Parasitology - MU Sofia - part 2 (752-969)

Description

Тестът по паразитология от книжката на изд. Реко. Част 2
Стефан Радев
Quiz by Стефан Радев, updated more than 1 year ago
Стефан Радев
Created by Стефан Радев over 6 years ago
1188
0

Resource summary

Question 1

Question
752. Мешестите:
Answer
 • а) нямат специализирани нервни клетки
 • б) имат специализирани органи за полово размножаване
 • в) имат екто- и ендо-дермални клетки, съдържащи мускулни влакна
 • г) имат добре развита нервна, дихателна и отделителна система

Question 2

Question
753. Безполовото размножаване при представителите на тип Мешести се осъществява:
Answer
 • а) чрез пъпкуването на полипа и образуването на нови медузи или на нови полипи
 • б) о т медузното поколение
 • в) чрез нематоцистите

Question 3

Question
754. Планулата:
Answer
 • а) е свободноплаващата ларва на меш естите
 • б) се образува след оплождане на медузното поколение
 • в) се образува при безполово размножаване на полипа чрез пъпкуване
 • г) е овална, двуслойна, покрита с реснички ларва

Question 4

Question
755. Медицинското значение на представителите на мешестите:
Answer
 • а) е свързано със специализираните им приспособления за хищничество и защита о т нападателите
 • б) е свързано с впръскването на отрова с участието на специализираните органели - нематоцисти
 • в) е най-силно изразено при ужилвана о т смъртоносноотровната медуза морска оса
 • г) е свързано с това, че т е не са хищници

Question 5

Question
756. Медузите:
Answer
 • а) са подвижната форма на някои о т представителите на тип Мешести
 • б) са свободноплаващи организми
 • в) имат форма на чадърче с пипала и с къса дръжка, на върха на която е разположено устното им отвърстие
 • г) имат тетрамерна симетрия
 • д) нямат полови жлези
 • е) могат да липсват при някои представители на тип Мешести

Question 6

Question
757. Зелената хидра:
Answer
 • а) е представител на клас Hydrozoa
 • б) е сладководен представител на тип Мешести
 • в) има зелен цвят поради наличието на ендосимбионти - едноклетъчни водорасли, включени в ендодермалните и клетки
 • г) има добре развита мезодерма

Question 7

Question
758. Зелената хидра:
Answer
 • а) се храни с ракообразни и ларви на насекоми
 • б) се размножава само безполово
 • в) през есента образува мъжки и женски полови жлези
 • г) води прикреггсн начин на живот и не може да се придвижва дори и на малки разстояния

Question 8

Question
759. Obelia geniculata:
Answer
 • а) е морско животно, което е типичен представител на тип Coelenterata
 • б) има основна полипна форма, която е колониална
 • в) колонията е покрита с перисарк

Question 9

Question
760. Колониалната форма на Obelia geniculata в покрита със защитна хитинова обвивка, наречена [blank_start]перисарк[blank_end] . Тя носи отделните индивиди, като някои о т тях, наречени [blank_start]гонангии[blank_end] са специализирани за безполово [blank_start]размножаване[blank_end]
Answer
 • размножаване
 • перисарк
 • гонангии

Question 10

Question
761. Бластостилът:
Answer
 • а) е пъпкуващата се горна част на гонангиите в колониалната форма на Obelia geniculata
 • б) е индивид о т колониалната форма на Obelia geniculata, който набавя храната й
 • в) малка медуза, която отплува о т колонията на Obelia geniculata

Question 11

Question
762. М еш естите (Coelenterata) имат:
Answer
 • а) ектодерма
 • б) мезоглея
 • в) радиална симетрия
 • г) нервна система

Question 12

Question
763. М еш естите (Coelenterata) имат:
Answer
 • а) полови жлези
 • б) полово размножаване
 • в) безполово размножаване
 • г) вътрешно оплождане

Question 13

Question
764. В оотипа (разширение на яйцепровода на метилите):
Answer
 • а) се извършва оплождането на яйцата
 • б) се отварят каналите на жълтъчните жлези
 • в) се отваря черупкова жлеза (т . нар. Мелисова жлеза)
 • г) зреят оплодените яйца

Question 14

Question
765. Представителите на кой о т изброените родове о т клас Trematoda са разделнополови:
Answer
 • а) Fasciola
 • б) Dicrocoelium
 • в) Schistosoma

Question 15

Question
766. Мъжката полова система на метилите:
Answer
 • а) е чифтна - има два семенника
 • б) е нечифтна - има един семенник
 • в) се отваря близо до отвора на м атката между двете вендузи
 • г) се отваря в оотипа

Question 16

Question
767. Метилите:
Answer
 • а) спадат към плоските червеи
 • б) спадат към кръглите червеи
 • в) са разделнополови (с някои изключения)
 • г) са хермафротидни (с някои изключения)
 • д) са биохелминти
 • е) са геохелминти

Question 17

Question
768. Метилите:
Answer
 • а) имат лентоВидна форма
 • б) имат листовидна форма
 • в) спадат към кръглите червеи
 • з) спадат към плоските червеи
 • д) имат една вентуза
 • е) имат две вентузи

Question 18

Question
769. При метилите партенозенетично се размножават:
Answer
 • а) мирацидиумите
 • б) спороцистите
 • в) редиите
 • з) церкариите

Question 19

Question
770. Fasciola hepatica е с дължина:
Answer
 • а) о т 3 до 5 сантиметра
 • б) о т 3 до 5 милиметра
 • в) о т 3 до 5 метра
 • з) о т 3 дс 5 микрометра

Question 20

Question
771. Заразяването о т фасциолоза се осъществява:
Answer
 • а) чрез консумиране на замърсени с яйца хранителни продукти
 • б) чрез консумиране на замърсени с метацеркарии /адолескарии/ зеленчуци или вода
 • в) при консумиране на недобре обработен термично заразен черен дроб
 • з) при преминаване на церкарии през кожата или лигавиците

Question 21

Question
772. Междинни гостоприемнци на Fasciola hepatica може да бъдат:
Answer
 • а) човек
 • б) овце
 • в) сладководни (блатни) охлюви о т род Limnea
 • г) сладководни риби
 • д) сухоземни охлюви (род Helicella и Zebrina)
 • е) мравки

Question 22

Question
773. Възрастните форми на големия чернодробен метил живеят :
Answer
 • а) в жлъчните канали на черния дроб и жлъчния мехур на овцете
 • б) понякога в жлъчните канали на черния дроб на човека
 • в) в тъканите на сладководни охлювчета о т род Limnea
 • г) в сухоземните охлюви о т род Helicella и род Zebrina

Question 23

Question
774. Яйцата на Fasciola hepatica се изхвърлят о т крайния гостоприемник в околната среда:
Answer
 • а) с урината
 • б) с изпражненията
 • в) с храчки

Question 24

Question
775. Развитието на яйцата на Fasciola hepatica изисква те:
Answer
 • а) да попаднат въВ водна среда, в която живеят охлювчета о т род Limnea
 • б) да попаднат във водна среда, в която живеят охлювчета о т род Bulinus, Planorbis или Oncomelania
 • В) да попаднат В среда, В която живеят сухоземни охлювчета о т род Helicella и род Zebrina, както и мравки о т род Formica

Question 25

Question
776. Мирацидиумите на Fasciola hepatica:
Answer
 • а) са ларви излюпени о т яйцата на Fasciola hepatica
 • б) се излюпват денем, имат очно петно и се движат във водата с реснички
 • в) се залавят за растителност и образуват метацеркарии (адолескарии)
 • г) навлизат в междинен гостоприемник, където се развиват до спороцисти, редии и церкарии

Question 26

Question
777. Церкариите на Fasciola hepatica:
Answer
 • а) са ларви на метилите
 • б) се излюпват денем, имат очно петно и се движат във водата с реснички
 • в) се залавят за растителност и образуват метацеркарии (адолескарии)
 • г) навлизат 8 междинния гостоприемник, където се развиват до спороцисти
 • д) имат опашка и прикрепителни вендузи

Question 27

Question
778. Напишете в правилен последователен ред ларвните стадии на развитие на Fasciola hepatica: [blank_start]мирацидиум[blank_end], [blank_start]спороциста[blank_end], [blank_start]редии[blank_end], [blank_start]церкарии[blank_end], [blank_start]метацеркарии[blank_end] [blank_start](адолескарии)[blank_end]
Answer
 • мирацидиум
 • спороциста
 • редии
 • церкарии
 • метацеркарии
 • (адолескарии)

Question 28

Question
779. Крайни гостоприемници на Fasciola hepatica може да бъдат:
Answer
 • а) овце
 • б) кози
 • в) човек
 • г) сладководни охлюви
 • д) сладководни риби

Question 29

Question
780. Междинни гостоприемници на Fasciola hepatica може да бъдат
Answer
 • а) сладководни охлювчета
 • б) сухоземни охлювчета
 • в) мравки
 • г) човек
 • д) овце, кози и други животни

Question 30

Question
781. Човек би могъл да се зарази о т фасциолоза:
Answer
 • а) при поглъщане през у с та та на мравки с метацеркарии
 • б) при поглъщане през у с та та на метацеркарии (адолескарии)
 • в) през кожата при къпане във воден басейн, заразен с церкарии
 • г) при ухапване о т мухата Цеце (Glossina palpatis)

Question 31

Question
782. Dicrocoelium lanceatum е c дължина:
Answer
 • а) о т 3 до 5 сантиметра
 • б) о т 6 до 10 милиметра
 • В) о т 3 до 5 микрометра
 • г) о т 6 до 10 метра

Question 32

Question
783. Развитието на яйцата на Dicrocoelium lanceatum изисква:
Answer
 • а) да попаднат във водна среда, в която живеят охлювчета о т род Limnea
 • б) да попаднат във водна среда, в която живеят охлювчета о т род Bulinus, Planorbis или Oncomelania
 • в) да попаднат в среда, в която живеят сухоземните охлюви о т род Helicella и род Zebrina, както и мравки о т род Formica

Question 33

Question
784. Заразяването на крайния гостоприемник с Dicrocoelium lanceatum (D. dendriticum) се осъществява при:
Answer
 • а) изяждане на инвазирани с метацеркарии мравки при паша
 • б) поглъщане на растителност, заразена с адолескарии
 • в) къпане в замърсен с церкарии воден басейн
 • г) пиене на замърсена с церкарии вода

Question 34

Question
785. Крайни гостоприемници на малкия чернодробен метил (Dicrocoelium lanceatum) са:
Answer
 • а) тревопасните животни
 • б) понякога човека
 • в) сладководни охлювчета
 • г) водни охлювчета

Question 35

Question
786. Напишете в правилен последователен ред ларвните стадии на развитие на Dicrocoelium lanceatum (dendriticum) : [blank_start]мирацидиум[blank_end], [blank_start]спороциста[blank_end], [blank_start]редии[blank_end], [blank_start]церкарии[blank_end], [blank_start]метацеркарии[blank_end] [blank_start](адолескарии)[blank_end]
Answer
 • мирацидиум
 • спороциста
 • редии
 • церкарии
 • метацеркарии
 • (адолескарии)

Question 36

Question
787. Крайни гостоприемници на Dicrocoelium lanceatum може да бъдат:
Answer
 • а) овце
 • б) кози
 • в ) човек
 • г) сладководни охлюви
 • д) сладководни риби

Question 37

Question
788. Междинни гостоприемници на Dicrocoelium lanceatum може да бъдат:
Answer
 • а) сладководни охлювчета
 • б) сухоземни охлювчета
 • в) сладководни риби
 • г) мравки
 • д) овце, кози и други животни

Question 38

Question
789. Opisthorchis felineus е многоклетъчен паразит в човека, най-често локализиран В
Answer
 • а) черният дроб
 • б) жлъчни канали
 • в) жлъчен мехур
 • г) тънки черва

Question 39

Question
790. За Opisthorchis felineus човекът е:
Answer
 • а) първи междинен гостоприемник
 • б) краен гостоприемник
 • в) втори междинен гостоприемник

Question 40

Question
810. Като краен гостоприемник, човек се заразява с Taenia solium чрез:
Answer
 • а) поглъщане на яйца
 • б) консумация на опаразитено с цистицеркуси и недостатъчно термично обработено месо
 • в) поглъщане на проглотиди

Question 41

Question
811. Краен гостоприемник на Taenia solium е:
Answer
 • а) човекът
 • б) свинята
 • в) едрият рогат добитък (говедо)
 • г) кучето
 • д) някои низши ракообразни

Question 42

Question
812. Междинен гостоприемник на Taenia solium може да бъде:
Answer
 • а) човекът
 • б) свинята
 • в) едрият рогат добитък (говедо)
 • г) кучето
 • д) някои низши ракообразни

Question 43

Question
813. Междинен гостоприемник на Taenia saginata е:
Answer
 • а) човекът
 • б) свинята
 • в) едрият рогат добитък (говедо)
 • г) кучето
 • д) някои низши ракообразни

Question 44

Question
814. Характерни за Taenia saginata са:
Answer
 • а) зрелите проглотиди имат силно разклонен маточен канал (1 7 -3 5 разклонения)
 • б) зрелите проглотиди имат маточен канал с малък брой разклонения (7 - 12)
 • в) наличието на сколекс с 4 вендузи и ростелум с два реда кукички
 • г) наличието на сколекс с 4 вендузи без кукички
 • д) триделен яйчник

Question 45

Question
815. Краен гостоприемник на Taenia saginata е:
Answer
 • а) човекът
 • б) свинята
 • в) едрият рогат добитък (говедо)
 • г) кучето
 • д) някои низши ракообразни

Question 46

Question
816. Във възрастно състояние говеждата тения ( Taenia saginata) паразитира в:
Answer
 • а) човека и други примати
 • б ) човек
 • в) човека и други бозайници
 • г) човека и някои птици

Question 47

Question
817. Междинен гостоприемник на Taenia saginata е:
Answer
 • а) кон
 • б) говедо, кон, коза
 • в) говедо
 • г) говедо и други представители о т неговото семейство

Question 48

Question
818. Стробилата на Taenia saginata е дълга:
Answer
 • а) 2 - 3 метра
 • б) 3 - 3, 5 метра
 • в) 4 - 12 метра
 • г) В единични случаи до 25 метра

Question 49

Question
819. Броят на проглотидите в стробилата на Taenia saginata е:
Answer
 • а) 50 - 100
 • б) 200 - 500
 • в) 500 - 800
 • г) Над 1000

Question 50

Question
820. Вярно ли е, че яйценосните проглотиди на Taenia saginata се откъсват поединично и могат да се придвижват активно? [blank_start]Да[blank_end]
Answer
 • Да

Question 51

Question
821. Вярно ли е, че проглотидите на Taenia saginata могат да излязат през ануса, ако гостоприемникът в момента не отделя изпражнения? [blank_start]Да[blank_end]
Answer
 • Да

Question 52

Question
822. Яйцата на Taenia saginata са:
Answer
 • а) кръгли
 • б) с една обвивка
 • в) с две обвивки
 • г) с четири кукести зародиша

Question 53

Question
823. Онкосферата на ларвата на Taenia saginata достига до:
Answer
 • а) черния дроб
 • б) слезката
 • в) мозъка
 • г) мускулите

Question 54

Question
824. Как се казва цистицеркусът на Taenia saginata? [blank_start]Cysticercus bovis[blank_end]
Answer
 • Cysticercus bovis

Question 55

Question
825. Цистицеркусът на Taenia saginata е дълъг:
Answer
 • а) 0, 5 - 1 см
 • б) 1 - 10 см
 • в) 10 - 20 см
 • г) Колкото детски юмрук

Question 56

Question
826. Цистицеркусът на Taenia saginata е инвазиоспособен :
Answer
 • а) 1 - 2 седмиц
 • б) 1 - 2 месец
 • 8) 6 - 10 месеца
 • г) 1 - 3 години

Question 57

Question
827. Колко време може да живее възрастната форма на Taenia saginata'?
Answer
 • а) 3 години
 • б) 5 години
 • в) 10 години
 • г) 30 години

Question 58

Question
828. Колко време след навлизането на паразита в храносмилателния т р а к т на човека се развива до възрастна Taenia saginata?
Answer
 • а) 7 дни
 • б) 14 дни
 • в) 3 месеца
 • г) 6 месеца

Question 59

Question
829. Как се заразява човек о т Taenia saginata?
Answer
 • а) Чрез случайно поглъщане на яйца о т трева или листа
 • б) Чрез недобре термично обработено месо, съдържащо цистицеркуси
 • в) Чрез кръвопреливане о т опаразитен
 • г) По въздушнокапков път

Question 60

Question
830. Diphyllobothrium latum паразитира в:
Answer
 • а) човек
 • б) коза
 • в) крава
 • г) мечка

Question 61

Question
831. Diphyllobothrium latum има ли междинни гостоприемници?
Answer
 • а) Да
 • б) Не
 • в) Един междинен гостоприемник
 • г) Два междинни гостоприемника

Question 62

Question
832. Стробилата на Diphyllobothrium latum е дълга около:
Answer
 • а) 10 мм
 • б) 50 см
 • в) 1 м
 • г) 20 м

Question 63

Question
833. Какво е характерно за м атката на Diphyllobothrium latum?
Answer
 • а) Матка та е тръбовидна
 • б) М а тка та е с форма на розетка
 • в) М а тка та има изходен отвор за яйцата
 • г) Матка та е задънена (без отвор в проглотида)

Question 64

Question
834. Какво е характерно за яйцата на Diphyllobothrium latum?
Answer
 • а) Те са овални
 • б) Те са триъгълни
 • в) Снабдени са с капаче
 • г) Имат тройна обвивка

Question 65

Question
835. Какво е корацидиум и какви са неговите особености?
Answer
 • а) Ларва на Diphyllobothrium latum
 • б) Живее в сладка вода
 • в) Междинен гостоприемник на тенията
 • г) Има реснички и ш ест кукички

Question 66

Question
836. Какво значение имат Cyclops и Diaptomus в биологичния цикъл на Diphyllobothrium latum? [blank_start]Те[blank_end] [blank_start]са първи междинен[blank_end] [blank_start]гостоприемник на рибната[blank_end] тения
Answer
 • Те
 • са първи междинен
 • гостоприемник на рибната

Question 67

Question
837. Процеркоид е:
Answer
 • а) ларвен стадий на Diphyllobothrium latum
 • б) междинен гостоприемник
 • в) название на полово зрелия паразит Diphyllobothrium latum
 • г) нито едно о т изброените по-горе

Question 68

Question
838. Ларвите на Diphyllobothrium latum в органите на сладководните риби са:
Answer
 • а) дълги около 5 мм
 • б) с кукички
 • в) със звездовидна форма и белезникав цвят
 • г) известни като проплероцеркоид

Question 69

Question
839. Заразяване с Diphyllobothrium latum става:
Answer
 • а) чрез поглъщане на опаразитени рачета
 • б) чрез поглъщане на опаразитена риба
 • в) чрез поглъщане на хайвер
 • г) чрез поглъщане на говеждо или козе месо

Question 70

Question
840. Продължителността на живота на Diphyllobothrium latum е:
Answer
 • а) три години
 • б ) десет години
 • В) петнадесет години
 • г) 40 годин

Question 71

Question
841. Вярно ли е, че опаразитените с Diphyllobothrium latum могат да развият анемия? [blank_start]Да[blank_end]
Answer
 • Да

Question 72

Question
842. Рибната тения Diphyllobothrium latum е разпространена:
Answer
 • а) в екваториалните и тропически области на планетата
 • б) в умерените ширини
 • в) в субарктическите области на Северното полукълбо
 • г) навсякъде

Question 73

Question
843. Кой е междинният гостоприемник на Hymenolepis папа?
Answer
 • а) К о тката
 • б) Мишката
 • 0) Котка и мишка
 • г) Нито един о т тях

Question 74

Question
844. Каква е дължината на Hymenolepis папа?
Answer
 • а) 5 мм
 • б) 10 мм
 • в) 3 см

Question 75

Question
845. Подредете 0 правилна последователност етапи те в биологичния цикъл на Hymenolepis папа [blank_start]в ) яйц[blank_end] [blank_start]г) онкосфера[blank_end] [blank_start]а) цистицеркоид[blank_end] [blank_start]б) възрастна тения[blank_end]
Answer
 • в ) яйц
 • г) онкосфера
 • а) цистицеркоид
 • б) възрастна тения

Question 76

Question
846. Колко на брой са проглотидите на Hymenolepis папа?
Answer
 • а) 10
 • б) около 50
 • в) около 100
 • г) около 200

Question 77

Question
847. В кои органи на гостоприемника живее възрастната Hymenolepis папа'?
Answer
 • а) черен дроб
 • б) стомах
 • в ) черв
 • г) мускули

Question 78

Question
848. Колко време живее Hymenolepis nana, достигнала възрастно състояние?
Answer
 • а) 1 - 2 седмици
 • б) 2 - 3 седмици
 • в) 3 - 4 седмици
 • г) 7 - 8 седмици

Question 79

Question
849. Кучешката тения Echinococcus granulosus във възрастно състояние достига около:
Answer
 • а) 0, 5 см
 • б) 20 см
 • в) 2 - 8 м

Question 80

Question
850. Броят на проглотидите на възрастната кучешка тения Echinococcus granulosus най-често е:
Answer
 • а) 3
 • б) 1000
 • в) 4000

Question 81

Question
851. Краен гостоприемник на кучешката тения (Echinococcus granulosus) е:
Answer
 • а) чобек
 • б) куче
 • В) свиня
 • г) сладководна риба

Question 82

Question
852. Краен гостоприемник на кучешката тения (Echinococcus granulosus) е:
Answer
 • а) Вълк
 • б) говедо
 • В) риба
 • г) ракообразно

Question 83

Question
853. Междинен гостоприемник на кучешката тения (Echinococcus granulosus) е:
Answer
 • а) човек
 • б ) говедо
 • в) куче
 • г) Вълк

Question 84

Question
854. Ларвната форма на кучешката тения (Echinococcus granulosus) се развива най- често:
Answer
 • а) в червата на човека
 • б) в черния дроб на човека
 • в) белия дроб на човека

Question 85

Question
855. Човек е краен гостоприемник на:
Answer
 • а) кучешка тения Echinococcus granulosus
 • б) свинска тения Taenia solium
 • в) говежда тения Taenia saginata

Question 86

Question
856. Човек е само междинен гостоприемник на:
Answer
 • а) рибна тения Diphyllobothrium latum
 • б) говежда тения Taenia saginata
 • в) кучешка тения Echinococcus granulosus

Question 87

Question
857. Хидатидният мехур е ларвна форма на:
Answer
 • а) кучешка тения Echinococcus granulosus
 • б) говежда тения Taenia saginata
 • в) рибна тения Diphyllobothrium latum

Question 88

Question
858. Ларвната форма на кучешката тения Echinococcus granulosus се нарича:
Answer
 • а) проглотид
 • б) метацеркарий
 • в) хидатиден мехур

Question 89

Question
859. Echinococcus granulosus може да причини в човека [blank_start]алергичен шок[blank_end]
Answer
 • алергичен шок

Question 90

Question
860. Заразяването с Echinococcus granulosus при човека става с:
Answer
 • а) яйца
 • б ) плероцеркоиди
 • в) цистицеркуси

Question 91

Question
861. Краен гостоприемник на Echinococcus granulosus е:
Answer
 • а) човекът
 • б) свинята
 • в) едрият рогат добитък (говедо)
 • г) кучето
 • д) някои низши ракообразни

Question 92

Question
862. Посочете верните твърдения за Echinococcus granulosus:
Answer
 • а) Кучето е междинен гостоприемник
 • б) В червата на крайния гостоприемник живеят стотици тении
 • в) Полово зрялата тения е дълга 3 - 5 мм
 • г) Тялото й е изградено о т 3-4 проглотида

Question 93

Question
863. Кръглите червеи са:
Answer
 • а) разделнополови
 • б) способни на партеногенеза
 • в) с Вътрешно оплождане
 • г) с пряко развитие

Question 94

Question
864. Лъжлива телесна празнина имат следните паразити:
Answer
 • а) Fasciola hepatica
 • б) Ascaris lumbricoides
 • в) Taenia solium
 • г) Trichinella spiralis

Question 95

Question
865. При човека паразитират представители на следните типове:
Answer
 • а) Coelenterata
 • б) Platyhelmintes
 • в) Nemathelmintes
 • г) Annelida

Question 96

Question
866. Ascaris lumbricoides паразитира в човека в:
Answer
 • а) лумена на тънкото черво
 • б) черния дроб
 • в) дебелото черво
 • г) мускулите

Question 97

Question
867. Дължината на мъжките детски глисти достига до:
Answer
 • а) 2 - 5 мм
 • б) 3 - 5 см
 • в) 10 - 30 см

Question 98

Question
868. Д етският глист (Ascaris lumbricoides) е:
Answer
 • а) типичен биохелминт
 • б) типичен геохелминт
 • 0) нито био-, нито геохелминт

Question 99

Question
869. Яйцата на (Ascaris lumbricoides) са:
Answer
 • а) с нагънат кафяв повърхностен слой
 • б) лимоновидни, жълтокафяви, с прозрачни тапи
 • в) прозрачни, асиметрични, елипсовидни

Question 100

Question
870. Зародишното развитие на Ascaris lumbricoides протича:
Answer
 • а) извън гостоприемника, в почвата
 • б) в околоаналните гънки
 • в) в добре кръВоснабдените мускули

Question 101

Question
871. Ларвите на Ascaris lumbricoides се развиват в:
Answer
 • а) в очните мускули
 • б) в подкожието
 • в) в белите дробове
 • г) в дебелото черво

Question 102

Question
872. Човек се заразява с Ascaris lumbricoides чрез поглъщане на [blank_start]яйца[blank_end]
Answer
 • яйца

Question 103

Question
873. С Ascaris lumbricoides се заразяват предимно [blank_start]деца[blank_end]
Answer
 • деца

Question 104

Question
874. Характерно за възрастните детски глисти (Ascaris lumbricoides) е:
Answer
 • а) че се движат спираловидно
 • б) че имат заострена прозрачна опашка
 • в) че са живородни
 • г) че имат уста с хитинови зъби

Question 105

Question
875. Диагнозата на паразитозата, причинена о т Ascaris lumbricoides може да се постави чрез:
Answer
 • а) откриване на яйца в изпражненията
 • б) остъргване с тампон на околоаналните гънки
 • в) мускулна биопсия

Question 106

Question
876. Ларвите на Ascaris lumbricoides могат да предизвикат:
Answer
 • а) белодробни увреждания
 • б) астма
 • в) запушване на лимфните съдове на долните крайници

Question 107

Question
877. Заболяването, което най-често причинява Ascaris lumbricoides се нарича:
Answer
 • а ) апендицит
 • б) елефантиаза
 • в) аскаридоза

Question 108

Question
878. П редставителите на ти п N e m a to d a имат
Answer
 • а) вътрешно оплождане
 • б) пряко развитие
 • в) оотип
 • г) кутикула

Question 109

Question
879. Кое о т следните биологични явления и структури се наблюдава за първи път в еволюцията при N e m a to d a :
Answer
 • а) радиална симетрия на тял ото
 • б ) псевдоцелом
 • в) затворена кръвоносна система
 • г) ганглийна нервна система

Question 110

Question
880. Кое о т следните биологични явления се наблюдава за първи път в еволюцията при N e m a to d a :
Answer
 • а) псевдоцелом
 • б) метамерия
 • в) метанефридии
 • г) външни органи за движение

Question 111

Question
881. О стр и ц а та (E n te ro b iu s v e rm ic u la ris ) е :
Answer
 • а) ектопаразит
 • б) кръвен паразит
 • в) чревен паразит
 • г) тъканен паразит

Question 112

Question
882. О стр и ц а та (E n te ro b iu s v e rm ic u la ris ) живее в :
Answer
 • а) долната ч аст на тъ н ко то черво
 • б) апендикса
 • в) началната част на дебелото черво
 • г) черния дроб

Question 113

Question
883. Напишете латинското име на паразита, описан накратко така; Нематод, паразитираш, в червата на човека, доказва се чрез откриването на яйца по кож ата около ануса. [blank_start]Enterobius vermicularis[blank_end].
Answer
 • Enterobius vermicularis

Question 114

Question
884. Напишете латинското име на паразита, описан накратко така: Нематод, чревен паразит, не по-дълъг о т 1 см, яйцата изискват за развитието си само няколко часа престой в кислородна среда, за да с т а н а т инвазиоспособни [blank_start]Enterobius vermicularis[blank_end].
Answer
 • Enterobius vermicularis

Question 115

Question
885. О паразитяването с някои нематоди се доказва чрез откриването на яйцата им във фекална проба. Това е приложимо за:
Answer
 • а ) E n te ro b iu s v e rm ic u la ris
 • б) Ascaris lumbricoides
 • в) Trichocephalus trichiurus
 • г) Trichinella spiralis

Question 116

Question
886. ОпаразитяЗането с някои нематоди се доказва чрез откриването на яйцата им във фекална проба. Това е приложимо за:
Answer
 • а) Wuchereria bankrofti
 • б) E n te ro b iu s v e rm ic u la ris
 • в) Trichocehalus trichiurus
 • г) Ancylostoma duodenale

Question 117

Question
887. Напишете латинските имена на три вида паразитиращи в човека нематоди, диагностицирането при които става чрез откриването на яйцата им във фекална проба. [blank_start]Ascaris lumbri coides[blank_end], T[blank_start]richocephalus trichiurus[blank_end], [blank_start]Ancylostoma duodenale[blank_end]
Answer
 • Ascaris lumbri coides
 • richocephalus trichiurus
 • Ancylostoma duodenale

Question 118

Question
888. Напишете л атинските имена на два вида паразитиращи в червата на човека нематоди, при които не може диагностицирането да става чрез откриването на яйцата им във фекална проба [blank_start]Trichinella spiralis[blank_end], [blank_start]Enterobius vermicularis[blank_end]
Answer
 • Trichinella spiralis
 • Enterobius vermicularis

Question 119

Question
889. Защо опаразитяването с E n te ro b iu s v e rm ic u la ris не се доказва чрез откриването на яйца във фекална проба? [blank_start]Те[blank_end] [blank_start]са по кожата[blank_end] [blank_start]около[blank_end] [blank_start]ануса и рядко се откриват във фекалиите[blank_end]
Answer
 • Те
 • са по кожата
 • около
 • ануса и рядко се откриват във фекалиите

Question 120

Question
890. Опиш ете вида на яйцата на Enterobius vermicularis . [blank_start]асиметрични[blank_end], [blank_start]гладки[blank_end], [blank_start]прозрачни[blank_end]
Answer
 • асиметрични
 • гладки
 • прозрачни

Question 121

Question
891. Как се доказва опаразитяването с Enterobius vermicularis ? [blank_start]наличие на яйца около ануса[blank_end]
Answer
 • наличие на яйца около ануса

Question 122

Question
892. E n te ro b iu s v e rm ic u la ris е:
Answer
 • а) разделно полов
 • б) не по-дълъг о т 1 см
 • в) кръвен паразит
 • г) представител на ти п Platyhelminthes

Question 123

Question
893. E n te ro b iu s v e rm ic u la ris е:
Answer
 • а) хермафродит
 • б) по-дълъг о т 3 см
 • в) чревен паразит
 • г) представител на ти п Nematoda

Question 124

Question
894. T ric h o c e p h a lu s tric h iu ru s е.
Answer
 • а) разделно полов
 • б) по-дълъг о т 2 см
 • в) кръвен паразит
 • г) представител на ти п Platyhelminthes

Question 125

Question
895. T ric h o c e p h a lu s tric h iu r u s е:
Answer
 • а) хермафродит
 • б) не по-дълъг о т 1 см
 • в) чревен паразит
 • г) представител на ти п Nematoda

Question 126

Question
896. Опишете вида на яйцата на Trichocephalus trichiurus [blank_start]жълто-кафяви[blank_end],[blank_start]лимоновидни[blank_end] и с прозрачни подутини в [blank_start]полюсите си[blank_end]
Answer
 • полюсите си
 • лимоновидни
 • жълто-кафяви

Question 127

Question
897. Как се доказва опаразитяването с Trichocephalus trichiurus? [blank_start]наличие[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]яйца[blank_end] [blank_start]във[blank_end] [blank_start]фекална[blank_end] [blank_start]проба[blank_end]
Answer
 • наличие
 • на
 • яйца
 • във
 • фекална
 • проба

Question 128

Question
898. При Trichcephalus trichiurus мъжките се различават от женските по [blank_start]спирално[blank_end] [blank_start]завит[blank_end] [blank_start]заден[blank_end] [blank_start]край[blank_end]
Answer
 • спирално
 • завит
 • заден
 • край

Question 129

Question
899. Кое е най-характерното във външния вид на Trichocephalus trichiurus? [blank_start]тънка[blank_end] [blank_start]предна[blank_end] [blank_start]част[blank_end] [blank_start]и[blank_end] [blank_start]по-дебела[blank_end] [blank_start]задна[blank_end]
Answer
 • тънка
 • предна
 • част
 • и
 • по-дебела
 • задна

Question 130

Question
900. Как човек се заразява с Trichocephalus trichiurus ? [blank_start]при[blank_end] [blank_start]поглъщане[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]яйца[blank_end], [blank_start]със[blank_end] [blank_start]замърсени[blank_end] [blank_start]ръце[blank_end] и [blank_start]храни[blank_end]
Answer
 • при
 • поглъщане
 • на
 • яйца
 • със
 • замърсени
 • ръце
 • храни

Question 131

Question
901. Биохелминт или геохелминт е Trichocephalus trichiurus? Защо? [blank_start]геохелминт[blank_end], [blank_start]яйцата[blank_end] [blank_start]изискват[blank_end] [blank_start]престой[blank_end] [blank_start]във[blank_end] [blank_start]външна[blank_end] [blank_start]среда[blank_end] и [blank_start]цялото[blank_end] [blank_start]му[blank_end] [blank_start]зародишно[blank_end] [blank_start]развитие[blank_end] [blank_start]протича[blank_end] [blank_start]изцяло[blank_end] [blank_start]в[blank_end] [blank_start]почвата[blank_end]
Answer
 • геохелминт
 • яйцата
 • изискват
 • престой
 • във
 • външна
 • среда
 • цялото
 • му
 • зародишно
 • развитие
 • протича
 • изцяло
 • почвата
 • в

Question 132

Question
902. Trichocephalus trichiurus е типичен:
Answer
 • а) геохелминт
 • б) биохеминт
 • в) мускулен паразит
 • г) тъканен паразит

Question 133

Question
903. Заразяването с Trichocephalus trichiurus става чрез:
Answer
 • а) яйца
 • б) церкарии
 • в) адолескарии
 • г) мирацидиуми

Question 134

Question
904. Trichocephalus trichiurus е типичен:
Answer
 • а) геохелминт
 • б) биохеминт
 • в) чревен паразит
 • г) тъканен паразит

Question 135

Question
905. Trichinella spiralis е:
Answer
 • а) ектопаразит
 • б) кръвен паразит
 • в) чревен паразит
 • г) тъканен паразит

Question 136

Question
906. Заразяването с Trichinella spiralis става чрез:
Answer
 • а) мирацидиуми
 • б) инцистирана мускулна ларва
 • в) яйца
 • г) церкарии

Question 137

Question
907. Trichinella spiralis паразитира в:
Answer
 • а)човека
 • б)говедото
 • В)мечки
 • г)шаран

Question 138

Question
908. Възрастната Trichinella spiralis е:
Answer
 • а) разделно полова
 • б) дълга няколко милметра
 • в) кръвен паразит
 • г) представител на тип Platyhelminthes

Question 139

Question
909. Възрастната Trichinella spiralis е:
Answer
 • а) хермафродит
 • б) дълга няколко сантиметра
 • в) чревен паразит
 • г) представител на тип Nematoda

Question 140

Question
910. Как се доказва опаразитяването на месото с Trichinella spiralis? Опишете микроскопския вид на пробата. [blank_start]чрез[blank_end] [blank_start]трихинелоскопия[blank_end] [blank_start]в[blank_end] [blank_start]тях[blank_end] [blank_start]се[blank_end] [blank_start]наблюдават[blank_end] [blank_start]лимоновидни[blank_end] [blank_start]цисти[blank_end] [blank_start]със[blank_end] [blank_start]спирално[blank_end] [blank_start]завити[blank_end] [blank_start]ларви[blank_end]
Answer
 • чрез
 • трихинелоскопия
 • в
 • тях
 • се
 • наблюдават
 • лимоновидни
 • цисти
 • със
 • спирално
 • завити
 • ларви

Question 141

Question
911. Как се доказва опаразитяването с Trichinella spiralis при човека? [blank_start]чрез[blank_end] [blank_start]кръвни[blank_end] [blank_start]изследвания[blank_end] [blank_start]или[blank_end] [blank_start]чрез[blank_end] [blank_start]биопсия[blank_end] [blank_start]и[blank_end] [blank_start]микроскопско[blank_end] [blank_start]изследване[blank_end]
Answer
 • чрез
 • кръвни
 • изследвания
 • или
 • чрез
 • биопсия
 • и
 • микроскопско
 • изследване

Question 142

Question
912. Опаразитяването с Trichinella spiralis не може да се докаже по наличието на яйца във фекална проба, защото [blank_start]женската[blank_end] [blank_start]ражда[blank_end] [blank_start]живи[blank_end] [blank_start]ларви[blank_end]
Answer
 • женската
 • ражда
 • живи
 • ларви

Question 143

Question
913. Как човек се заразява от трихинелоза? [blank_start]при[blank_end] [blank_start]поглъщане[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]ларВи[blank_end]/[blank_start]цисти[blank_end], [blank_start]термично[blank_end] [blank_start]необработено[blank_end] [blank_start]месо[blank_end]/[blank_start]колбаси[blank_end]
Answer
 • при
 • поглъщане
 • на
 • ларВи
 • цисти
 • термично
 • необработено
 • месо
 • колбаси

Question 144

Question
914. Биохелминт или геохелминт е Trichinella spiralis? Защо? [blank_start]биохелминт[blank_end], [blank_start]няма[blank_end] [blank_start]стадий[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]развитие извън[blank_end] [blank_start]гостоприемник[blank_end]
Answer
 • биохелминт
 • няма
 • стадий
 • на
 • развитие извън
 • гостоприемник

Question 145

Question
915. При трихинелоза са характерни:
Answer
 • а) мускулни болки
 • б) висока температура
 • в) реакции на свръхчувствителност
 • г) трансплацентарно предаване на инвазията

Question 146

Question
916. Междинен гостоприемник на Trichinella spiralis може да бъде:
Answer
 • а) свиня
 • б ) лисиц
 • в) плъх
 • г) човек

Question 147

Question
917. Краен гостоприемник на Trichinella spiralis може да бъде:
Answer
 • а) свиня
 • б ) лисиц
 • в) плъх
 • г) човек

Question 148

Question
918. Междинни гостоприемници на Trichinella spiraWs може да бъдат:
Answer
 • а) всеядни бозайници
 • б) месоядни бозайници
 • в) тревопасни
 • г) човек

Question 149

Question
919. Крайни гостоприемници на Trichinella spiralis може да бъдат:
Answer
 • а) всеядни бозайници
 • б) месоядни бозайници
 • в) тревопасни
 • г) човек

Question 150

Question
920. Избройте в кои мускули най-често протича ларвният стадий на Trichinella spiralis и обяснете защо? [blank_start]очни[blank_end], [blank_start]дъвкателни[blank_end], [blank_start]междуребрени[blank_end],[blank_start]диафрагма[blank_end]; [blank_start]главно[blank_end] [blank_start]в[blank_end] [blank_start]мускули[blank_end], [blank_start]които[blank_end] [blank_start]са[blank_end] [blank_start]добре[blank_end] [blank_start]кръвоснабдени[blank_end]
Answer
 • очни
 • дъвкателни
 • междуребрени
 • диафрагма
 • главно
 • в
 • мускули
 • които
 • са
 • добре
 • кръвоснабдени

Question 151

Question
921. Какво е трихинелоскопия? [blank_start]микроскопско[blank_end] [blank_start]изследване[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]напречнонабраздени[blank_end] [blank_start]мускули[blank_end], [blank_start]за[blank_end] [blank_start]откриване[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]цисти[blank_end]/[blank_start]ларви[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]Trichinella[blank_end] [blank_start]spirali[blank_end]
Answer
 • микроскопско
 • изследване
 • на
 • напречнонабраздени
 • мускули
 • за
 • откриване
 • на
 • цисти
 • ларви
 • на
 • Trichinella
 • spirali

Question 152

Question
922. Избройте мускулите, о т които е подходящо да се вземе проба за трихинелоскопия [blank_start]очни[blank_end], [blank_start]дъвкателни[blank_end], [blank_start]междуребрени[blank_end], [blank_start]диафрагма[blank_end]
Answer
 • очни
 • дъвкателни
 • междуребрени
 • диафрагма

Question 153

Question
923. Сред отличителните черти на представителите на тип Nematoda се отнасят:
Answer
 • а) наличието на кутикула и подлежаща хиподерма
 • б) наличието на телесни сегменти
 • в) кръглото напречно сечение на тялото
 • г) използването на телесни течности като хидростатичен скелет

Question 154

Question
924. Сред отличителните черти на представителите на тип Nematoda се отнасят
Answer
 • а) наличието на лъжлива телесна празнина (pseudocoelom)
 • б) гръбно-коремно сплеснато тяло в напречно сечение
 • в) липса на сегментация на тялото

Question 155

Question
925. Сред отличителните черти на Nematoda като група се отнасят:
Answer
 • а) полов диморфизъм
 • б) хермафродитизъм
 • в) непряко развитие

Question 156

Question
926. Strongyloides stercoratis се отнася към:
Answer
 • а) паразитните плоски червеи
 • б) паразитните червеи - чревни паразити във възрастно състояние
 • в) паразитните червеи - тъканни паразити във възрастно състояние
 • г) паразитните червеи - кръвни паразити във възрастно състояние

Question 157

Question
927. Заразяването с чревната угрица (Strongyloides stercoratis) може да стане чрез:
Answer
 • а) проникване на ларви през кожата
 • б) автоинвазия
 • в) консумиране на термично недообработено телешко месо

Question 158

Question
928. О т кръглите червеи (тип Nematoda) сложен цикъл на развитие с пряк, непряк и автоинвазионен цикъл на развитие има [blank_start]Strongyloides stercoratis[blank_end]
Answer
 • Strongyloides stercoratis

Question 159

Question
929. Автоинвазионният цикъл на развитие при Strongyloides stercoratis включва
Answer
 • а) пренасяне на яйца о т ануса до у с та та
 • б) развитие на рабдитовидни ларви в почвата
 • в) проникване на филариевидни ларви през чревната лигавица или аналните гънки

Question 160

Question
930. Развитието на чревната угрица (Strongyloides stercoralis) включва
Answer
 • а) пряк и непряк цикъл на развитие
 • б) вътрешен автоинвазионен цикъл
 • в) развитие на рабдитовидни и филариевидни ларви
 • г) свободно живеещо поколение в тропическите области

Question 161

Question
931. Опаразитяване със Strongyloides stercoralis може да настъпи:
Answer
 • а) чрез поглъщане на яйца
 • б) при проникване на филариевидни ларви о т почвата
 • в) при консумация на термично недообработено месо

Question 162

Question
932. Strongyloides stercoralis е кръгъл червей с приближителна дължина
Answer
 • а) 20 сантиметра
 • б) 2 сантиметра
 • в) 2 милиметра

Question 163

Question
933. Strongyloides stercoralis има автоинвазионен цикъл, при който:
Answer
 • а) се развиват филариевидни ларви в човешкото тяло
 • б) паразитът се запазва дълго у хора, напуснали ареала на неговото разпространение
 • в) паразитът няма ко н такт с външната среда

Question 164

Question
934. О т кръглите червеи (тип Nematoda) сложен цикъл на развитие с формиране на рабдитовидни и филариевидни ларви има [blank_start]Strongyloides stercoratis[blank_end]
Answer
 • Strongyloides stercoratis

Question 165

Question
935. Заразяване със Strongyloides stercoralis може да настъпи:
Answer
 • а) чрез поглъщане на яйца
 • б) при автоинвазионен цикъл, включващ развитие на филариевидни ларви в чревния лумен
 • в) при проникване на рабдитовидни ларви, живеещи в почвата

Question 166

Question
936. Ancylostoma duodenale се отнася към:
Answer
 • а) паразитните плоски червеи
 • б) паразитните кръгли червеи - чревни паразити във възрастно състояние
 • в) паразитните кръгли червеи - тъканни паразити във възрастно състояние
 • г) паразитните кръгли червеи - кръвни паразити във възрастно състояние

Question 167

Question
937. КривоглаВият червей (Ancylostoma duodenale) има приблизителна дължина [blank_start]1 см[blank_end]
Answer
 • 1 см

Question 168

Question
938. Заразяването с Ancylostoma duodenale става най-често чрез [blank_start]Проникване[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]филариевидни[blank_end] [blank_start]ларви[blank_end] [blank_start]през[blank_end] [blank_start]кожата[blank_end]
Answer
 • Проникване
 • на
 • филариевидни
 • ларви
 • през
 • кожата

Question 169

Question
939. Сред отличителните черти на Ancylostoma duodenale са:
Answer
 • а) силно стеснена и удължена предна част на тялото, впиваща се в червото
 • б) разширение в предния край на тялото с формата на крила
 • в) извита глава спрямо тялото
 • г) наличие на хитинови зъби, с които засмуква и разранява чревната лигавица

Question 170

Question
940. Заразяване с Ancylostoma duodenale става чрез:
Answer
 • а) поглъщане на яйца
 • б) проникване на ларви през кожата
 • в) поглъщане на инвазиоспособни ларви

Question 171

Question
941. Жизненият цикъл на Ancylostoma duodenale включва:
Answer
 • а) престой на яйцата в почвата
 • б) развитие на рабдитовидни ларви
 • в) развитие на филариевидни ларви
 • г) циркулация на ларвите през въртешните органи

Question 172

Question
942. Кривоглавият червей Ancylostoma duodenale се отнася към клас [blank_start]тип[blank_end] [blank_start]Nematoda[blank_end], [blank_start]кръгли[blank_end] [blank_start]червеи[blank_end]
Answer
 • тип
 • Nematoda
 • кръгли
 • червеи

Question 173

Question
943. Опаразитяването с Ancylostoma duodenale причинява:
Answer
 • а) увреждане на вътрешните органи, през които мигрират ларвите
 • б) сериозни белодробни проблеми поради развитието на ларвите
 • в) анемия, породена о т загуба на кръв

Question 174

Question
944. Характерни особености на Ancylostoma duodenale са:
Answer
 • а) отделяне на противосъсирващо вещество
 • б) разраняване члевната лигавица чрез хитинови зъби
 • в) геохелминтен цикъл на развитие с рабдитовидни и филариевидни ларви
 • г) вътрешен автоинвазионен цикъл без достъп на паразита до външната среда

Question 175

Question
945. Опаразитяването с кой о т кръглите червеи (тип Nematoda) причинява анемия и защо? [blank_start]Ancylostoma[blank_end] [blank_start]duodenale[blank_end], [blank_start]многократно[blank_end] [blank_start]преместване[blank_end] и [blank_start]разраняване[blank_end] на [blank_start]чревната[blank_end] [blank_start]лигавица[blank_end]
Answer
 • Ancylostoma
 • duodenale
 • многократно
 • преместване
 • разраняване
 • чревната
 • лигавица

Question 176

Question
946. Dracunculus medinensis се отнася към:
Answer
 • а) паразитните плоски червеи
 • б) паразитните кръгли червеи - чревни паразити във възрастно състояние
 • в) паразитните кръгли червеи - тъканни паразити във възрастно състояние
 • г) паразитните кръгли червеи - кръвни паразити във възрастно състояние

Question 177

Question
947. Отличително в жизнения цикъл на Dracunculus и филариите (Filariidae) е, че те са [blank_start]Живородни[blank_end] [blank_start]боихелминти[blank_end]
Answer
 • Живородни
 • боихелминти

Question 178

Question
948. Междинен гостоприемник на Dracunculus medinensis е:
Answer
 • а) сухоземно охлювче
 • б) сладководно охлювче
 • в) сладководно ракообразно

Question 179

Question
949. Според цикъла си на развитие Dracunculus medinensis е:
Answer
 • а) геохелминт, който се разпространява чрез яйца
 • б) биохелминт, който ражда ларвите си

Question 180

Question
950. Заразяването с Dracunculus medinensis става чрез [blank_start]Пиене[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]вода[blank_end] [blank_start]с[blank_end] [blank_start]ракообразния[blank_end] [blank_start]междинен[blank_end] [blank_start]гостоприемник[blank_end] ([blank_start]Cyclops[blank_end])
Answer
 • Пиене
 • на
 • вода
 • с
 • ракообразния
 • междинен
 • гостоприемник
 • Cyclops

Question 181

Question
951. Дължината на Dracunculus medinensis е в границите на [blank_start]50-120 см[blank_end]
Answer
 • 50-120 см

Question 182

Question
952. Dracunculus medinensis паразитира в:
Answer
 • а) тънкото черво на човека
 • б) телесната празнина и подкожието на човека
 • в) кръвоносните съдове на пикочния мехур при човека

Question 183

Question
953. Dracunculus medinensis е:
Answer
 • а) хермафродитен плосък червей
 • б) разделнополов плосък червей
 • в) разделнополов кръгъл червей

Question 184

Question
954. Цикълът на развитие на Dracunculus medinensis включва:
Answer
 • а) микрофиларии, раждани в сладка вода
 • б) развитие на ларвите в междинен гостоприемник - раче о т род Cyclops
 • в) развитие на ларвите в допълнителен междинен гостоприемник - мравка

Question 185

Question
955. Заразяването с Dracunculus medinensis може да стане чрез:
Answer
 • а) пиене на вода, съдържаща микрофиларии
 • б) пиене на вода с раче о т род Cyclops
 • В) поглъщане на ларвите, инцистирани в мускулна тъкан
 • г) проникване на ларвите през кожата

Question 186

Question
956. Заразяването с Dracunculus medinensis може да стане чрез:
Answer
 • а) пиене на вода, съдържаща микрофиларии
 • б) пиене на вода, съдържаща церкарии
 • в) поглъщане на яйца при лоша лична хигиена
 • г) пиене на вода с раче от род Cyclops

Question 187

Question
957. Заразяването с Dracunculus medinensis може да стане чрез:
Answer
 • а) поглъщане на яйца при лоша лична хигиена
 • б) пиене на вода, съдържаща микрофиларии
 • в) пиене на вода с раче о т род Cyclops
 • г) проникване на ларвите през кожата

Question 188

Question
958. Към семейство филарии (Filariidae) се отнасят представители на кръглите червеи, които се пренасят о т човек на човек чрез [blank_start]междинни[blank_end] [blank_start]гостоприемници[blank_end]
Answer
 • междинни
 • гостоприемници

Question 189

Question
959. Заразяването с филарии изисква:
Answer
 • а) допълнителен стадий на престой на ларвите в почвата
 • б) безгръбначен преносител - кръвосмучещо насекомо
 • в) продължителен престой в ендемичната област

Question 190

Question
960. филариите са:
Answer
 • а) паразитни кръгли червеи - геохелминти
 • б) паразитни кръгли червеи - биохелминти
 • в) паразитни прешленести червеи

Question 191

Question
961. VAichereria bancrofti се отнася към:
Answer
 • а) паразитните плоски червеи
 • б) паразитните кръгли червеи, обитаващи лимфни органи и кръвта
 • в) свободно живеещите кръгли червеи с паразитен ларвен стадий
 • г) паразитните кръгли червеи, развиващи се в храносмилателната система

Question 192

Question
962. Междинни гостоприемници на Wuchereria bancrofti са [blank_start]Комари[blank_end]
Answer
 • Комари

Question 193

Question
963. WUchereria bancrofti паразитира в [blank_start]лимфни[blank_end] [blank_start]възли[blank_end] [blank_start]и[blank_end] [blank_start]съдове[blank_end]
Answer
 • лимфни
 • възли
 • и
 • съдове

Question 194

Question
963. WUchereria bancrofti паразитира в [blank_start]лимфни[blank_end] [blank_start]възли[blank_end] [blank_start]и[blank_end] [blank_start]съдове[blank_end] на човека.
Answer
 • лимфни
 • възли
 • и
 • съдове

Question 195

Question
964. WUchereria bancrofti се пренася от човек на човек чрез:
Answer
 • а) ухапване о т комари
 • б) ухапване о т дървеници
 • в) ухапване о т кърлежи

Question 196

Question
965. Преминаването на WUchereria bancrofti о т кръвта на човека в преносителя се улеснява от:
Answer
 • а) преминаването на микрофилариите чрез лимфата в кръвта
 • б) присъствие на микрофилариите в периферната кръв през нощта
 • в) съвпадение на циркадния ритъм на паразите с този на междинния гостоприемник

Question 197

Question
966. WUchereria bancrofti причинява при човека заболяването [blank_start]елефантиаза[blank_end] [blank_start]или[blank_end] [blank_start]слоноВост[blank_end]
Answer
 • елефантиаза
 • или
 • слоноВост

Question 198

Question
967. Заболяването елефантиаза (слоновост) при човека се причинява о т паразита [blank_start]WUchereria[blank_end] [blank_start]bancrofti[blank_end] и се изразява в подуване на крайниците, половите органи или гърдите поради [blank_start]запушване[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]лимфните[blank_end] [blank_start]запушване[blank_end] [blank_start]на[blank_end] [blank_start]лимфните[blank_end]
Answer
 • WUchereria
 • bancrofti
 • запушване
 • на
 • лимфните
 • запушване
 • на
 • лимфните

Question 199

Question
968. WUchereria bancrofti причинява при човека:
Answer
 • а) заболяване, засягащо лимфната система
 • б) заболяването елефантиаза (слоновост)
 • в) имунологична реакция на свръхчувствителност
 • г) сънна болест

Question 200

Question
969. Loa - loa се отнася към:
Answer
 • а) паразитните плоски червеи
 • б) паразитните кръгли червеи - чревни паразити във възрастно състояние
 • в) паразитните кръгли червеи - тъканни паразити във възрастно състояние
 • г) паразитните кръгли червеи - кръвни паразити във възрастно състояние
Show full summary Hide full summary

Similar

Parasitology - MU Sofia - part 1 (552-751)
Стефан Радев
Parasitology - MU Sofia - part 3 (970-1093)
Стефан Радев
Parasitology - Practical
Sole C
Parasitology - Practical
Nicole Adamou
B6e Summary
Ciara Comerford
parasitology quiz
atbaa2020asu
Parasites - Veterinary Nursing
Hattie Lay
GRE Text Completions 2
yfutterl
AQA Physics Unit 1 (PART 2)
liv.ss55
ANZCA Part 2 MCQs - 2015
Branden Emmerson
Parasitology - MU Sofia - part 1 (552-751)
Краси Хаджиев