Test Energies alternatives

Nuria Capdevila
Quiz by Nuria Capdevila , updated more than 1 year ago
Nuria Capdevila
Created by Nuria Capdevila about 5 years ago
36
0

Description

Test elaborat pels alumnes de la classe

Resource summary

Question 1

Question
Quants watts rep aproximadament la Terra per m²?
Answer
 • 4000 W
 • 2000 W
 • 1000 W

Question 2

Question
Quina part del col·lector solar crea l'efecte hivernacle?
Answer
 • La coberta transparent
 • La placa absorbent
 • La caixa contenedora

Question 3

Question
Les centrals solars de torre central utilitzen:
Answer
 • Miralls plans        
 • Miralls curvats
 • Panells fototvoltaics

Question 4

Question
El concentrador lineal Fresnel utilitza...
Answer
 • El concentrador lineal Fresnel utilitza... Miralls plans per formar un curvat
 • és un mirall curvat
 • és un mirall pla

Question 5

Question
Quina és l'amplitud mínima que ha de tenir la diferència d'alçada entre plenamar i baixamar en l'obtenció d'energia de les marees?
Answer
 • 1m
 • 5m
 • 10m

Question 6

Question
Les instal·lacions d'obtenció d'energia de les marees...
Answer
 • disposen de turbines amb doble sentit de gir
 • tenen una periodicitat lenta en quant a l'obtenció d'energia
 • les dues anteriors són correctes

Question 7

Question
Quin procés d'eliminació dels RSU es basa en emmagatzemar els residus sobre el terreny i enterrar-los periòdicament amb terra?
Answer
 • Abocament
 • Compostatge
 • Reciclatge

Question 8

Question
Quina fracció de residus s'incinera a les plantes incineradores per tal d'aconseguir energia?
Answer
 • La fracció orgànica
 • La fracció no recicable
 • La fracció resta

Question 9

Question
Per poder efectuar el cicle amb un rendiment mínim és necessari que el gradient tèrmic sigui de:
Answer
 • 25
 • 30
 • 15

Question 10

Question
El projecte OTEC utilitza el sistema de:
Answer
 • circuit obert
 • circuit tancat
 • les dues anteriors son correctes

Question 11

Question
Preguntes biomassa: 1. La piròlisi és un procés: a) b) c)
Answer
 • físic
 • bioquímic
 • termoquímic

Question 12

Question
L'origen de qualsevol tipus de biomassa és: a) La combustió de matèria orgànica b) La fotosíntesi vegetal c)
Answer
 • La combustió de matèria orgànica
 • La fotosíntesi vegetal
 • La descomposició de matèria orgànica

Question 13

Question
L'etanol s'obté a partir de:
Answer
 • gas natural
 • destil•lació de la fusta
 • fermentació aeròbica

Question 14

Question
S'obté biogàs mitjançant el procés de:
Answer
 • digestió anaeròbica
 • fermentació alcohòlica
 • destinació seca

Question 15

Question
Hi ha tres tipus de parcs eòlics, entre elles, les instal·lacions connectades a la xarxa com a suport. Per què són utilitzades?
Answer
 • Per generar electricitat pels petits pobles.
 • Per mantenir un semàfor, o una petita instal·lació.
 • Per ajudar a la xarxa elèctrica en les hores puntes.

Question 16

Question
Indica en el següent dibuix, on està situat el generador.
Answer
 • a
 • b
 • c

Question 17

Question
Per què són utilitzats principalment els aeromotors?
Answer
 • Per abastir corrent a petites instal·lacions com podria ser un semàfor.
 • Per abastir corrent a la xarxa.
 • Per treure aigua dels pous

Question 18

Question
En quin ordre funcionen les següents fases de l'aerogenerador suposant que el vent augmenta de forma gradual.
Answer
 • V. de disseny → V. d'engegada → V. de connexió → V. de parada.
 • V. d'engegada → V. de disseny → V. de connexió → V. de parada.
 • V. d'engegada → V. de connexió → V. de disseny → V. de parada.

Question 19

Question
¿Cuál de estos cuerpos refleja la luz?
Answer
 • Cuerpo transparente
 • Cuerpo negro
 • Cuerpo de color

Question 20

Question
¿Para qué se utilizan los captadores solares? A) B) C)
Answer
 • Para usos industriales
 • Para obtener energía térmica
 • Para producir corriente contínua

Question 21

Question
Digues quina de les següents afirmacions és correcte: L'energia dels corrents marins....  
Answer
 • Aprofita l'energia cinètica dels corrents marins, té un potencial molt petit i proporciona un flux energètic  constant.
 • Aprofita l'energia potencial dels corrents marins, té un potencial enorme i proporciona un flux energètic constant.
 • Aprofita l'energia cinètica dels corrents marins, té un potencial enorme i proporciona un flux energètic constant.

Question 22

Question
Quina turbina està formada per una columna que sustenta 2 rotors, sobresurt uns 10 metres sobre el nivell del mar i té una cabina de comandament?
Answer
 • Thawt
 • Seagen
 • Lànstrom

Question 23

Question
Com s'anomena el fenomen que utilitzen les cèl.lules dels captadors solars per obtenir Eelèc a partir de la radiació?
Answer
 • Efecte hivernacle.
 • Efecte fotovoltaic.
 • Efecte radiant.

Question 24

Question
El principal inconvenient del sistema fotovoltaic és: a) b) c
Answer
 • L'instal.lació prèvia és molt costosa.
 • Els dies de núvol no produeixen.
 • Les dues anteriors són correctes.

Question 25

Question
A què és degut la unió pn?
Answer
 • Una capa de silici p i una de silici n, a la llum del sol i a que els electrons es repelen.
 • Una capa de silici p i una de silici n, a la llum del sol i a que els electrons tenen tendència a igualar-se.
 • Una capa de silici p i una de silici n i a la llum del sol que rebota.

Question 26

Question
Indica l'opció incorrecte:
Answer
 • Es connecten cèl.lules fotovoltaiques en serie perquè una de sola produeix molt poc.
 • Els sistemes aïllats contenen una bateria per poder emmagtzemar l'energia obtinguda.
 • La fotovoltaica CPV té major rendiment però el cost és bastant més car.
Show full summary Hide full summary

Similar

CHEMISTRY C1 2
x_clairey_x
CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
GCSE AQA Chemistry - Unit 1
James Jolliffe
Using GoConqr to study geography
Sarah Egan
New GCSE Maths
Sarah Egan
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
adriana renetria
Atención, Memoria y Lenguaje
Alex Rose
RESOLUCIÓN 2626
Maria Jose Lozano
FICHAS ETICA
Kristopher Orihuela
PROCESOS Y MODALIDADES DE LA LECTURA
Jazmín Gutiérrez
ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA
Alba Garcia