Parasitology - MU Sofia - part 3 (970-1093)

Description

Тестът по паразитология от книжката на изд. Реко. Част 3
Стефан Радев
Quiz by Стефан Радев, updated more than 1 year ago
Стефан Радев
Created by Стефан Радев over 6 years ago
952
0

Resource summary

Question 1

Question
970. Loa - loa е паразитен червей, паразитиращ в [blank_start]подкожието[blank_end] на човека
Answer
 • подкожието

Question 2

Question
971. Характерна особеност в поведението на Loa - loa като паразит е [blank_start]миграцията[blank_end] в [blank_start]тъканите[blank_end], [blank_start]преминаване[blank_end] [blank_start]през[blank_end] [blank_start]конюнктивата[blank_end] и [blank_start]носната[blank_end] [blank_start]преграда[blank_end]
Answer
 • миграцията
 • тъканите
 • преминаване
 • през
 • конюнктивата
 • носната
 • преграда

Question 3

Question
972. Заразяването с Loa - loa става чрез [blank_start]ухапване[blank_end] [blank_start]от[blank_end] [blank_start]кръвосмучещи[blank_end] [blank_start]мухи[blank_end] ([blank_start]Chrysops[blank_end])
Answer
 • ухапване
 • от
 • кръвосмучещи
 • мухи
 • Chrysops

Question 4

Question
973. Loa - loa причинава при човека:
Answer
 • а) елефантиаза (слоновост)
 • б) язва, о т която се подава края на женската
 • в) временни възпалителни реакции в крайниците (Калабарови отоци)

Question 5

Question
974. Отстраняването на Loa - loa о т човешкото тяло може да стане чрез:
Answer
 • а) химиотерапия
 • б) постепенно ежедневно навиване на паразита на пръчка
 • в) хирургично отстраняване о т конюнктивата и носната преграда

Question 6

Question
975. Dracunculus medinensis във възрастно състояние паразитира в [blank_start]телесната[blank_end] празнина и [blank_start]подкожието[blank_end] на човека. Женските индивиди [blank_start]раждат[blank_end] ларви, наречени [blank_start]микрофиларии[blank_end] .Те могат да бъдат погълнати от [blank_start]междинния[blank_end] гостоприемник - рачета от род [blank_start]Cyclops[blank_end]
Answer
 • Cyclops
 • междинния
 • микрофиларии
 • телесната
 • подкожието
 • раждат

Question 7

Question
976. Dracunculus medinensis:
Answer
 • а) е биохелминт
 • б) има междинен гостоприемник, който е о т род Cyclops
 • в) е хермафродитен паразит
 • г) има добре изразен полов диморфизъм, като женските паразити достигат о т 50 см до 120 см дължина

Question 8

Question
977. Възрастните паразити о т семейство Filariidae:
Answer
 • а) имат нишковидно тяло, като възрастните паразити са дълги о т 3 см до 10 см и са по-тънки о т 1 мм
 • б) имат добре изразен полов диморфизъм, като женските индивиди са около два пъти по-дълги о т мъжките
 • в) имат хранопровод, който е нишковиден и притежава добре обособен булбус
 • г) се пренасят о т кръвосмучещи насекоми
 • д) са геохелминти

Question 9

Question
978. Новородените ларви на филариите;
Answer
 • а) се наричан микрофиларии
 • б) не се хранят
 • В) при някои Видове имат обвивка, произлизаща о т обвивката на яйцето
 • г) се пренасят о т кръвосмучещи насекоми

Question 10

Question
979. Кръвосмучещите насекоми ( [blank_start]междинни[blank_end] гостоприемници), хранейки се върху инвазиран човек, поемат с кръвта и [blank_start]микрофиларии[blank_end] на паразити от семейство Filariidae. Те нарастват в тялото на насекомото, преминават през следващ [blank_start]ларвен[blank_end] стадий и за 1 - 2 седмици стават [blank_start]инвазиоспособни[blank_end] При ново [blank_start]кръвосмученена[blank_end] насекомото т е се отделят от [blank_start]устния[blank_end] му апарат в раничката от ухапването на човешкото тяло.
Answer
 • ларвен
 • междинни
 • микрофиларии
 • инвазиоспособни
 • кръвосмученена
 • устния

Question 11

Question
980. Представителите на тип Annelida се наричат още:
Answer
 • а ) първаци
 • б) плоски червеи
 • в) кръгли червеи
 • г) прешленести червеи

Question 12

Question
981. Представителите на тип Annelida:
Answer
 • а) имат билатерална симетрия
 • б) имат истинска телесна празнина
 • в) имат недиференцирана храносмилателна система
 • г) имат ганглиина нервна система

Question 13

Question
982. Прешленестите червеи:
Answer
 • а) имат значение като кръвни паразити
 • б) имат значение като чревни паразити
 • в) някои о т тях имат значение като ектопаразити
 • г) нямат паразитологично значение

Question 14

Question
983. Представителите на тип Annelida:
Answer
 • а) имат протонефридийна отделителна система
 • б) имат метанефридийна отделителна система
 • в) имат особена отделителна система о т няколко „гигантски“ клетки - канали.
 • г) нямат отделителна система

Question 15

Question
984. Прешленестите червеи имат:
Answer
 • а ) псевдоцело
 • б) една коремна нервна верига
 • в) дихателна система
 • г) кръвоносна система

Question 16

Question
985. Към прешленестите червеи спадат:
Answer
 • а) Lumbricus terrestris
 • а) Hirudo medicinalis
 • б) Ascaris lumbricoides
 • в) Dicrocoelium lanceatum

Question 17

Question
986. Lumbricus terrestris причинява заболяването:
Answer
 • б) Токсоплазмоза
 • в) Трихоцефалоза
 • г) Лумбрикоза
 • д) не е причинител на заболяване

Question 18

Question
987. Затворена кръвоносна система се среща при:
Answer
 • а) Lumbricus terrestris
 • б) Hirudo medicinalis
 • в) Ascaris lumbricoides
 • г) Taenia saginata

Question 19

Question
988. Дъждовният червей (Lumbricus terrestris) e:
Answer
 • а) причинител на чревна паразитоза у човека
 • б) хермафродитно животно
 • в) разделнополово животно
 • г) без развита дихателна система

Question 20

Question
989. Вгъването на дорзалната част на червото у тип Annelida, което увеличава общата му повърхност, се нарича:
Answer
 • а) дисепимент
 • б) тифлозолис
 • в) clitellum
 • г) метанефриди

Question 21

Question
990. Медицинската пиявица (Hirudo medicinalis) спада към тип:
Answer
 • а) Annelida
 • б) Nematoda
 • в) Arthropoda
 • г) Platyhelminthes

Question 22

Question
991. О т посочените безгръбначни външни паразити (ектопаразити) са:
Answer
 • а) Lumbricus terrestris
 • б) Hirudo medicinalis
 • В) Hyalomma plumbeum
 • г) Trichinella spirali

Question 23

Question
992. Четинки се срещат при:
Answer
 • а) Lumbricus terrestris
 • б) Hirudo medicinalis
 • в) Ascaris lumbricoides
 • г) Taenia saginata

Question 24

Question
993. Като средство за кръвопускане може да бъде използвано безгръбначното:
Answer
 • а) Lumbricus terrestris
 • б) Hirudo medicinalis
 • в) Sarcoptes scabiei
 • г) Trichocephalus trichiurus

Question 25

Question
994. Hirudo medicinalis е хермафродитно животно, което има:
Answer
 • а) 10-12 чифта семенници
 • б) един чифт яйчници
 • в) влагалище
 • г ) яйцепроводи

Question 26

Question
995. При насекомите (клас Insecta) тялото се подразделя на [blank_start]глава[blank_end], [blank_start]гърди[blank_end], [blank_start]коремче[blank_end] като от тях начленени придатъци има върху[blank_start]главата[blank_end] и [blank_start]гърдите[blank_end]
Answer
 • главата
 • гърдите
 • глава
 • гърди
 • коремче

Question 27

Question
996. Членестоногите (Arthropoda) имат:
Answer
 • а) кръвоносна система
 • б) дихателна система
 • в) сетивни органи
 • г) нервна тръба

Question 28

Question
997. При паякообразните (Arachnida) тялото се подразделя на [blank_start]главогръд[blank_end], [blank_start]коремче[blank_end], като от тях начленени придатъци носи [blank_start]главогръдът[blank_end]
Answer
 • главогръдът
 • главогръд
 • коремче

Question 29

Question
998. Членестоногите са:
Answer
 • а) разделнополови
 • б) сегментирани
 • в) радиално симетрични
 • г) снабдени със скелет

Question 30

Question
999. Членестоногите (Arthropoda) са:
Answer
 • а) най-високо развитите безгръбначни
 • б) преобладават по брой в целия животински свят
 • в) никога не са паразити
 • г) броят на телесните сегменти е видово точно фиксиран

Question 31

Question
1000. Кои о т изброените класове спадат към тип Arthropoda:
Answer
 • а) Crustacea
 • б) Arachnidfi
 • в) Myriapoda
 • г) Insecta

Question 32

Question
1001. Ракообразните (Crustacea):
Answer
 • а) са главно водни животни
 • б) се размножават с яйца, които остават прикрепени към женската
 • в) са с много малки размери
 • г) се размножават с яйца, които о стават прикрепени към водна растителност

Question 33

Question
1002. Ракообразните о т род Cyclops:
Answer
 • а) населяват сладки води
 • б) имат дихателни органи
 • в) при развитието си преминават през няколко ларвни стадия
 • г) нямат медицинско значение

Question 34

Question
1003. Рачетата от род Cyclops са междинни преносители на два многоклетъчни паразита с медицинско значение, които са: [blank_start]Dracunculus medinensis[blank_end], [blank_start]Diphyllobothrium latum[blank_end]
Answer
 • Dracunculus medinensis
 • Diphyllobothrium latum

Question 35

Question
1004. Коремчето на скорпионите се разделя на две части [blank_start]преабдомен[blank_end], [blank_start]постабдомен[blank_end]
Answer
 • преабдомен
 • постабдомен

Question 36

Question
1005. Видоизменените щипки на подклас Scorpiones:
Answer
 • а) са педипалпи
 • б) са хелицери
 • в) нямат значение за животното

Question 37

Question
1006. У нас се срещат следните видове скорпиони:
Answer
 • а) Euscorpius carpaticus
 • б) Euscorpius germanus
 • в) Androctonus australis
 • г) Acarus siro

Question 38

Question
1007. Отровното жило при скорпионите се намира:
Answer
 • а) на върха на педипалпите
 • б) на повърхността на преабдомена
 • в) на последното членче на постабдомена
 • г) повечето видове нямат отровно жило

Question 39

Question
1008. При представителите на подклас Aranei:
Answer
 • а) главогръдът и коремчето са добре отграничени
 • б) видоизменени придатъци на коремчето формират паяжинни брадавици
 • в) в част о т хелицерите има отровни жлези
 • г) имат 3 двойки ходилни крачка

Question 40

Question
1009. Lathrodectes tredecimguttatus:
Answer
 • а) е паяк с много силна отрова, който се среща у нас
 • б) е паяк с много силна отрова, който не се среща у нас
 • в) има черен цвят с червеникави петна по гърба
 • г) живее основно в гористи местности

Question 41

Question
1010. Каракурт е другото име на отровен паяк, чието латинско име е [blank_start]Lathrodectes tredecimguttatus[blank_end]
Answer
 • Lathrodectes tredecimguttatus

Question 42

Question
1011. Представителите на подклас Aranei:
Answer
 • а) имат три чифта ходилни крачка
 • б) имат четири чифта ходилни крачка
 • 8) имат различен брой ходилни крачка
 • г) имат закърнели ходилни крачка

Question 43

Question
1012. Медицинското значение на кърлежите се изразява главно в това, че т е причиняват [blank_start]акаринози[blank_end] и че м огат да бъдат [blank_start]трансмисиВни[blank_end] преносители на тежки заболявания
Answer
 • трансмисиВни
 • акаринози

Question 44

Question
1013. Унищожаването на кърлежите в дадена област или помещение се осъществява със специални вещества, наречени [blank_start]акарициди[blank_end]
Answer
 • акарициди

Question 45

Question
1014. Представители на Разред Acariformes с медицинско значение са:
Answer
 • а) Dermanyssus galline
 • б) Sarcoptes scabiei

Question 46

Question
1015. Представители на Разред Acariformes с медицинско значение са:
Answer
 • а) Sarcoptes scabiei (Acarus siro)
 • б) Dermanyssus gallinae
 • в) Argas persicus
 • г) Ornithodorus papillipes

Question 47

Question
1016. Допълнете: Acarus siro (Sarcoptes scabiei) е вътрекожен паразит, който предпочита места о т тялото с [blank_start]по-тънка кожа[blank_end] където женската прави ходове в [blank_start]роговия[blank_end] слой на кожата.
Answer
 • по-тънка кожа
 • роговия

Question 48

Question
1017. Sarcoptes scabiei причинява заболяванет [blank_start]скабиес[blank_end] /[blank_start]акароза[blank_end]/, [blank_start]краста[blank_end]
Answer
 • скабиес
 • акароза
 • краста

Question 49

Question
1018. Заразяването със Sarcoptes scabiei става чрез [blank_start]непосредствен[blank_end] допир или чрез ползване на общо [blank_start]легло[blank_end] и [blank_start]дрехи[blank_end]
Answer
 • непосредствен
 • легло
 • дрехи

Question 50

Question
1019. Dermanyssus gallinae има медицинско значение като преносител на вируса на [blank_start]енцефалита[blank_end] на [blank_start]Сен-Луи[blank_end] /американски/
Answer
 • енцефалита
 • Сен-Луи

Question 51

Question
1020. Ornithodorus papillipes има медицинско значение като преносител на [blank_start]спирохетата[blank_end] на [blank_start]кърлежовия[blank_end] възвратен [blank_start]тиф[blank_end]
Answer
 • спирохетата
 • кърлежовия
 • тиф

Question 52

Question
1022. Посочете верните отговори: Акарите се отнасят към:
Answer
 • а) тип Annelides
 • б) тип Nemathelmintes
 • в) тип Arthropoda
 • г) клас Insecta
 • д) тип Apicomplexa

Question 53

Question
1023. Acarus siro (Sarcoptes scabiei) се отнася към:
Answer
 • а) клас Arachnida
 • б) подклас Acari
 • 8) семейство Argasidae
 • г) разред Parasitiforme

Question 54

Question
1024. Sarcoptes scabiei причинява:
Answer
 • а) акароза
 • б) аскаридоза
 • в ) скабие
 • г) арахноза

Question 55

Question
1025. Dermanyssus gallinae пренася:
Answer
 • а) краста
 • б) ку-треска
 • в) туларемия
 • г) борелиоза
 • д) марсилска треска
 • е) енцефалит на Сен-Луи

Question 56

Question
1026. Чрез ухапването о т Ixodes ricinus може да бъде пренесен причинителя на:
Answer
 • а) аскаридозата
 • б) иксодозата
 • в) акаринозата
 • г) борелиозата
 • д) хеморагичната треска

Question 57

Question
1027. Кр астата (scabies) е:
Answer
 • а) инфекциозно заболяване
 • б) генетично заболяване
 • в) паразитно заболяване
 • г) сърдечно-съдово заболяване

Question 58

Question
1028. Кои о т посочените кърлежи притежават антигени, водещи до алергизиране към домашен прах:
Answer
 • а) Ixodes ricinus
 • б) Dermanyssus gallinae
 • в) род Ornithodorus
 • г) род Dermatophagoides
 • д) Dermacentor margniatus

Question 59

Question
1029. Кърлежите имат:
Answer
 • а) аметаболно развитие
 • б) холометаболно развитие
 • в) хемиметаболно развитие
 • г) метаболно развитие

Question 60

Question
1030. Тялото на повечето кърлежи е:
Answer
 • а) сегментирано
 • б) съставено о т три части - глава, гърди и коремче
 • в) образувано чрез пълно сливане на телесните сегменти
 • г) съставено о т две части - главогръд и коремче

Question 61

Question
1031. За храносмилателната система на кърлежите е вярно, че:
Answer
 • а) е слабо развита без допълнителни разклонения
 • б) е добре развита без допълнителни разклонения
 • в) е добре развита с допълнителни джобовидни слепи разклонения - дивертикули
 • г) е добре развита с допълнителни джобовидни слепи разклонения - вентрикули
 • д) е добре развита с допълнителни джобовидни отворени разклонения - дивертикули

Question 62

Question
1032. По начина на храненето си кърлежите са:
Answer
 • а) сапрофаги
 • б) растителноядни
 • в) хищници
 • г) временни или постоянни кръвосмучещи ендопаразити
 • д) временни или постоянни кръвосмучещи ектопаразити

Question 63

Question
1033. Срещу всеки о т родовете напишете най-известния му представител: а) род Ixodes - .I. [blank_start]ricinus[blank_end] б) род Dermacentor - D. [blank_start]marginatus[blank_end] в) род Rhipicephalus - R. [blank_start]sanguineus[blank_end] г) род Haemaphysalis - H. [blank_start]punctata[blank_end] д) род Hyalomma - H. [blank_start]plumbeum[blank_end]
Answer
 • ricinus
 • marginatus
 • sanguineus
 • punctata
 • plumbeum

Question 64

Question
1034. Развитието на кърлежите протича В следната последователност:
Answer
 • а) яйце - ларва - ларва - имаго
 • б ) яйце - ларва - какавида - имаг
 • в) яйце - ларва - нимфа - имаго
 • г) яйце - ларва - нимфа - какавида - имаго
 • д) ларва - нимфа - имаго

Question 65

Question
1035. Личинката на кърлежите се характеризира с:
Answer
 • а) по-малки размери о т имагото
 • б) не прилича на възрастната форма
 • в) три чифта ходилни крачка
 • г) оформени бразди на идиосомата

Question 66

Question
1036. Нимфата на кърлежа се характеризира с:
Answer
 • а) по-големи размери о т ларвата
 • б) три чифта ходилни крачка
 • в) четири чифта ходилни крачка
 • г) липса на полов отвор
 • д) размери, близки до тези на имагото

Question 67

Question
1037. Кърлежите оказват Върху човека:
Answer
 • а) механично въздействие
 • б) токсично въздействие
 • в) нутритивно въздействие
 • г) алергично въздействие

Question 68

Question
1038. Кърлежите са преносители на причинителите на:
Answer
 • а) петнистия и възвратния тиф
 • б) чумата
 • в) холерата
 • г) ку-треската и лаймската болест
 • д) марсилската треска

Question 69

Question
1039. Заразяването на човека с краста става:
Answer
 • а) при ухапване о т комари
 • б) при контакт с болен
 • в ) трансовариално
 • г) контаминативно

Question 70

Question
1040. Вътрекожен паразит е:
Answer
 • а) Sarcoptes scabiei
 • б) Ixodes ricinus
 • В) Dermanyssus gallinae
 • г) Hyalomma plumbeum

Question 71

Question
1041. Кои о т посочените кърлежи могат да пренасят трансовариално инфекции:
Answer
 • а) Ixodes ricinus
 • б) Dermanyssus gallinae
 • в) Rhipicephalus sanguineus
 • г) представители на род Ornithodorus

Question 72

Question
1042. Другото наименование на лаймската болест е:
Answer
 • а) рикетоиоза
 • б) акантсза
 • в) борелиоза
 • г) ламблиоза
 • д) лайшманиоза
 • е) хиперкератоза
 • ж) аскаридоза

Question 73

Question
1043. Причинител на лаймската болест е:
Answer
 • а) Hyalomma plumbeum
 • б) Ixodes ricinus
 • в) Borrelia burgdorferi
 • г) Pasteurella tularensis

Question 74

Question
1044. Тялото на насекомите се състои от:
Answer
 • а) две части-главогръд и коремче
 • б) две части-знатосома и идиосома
 • в) три части-глава, тяло и опашка
 • г) три части-глава, гърди и коремче

Question 75

Question
1045. Тялото на насекомите е:
Answer
 • а) радиално симетрично и сегментирано
 • б) радиално симетрично и несегментирано
 • в) двустранно симетрично и сегментирано
 • г) двустранно симетрично и несегментирано

Question 76

Question
1046. Във връзка с летенето при някои насекоми крилата се появяват:
Answer
 • а) дорзално на втория и третия коремен сегмент
 • б) вентрално на втория и третия гръден сегмент
 • в) дорзално на втория и третия гръден сегмент
 • г) вентрално на втория и третия коремен сегмент

Question 77

Question
1047. За коремчето на насекомите е вярно, че:
Answer
 • а) се състои о т голям брой срастнали сегменти
 • б) се състои о т голям брой несрастнали сегменти
 • в) броят на сегм ентите му е по-голям о т този на гърдите
 • г) носи ходилни крачка

Question 78

Question
1048. Развитието на насекомите може да бъде:
Answer
 • а) холометаболно
 • б) хемиметаболно
 • в) аметаболно
 • г) сапрофитно

Question 79

Question
1049. Най-важното медицинско значение на насекомите се изразява в:
Answer
 • а) участието им в хранителните вериги
 • б) участието им като кръвосмучеши ектопаразити
 • в) пренасяне на причинители на трансмисивни болести
 • г) причиняване на трансмисивни болести

Question 80

Question
1050. Кои от посочените паразити имат хемиметаболно развитие:
Answer
 • а) кърлежи
 • б) мухи
 • в) бълхи
 • г) въшки

Question 81

Question
1051. Сифон се открива при личинките на:
Answer
 • а) комари
 • б) бълхи
 • в) въшки
 • г) дървеници
 • д) флеботоми
 • е) хлебарки

Question 82

Question
1052. Кои о т изброените насекоми са моноксенни:
Answer
 • а) бълхи
 • б) комари
 • в) хлебарки
 • г) въшки

Question 83

Question
1053. Семейство Muscidae имат:
Answer
 • а) аметаболно развитие
 • б) хемиметаболно развитие
 • в) холометаболно развитие
 • г) непълна метаморфоза
 • д) атипично развитие

Question 84

Question
1054. Устният апарат на мухите (семейство Muscidae) е от:
Answer
 • а) пробивно-смучещ тип
 • б) гризеш тип
 • в) ближещ тип

Question 85

Question
1055. Холометаболно развитие е:
Answer
 • а) пряко развитие
 • б) непряко развитие с пълна метаморфоза
 • в) непряко развитие с непълна метаморфоза
 • г) партеногенетично развитие

Question 86

Question
1056. Phthirius pubis е:
Answer
 • а) човешка бълха
 • б) къщна дървеница
 • в) човешка въшка
 • г) полова въшка

Question 87

Question
1057. Pediculus capitis е:
Answer
 • а) стационарен ектопаразит
 • б) темпоререн ектопаразит
 • в) стационарен ендопаразит
 • г) темпоререн ендопаразит

Question 88

Question
1058. Pediculus vestimenti обитава:
Answer
 • а) космите на главата и подмишниците
 • б) гънките на дрехите и бельото
 • в) слабоокосмените части на тялото предимно около външните полови органи
 • г) космите на миглите и веждите

Question 89

Question
1059. За Въшките е Вярно, че:
Answer
 • а) са безкрили насекоми
 • б) имат проявен полов диморфизъм
 • в) са хермафродитни ектопаразити
 • г) са строго моноксенни

Question 90

Question
1060. Опаразитяването с човешката въшка се нарича:
Answer
 • а) педикулоза
 • б) фтириаза
 • В) хиперкератоза
 • г) трихинелоза
 • д) аскаридоза

Question 91

Question
1061. Опаразитяването с половата въшка се нарича:
Answer
 • а) педикулоза
 • б) фтириаза
 • в) акантоза
 • г) трихинелоза
 • д) аскаридоза

Question 92

Question
1062. Кой о т тр и те представителя на разред Anoplura не пренася причинители на инфекциозни заболявания:
Answer
 • а) Phthirius pubis
 • б) Pediculus vestimenti
 • В) Pediculus capitis

Question 93

Question
1063. За петнистия тиф, пренасян о т въшки е вярно, че:
Answer
 • а) се причинява о т рикетсия
 • б) се причинява о т спирохета
 • в) се причинява о т вирус
 • г) се причинява о т бактерия

Question 94

Question
1064. П етнистият тиф се пренася от:
Answer
 • а) Phthirius pubis
 • б) Pulex irritans
 • в) Cimex lectularius
 • г) Pediculus humanus

Question 95

Question
1065. Кои о т следните твърдения се отнасят за бълхите:
Answer
 • а) имат проявен полов диморфизъм
 • б) безкрили насекоми с големина няколко мм
 • в) имат холометаболно развитие
 • г) имат устен апарат за пробиване и смучене

Question 96

Question
1066. Развитието на бълхата е:
Answer
 • а) холометаболно
 • б) аметаболно
 • в) хемиметаболно

Question 97

Question
1067. ОсВен на чумната бактерия, бълхата е преносител и на причинителя на:
Answer
 • а) денга
 • б) ку-треска
 • В) туларемия
 • г) бруцелоза

Question 98

Question
1068. Въшките са:
Answer
 • а) ектопаразити Върху бозайници
 • б) механични преносители на петнист и Възвратен тиф
 • В) хематофаги
 • г) строго моноксенни

Question 99

Question
1069. Медицинското значение на Pulex irritans е свързано с това, че тя:
Answer
 • а) е кръВосмучещ ектопаразит
 • б) е трансмисиВен преносител на причинителя на чумата
 • В) е трансмисиВен преносител на пролетно-летния енцефалит
 • г) е трансмисиВен преносител на причинителите на тиф

Question 100

Question
1070. Попълнете липсващия термин: „Заболявания, които се разпространяват о т преносители - кръвосмучещи насекоми, се наричат [blank_start]трансмисивни[blank_end]
Answer
 • трансмисивни

Question 101

Question
1071. Въшките:
Answer
 • а) са сапрофаги
 • б) са ендопаразити
 • В)са моноксенни
 • г) имат хитинови нокътчета на крачката
 • д) имат сетивни органи - халтери, образувани о т Втората двойка криле

Question 102

Question
1072. Pediculus capitis и Pediculus vestimenti:
Answer
 • а) са раси на един вид
 • б) са еврибионти
 • В) са хермафродити
 • г) имат четири двойки крачка

Question 103

Question
1073. Гнидите:
Answer
 • а) при Pediculus vestimenti са прикрепени към дрехите
 • б) при Pediculus capitis са прикрепени към космите на главата и подмишниците
 • В) смучат кръв
 • г) имат гнатосома
 • д) са изградени от книдоцити
 • е) са яйца

Question 104

Question
1074. Въшките пренасят причинителите на:
Answer
 • а) Вушерериоза
 • б) петнист тиф
 • В) лаймска болест
 • г) кожна лайшманиоза
 • д) Възвратен тиф
 • е) чума

Question 105

Question
1075. Phthtirius pubis:
Answer
 • а) е по-голяма о т Pediculus capitis и Pediculus vestimenti
 • б) е с широко тяло, за разлика о т това на Pediculus capitis и Pediculus vestimenti
 • в) пренася фтириаза при полов контакт
 • г) няма епидимиологично значение
 • д) се пренася чрез непосредствен ко н такт с опаразитени хора

Question 106

Question
1076. Дървениците (Cimex lectularius):
Answer
 • а) са хематофаги
 • б) имат добре развити криле
 • в) са активни денем
 • г) пренасят болестта на Chagas
 • д) имат тяло, което е сплеснато дорзовентрално

Question 107

Question
1077. Дървениците:
Answer
 • а) о т род Triatoma пренасят причинителя на болестта на Chagas (Trypanosoma cruzi)
 • б) имат редуцирани криле
 • в) имат двойка прости и сложни очи
 • г) са сапрофаги в мебелите

Question 108

Question
1078. Бълхите:
Answer
 • а) имат криле
 • б) имат тяло, което е сплеснато странично
 • в) са моноксенни
 • г) са хепатофаги
 • д) имат силно развити последна двойка крачка

Question 109

Question
1079. За развитието на Pulex irritans е характерно, че:
Answer
 • а) яйцата им се прикрепват с лепкав секрет към дрехите и леглата
 • б) ларвите им са хематофаги
 • в) ларвите им смучат кръв о т дребни животни
 • г) имат холометаболно развитие
 • д) не образуват какавида (рира)

Question 110

Question
1080. Епидемиологично по-важна о т Pulex irritans за пренасянето на причинителя на чумата е [blank_start]плъховата[blank_end] [blank_start]бълха[blank_end] [blank_start]Xenopsilla cheopis[blank_end]
Answer
 • плъховата
 • бълха
 • Xenopsilla cheopis

Question 111

Question
1081. Върху човека паразитират следните въшки:
Answer
 • а) Pediculus capitis
 • б) Р. irritans
 • в) Р. vestimenti
 • г) Phthirius pubis

Question 112

Question
1082. Pulex irritans е кръвосмучеш ектопаразит и оказва върху гостоприемниците си:
Answer
 • а) вредно механично действие
 • б) токсично действие
 • в) нутритивно действие
 • г) възпалително действие
 • д) има епидемиологично значение

Question 113

Question
1083. За личинките (ларвите) на комарите е характерно, че:
Answer
 • а) се развиват във водата
 • б) са червеобразни и подвижни
 • в) са събрани в дискове с форма на ладийка
 • г) дишат атмосферен кислород
 • д) търпят три линеения

Question 114

Question
1084. Комарите:
Answer
 • а) имат две двойки криле
 • б) имат сетивни органи - хелицери, образувани о т в тората двойка криле
 • в) са хематофаги
 • г) имат холометаболно развитие
 • д) не образуват какавида (рира)

Question 115

Question
1085. За комарите е характерно, че:
Answer
 • а) женските са хематофаги
 • б) женските преминават през гонотрофичен цикъл
 • в) за развитието на яйцата е необходимо хранене с кръв
 • г) снасят яйцата си във водоеми
 • д) имат диапауза

Question 116

Question
1086. Комарите пренасят причинителите на [blank_start]малария[blank_end], [blank_start]жълта[blank_end] [blank_start]треска[blank_end], [blank_start]денга[blank_end], [blank_start]японски[blank_end] [blank_start]енцефалит[blank_end] и др
Answer
 • малария
 • жълта
 • треска
 • денга
 • японски
 • енцефалит

Question 117

Question
1087. Комарите о т сем. Culicidae имат медицинско значение, свързано с:
Answer
 • а) токсичното действие на слюнчения им секрет
 • б) пренасянето на причинителите на малария
 • В) пренасянето на прчинителя на чумата
 • г) разпространението на жълтата треск

Question 118

Question
1088. Ларвите на маларийните комари :
Answer
 • а) имат сифон и са разположени под ъгъл спрямо водната повърхност
 • б) нямат сифон и са разположени успоредно спрямо водната повърхност

Question 119

Question
1089. Яйцата на комарите о т род Anopheles са снасени:
Answer
 • а) поединично
 • б) на групички
 • в) на дискове като ладийка

Question 120

Question
1090. Тялото на комарите о т род Aedes при кацане на повърхност е:
Answer
 • а) изпънато, под ъгъл към повърхността
 • б) с извита предна и задна част на тялото, която е успоредно на повърхността.
 • в) както при род Culex

Question 121

Question
1091. За кой род комари е характерно следното: Ларвите имат сифон и се разполагат под ъгъл спрямо водната повърхност, при кацане тялото е успоредно на повърхността и извито в предната и задната му част; представителите на този род комари са специфични преносители на причинителите на жълта треска и денга.
Answer
 • а) род Culex
 • б) род Aedes
 • в) род Anopheles

Question 122

Question
1092. За Phlebotomus papatasii е характерно, че:
Answer
 • а) женските преминават през гонотрофичен цикъл
 • б) женските са хематофаги
 • в) е комар
 • г) няма диапауза

Question 123

Question
1093. Phlebotomus papatasii пренася [blank_start]лайшманията[blank_end] и [blank_start]вируса[blank_end] на [blank_start]папатациевата[blank_end] [blank_start]треска[blank_end]
Answer
 • лайшманията
 • вируса
 • папатациевата
 • треска
Show full summary Hide full summary

Similar

Parasitology - MU Sofia - part 1 (552-751)
Стефан Радев
Parasitology - MU Sofia - part 2 (752-969)
Стефан Радев
Parasitology - MU Sofia - part 1 (552-751)
Краси Хаджиев
Parasitology - MU Sofia - part 1 (552-751)
Pavel Ivanov
Parasitology - Practical
Sole C
Parasitology - Practical
Nicole Adamou
B6e Summary
Ciara Comerford
parasitology quiz
atbaa2020asu
Studying Deviance
emoghtader
Parasites - Veterinary Nursing
Hattie Lay
Parasitology Whips and Capillarids
Cassie Bowling