Бизнес непрекъснатост

Ivan Aleksiev
Quiz by Ivan Aleksiev, updated more than 1 year ago
Ivan Aleksiev
Created by Ivan Aleksiev almost 6 years ago
135
0

Description

Тест по бизнес непрекъснатост NDA 060715

Resource summary

Question 1

Question
Структуроопределящи компоненти на енергетиката са:
Answer
 • Активи (материални, нематериални, финансови); Човешки ресурси (Персонал); Дейности (водещи до удовлетворяване на потребности и печалба); Мениджмънт; Репутация.
 • Материални, нематериални и финансови активи.
 • Активи (материални, нематериални, финансови);
 • Нито едно от посочените

Question 2

Question
Кое от определенията за активи в енергийния сектор е правилно ?
Answer
 • Активът е ресурс, контролиран от предприятиятията в енергийния сектор в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода.
 • Активът е очакван ресурс от предприятиятията в енергийния сектор в резултат на бъдещи събития.
 • Активът е ресурс, контролиран от предприятиятията в енергийния сектор, от който се очакват добри социални перспективи.
 • Нито едно от посочените.

Question 3

Question
Активите могат да бъдат:
Answer
 • Материални, нематериални и финансови; дълготрайни и краткотрайни.
 • Материални, нематериални и финансови;
 • Дълготрайни и краткотрайни.
 • Всички посочени.

Question 4

Question
Основни видове дейности в енергетиката - „Верига за създаване на стойност“ според М. Портър са:
Answer
 • Логистика на входа; производство; логистика на изхода; маркетинг и продажби; обслужване след продажбата.
 • Логистика; производство; маркетинг; продажби.
 • Производство; маркетинг; продажби.
 • Логистика на входа; производство; логистика на изхода.

Question 5

Question
Спомагателни видове дейности в енергетиката - „Верига за създаване на стойност“ според М. Портър са:
Answer
 • Изграждане на инфраструктура; управление на човешките ресурси; развитие на технологиите; снабдяване.
 • Управление на човешките ресурси; развитие на технологиите.
 • Изграждане на инфраструктура; снабдяване.
 • Изграждане на инфраструктура; развитие на технологиите; снабдяване.

Question 6

Question
Определението за мениджмънт в енергетиката е:
Answer
 • наука и професионална дейност за формиране и постигане на целите на енергетиката чрез рационано използване на ресурсите.
 • Наука за формиране и постигане на целите на енергетиката чрез рационано използване на ресурсите.
 • Професионална дейност за формиране и постигане на целите на енергетиката чрез рационано използване на ресурсите.
 • Дейност за формиране и постигане на целите на енергетиката.

Question 7

Question
Целта на мениджмънта в енергетиката е:
Answer
 • Осигуряване на хармония и развитие на енергийната система, т.е. съгласуваност и ефективност на компонентите на системата и външната среда.
 • Осигуряване на хармония и развитие на енергийната система.
 • Съгласуваност и ефективност на компонентите на системата и външната среда.
 • Всички посочени по-горе определения са коректни.

Question 8

Question
Репутацията на енергетиката е:
Answer
 • Мнението на обществото за енергийната система, нейния външен образ, който се формира с течение на времето в съзнанието на заинтересуваните страни, въз основа на опита от взаимодействието с нея и оценката на нейната икономическа, социална и екологична дейност.
 • Нейния външен образ, който се формира с течение на времето в съзнанието на заинтересуваните страни.
 • Мнението на обществото за енергийната система, нейния външен образ.
 • Външен образ, който се формира с течение на времето в съзнанието на заинтересуваните страни, въз основа на опита от взаимодействието с нея.

Question 9

Question
Търговската марка (бренд) включва:
Answer
 • качество;сервиз;
 • цена;
 • дистрибуция; маркетингови комуникации.
 • Всички изброени по-горе характеристики, които правят стоката конкурентоспособна.

Question 10

Question
Заинтересувани страни в енергетиката са:
Answer
 • Акционери, кредитори, персонал, доставчици, дистрибутори, клиенти.
 • Държавни органи и регулатори, политически партии, неправителствени организации, медии.
 • Конкуренти, терористични организации, криминални структури.
 • Всички изброени по-горе.

Question 11

Question
Същност на политиката за енергийна сигурност е:
Answer
 • Рамката, която определя границите, в които се работи за устойчивото функциониране и развитие на енергетиката.
 • Правилата, които определят как се работи за устойчивото функциониране и развитие на енергетиката.
 • Процесите, които осигуряват устойчивото функциониране и развитие на енергетиката.
 • Разбирането за устойчивото функциониране и развитие на енергетиката.

Question 12

Question
Съдържанието на политиката за енергийна сигурност е:
Answer
 • наличност на политически субекти – изпълнители; наличие на обекти към които е насочена.
 • съзнателна специфична дейност насочена от политическите субекти към политическите обекти (компетенции).
 • Цел или предмет на дейността към която е насочена политиката; средства чрез които се постига тази цел.
 • Всичко изброено по-горе.

Question 13

Question
Процеси първо ниво в енергетиката.
Answer
 • Производство на електроенергия и електроснабдяване; топлоснабдяване; газоснабдяване; снабдяване с нефтопродукти.
 • Производство на електроенергия; топлоснабдяване; газоснабдяване.
 • Производство на електроенергия и електроснабдяване; газоснабдяване; снабдяване с нефтопродукти.
 • Производство на електроенергия и електроснабдяване; топлоснабдяване; газоснабдяване.

Question 14

Question
Процеси от второ ниво на процес „Производство на електроенергия и електроснабдяване“
Answer
 • Производство на електроенергия; пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия; потребление на електроенергия; сделки с електрическа енергия; оперативно управление.
 • Производство на електроенергия; пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия; потребление на електроенергия.
 • Производство на електроенергия; пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия.
 • Производство на електроенергия; пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия; оперативно управление.

Question 15

Question
Процеси от второ ниво на процес „Газоснабдяване“
Answer
 • Пренос на природен газ; разпределение на природен газ; съхранение на природен газ; оперативно управление.
 • Пренос на природен газ; разпределение на природен газ; съхранение на природен газ.
 • Пренос на природен газ; разпределение на природен газ; оперативно управление.
 • Пренос на природен газ; разпределение на природен газ.

Question 16

Question
Процеси от второ ниво на процес „Снабдяване с нефт и нефтопродукти“
Answer
 • Преработка на нефт; транспортиране на нефтопродукти; разпределение на нефтопродукти по изградена мрежа от бензиностанции; съхранение на нефтопродукти.
 • Преработка на нефт; транспортиране на нефтопродукти; разпределение на нефтопродукти по изградена мрежа от бензиностанции.
 • Преработка на нефт; разпределение на нефтопродукти по изградена мрежа от бензиностанции.
 • Преработка на нефт; транспортиране на нефтопродукти; съхранение на нефтопродукти.

Question 17

Question
Декомпозиция на процеса от второ ниво „Производство на електроенергия“ (по произодствените инсталации/преприятия на електроенергия) са:
Answer
 • Атомна електрическа централа (АЕЦ);
 • "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД; "Енел Марица-изток 3" АД; "ТЕЦ Марица 3" АД;
 • "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД; "ТЕЦ Варна" ЕАД; "ТЕЦ Русе"
 • Всички изброени по-горе.

Question 18

Question
Декомпозиция на процеса от второ ниво „Производство на електроенергия от топлофикационни дружества“
Answer
 • "Топлофикация - София" ЕАД; "ЕВН България Топлофикация" ЕАД
 • "Топлофикация - Плевен" ЕАД; "Топлофикация - Перник" ЕАД; "Топлофикация - Русе" ЕАД; "Топлофикация - Сливен" ЕАД; "Далкия - Варна" ЕАД.
 • "Топлофикация - Бургас" ЕАД; "Топлофикация - Враца" ЕАД; "Топлофикация - Правец" ЕАД; "Топлофикация - Велико Търново" ЕАД; "Топлофикация - Шумен" ЕАД; "Топлофикация - Габрово" ЕАД; "Топлофикация - Казанлък" ЕАД
 • Всички изброени по-горе.

Question 19

Question
Същността на непрекъснатостта на бизнеса е:
Answer
 • Стратегическа и тактическа способности на организацията да планира работата си в случай на инциденти и нарушения на нейната дейност, насочени към осигуряване на непрекъснатост на бизнес операциите до установено приемливо ниво.
 • Способност на организацията да планира работата си в случай на инциденти и нарушения на нейната дейност.
 • Стратегическа и тактическа способности на организацията да осигурят на непрекъснатост на бизнес операциите до установено приемливо ниво.
 • Способност на организацията да работи в случай на инциденти и нарушения на основни дейности.

Question 20

Question
„Дейност“ е:
Answer
 • Процес или система от процеси, извършвани от организацията с цел производство на един или повече видове продукти, услуги или тяхната поддръжка.
 • Система от процеси, извършвани от организацията с цел производство на един или повече видове продукти. поддръжка.
 • Процес, извършван от организацията с цел извършване на една или повече услуги.
 • Нито един от изброените.

Question 21

Question
„Мениджмънт на непрекъснатостта на бизнеса“ е:
Answer
 • Пълен процес на управление, предвиждащ идентифициране на потенциални заплахи и тяхното въздействие върху дейността на организацията, създаващ основата за увеличаване на устойчивостта на организацията към инциденти и насочен към реализиране на ефективни ответни мерки срещу тях, което защитава интересите на основните заинтересувани страни, репутацията на организацията, нейната марка и дейност, добавяща стойност.
 • Пълен процес на управление, предвиждащ идентифициране на потенциални заплахи и тяхното въздействие върху дейността на организацията, създаващ основата за увеличаване на устойчивостта на организацията към инциденти.
 • Пълен процес на управление, създаващ основата за увеличаване на устойчивостта на организацията , чрез която се защитават интересите на основните заинтересувани страни.
 • Нито едно от посочените.

Question 22

Question
Съдържание на мениджмънта на непрекъснатостта на бизнеса
Answer
 • Идентифициране на целите и критичните дейности; определяне на очакванията от непрекъснатостта на бизнеса за постигане на целите;
 • Идентифициране, анализиране, оценяване и обработване на рисковете; дефиниране на стратегия за непрекъснатост на дейностите и процесите;
 • Планиране на непрекъснатостта на дейността; одити, измерване на резултатите ;
 • Всички посочени по-горе.

Question 23

Question
Перспективи за групиране на стратегическите цели на организацията са:
Answer
 • финансова, отношения с клиентите, вътрешни бизнес процеси, познания и развитие.
 • финансова, отношения с клиентите.
 • финансова, вътрешни бизнес процеси.
 • отношения с клиентите, вътрешни бизнес процеси, познания и развитие.

Question 24

Question
Критични видове“ дейности са:
Answer
 • Видове дейности на организацията, които следва да се осъществят за доставянето на ключова продукция и услуги, позволяващи да се постигнат най-важните и първостепенни цели на организацията.
 • Дейности на организацията, позволяващи да се постигнат най-важните и първостепенни цели на организацията.
 • Видове дейност на организацията, които следва да се осъществят за доставянето на ключова продукция и услуги.
 • Дейности на организацията, които следва да се осъществят за доставянето на ключова продукция

Question 25

Question
За постигане на очакванията от непрекъснатостта на бизнеса организацията следва да определи:
Answer
 • заинтересуваните страни, които са важни за СМНБ;
 • изискванията на тези заинтересувани страни (т.е. техните потребности и очаквания, установени, подразбиращи се или задължителни)
 • Дейности на организацията, които следва да се осъществят за доставянето на ключова продукция;
 • Нито едно от изброените.

Question 26

Question
За постигане на очакванията от непрекъснатостта на бизнеса организацията следва да поддържа следните процедури:
Answer
 • оценяване на прилагането на законодателните и нормативните изисквания за непрекъснатост на дейността;
 • Оценяване на засегнатите интересите на заинтересуваните страни.
 • Стандартните процедури за планиране на дейността.
 • Нито една от посочените

Question 27

Question
Целта „достъпност“ за непрекъснатостта на бизнеса е:
Answer
 • Изправност, правилно функциониране, избягване на прекъсванията поради грешка, устойчивост.
 • Правилно функциониране.
 • Изправност.
 • Устойчивост.

Question 28

Question
Целта „цялостност“ за непрекъснатостта на бизнеса е:
Answer
 • Целта „конфиденциалност“ за непрекъснатостта на бизнеса е:
 • Споделяне на чувствителна информация с държавни органи.
 • Споделяне на чувствителна информация с други партньори.
 • Нито едно от изброените по-горе.

Question 29

Question
Целта „приспособимост“ за непрекъснатостта на бизнеса е:
Answer
 • Способност за адаптация към промените и към средата и следователно осигуряване на устойчивост.
 • Способност за адаптация към промените на процесите на организацията.
 • Способност за адаптация към промените на средата.
 • Неспособност за адаптация към промените и към средата.

Question 30

Question
Целта „сигурност“ за непрекъснатостта на бизнеса е:
Answer
 • Способност да се ограничат ефектите от враждебни актове.
 • Способност да се ограничат ефектите от терористични действия.
 • Способност да се ограничат ефектите от криминални действия.
 • Способност да се ограничат ефектите от природни бедствия.

Question 31

Question
Анализът на въздействието върху бизнеса представлява:
Answer
 • Процес за изследване функционирането на бизнеса и на последствията от въздействието върху него от разрушителни фактори.
 • Процес за изследване на причините за възникване на разрушителни фактори за бизнеса.
 • Процес за изследване на ефективността на бизнеса при неблагоприятна среда.
 • Всички изброени по-горе.

Question 32

Question
Съдържание на анализа на въздействието върху процесите и дейностите включва.
Answer
 • Идентификация на процесите и видовете дейност, участващи в предоставянето на продукти и услуги; оценка на последствията от неизпълнението на тези процеси и дейности;
 • Определяне на сроковете за възобновяване на процесите и дейностите до установено минимално приемливо ниво;
 • Идентифициране на ресурсите и други заинтересувани страни за поддържане на тези процеси и дейности;
 • Всички изброени по-горе.

Question 33

Question
Същността на анализ на ефективността на разходите е:
Answer
 • Финансово-икономически метод, позволяващ да се оценят разходите за управление на непрекъснатостта и тяхното сравняване с получената от него изгода.
 • Финансово-икономически метод, позволяващ да се оценят разходите за управление на непрекъснатостта на процесите и дейностите.
 • Метод, позволяващ да се оцени ефекта от постигане на непрекъснатост на дейностите.
 • Нито едно от посочените по-горе.

Question 34

Question
Изисквания на стратегията „лидерство по отношение на цялостните разходи“ са:
Answer
 • изграждане на съоръжения с агресивен мащаб; съкращаване на разходите чрез натрупване на опит;
 • строг контрол върху разходите; избягване на странични сметки на клиентите;
 • минимизиране на разходите за проучване и развитие; реклама и др.
 • Всички посочени по-горе.

Question 35

Question
Стратегията „ясна насоченост“ се фокусира върху:
Answer
 • Определена група купувачи.
 • Сегмент от производствената линия.
 • Географски пазар.
 • Всичко посочено по-горе.

Question 36

Question
Стратегията „диференциация“ включва:
Answer
 • Имидж на марката; технология.
 • Характеристики.
 • Потребителско обслужване.
 • Всичко посочено по-горе.

Question 37

Question
Необходими елементи за формулиране на стратегия за непрекъснатостта на дейностите и процесите
Answer
 • Цели на непрекъснатостта
 • Способи за достигане на целите за непрекъснатостта
 • Средства чрез които се постигат целите на непрекъснатостта
 • Всички посочени по-горе.

Question 38

Question
Средства за постигане на непрекъснатост на процесите
Answer
 • Персонал; информация и данни; сгради, работна зона и свързаните с тях комуникации.
 • Оборудване и консумативи; системи на информационно-комуникационни технологии; транспорт; финанси.
 • Партньори и доставчици.
 • Всички посочени по-горе.

Question 39

Question
Стратегиите за поддържане или придобиване на квалификация, знания и компетентности могат да включват:
Answer
 • Поддържане и придобиване на разностранни квалификация, знания и навици от персонала и подизпълнителите.
 • Разпределяне на необходимата квалификация и компетентности между персонала ;Привличане на трета страна; Планиране на приемственост.
 • Съхраняване на знанията и тяхното управление.
 • Всичко посочено по-горе.

Question 40

Question
Стратегията за работните зони може да включва:
Answer
 • Използване на алтернативни работни зони в рамките на самата организация, включително и преместване. използване на алтернативни работни зони от партньорски организации (това може да бъде взаимно или едностранно на договорна основа).
 • използване на алтернативни работни зони със специалисти от трета страна; работа в домашни условия или на отдалечени работни зони.
 • Използване на други подходящи работни зони; използване на алтернативна работна сила на съществуващите работни места или работни зони.
 • Едно или повече от положенията посочени по-горе.

Question 41

Question
Технологичните стратегии обикновено включват стратегии свързани с:
Answer
 • доставки вътре в организацията.
 • услуги и доставки за организацията.
 • услуги предоставяни на трета страна извън рамките на организацията.
 • Всички посочени по-горе.

Question 42

Question
Технологичната стратегия може да предвижда:
Answer
 • географско разпределение на технологиите.
 • съхраняване на резервно оборудване.
 • намаляване на риска от загуба или излизане от строя за уникално оборудване или оборудване с голяма продължителност на производствения цикъл.
 • Всички посочени по-горе.

Question 43

Question
Информационни стратегии следва да осигуряват:
Answer
 • Защита и възстановяване на жизнено важна информация за дейността на организацията в срокове, установени на етапа анализ на въздействието за бизнеса.
 • Възстановяване на жизнено важна информация за дейността на организацията.
 • Защита на дейността на организацията.
 • Защита на жизнено важна информация за дейността на организацията.

Question 44

Question
Цялата информация за осигуряване на критичните видове дейност на организацията следва да има следните качества:
Answer
 • конфиденциалност; цялостност;
 • достъпност;
 • актуалност.
 • Всички посочени по-горе.

Question 45

Question
Информационните стратегии следва да обхващат:
Answer
 • физическите формати на информацията (документалните копия);
 • виртуалните формати на информацията (електронните копия) .
 • Нито едно от посочените по-горе.
 • Първите две посочени по-горе.

Question 46

Question
Стратегиите за осигуряване на запаси могат да включват:
Answer
 • Съхранение на допълнителни запаси в алтернативни места за съхраняване; сключване на договори с трети лица за срочни извънпланови доставки при критични ситуации.
 • Изменение на пункта предназначен за доставките „точно в срок“; съхраняване на материали на стоковите складове или товарно-разтоварни участъци.
 • Прехвърляне на монтажни операции на алтернативни работни зони, в които има възможност за непрекъснато снабдяване; идентификация на алтернативните доставки.
 • Всичко посочено по-горе.

Question 47

Question
При оценката на риска от прилагането на разглежданата стратегия, стратегията следва да се преразгледа като:
Answer
 • се намали обхвата на междинните цели; се промени способа за постигане на целите.
 • се увеличат ресурсите; се променят използваните средства.
 • се направи някаква комбинация между тях.
 • Всичко посочено по-горе.

Question 48

Question
Планът за непрекъснатост на дейностите и процесите представлява:
Answer
 • Комплект от документирани процедури и информация, които са разработени, обобщени и актуализирани с цел използването им от организацията в случай на възникване на инцидент и са насочени към осигуряване на възможност за изпълнение на критично важни видове дейности за нея до установено приемливо ниво.
 • Комплект от документирани процедури, които са разработени, с цел използването им от организацията в случай на възникване на нещастен случай.
 • Документирани процедури насочени към осигуряване на изпълнението на критично важни видове дейности в интерес на потребителите н услуги и продукти.
 • Информация, използвана от организацията в случай на възникване на инцидент, осигуряваща възможност за постигане на производствените цели.

Question 49

Question
Периодът на стратегическо планиране обхваща:
Answer
 • период от 5 и повече години.
 • период от 1 година.
 • период от 2 години.
 • период от 30 години.

Question 50

Question
Оперативното планиране е в рамките на:
Answer
 • текущата година с тримесечни и месечни планове.
 • тримесечие, с месечни планове.
 • месец, със седмични планове.
 • текущата година с тримесечни и месечни планове (възможно е да се разработват и седмични планове).

Question 51

Question
Реализация на стратегическия план се отчита:
Answer
 • Всеки месец, чрез изпълнението на декомпозираните 5 годишни индикатори, в годишни и месечни индикатори.
 • Всяка година.
 • След 5 години.
 • Не се отчита.

Question 52

Question
Процедурите за мониторинг на функционирането на системата за непрекъснатост на процесите следва да предвиждат:
Answer
 • Определяне на показатели, мониторинг на изпълнението на политиката, целите и задачите на организацията; мониторинг на изпълнението на процесите, процедурите и функциите, които защитават приоритетните видове дейност.
 • Мониторинг на съответствието на изискванията на този стандарт и целите в областта на непрекъснатостта на бизнеса; мониторинг на хронологията на свидетелствата за несъвършенства на функционирането на СМНБ;
 • Запис на данните и резултатите от мониторинга и измерванията за разработване на следващи коригиращи действия.
 • Всички посочени по-горе.

Question 53

Question
Ученията за непрекъснатост на бизнеса са:
Answer
 • Мероприятия, чрез които частично или напълно се отработват действия, предвидени в плана (плановете) за непрекъснатост на бизнеса.
 • Процес чрез който се проверява способността на организацията да подпомага дейността на правоохранителните органи.
 • Процес чрез който напълно се отработват действия за повишаване на ефективността на производствената дейност.
 • Мероприятия, чрез които се изследва общественото мнение за качеството на предлаганите услуги.
Show full summary Hide full summary

Similar

FEMA IS - 120.A Part 1: An Introduction to Exercises
Krystal Kane
FEMA IS - 120.A Part 3+4: Exercise Overview & Foundation
Krystal Kane
FEMA IS - 120.A Part 2: Exercise Management Program
Krystal Kane
FEMA IS - 120.A Part 5: Design & Development
Krystal Kane
FREQUENCY TABLES: MODE, MEDIAN AND MEAN
Elliot O'Leary
2PR101 1.test - Doplňující otázky
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 10.
Nikola Truong
French Essay Writing Vocab
Gianna Chibesa
Estructura atómica. Modelos y Teorías
gabo del carpio
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
yelka jhuliana espinoza quispe
Enfermedades cerebrales
EDUARDO JOSELO BARRAGAN VERDEZOTO