopaminergní neurotransmisí

Question 8

Question
11. Základní aferentace amygdalárních jader je následující:
Answer
 • b. z jader talamu, ncl. solitarius, z neokortexu + hypothalamická jádra
 • a. z talamických jader
 • c. z jader talamických a hypotalamických, z ncl. solitarius, z vestibulárních jader
 • z neokortexu
 • e. neplatí žádná z výše uvedených variant

Question 9

Question
V mediolaterálním směru členění mozečku k paramediánní zóně patří:
Answer
 • kortex v rozsahu hemisfér a ncl. Dentatus
 • většina kortexu hemisfér a ncl. emboliformes a globosi
 • paramediánní kortex hemisfér a ncll. fastigií a globosi
 • Ani jedno

Question 10

Question
Arnoldova dráha tvoří součást struktury CNS, která je označována jako:
Answer
 • a. capsula interna
 • b. capsula externa
 • c. capsula extrema
 • d. neplatí ani jedna z variant

Question 11

Question
12. Přenos informací sympatikem v postgangliovém úseku je zabezpečený:
Answer
 • a. acetylcholinem a v jednom případě i neuropeptidy
 • b. noradrenalinem a v jednom případě i acetycholinem
 • c. neplatí ani jedna z výše uvedených variant
 • d. acetylcholinem
 • e. noradrenalinem

Question 12

Question
13. Léze bazálních ganglií se projevují následujícími základními symptomy:
Answer
 • a. léze putamen- choreatické pohyby a myoklonie
 • b. léze putamen-Parkinsonův syndrom
 • c. léze pallida a jeho spojů- Parkinsonův syndrom
 • d. léze ncl. caudatus- athetotické pohyby a myoklonie
 • e. leze ncl. caudatus- athetotické pohyby a změny svalového tonu
 • f. léze putamen- choreatické a athetotickké pohyby

Question 13

Question
Parkinsonův syndrom je výsledkem léze putamen:
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
14. Součástí Türckovy dráhy jsou neurity neuronů:
Answer
 • Žádná neplatí
 • b. frontální mozkové kůry
 • c. fronto-occipito-parieto-temporální mozkové kůry
 • d. fronto-parieto-temporální kůry mozkové
 • e. occipito-parieto-temporální mozkové kůry

Question 15

Question
15. Základními neurotransmisivními systémy v bazálních gangliích jsou
Answer
 • a. GABA, DA, Ach, CCK
 • b. 5HT, CCK, Na
 • c. GABA, DA, Ach
 • d. Ach, GABA, DA, 5HT

Question 16

Question
16. Nucleus lentiformis obsahuje neuronální struktury:
Answer
 • a. pallidum a putamen
 • b. neostriatické a paleostriatické
 • c. pallidum a ncl. caudatus
 • d. archistriatické a paleostriatické

Question 17

Question
17. Neurony na úrovni míšních segmentů, které jsou zdrojem neuritů sympatické dráhy, tvoří:
Answer
 • a. ncl. proprius
 • b. Stilling-Clarkeovo jádro (C8-L3)
 • c. neplatí ani jedna
 • d. ncl. thoracicus (C8-L3)
 • e. ncl. intermediolateralis (C8/Th1-L2/3)

Question 18

Question
18. Neurity neuronů ncl. intermediolateralis jsou přepojovány:
Answer
 • a. v ganglion cervicale superior jako pregangliová sympatická vlákna
 • b. v ganglion cervicale superior jako pregangliová parasympatická vlákna
 • c. v ganglion cervicale superior jako postgangliová sympatická vlákna

Question 19

Question
23. Musculus sphincter pupillae je inervován:
Answer
 • a. somatickými nervy
 • b. postgangliovými parasympatickými vlákny
 • c. postgangliovými sympatickými vlákny

Question 20

Question
19. Claustrum odděluje od talamu:
Answer
 • a. capsula externa
 • b. capsula extrema
 • c. neplatí žádná z výše uvedených variant
 • d. capsula interna

Question 21

Question
20. Jako magnocelulární vrstvy ncl. corporis geniculati lateralis jsou označeny vrstvy:
Answer
 • a. 1, 4
 • b. 2, 3
 • c. 1, 2
 • d. 5, 6

Question 22

Question
21. Laterálně vstupují do míchy aferentní nervová vlákna, která končí v segmentu míšním na lamina I a především na lamina II a V. Neurony lamina I a lamina V jsou zdrojem nervové dráhy, která představuje:
Answer
 • a. tractus spinothalamicus
 • b. funiculus dorsalis
 • c. fasciculus septomarginalis

Question 23

Question
22. Tractus corticospinalis lateralis začíná:
Answer
 • a. v area 4, 6, 3, 1, 2
 • b. v area 4, 8
 • c. v area 4, 6
 • d. v area 1, 2, 3

Question 24

Question
24. Nucleus corporis geniculati lateralis sestává ze 6 vrstev neuronů. Axony z nazálních polovin sítnice končí ve vrstvách:
Answer
 • a. 2, 3, 5
 • b. 2, 3, 6
 • c. 1, 4, 5
 • d. 1, 4, 6

Question 25

Question
25. Nucleus interpeduncularis je jednou z přepojovacích stanic pro:
Answer
 • a. chuťové informace
 • b. čichové informace
 • c. motorické informace

Question 26

Question
26. Porucha koordinace pohybů očí s pohyby hlavy a krku se projevuje při poškození:
Answer
 • a. frontálního okohybného pole (area 8, 9)
 • b. frontálního okohybného pole a frontální asociační korové oblasti (area 8, 9-14, 46, 47)
 • c. premotorické korové oblasti (zejména area 6)
 • d. premotorické korové oblasti a frontálního okohybného pole (area 6, 8, 9,)

Question 27

Question
27. Proprioceptivní informace z dolních končetin a z kaudální části trupu cestou fasciculus gracilis směřují do Stilling-Clarkeova jádra. Toto jádro se nachází v míše v rozsahu:
Answer
 • a. C8 - L1
 • b. C8 - L3
 • c. Th1 – L1
 • d. Th1 - L3

Question 28

Question
28. Mezi přepojovací uzly dráhy miotického reflexu patří:
Answer
 • a. ganglion opticum
 • b. ganglion ciliare
 • c. ganglion cervicale superior
 • d. Edingerovo-Westphalovo jádro

Question 29

Question
29. O jaký čelní kortiko-subkortiko-kortikální obvod se jedná, jestliže se jeho postižení u pacienta projevuje mj. snížením jeho iniciativy, vytrvalosti, ztrátou zájmů, hypomanickými příznaky, beztaktností, automatickým opakováním gest a pohybů lidí z pacientova okolí?
Answer
 • a. orbitofrontální obvod
 • b. dorzolaterální obvod
 • c. motorický a dorzolaterální obvod
 • d. motorický a orbitofrontální obvod

Question 30

Question
30. Porucha vyjadřování myšlenek řečí a písmem se projevuje jako důsledek poškození následující korové oblasti:
Answer
 • a. suplementární motorické korové oblasti
 • b. Brocova centra a suplementární motorické korové oblasti
 • c. Brocova centra

Question 31

Question
31. Enthorhinální kortex je podle Brodmanna:
Answer
 • a. area 1, 2, 3
 • b. area 28, 41, 42
 • c. area 28
 • d. area 13, 14, 15, 28

Question 32

Question
32. Informace o tupé bolesti jsou vedeny do primární senzitivní kůry drahou:
Answer
 • a. spino-hypothalamo-limbickou
 • b. spinothalamickou
 • c. spino-reticulo-thalamickou

Question 33

Question
33. Poškození substantia nigra se spolupodílí na vzniku:
Answer
 • a. pohybové hyperaktivity
 • b. Parkinsonova syndromu
 • c. choreatických pohybů

Question 34

Question
34. Pro exterorecepční reflexy mj. platí, že nepodléhají únavě, nepodléhají přímo činnosti mozkové kůry a mají velmi krátkou reflexní dobu.
Answer
 • True
 • False

Question 35

Question
35. Systém mediálních drah mozkového kmene zahrnuje následující dráhy:
Answer
 • a. tractus tectospinalis
 • b. tractus rubrospinalis a tractus rubrobulbaris
 • c. tractus vestibulospinalis medialis et lateralis, tractus tectospinalis, tractus reticulospinalis
 • d. tractus vestibulospinalis medialis et lateralis a tractus tectospinalis
 • e. tractus vestibulospinalis medialis et lateralis

Question 36

Question
36. V corpus trapezoideum se kříží:
Answer
 • a. neplatí žádná z výše uvedených variant
 • b. stria olfactoria medialis et lateralis
 • c. pravý a levý nervus opticus
 • d. neurity neuronů ncl. cochlearis dorsalis et ventralis

Question 37

Question
Poškození pallida vede:
Answer
 • a. k choreatickým pohybům a ke svalové hypotonii
 • b. k zástavě volních pohybů a k hemibalismu
 • c. k omezení až vymizení pohybů a expresivního řečového projevu, k ospalosti až stavu strnulosti

Question 38

Question
38. V mostě Varolově se nachází:
Answer
 • a. respirační centrum
 • b. centrum regulace krevního oběhu
 • c. centrum okulokardiálního reflexu
 • d. centrum rohovkového reflexu

Question 39

Question
Čichové informace cestou stria medullaris thalami směřují do talamického jádra. Po přepojení v talamu směřují do:
Answer
 • a. do orbitofrontálního kortexu
 • b. area 28
 • c. do amygdalárního komplexu
 • d. area 27, 28, 34 (primárního korového centra čichového)

Question 40

Question
Neurony ncl. vestibularis medialis jsou zdrojem axonů, které se podílejí na :
Answer
 • a. ascendentní části FLM a ovlivňují krční motoneurony
 • b. descendentní části fascikulus longitudinalis medialis (FLM) a ovlivňují bederní motoneurony
 • c. descendentní části FLM a ovlivňují krční motoneurony

Question 41

Question
Nucleus ruber sestává z části magnocelulární a parvicelulární. U člověka je více vyvinutá:
Answer
 • a. parvicelulární část
 • b. magnocelulární část
 • c. žádná z výše uvedených variant neplatí, protože ncl. ruber sestává z drobných jaderných komplexů

Question 42

Question
42. Poškození orbitofrontálního-subkortikálního obvodu vede:
Answer
 • a. ke ztrátě visceromotorické kontroly a vokalizace - mediální
 • b. ke ztátě zájmů a iniciativy
 • d. k apatii, depresi, úzkosti, obsesi, bulimii a ke zvýšené sexuální aktivitě - mediální
 • c. k hypomanickým příznakům a beztaktnosti
 • e. k poklesu iniciativy
 • f. k poškození znovuvybavování – dorzolat.
 • g. k poruše exekutivních funkcí - mediální

Question 43

Question
43. Otvory ve stropu III. komory mozkové jsou jedinými místy spojení komorového systému CNS s prostorem kolem CNS. Toto tvrzení je:
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
44. Levá hemisféra u tzv. praváků umožňuje mj. rozpoznávání a uchování melodie i notový zápis a zpěv. Pravá hemisféra zase mj. umožňuje práci s miniaturou.
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
45. Hypotalamus má spojení s hypofýzou přes:
Answer
 • a. jádra tegmenta (zejména ncl. ruber, ncl. Cajali)
 • b. jádra talamická (zejména ncli. ventrales)
 • c. jádra hypotalamická (zejména ncl. tuberomamillaris, ncl. ventromedialis)
 • d. jádra hypotalamická (zejména ncl. supraopticus, ncl. paraventricularis)

Question 46

Question
46. Nucleus subthalamicus je zapojen do systému:
Answer
 • a. hypofyzárního
 • b. bazálních ganglií
 • c. hypotalamických jader

Question 47

Question
47. Adiadochokinéze, abázie a astázie jsou poruchy:
Answer
 • a. bazálních ganglií
 • b. žádné z výše uvedených struktur
 • c. specifických motorických jader talamu
 • d. mozečkové

Question 48

Question
48. Amygdala přijímá veškeré senzitivní a senzorické informace cestou:
Answer
 • a. z žádné z výše uvedených struktur
 • b. z talamu, neokortexu a ncl. solitarius
 • c. talamoamygdalární ze specifických jader talamických
 • d. z neokortexu a ncl. solitarius

Question 49

Question
49. K hormonům adenohypofýzy patří:
Answer
 • a. xytocin a vazopresin
 • b. melanotropní hormon
 • c. např. luteinizační hormon, prolaktin

Question 50

Question
50. Mediátorem postgangliových sympatických vláken je:
Answer
 • a. noradrenalin, neurotensin
 • b. acetylcholin, somatostatin
 • c. noradrenalin, acetylcholin, neurotensin, somatostatin
 • d. noradrenalin, acetylcholin

Question 51

Question
51. Arnoldova dráha je drahou:
Answer
 • a. frontonukleární
 • b. frontopontinní a po přepojení v pontu směřuje k míšním motoneuronům
 • c. okcipito-parieto-temporopontinní
 • d. frontopontinní a po přepojení v jádrech pontu směřuje do mozečku

Question 52

Question
52. Mediální ohraničení cornu frontale tvoří:
Answer
 • a. fornix a tela choroidea
 • b. cauda ncl. caudatus
 • c. septum pellucidum
 • d. žádná z výše uvedených struktur

Question 53

Question
53. Aferentní axony nn. VII., IX., X. vstupují do tractus solitarius v prodloužené míše a končí na dendritických zónách neuronů, které tvoří:
Answer
 • a. neplatí žádná z výše uvedených variant, protože končí v celém jádře
 • b. gustatorickém
 • c. kaudální část ncl. gustatorius
 • d. rostrální část ncl. gustatorius
 • e. rostrální část ncl. solitarius
 • f. kaudální část ncl. solidarius

Question 54

Question
54. Paramediánní zónu mozečku ve směru mediolaterálním tvoří:
Answer
 • a. paramediánní kortex; ncll. dentatus a globosi
 • b. paramediánní kortex; ncl. dentatus a ncl. emboliformes
 • c. paramediánní kortex; ncl. emboliformes
 • d. paramediánní kortex; ncll. emboliformes a globosi

Question 55

Question
55. Epifýza je zavěšena na:
Answer
 • a. commisura posterior
 • b. commisura habenularum
 • c. trigona habenularum

Question 56

Question
56. V rámci dorzolaterálního prefrontálního subkortikálního obvodu se nervová vlákna dostávají do ncl. subthalamicus cestou přes:
Answer
 • a. pars interna globus pallidus
 • b. substantia nigra
 • c. pars externa globus pallidus

Question 57

Question
57. Proprioceptivní informace z dolních končetin a z kaudální části trupu cestou fasciculus gracilis směřují do Stilling-Clarkeova jádra. Toto jádro se nachází v míše v rozsahu:
Answer
 • a. C8 - L1
 • b. Th1 - L3
 • c. Th1 – L1
 • d. C8 - L3

Question 58

Question
58. Axony vysílané neurony ncl. cochlearis dorsalis a ventralis se kříží v útvaru corpus trapezoideum a dále pokračují směrem do korového centra sluchového jako:
Answer
 • a. lemniscus lateralis
 • b. lemniscus acusticus

Question 59

Question
59. Sekundární chuťová kůra se nachází:
Answer
 • a. v insule
 • b. ve spánkovém laloku
 • c. v gyrus precentralis
 • d. v čelním laloku

Question 60

Question
60. Porucha vyjadřování myšlenek řečí a písmem se projevuje jako důsledek poškození následující korové oblasti:
Answer
 • a. Brocova centra
 • b. suplementární motorické korové oblasti
 • c. Brocova centra a suplementární motorické korové oblasti

Question 61

Question
61. Korová pole 13, 14, 15 se nacházejí v oblasti:
Answer
 • a. regio temporalis
 • b. regio cingularis
 • c. regio insularis
 • d. regio frontale

Question 62

Question
62. Dráha z vestibulárního ústrojí se ve svém průběhu mj. přepojuje v ganglion vestibulare. Axony těchto neuronů pak směřují k vestibulárním jádrům. O kolik jader se v tomto případě jedná?
Answer
 • 4
 • 5
 • 3
 • 2

Question 63

Question
63. Porucha koordinace pohybů očí s pohyby hlavy a krku se projevuje při poškození:
Answer
 • a. premotorické korové oblasti (zejména area 6)
 • b. frontálního okohybného pole (area 8, 9)
 • c. frontálního okohybného pole a frontální asociační korové oblasti (area 8, 9-14, 46, 47)
 • d. premotorické korové oblasti a frontálního okohybného pole (area 6, 8, 9,)

Question 64

Question
64. Mezi přepojovací uzly dráhy miotického reflexu patří:
Answer
 • a. ganglion cervicale superior
 • b. ganglion opticum
 • c. Edingerovo-Westphalovo jádro
 • d. ganglion ciliare

Question 65

Question
65. Syndrom, který se vyznačuje přechodným jednostranným ochrnutím, snížením svalového tonu, snížením citlivosti, bolestivými stavy, pohybovým neklidem, oscilacemi pozornosti, emoční labilitou se nazývá:
Answer
 • a. syndrom mozkového kmene
 • b. metatalamický syndrom
 • c. amygdalární syndrom
 • d. talamický syndrom

Question 66

Question
66. Cornu frontale má následující ohraničení: kraniálně = tela choroidea; mediálně= septum pellucidum; laterálně= nucleus caudatus.
Answer
 • True
 • False

Question 67

Question
67. Neostriatum je složené z:
Answer
 • a. ncl. caudatus a putamen
 • b. ncl. caudatus a pallidum
 • c. ncl. caudatus a ncl. lentiformis
 • d. ncl. caudatus a amygdala
 • e. ncl. caudatus a claustrum

Question 68

Question
68. O jaký čelní kortiko-subkortiko-kortikální obvod se jedná, jestliže se jeho postižení u pacienta projevuje mj. snížením jeho iniciativy, vytrvalosti, ztrátou zájmů, hypomanickými příznaky, beztaktností, automatickým opakováním gest a pohybů lidí z pacientova okolí?
Answer
 • a. dorzolaterální obvod
 • b. orbitofrontální obvod
 • c. motorický a orbitofrontální obvod
 • d. motorický a dorzolaterální obvod
Show full summary Hide full summary

Similar

How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
The Brain and the Nervous System
feelingthepayne
The Brain and the Nervous System
James Luo
General Knowledge Quiz
Andrea Leyden
Revision Timetable
katy.lay
NeuroAnatomy
أطباء 2020
OCR Gateway GCSE P3 Revision Quiz
xhallyx
Ancient Roman Quiz
Rev32
How to revise
KimberleyC
Core Spring 4.2 Certification Mock Exam
antoine.rey
Prueba de Funciones
José William Montes Ocampo