TEMA 5B: Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Jaouad OB
Quiz by Jaouad OB, updated more than 1 year ago More Less
Jaouad OB
Created by Jaouad OB over 3 years ago
2
1
0

Description

- bombers (orbita Geronina) Quiz on TEMA 5B: Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions., created by Jaouad OB on 04/19/2016.

Resource summary

Question 1

Question
Quina de les següents afirmacions sobre la Pols Met-L-X és correcta?
Answer
 • Té manteniment.
 • És conductor i no té perill per a la salut.
 • Es adequada pels focs de metall com el magnesi, sodi i potassi.
 • Totes les afirmacions són correctes.

Question 2

Question
Apagar un incendi per sufocació és:
Answer
 • Eliminació del combustible.
 • Eliminació del comburent.
 • Eliminació de la temperatura.
 • Trencament de la reacció en cadena.

Question 3

Question
Quin mètode d’extinció d’una combustió és aplicable només en les combustions amb flama?
Answer
 • Refredament.
 • Sufocació.
 • Inanició.
 • Trencament de la reacció en cadena.

Question 4

Question
Què vol dir AFFF?
Answer
 • Aigua lleugera.
 • Sintètics formadors de pel·lícula aquosa.
 • Light water.
 • Totes les respostes són correctes.

Question 5

Question
L’aigua presenta una baixa eficàcia en focs:
Answer
 • De combustibles líquids.
 • De gasos.
 • De sòlids liquables.
 • Les respostes correctes són la a i la c.

Question 6

Question
Quina de les següents afirmacions no és correcta?
Answer
 • Un extintor consta de tres parts: el gas propulsor, l’agent extintor i la carcassa.
 • La càrrega és la quantitat de gas CO2 que conté un extintor.
 • El manòmetre, el gatell disparador o la nansa de transport són elements d’un extintor.
 • Els gasos que es fan servir en un extintor són l’anhídrid de carboni i el nitrogen.

Question 7

Question
Quin dels següents són extintors amb aigua al qual se li afegeix un escumant i han de permetre que s'incorpori aire pel broc?
Answer
 • Extintors de pols químic sec.
 • Extintors d’escuma química.
 • Extintors d’escuma física.
 • Extintors d’aigua.

Question 8

Question
Els extintors de pressió permanent incorporada:
Answer
 • Incorpora un manòmetre que indica la pressió interior de la botella.
 • Són extintors amb dos recipients independents.
 • La pressurització es realitza automàticament en obrir la vàlvula de la botella auxiliar.
 • Cap resposta és correcta.

Question 9

Question
Els halons tenen un codi de quatre xifres, què indica la tercera xifra?
Answer
 • Àtoms de brom.
 • Àtoms de clor.
 • Àtoms de carboni.
 • Àtoms de fluor.

Question 10

Question
Quin dels següents agents extintors no condueix l’electricitat per sota de 1Kv?
Answer
 • La pols química.
 • La pols BC.
 • La pols ABC.
 • Tots les respostes són correctes.

Question 11

Question
El CO2 s’anomena:
Answer
 • Anhídrid carbònic.
 • Metà.
 • Oxigen molecular.
 • Tiotimolina.

Question 12

Question
Quina de les següent afirmacions sobre la pols química és correcta?
Answer
 • Són tòxiques.
 • Les partícules de la pols tenen una mida d’entre 5 i 10 micres.
 • El principal efecte extintor és el trencament de la reacció en cadena.
 • Totes les respostes són correctes.

Question 13

Question
Quin dels següents additius per millorar el rendiment de l’aigua actua reduint la dispersió i evaporació de l’aigua?
Answer
 • Els retardadors de curt efecte.
 • Els humectants.
 • Els retardadors d’efecte perllongat.
 • Els viscosants.

Question 14

Question
La pols Na-X és un tipus de pols:
Answer
 • BC.
 • Química especial per metalls.
 • ABC.
 • No és cap tipus de pols.

Question 15

Question
L’haló 1001 seria:
Answer
 • CF2ClBr.
 • CH2ClBr.
 • CH3Br.
 • CF3Br.

Question 16

Question
La pols del tipus BC és feta:
Answer
 • A base de bicarbonats.
 • A base de sulfats.
 • A base de fosfats.
 • No existeix, s’anomena ABC.

Question 17

Question
Disposem d’una garrafa de 25 litres d’escumògen i volem augmentar el seu volum un 30% (1:30). Si usem una concentració del 5%, quina quantitat d’escuma obtindrem?
Answer
 • 6000 litres.
 • 15000 litres.
 • 37500
 • 1500 litres.

Question 18

Question
La quantitat d’escuma física que s’ha d’aplicar com agent extintor per a què sigui efectiu és:
Answer
 • 2 l/min per cada m2 que crema, si es tracta de foc d’hidrocarburs.
 • 2 l/min per cada m2 que crema, si es tracta de foc d’alcohols.
 • 2 l/min per cada m2 que crema, si es tracta de foc dissolvents polars.
 • Cap resposta és correcta.

Question 19

Question
Els halons s’usen en concentracions baixes que oscil·len entre:
Answer
 • El 7 i el 15%.
 • El 2 i el 7%.
 • El 2 i el 5%.
 • El 5 i el 7%.

Question 20

Question
20. Quina és la calor específica de l’aigua?
Answer
 • 540 cal/gr.
 • 4148 KJ/gr.
 • 4’2 J/gr.
 • 5’40 Kcal/Kg.
Show full summary Hide full summary

Similar

TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Jaouad OB
TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Pascual Perez
Definitions to Learn in Music
Rosa Brookes
IMAGS Employment Examination for Applicants
mike_101290
Geography A2 case studies
A K
GCSE Foundation Maths Revision
Mia Jones
F211- Module 1 Cells, exchange and transport
eilish.waite
PE - GCSE Glossary
rjapmann
Biology (B2)
michaaxo
Chemistry 2
Peter Hoskins
Virtual Learning Enviroments
jonathan rugeles