eruu 201-300

Munkh Orgil
Quiz by Munkh Orgil, updated more than 1 year ago
Munkh Orgil
Created by Munkh Orgil almost 6 years ago
202
3

Description

Эрүүгийн 469 тест

Resource summary

Question 1

Question
201) Хэрэглэгчдийг хуурч мэхлэх гэмт хэрэг дараах тохиолдолд төгссөнд тооцно:
Answer
 • a. Хэрэглэгчдэд үлэмж хэмжээний хохирол учруулсан
 • b. Хэрэглэгчийг хуурч мэхэлсэн үйл ажиллагаа явуулж дууссан, хохирол учруулсан эсэх нь хамаарахгүй
 • c. Хэрэглэгчийг хуурч мэхэлсэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн, хор уршиг учирсан эсэх нь хамаарахгүй
 • d. Хэрэглэгчдэд их хэмжээний хохирол учруулсан

Question 2

Question
202) Хориглосон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх гэдэг нь:
Answer
 • a. Хууль тогтоомжоор хориглосон, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр явуулах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдааг дур мэдэн их хэмжээтэйгээр эрхэлсэн
 • b. Хууль тогтоомжоор хориглосон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдааг дур мэдэн эрхэлсэний улмаас үлэмж хэмжээний хохирол учирсан
 • c. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр явуулах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдааг дур мэдэн эрхэлсэн
 • d. Хууль тогтоомжоор хориглосон, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр явуулах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдааг дур мэдэн эрхэлсэний улмаас онц их хэмжээний хохирол учирсан

Question 3

Question
203) Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаасыг хуурамчаар үйлдэх, борлуулах гэмт хэрэг:
Answer
 • a. Төрийн эсрэг гэмт хэрэг
 • b. Аж ахуйн эсрэг гэмт хэрэг
 • c. Өмчийн эсрэг гэмт хэрэг
 • d. Албан тушаалын гэмт хэрэг

Question 4

Question
204) Хээл хахуул авах гэмт хэрэг нь ямар бүрэлдэхүүнтэй вэ?
Answer
 • a. Хэлбэрийн
 • b. Материаллаг
 • c. Хэсэгчилсэн

Question 5

Question
205) Эд зүйлийг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмт хэрэг нь ойролцоо гэмт хэргээсээ ямар зүйлээр ялгаатай вэ?
Answer
 • a. үйлдлээрээ
 • b. халдлагын зүйлээр
 • c. субьектээр
 • d. сэдэлт, зорилгоор

Question 6

Question
206) Хууль бусаар шан харамж авах, хээл хахууль авах гэмт хэргийн ялгаа
Answer
 • a. Объект
 • b. Субъект
 • c. Объектив тал
 • d. Субъектив тал
 • e. Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний бүх шинжээрээ ялгаатай

Question 7

Question
207) Танхайрах гэмт хэргийн объект нь:
Answer
 • a. Хүний амь нас
 • b. Бусдын өмч
 • c. Нийгмийн хэв журам
 • d. Хүний эрүүл мэнд

Question 8

Question
208) Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар хийж бэлтгэх, хадгалах, авч явах, борлуулах, үйлдвэрлэх гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд дараах тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөгдөнө:
Answer
 • a. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл болон тэсэрч дэлбэрэх бодисыг зохих зөвшөөрөлгүй хадгалж байгаад зохих байгууллагад сайн дураараа авчирч өгсөн
 • b. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл болон тэсэрч дэлбэрэх бодисыг зохих зөвшөөрөлгүй хадгалж байгаад сайн дураараа устгасан
 • c. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл болон тэсэрч дэлбэрэх бодис бэлтгэсэн, үйлдвэрлэсэн боловч борлуулаагүй
 • d. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл болон тэсэрч дэлбэрэх бодис бэлтгэсэн, борлуулсан, үйлдвэрлэсэн тухайгаа зохих байгууллагад хожим нь мэдэгдсэн

Question 9

Question
209) Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах, түүнд оролцох гэмт хэргийг үйлдэгдэж төгссөнд тооцох үе:
Answer
 • a. Ийм бүлэг, бүлэглэл байгуулсан, удирдсан, үйл ажиллагаанд нь оролцсон үеэс
 • b. Ийм бүлэг, бүлэглэл байгуулж гэмт үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн үеэс
 • c. Байгуулсан зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэлийн үйл ажиллагааны улмаас гэмт хор уршиг учирсан үеэс
 • d. Ийм зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэлд албан тушаалтан оролцсон үеэс
 • e. Хүнд, онц хүнд гэмт хэрэг үйлдэх зорилгоор зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулсан үеэс

Question 10

Question
210) Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн объект нь:
Answer
 • a. Хүн амын эрүүл мэнд
 • b. Хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн ёс суртахуун
 • c. Нийгмийн аюулгүй байдал болон хүн амын эрүүл мэнд
 • d. Нийгмийн аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам
 • e. Нийгмийн хэв журам, хүн амын эрүүл мэнд

Question 11

Question
211) Мансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хэрэглэх газар зохион байгуулах гэмт хэргийн объектив тал илрэх хэлбэр:
Answer
 • a. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх, бодис хэрэглэх хүсэлтэй хүмүүсийг зохион байгуулж удирдсан
 • b. Орон байрыг мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх, бодис хэрэглэх зориулалтаар урьдчилан бэлтгэсэн
 • c. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх, бодис хэрэглэх байр байгуулсан
 • d. Өөрийн байранд мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх, бодис хэрэглэхийг зөвшөөрсөн
 • e. Бүх хариулт зөв

Question 12

Question
212) Орчиндоо аюул учруулж болох амьтныг зохих хамгаалалтгүй байлгах гэмт хэргийн объектив тал нь:
Answer
 • a. Хохирогчийн бие махбодод хүнд гэмтэл учирсан байх шаардлагатай
 • b. Хохирогчийн бие махбодод гэмтэл учирсан байх шаардлагагүй
 • c. Хохирогчийн бие махбодод хөнгөн, хүндэвтэр гэмтэл учирсан байхыг шаардана
 • d. Хохирогчийн амь нас хохирсон байхыг шаардана

Question 13

Question
213) Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргээс ялгагдах шинж нь:
Answer
 • a. Хор уршиг
 • b. Үйлдэл, эс үйлдэл
 • c. Халдлагын зүйл
 • d. Объект

Question 14

Question
214) Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн диспозицийн онцлог(хамааралтайг ол):
Answer
 • a. Энгийн
 • b. Иш татсан
 • c. Бланкетны
 • d. Тодорхойлох

Question 15

Question
215) Тэжээвэр, мал амьтанг зэрлэг амьтан гэж андуураад агнасан бол:
Answer
 • a. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг гэж үзнэ
 • b. Өмчийн эсрэг гэмт хэрэг гэж үзнэ
 • c. Нийлмэл гэмт хэрэг гэж үзнэ
 • d. Бүх хариулт буруу байна

Question 16

Question
216) Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн субъект нь:
Answer
 • a. Газар тариалангийн зориулалттай газар байна
 • b. Ямар ч газар байж болно
 • c. Тусгай хамгаалалттай газар байна
 • d. Хувийн эзэмшлийн газар байна

Question 17

Question
217) Газар эвдэх, гэмтээх, бохирдуулах гэмт хэргийн халдлагын зүйл нь:
Answer
 • a. Газар тариалангийн зориулалттай газар байна
 • b. Ямар ч газар байж болно
 • c. Тусгай хамгаалалттай газар байна
 • d. Хувийн эзэмшлийн газар байна

Question 18

Question
218) Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн төрлийн объект нь:
Answer
 • a. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам
 • b. Тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон тээврийн хэрэгсэл ашиглалтын журам
 • c. Зорчигч болон тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам
 • d. Бүх хариулт зөв

Question 19

Question
219) Тээврийн хэрэгсэл авч зугтаах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний субъектив талыг тодорхойл
Answer
 • a. Санаатай
 • b. Ашиглан шамшигдуулах зорилготой
 • c. Ашиглан шамшигдуулах зорилгогүй

Question 20

Question
220) Эрүүгийн хуулийн 215 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн субьект нь
Answer
 • a. Тухайн үед тээврийн хэрэгсэл жолоодож байсан эрхтэй эрхгүй этгээд
 • b. Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхтэй хүн байна.

Question 21

Question
221) Эрүүгийн хуулийн 215 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн нь дараах диспозицтой
Answer
 • a. Ердийн
 • b. Бланкет
 • c. Заасан
 • d. Тодорхойлох

Question 22

Question
222) Төмөр зам, усан болон агаарын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал болон техник ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн улмаас учирсан байх хор уршиг:
Answer
 • a. Их хэмжээний хохирол
 • b. Хүний бие махбодид хүндэвтэр буюу хүнд гэмтэл, эсхүл их хэмжээний хохирол
 • c. Хүний бие махбодид санаатай хүнд гэмтэл, эсхүл их хэмжээний хохирол
 • d. Хүний бие махбодид хүндэвтэр буюу хүнд гэмтэл болон их хэмжээний хохирол

Question 23

Question
223) Тээврийн хэрэгсэл, зам харилцааны төхөөрөмжийг чанаргүй засварлах, ашиглалтанд оруулах гэмт хэргийн субъект нь:
Answer
 • Тээврийн хэрэгслийн холбоо, дохиоллын болон бусад тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, засвар хариуцсан ажилтан
 • b. Тээврийн хэрэгслийн засвар хариуцсан ажилтан
 • c. Тээврийн хэрэгсэлийн жолооч
 • d. Тээврийн хэрэгслийн холбоо, дохиоллын болон бусад тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, засвар хариуцсан байгууллагын дарга
 • e. 16 насанд хүрсэн, хэрэг хариуцах чадвартай хэн ч байж болно

Question 24

Question
224) Мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг нь дараах шинжээр тодорхойлогдоно:
Answer
 • a. Төрийн нууц
 • b. Албан ажлын мэдээлэл
 • c. Компьютерийн мэдээлэл
 • d. Хувь хүний нууцад холбогдох мэдээлэл

Question 25

Question
225) Мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн субъект нь:
Answer
 • a. 16 насанд хүрсэн, хэрэг хариуцах чадвартай этгээд байна
 • b. Хуулийн этгээд болон16 насанд хүрсэн, хэрэг хариуцах чадвартай этгээд байна
 • c. 18 насанд хүрсэн хэрэг хариуцах чадвартай этгээд
 • d. Компьютер дээр ажиллах чадвартай 16 насанд хүрсэн этгээд байна

Question 26

Question
226) Компьютерийн мэдээллийг хууль бусаар олж авах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний объект нь:
Answer
 • a. Компьютерийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн аюулгүй байдал
 • b. Компьютертай ажиллах журамтай холбоотой мэдээллийн аюулгүй байдал
 • c. Компьютерт хадаглагдаж байгаа болон дамжуулж байгаа мэдээллийн аюулгүй байдал
 • d. Компьютерийн программын аюулгүй байдал

Question 27

Question
227) Нянтай программ зохион бүтээх, ашиглах, тараах гэмт хэргийн халдлагын зүйл нь:
Answer
 • a. Компьютерийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр устгах, хаах, өөрчлөх болон хуулбарлах зорилготай программ
 • b. Бүх төрлийн компьютерийн программ
 • c. Компьютерийн мэдээлэл
 • d. Компьютер

Question 28

Question
228) Захиргааны журмын эсрэг гэмт хэрэг нь:
Answer
 • a. Төрийн захиргааны байгууллагын удирдлагын хэвийн үйл ажиллагаанд халдсан гэмт хэрэг
 • b. Зэвсэгт хүчин болон цэрэгжүүлсэн байгууллагын удирдлагын хэвийн үйл ажиллагаанд халдсан гэмт хэрэг
 • c. Төрийн болон төрийн бус байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд халдсан гэмт хэрэг
 • d. Нийгмийн хэв журам, хүн амын аюулгүй байдалд халдсан гэмт хэрэг

Question 29

Question
229) Олон нийтийн сонгуульт үүргээ биелүүлж байгаа иргэнийг заналхийлэх буюу түүнд хүч хэрэглэх гэмт хэргийн хохирогч нь:
Answer
 • a. Төрийн албан хаагч, түүний гэр бүл байна
 • b. Олон нийтийн сонгуультан, түүнчлэн гэмт хэрэг болон эрх зүйн бусад зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийг таслан зогсооход оролцож байгаа иргэн байна
 • c. Төрийн албан хаагч, болон хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагч байна
 • d. Сонгуульд өрсөлдөж байгаа Монгол Улсын иргэн байна

Question 30

Question
230) Төрийн албан хаагч, хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагчийг эсэргүүцэх гэмт хэргийн субъект нь:
Answer
 • a. 14 насанд хүрсэн, хэрэг хариуцах чадвартай этгээд байна
 • b. 16 насанд хүрсэн, хэрэг хариуцах чадвартай этгээд байна
 • c. 18 насанд хүрсэн, хэрэг хариуцах чадвартай этгээд байна
 • d. Төрийн албан хаагч байна
 • e. Зөв хариулт алга

Question 31

Question
231) Доорх тохиололд “Төрийн албан хаагч, хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагчийг доромжлох” гэмт хэрэгт тооцогдохгүй:
Answer
 • a. Бичгээр доромжилсон
 • b. Олны өмнө доромжлоогүй
 • c. Доромжлол нь шууд чиглэсэн шинжгүй
 • d. Зөвхөн албан үүргээ гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан доромжилсон
 • e. Аль ч тохиолдолд доромжлох гэмт хэрэгт тооцогдоно

Question 32

Question
232) Шүүн таслах ажиллагааны эсрэг гэмт хэргийн төрлийн объект нь:
Answer
 • a. Шүүн таслах ажиллагааны хэвийн үйл ажиллагаа
 • b. Шүүн таслах ажиллагаа, шүүхийн шийтгэх тогтоол, шийдвэрийг гүйцэтгэх байгууллагын хэвийн ажиллагаа
 • c. Шүүн таслах ажиллагаа болон хууль сахиулах байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа
 • d. Шүүн таслах байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа

Question 33

Question
233) Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүн таслах ажиллагаанд саад учруулах нь:
Answer
 • a. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, шүүгчийг алах
 • b. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, шүүгчид гэмтэл учруулах
 • c. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байх
 • d. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, шүүгчийн хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулах

Question 34

Question
234) Аль гэмт хэргийг нуун далдласанаар эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж болохгүй вэ?
Answer
 • a. Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах
 • b. Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх
 • c. Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах

Question 35

Question
235) Шүүх ,цагдан хорих, хорих ангиас оргох нь ямар үйлдэлтэй вэ?
Answer
 • a. үргэлжилсэн
 • b. удааширсан
 • c. Нийлмэл

Question 36

Question
236) Зориуд худал мэдүүлэг өгөх гэмт хэргийн субъект нь
Answer
 • a. Яллагдагч
 • b. Хохирогч
 • c. Сэжигтэн

Question 37

Question
237) Хүнийг хууль бусаар баривчлах гэмт хэрэг хэдий үеэс төгссөнд тооцогдох вэ?
Answer
 • a. Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн үеэс
 • b. Хууль бусаар баривчлах тухай шийдвэр гаргасан үеэс
 • c. Баривчлах ажиллагааг хэрэгжүүлж эхлэх үеэс
 • d. Баривчлах ажиллагаа хэрэгжиж дууссан үеэс

Question 38

Question
238) Албан тушаалын гэмт хэргийг сахилгын зөрчлөөс ялга
Answer
 • a. Объект
 • b. Субъект
 • c. Хор уршиг
 • d. Субъектив тал

Question 39

Question
239) Төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах гэмт хэргийг төгссөнд тооцох үе:
Answer
 • a. Төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласанаар төгссөнд тооцно
 • b. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний хуулиар хамгаалсан эрх, ашиг сонирхолд үлэмж хэмжээний хохирол учруулсанаар төгссөнд тооцно
 • c. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний бие махбодод гэмтэл учруулсанаар төгссөнд тооцно
 • d. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний хуулиар хамгаалсан эрх, ашиг сонирхолд их хэмжээний хохирол учруулсанаар төгссөнд тооцно

Question 40

Question
240) Хээл хахууль авах, өгөх, зуучлах гэмт хэргийг үйлдэгдэж төгссөнд тооцох үе:
Answer
 • a. Хахууль өгөхийг санал болгосоноор
 • b. Хахууль өгсөн үеэс
 • c. Хахуульд өгсөнд мөнгийг хувийн зорилгоор ашиглаж эхэлсэн үеэс
 • d. Хээл хахууль авсаны дараа албан үүргийн хувьд гүйцэтгэх үүргээ хэрэгжүүлэхгүй байх, эсхүл гүйцэтгэх ёсгүй үйлдлийг гүйцэтгэсэнээр

Question 41

Question
241) Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэргийн субъект нь:
Answer
 • a. Цэргийн албан хаагчид байна
 • b. 18 насанд хүрсэн этгээд байна
 • c. Цэргийн дайчилгаа

Question 42

Question
242) Эрүүгийн хуулийн 278 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн субъект нь:
Answer
 • a. Захирагч дарга байна
 • b. Захирагдагч (Цэргийн албан хаагч) байна
 • c. Бие биедээ захирагдахгүй цэргийн албан хаагч байна

Question 43

Question
243) Захирагчийг заналхийлэх, эсэргүүцэх, хүч хэрэглэх гэмт хэргийн объектив тал нь:
Answer
 • a. бие махбодид нь хөнгөн гэмтэл учруулсан, албан үүргийг нь зөрчүүлэхээр албадсан үйлдлээр илэрнэ
 • b. зодсон, хүч хэрэглэн эсэргүүцсэн, хүч хэрэглэхээр заналхийлсэн, албан үүргийг нь зөрчүүлэхээр албадсан үйлдлээр илэрнэ
 • c. зодсон, хүч хэрэглэн эсэргүүцсэн, хүч хэрэглэхээр заналхийлсэн үйлдлээр илэрнэ
 • d. зодсон, хүч хэрэглэн эсэргүүцсэн, хүч хэрэглэхээр заналхийлсэн, бие махбодид нь хөнгөн гэмтэл учруулсан, албан үүргийг нь зөрчүүлэхээр албадсан үйлдлээр илэрнэ

Question 44

Question
244) Цэргийн албанаас оргон зайлах болон цэргийн албанаас зайлсхийх гэмт хэргийн ялгаа:
Answer
 • a. Объект
 • b. Субъект
 • c. Хугацаа
 • d. Зорилго

Question 45

Question
245) Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энхтайвны эсрэг гэмт хэргийг тодорхойл:
Answer
 • a. Эрүүгийн хуульд заасан нийгэмд аюултай, үндэсний болон олон улсын хамтын нийгэмлэгийн эрх ашигт халдсан гэмт хэрэг
 • b. Олон улсын хамтын нийгэмлэгийн эрх ашиг, хүн төрөлхтөний аюулгүй байдалд халдсан олон Монгол Улсын улсын гэрээнд тусгагдсан гэмт хэрэг
 • c. Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энхтайванд халдсан улс дамнасан гэмт хэрэг
 • d. Бүх хариулт зөв

Question 46

Question
246) Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энхтайвны эсрэг гэмт хэргийн гэм буруугийн хэлбэрийг тодорхойл:
Answer
 • a. Шууд бус санаа, хөнгөмсөгөөр найдах
 • b. Шууд ба шууд бус санаа
 • c. Шууд санаа, хайхрамжгүй хандах

Question 47

Question
247) Олон улсын шинжтэй гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энхтайвны эсрэг гэмт хэргийн ялгаа:
Answer
 • a. Нийгмийн хор аюулаараа
 • b. Халдаж буй объектоороо
 • c. Эрх ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй улс орныхоо тоогоор
 • d. Бүх хариулт зөв

Question 48

Question
248) Эрүүгийн хуулийн “хориглосон арга хэрэгсэлээр дайн хийх” гэмт хэргийн шууд объект нь:
Answer
 • a. Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал
 • b. Улс гүрнүүдийн энх тайвнаар орших ашиг сонирхол
 • c. Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, хүний амь бие, эрүүл мэнд
 • d. Үндэсний аюулгүй байдал

Question 49

Question
249) “Төрлөөр устгах” гэмт хэргийн субъект нь:
Answer
 • a. 14 насанд хүрсэн хэрэг хариуцах чадвартай этгээд
 • b. 16 насанд хүрсэн хэрэг хариуцах чадвартай этгээд
 • c. Төрийн эрх барьж буй этгээд
 • d. Эрх бүхий төрийн албан хаагч

Question 50

Question
250) Аль нь ЭЭЗ-н зарчимд хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a. Хууль ёсны
 • b. Гэм буруутай нь тогтоогдсон нөхцөлд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зарчим
 • c. Нотлогдоогүй бол гэм буруугүйд тооцох зарчим
 • d. Энэрэнгүй зарчим
 • e. Мэтгэлцэх зарчим

Question 51

Question
251) Эрүүгийн хуулийг буцаан хэрэглэх нь
Answer
 • a. Хуучин хууль эргэж үйлчлэхийг хэлнэ
 • b. Шинэ хууль батлагдахаас өмнөх харилцаанд үйлчлэхийг хэлнэ
 • c. Дээрх 2 ойлголтыг хоёуланг нь багтаана

Question 52

Question
252) .... Татвар төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн бол эд хөрөнгийг хураах буюу хураахгүйгээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 200-250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, 3-аас дээш 6 сар хүртэл баривчлах, 3 жил хүртэл хорих .... гэмт хэргийн аль ангилалд багтах вэ?
Answer
 • a. Хөнгөн
 • b. Хүндэвтэр
 • c. Хүнд
 • d. Онц хүн

Question 53

Question
253) Албадан ажил хийлгэх ялыг насанд хүрээгүй этгээдэд хэрэглэж
Answer
 • a. Болно
 • b. Болохгүй

Question 54

Question
254) Нийлмэл гэмт хэргийн шинжид аль нь хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a. ЭХ-ийн 1 зүйл 1хэсэгт заасан гэмт хэргийг 2 ба түүнээс дээш удаа үйлдсэн
 • b. Урьд нь ял шийтгүүлсэн байх
 • c. Ял шийтгүүлээгүй байх
 • d. Хэд хэдэн зүйл хэсэгт заасан 2 ба түүнээс дээш гэмт хэрэг үйлдсэн

Question 55

Question
255) Т гэгч этгээд бусдын цүнхнээс түрийвчтэй мөнгө хулгайллаа гэж бодсон боловч тэр нь зөвхөн эмэгтэй хүний гоо сайханы зүйл байжээ. Ямар завдалт вэ?
Answer
 • a. Төгссөн
 • b. Төгсөөгүй

Question 56

Question
256) Баривчлах ялыг ямар субъектэд оногдуулахгүй вэ?
Answer
 • a. Жирэмсэн эмэгтэй, 3 хүртэл насны хүүхэдтэй эх
 • b. Бага насны хүүхэдтэй ганц бие эцэг, эх
 • c. 55 дээш насны эмэгтэй, 60 дээш насны эрэгтэй
 • d. Цэргийн хугацаат албан хаагчид

Question 57

Question
257) Торгох ялын үндсэн хэмжээг тодорхойл
Answer
 • a. Хөдөмөрийн хөлсний доод хэмжээг 1-250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг, ЭХТА зааснаар 500 даин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээ
 • b. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5-500 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээ

Question 58

Question
258) Аль нь 14 насанд хүрээгүй этгээдийн үйлдсэн ялд хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a. Хүнийг санаатай алах
 • b. Хүнд гэмтэл санаатай учруулах
 • c. Дээрэмдэх
 • d. Хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах

Question 59

Question
259) А, Б, Г нар архи уух гэсэн боловч мөнгөгүй тул автоусанд орж хүний халаас суйлахаар тохиролцжээ. Г нь С-ийн хармаанаас 200,000 төгрөг суйлж, өөр хүн үүнийг мэдэн С-д хэлсэнээр А, Б, Г нараас мөнгөө нэхжээ. Г авсан мөнгөө гаргаж С-д өгөхөд А хэзээ хулгайлсан юмаа буцааж өгдөг юм гээд 50,000 нь аваад олон юм ярилгүй яв гэжээ.
Answer
 • a. Дээрэм
 • b. Хулгай
 • c. Булаалт

Question 60

Question
260) Цүнх, халаас агуулах саванд орох уу?
Answer
 • a. Орно
 • b. Орохгүй

Question 61

Question
261) Хууль бусаар баривчлах, иргэний хууль бусаар баривчлах гэмт хэрэгт нь:
Answer
 • a. Объектоороо
 • b. Объектив талын үйлдлээрээ
 • c. Субъектээрээ
 • d. Субъектив талын шинжээрээ ялгагдана

Question 62

Question
262) Хээл хахууль авах гэмт хэрэг нь
Answer
 • a. Хэлбэрийн
 • b. Материаллаг бүрэлдэхүүнтэй

Question 63

Question
263) Төрийн нууц задруулах гэмт хэрэг нь
Answer
 • a. Материаллаг бүрэлдэхүүнтэй
 • b. Хэлбэрийн
 • c. Аль алинаар нь илэрнэ

Question 64

Question
264) Аль нь бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл учруулах гэмт хэргийн хүндрүүлэх нөхцөл байдалд хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a. Давтан
 • b. Бүлэглэж
 • c. Зовоон тарчлаах шинтэй байсан
 • d. Онц харгис хэрцгий аргаар
 • e. 2 буюу түүнээс дээш олон хүнийг

Question 65

Question
265) Санаа сэтгэл хүчтэй цочрон давчдаж бусдыг алах гэмт хэрэг шинэ хуулийн хэддүгээр бүлэгт хуульчлагдсан бэ?
Answer
 • a. 15 дугаар бүлэг /хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг/
 • b. 16 дугаар бүлэг /хүний эрх чөлөө, нэр алдарын эсрэг гэмт хэрэг/
 • c. Аль алинд ч хуульчлаагүй

Question 66

Question
266) Ойд самар түүж явсан Г, Д нар татсан тамхины ишийг бүрэн унтраалгүй хаясаны улмаас гал түймэр гарч үлэмж хэмжээний хохирол учруулсан байна. Зүйлчлэл хий
Answer
 • a. Ой хээрийн түймэрийг санаатай тавих
 • b. Ой хээрийн түймэр болгоомжгүй тавих
 • c. Хэрэг биш

Question 67

Question
267) Шөнийн 01 цагийн орчимд Р гэгч Д-д тоглоомон гар буу тулган түүний өмсөж явсан савхин куртка, алтан бөгжийг дээрэмдэж авчээ. Харанхуй байсан учир Д уг бууг “жинхэнэ буу” байна гэж бодож айсандаа нэхсэн зүйлүүдийг нь тэр даруй өгчээ. Р-ийг дээрмийн гэмт хэргийн үед зэвсэг, бусад зүйлийг зэвсэгийн чанартай хэрэглэсэн гэж
Answer
 • a. Үзнэ
 • b. Үзэхгүй

Question 68

Question
268) Хорих ял эдлэхээс зайлсхийх гэмт хэргийн объектив талын үйлдэлд аль нь хамаарах вэ?
Answer
 • a. Хорих ял эдлүүлэх газраас оргох
 • b. Түр чөлөөгөөр явсан этгээд хугацаандаа эргэж ирэхгүй байх
 • c. Хорих ангийн даргын өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэхгүй байх, түүнийг эсэргүүцэх

Question 69

Question
269) Албан тушаалтан албан үүрэгтэй хайнга хандах гэмт хэрэг нь
Answer
 • a. Материаллаг
 • b. Хэлбэрийн бүрэлдэхүүнтэй

Question 70

Question
270) Худал мэдүүлэг өгөх гэмт хэргийн объектив талын үйлдэлд нь аль нь хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a. Гэрч худал мэдүүлэг өгөх
 • b. Орчуулагч худал орчуулсан
 • c. Яллагдагч худал мэдүүлэг өгсөн
 • d. Хохирогч худал мэдүүлсэн

Question 71

Question
271) Төрийн нууц задруулах гэмт хэргийн субъект нь
Answer
 • a. Итгэмжлэн хариуцсан этгээд
 • b. Албаны хувьд мэдсэн этгээд
 • c. Албаны хувьд мэдэх ёсгүй этгээд

Question 72

Question
272) Бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах гэмт хэргийн хүндрүүлэх нөхцөл байдалд аль нь хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a. Танхайн сэдэлтээр
 • b. Онц хэрцгий аргаар
 • c. Зэвсэг болон зэвсэгийн чанартай зүйл хэрэглэж
 • d. Уулгалан довтлох болон дээрэмдэх гэмт хэргийг үйлдэх үедээ
 • e. Онц аюултай гэмт хэрэгтэн

Question 73

Question
273) Зэвсэг, зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэж хүн хулгайлсан бол хүндрүүлэн үзэх үү?
Answer
 • a. Үзнэ
 • b. Үзэхгүй

Question 74

Question
274) 16 насанд хүрээгүй хүнтэй хурьцал үйлдэх гэмт хэрэг нь
Answer
 • a. Хүч хэрэглэсэн байна
 • b. Хохирогчийн бие хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулсан
 • c. Хохирогч өөрөө зөвшөөрсөн

Question 75

Question
275) Жолооч хүн мөргөж хүндэвтэр гэмтэл улчруулаад зугатаж явсан байна. Уг байдлыг харж байсан иргэн Ж, Д нар зохих байгууллагад мэдээлээгүй байна.
Answer
 • a. Гэмт хэргийг нуун далдалсан
 • b. Гэмт хэргийг үл мэдээлсэн
 • c. Гэмт хэрэг биш

Question 76

Question
276) Насанд хүрээгүй хүнийг гэмт үйл ажиллагаанд татан оруулах гэмт хэргийн субъект нь
Answer
 • a. 18 настай
 • b. 16 настай
 • c. 14 настай этгээд

Question 77

Question
277) Хахууль авах гэмт хэрэг хэзээ бүрдэл төгсөх вэ?
Answer
 • a. Хахууль авсанаар
 • b. Ярилцаж тохиролцсоноор

Question 78

Question
278) Зэвсэгт үймээн дэгдээх гэмт хэргийн объектив талын үйлдлийг тодорхойл
Answer
 • a. Төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах хуйвалдаан зохион байгуулах
 • b. Энэхүү хуйвалдаанд оролцох
 • c. Үндсэн хуулийн дагуу байгуулагдсан төрийн тогтолцоог хүчээр өөрчлөх

Question 79

Question
279) У өөрийн дагавар хүүхдээ байнга зодож, хоол унд өгөхгүйгээр 2-3 хоног байлгадаг байсан бөгөөд энэ үйлдлийн улмаас хүүхдэд хүндэвтэр гэмтэл учирчээ. Энэ нь
Answer
 • a. Тарчлаах гэмт хэрэг
 • b. Хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулсан гэмт хэрэг
 • c. дээр хэргүүдээр давхар зүйлчилнэ.

Question 80

Question
280) Амиа хорлоход хүргэх гэмт хэргийн субъектив тал
Answer
 • a. Зөвхөн санаатай
 • b. Болгоомжгүй
 • c. Гэм буруугийн давхардсан хэлбэртэй

Question 81

Question
281) Хүнийг хууль бусаар эмчлэх гэмт хэрэг ялмар бүлгийн гэмт хэрэгт хамаарах вэ?
Answer
 • a. Хүн амын эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг
 • b. Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг
 • c. Хүүхэд гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэг

Question 82

Question
282) Мөрийтэй тоглох гэмт хэрэг нь
Answer
 • a. Захиргааны журмын эсрэг гэмт хэрэг
 • b. Хүүхэд гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэг
 • c. Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг
 • d. Хуулиас хассан

Question 83

Question
283) Нийтийн эмх замбараагүй байдлыг бий болгох гэмт хэргийн объектив талын үйлдэлд аль нь хамаарах вэ?
Answer
 • a. Эрх бүхий байгууллага албан тушаалтнаас тодорхой шийдвэр гаргуулах, гаргахаас татгалзуулахаар нийтэд аюултай хүч хэрэглэсэн ба хүч хэрэглэхээр заналхийлэх
 • b. Түйвээн үймүүлж
 • c. Иргэн, ААН, байгууллагад халдан довтлох зорилгоор зэвсэг бүхий бүлэг байгуулах

Question 84

Question
284) Гэмт хэргийг үл мэдээлэх, нуун далдлах гэмт хэргийн субъект нь
Answer
 • a. Гэмт хэрэгт хамаарагсад
 • b. Хамтарч үйлдсэн этгээд
 • c. Гэмт хэрэг үйлдсэнийг лавтай сайн мэдэж байгаа этгээд

Question 85

Question
285) Амиа хорлоход хүргэх гэмт хэрэг нь
Answer
 • a. Материаллаг
 • b. Хэлбэрийн бүрэлдэхүүнтэй

Question 86

Question
286) ЭХТА-н 91.2-т заасан хүндрүүлэх нөхцөл байдалд аль нь орохгүй вэ?
Answer
 • a. Захиалгаар
 • b. Танхайн сэдэлтээр
 • c. Тохуурхан даажигнаж, зовоон тарчлааж
 • d. Онц харгис хэрцгий аргаар

Question 87

Question
287) Иргэн Ц-г А нь алахаар төлөвлөжээ. Хэргийг үйлдэхэд учрах саадыг арилгах зорилгоор цоожны мастер Ж-тэй Ц-гийн хаалгыг онгойлгуулахаар урьдчилан тохирчээ. Гэтэл хэрэг үйлдэгдэх өдөр Ц-гийн хаалга онгорхой байсан тул Ж нь тохирсон хөлсөө аваад буцжээ. А нь төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлжээ. Ж нь хэргийн хамтран оролцогч мөн үү?
Answer
 • a. Мөн
 • b. Биш
 • c. Хамтран оролцохоор завдсан учраас биш
 • d. Хамтран оролцохоос татгалзсан учраас биш

Question 88

Question
288) Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 94-р зүйлд “Бусдыг болгоомжгүй алсан бол дөрвөн жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ” гэж заажээ. Энэ гэмт хэрэг нь гэмт хэргийн ямар ангилалд хамаарах вэ?
Answer
 • a. Хөнгөн
 • b. Хүндэвтэр
 • c. Хүнд
 • d. Онц хүнд

Question 89

Question
289) Иргэн А нь голын мөсөн дээгүүр явж байгаад мөс цөмрөн усанд унасан байна. Үүнийг голын эрэг дээр явж байсан Д нь хараад очиж тусалъя гэж бодсон боловч мөс цөмрөх байх,тэгээд ч өөрөө гарчих байх гэж бодоод тусламж үзүүлээгүй байна. Д эрүүгийн хариуцлага хүлээх үү?
Answer
 • a. Бусдыг амь насанд нь аюултай нөхцөлд байхад нь тусламж үзүүлээгүй тул хариуцлага хүлээнэ
 • b. Өөрт нь аюул учрахаар байсан тул хүлээхгүй
 • c. Бусдыг болгоомжгүй алсан гэж үзэж хариуцлага хүлээнэ
 • d. Бусдыг амиа хорлоход хүргэсэн гэж үзэж хариуцлага хүлээнэ

Question 90

Question
290) Иргэн Б-г А нь алахаар төлөвлөжээ.Ингээд А нь нэгэн пивонд хор хийж бэлдэж байгаад Б-г алахаасаа татгалзан шүүгээнд хийн далд нуучихжээ. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа санамсаргүй байдлаар нөгөө хор нь илэрчээ.А эрүүгийн хариуцлага хүлээх үү?
Answer
 • a. Гэмт хэрэг төгссөн гэж үзэж хариуцлага хүлээнэ
 • b. Гэмт хэрэгт бэлтгэсэн гэж үзэж хариуцлага хүлээнэ
 • c. Гэмт хэрэгт үилдэхээр завдсан гэж үзэж хариуцлага хүлээнэ.
 • d. Гэмт хэрэг үйлдэхээс татгалзсан учир хариуцлага хүлээхгүй

Question 91

Question
291) Хүн хулгайлах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд доор дурьдсан аль нөхцөлд эрүүгийн хариуцлага хүлээхгүй вэ?
Answer
 • a. Учруулсан хохирол,гэм хороо арилгасан
 • b. Үйлдсэн гэмт хэргээ илчилж ирсэн
 • c. Хулгайлагдсан хүнээ сайн дураар сулласан
 • d. Хохирогчтойгоо эвлэрсэн

Question 92

Question
292) Дор дурьдсан аль субьект нь “Насанд хүрээгүй хүнийг гэмт хэрэг үйлдэхэд татан оруулах “ гэмт хэргийн субьект болох вэ?
Answer
 • a. 14 насанд хүрсэн этгээд
 • b. 16 насанд хүрсэн этгээд
 • c. 18 насанд хүрсэн этгээд
 • d. Хэрэг хариуцах чадваргүй этгээд

Question 93

Question
293) Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийг бусад өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргээс ялгагдах гол шинж нь аль нь вэ?
Answer
 • a. Бусдын эд хөрөнгийг илээр авдаг
 • b. Бусдын эд хөрөнгийг нууцаар авдаг
 • c. Бусдын эд хөрөнгийг хүчээр авдаг
 • d. Бусдын эд хөрөнгийг хуурч мэхлэн авдаг

Question 94

Question
294) Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийн хүндрүүлэх нөхцөл байдал болох “орон байр,агуулах саванд нэвтэрч үйлдсэн” гэсэн ойлголтонд дор дурьдсан тохиолдлуудын аль нь хамаарахгүй вэ?
Answer
 • a. Иргэн Ц-гийн гэрийн цоожыг эвдэн орж…
 • b. Байгууллагын харуулд мэдэгдэлгүйгээр орж..
 • c. Дэлгүүрийн цонхоор орж…
 • d. Суудлын автомашины цонхыг хагалан орж…

Question 95

Question
295) Ж гэгч этгээд урьдчилан төлөвлөсний дагуу иргэн Д-гийн 5 настай хүүхдийг нь гэртээ ганцаараа байхад нь ирж “Аав чинь үүнийг аваад ир” гэсэн гэж хууран маш үнэтэй хөөргийг нь авч яваад зарж өөрийн хэрэгцээндээ зарцуулжээ. Ж нь ямар гэмт хэрэг үйлдсэн бэ?
Answer
 • a. Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх
 • b. Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
 • c. Бусдын эд хөрөнгийг булаах
 • d. Бусдын эд хөрөнгийг завших

Question 96

Question
296) Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх гэмт хэрэг хэдийд төгсөх вэ?
Answer
 • a. Бусдын эд хөрөнгийг авснаар
 • b. Бусдын биед аюултайгаар хүч хэрэглэснээр
 • c. Бусдын эд хөрөнгийг авах зорилгоор амь биед нь аюултайгаар хүч хэрэглэж буюу хүч хэрэглэхээр заналхийлж довтолсноор
 • d. Бусдын амь биед нь аюултайгаар хүч хэрэглэж буюу хүч хэрэглэхээр заналхийлж эд хөрөнгийг нь авснаар

Question 97

Question
297) Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх гэмт хэрэг нь булаалтын гэмт хэргээс дор дурьдсан аль шинжээр ялгагдах вэ?
Answer
 • a. Бусдын эд хөрөнгийг авахаар шууд чиглэсэн үйлдлийг хийдэг
 • b. Бусдын эд хөрөнгийг амь насанд нь аюулгүй хүч хэрэглэн авдаг
 • c. Бусдын эд хөрөнгийг авах зорилгоор амь биед нь халддаг
 • d. Бусдын эд хөрөнгийг хүч хэрэглэхгүйгээр авдаг

Question 98

Question
298) Ц гэгч этгээд хулгайн гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд зүйлээ бусдад өөрт нь үе залгамжилж ирсэн эд зүйл гэж итгүүлэн худалджээ.Ц-ийн үйлдлийг нийлмэл гэмт хэрэг гэж үзэх үү?
Answer
 • a. Зөвхөн хулгайн үйлдэл тул биш
 • b. Давтан гэмт хэрэг тул биш
 • c. Үргэлжилсэн үйлдэл тул биш
 • d. Хулгай, залилангийн гэмт хэрэг тул мөн

Question 99

Question
299) Цахилгаанчин А нь ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаад цахилгаанд цохиулсны улмаас хойш унахдаа иргэн Б-г дарж унан хүнд гэмтээжээ. А эрүүгийн хариуцлага хүлээх үү?
Answer
 • a. Болгоомжгүйгээр бусдын биед хүнд гэмтэл учруулсан гэж үзэж хариуцлага хүлээлгэнэ
 • b. Санаатайгаар бусдын биед хүнд гэмтэл учруулсан гэж үзэж хариуцлага хүлээлгэнэ
 • c. Бусдын биед гэмтэл учруулах зорилгоор ухамсартай үйлдэл хийгээгүй тул хариуцлага хүлээхгүй
 • d. А нь ажил үүргээ гүйцэтгэж байсан тул хариуцлага хүлээхгүй

Question 100

Question
300) Мөрдөн байцаагч А нь хэргийн яллагдагч З-гээс барьцааны мөнгө гэж 500000 төгрөг хураан авч өөртөө зарцуулжээ.Үнэн хэрэгтээ А нь түүнд барьцаа авах таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглээгүй ба түүний мөнгийг улсын орлогод тушаасан гэж итгүүлжээ. А ямар гэмт хэрэг үйлдсэн бэ?
Answer
 • a. Бусдын эд хөрөнгийг завших,үрэгдүүлэх
 • b. Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх
 • c. Хээл хаууль авах
 • d. Хадгалуулсан буюу бусад зорилгоор итгэмжлэн өгсөн бусдын эд хөрөнгө завших
Show full summary Hide full summary

Similar

How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
Eruu 1-99
Munkh Orgil
EBSH 1-100
Munkh Orgil
eruu 101-200
Munkh Orgil
eruu 301-469
Munkh Orgil
Turiin onol 301-367
Munkh Orgil
EZOnol 1-100
munkhorgil
Turiin Onol Tusgai 50
Munkh Orgil
EZOnol 101-200
munkhorgil
Zahirgaa 601-720
munkhorgil
Zahirgaa 301-400
Munkh Orgil