Biochemistry - Krok 1

Diaa Asha
Quiz by Diaa Asha, updated more than 1 year ago
Diaa Asha
Created by Diaa Asha over 4 years ago
455
0

Description

the biochemistry quiz for Ukrainian krok 1 exam in Ukrainian language

Resource summary

Question 1

Question
З сироватки кровi людини виділили п’ять iзоферментних форм лактатдегідрогенази i вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що видiленi iзоферментнi форми одного i того ж ферменту?
Answer
 • Тканинна локалiзацiя
 • Однакова молекулярна маса
 • Однаковi фiзико-хiмiчнi властивостi
 • Каталiзують одну i ту ж реакцiю
 • Однакова електрофоретична рухливiсть

Question 2

Question
У хворого, який проходить курс лкувального голодування, нормальний рiвень глюкози у кровi пiдтримується головним чином за рахунок глюконегенезу. З якої амiнокислоти при цьому у печiнцi людини найбiльш активно ситезується глюкоза?
Answer
 • Аланiн
 • Лiзин
 • Валiн
 • Глутамiнова кислота
 • Лейцин

Question 3

Question
У новонародженого спостерiгались судоми, якi минали пiсля введення вiтамiну B6 . Цей ефект найбiльш вiрогiдно викликаний тим, що вiтамiн B6 входить до складу ферменту:
Answer
 • Пiруватдегiдростаза
 • Глутаматдекарбоксилаза
 • Нетоглубаратдегiдромiн
 • Амiнолевулiнатсинтаза
 • Глiкогенфосфорилаза

Question 4

Question
Основна маса азоту з органiзму виводиться у виглядi сечовини. Зниженя активностi якого ферменту в печiцi призводить до гальмування синтезу сечовини i нагромадження амонiаку в кровi i тканинах?
Answer
 • Аспартатамiнотрансфераза
 • Карбамоїлфосфатсинтаза
 • Уреаза
 • Амiлаза
 • Пепсин

Question 5

Question
Пiд час емоцiйного стресу в адипоцитах активується гормончутлива трглiцеридлiпаза. Який вторинний посередник бере участь у цьому процесi?
Answer
 • АМФ
 • цГМФ
 • цАМФ
 • Дiацилглiцерол
 • Iони Ca2+

Question 6

Question
До клiнiки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язiв кiнцівок та тулуба. Пiсля обстеження виявлений дефiцит карнiтину в м’язах. Бiохiмiчною основою цiєї патологiї є порушення процесу:
Answer
 • Транспорту жирних кислот у мiтхондрiї
 • Регуляцiї рiвня Ca2+ в мiтохондрiях
 • Субстратного фосфорилювання
 • Утилiзацiї молочної кислоти
 • Окисного фосфорилювання

Question 7

Question
У випадку ряду гемоглобiнопатiй вiдбуваються амiнокислотнi замiни у та β-ланцюгах гемоглобiну. Яка з них характерна для Hb S (серпоподiбноклітинна анемiя)?
Answer
 • Аланiн-серин
 • Аспартат-лiзин
 • Глутамат-валiн
 • Метiонiн-гiстидин
 • Глiцин-серин

Question 8

Question
При обстеженнi в клiнiцi у жiки встановлена недостатнiсть актиностi лiпопротеїнлiпази, яка гiдролiзує триглiцериди хiломiкронiв на поверхнi ендотелiю капiлярiв жирової тканини. Якi бiохiмiчнi порушення слiд очiкувти?
Answer
 • Гiперлiпопротеїнемiя IIБ типу
 • Гiперлiпопротеїнемiя IIА типу
 • Гiперлiпопротеїнемiя III типу
 • Гiперлiпопротеїнемiя IV типу
 • Гiперлiпопротеїнемiя I типу

Question 9

Question
До лiкарнi доставлений хворий з отруєнням iнсектицидом - ротеноном. Яка дiлянка мiтохондрiального ланцюга переносу електронiв блокується цією речовиною?
Answer
 • АТФ-синтетаза
 • Сукцинат-коензим Q-редуктаза
 • Коензим Q-цитохром С-редуктаза
 • Цитохром С-оксидаза
 • НАДН-коензим Q-редуктаза

Question 10

Question
Робiтниця хiмiчного пiдприємства внаслiдок порушення правил безпечної роботи зазнала токсичної дiї азотистої кислоти та нiтритiв, якi викликають дезамінування цитозину в молекулi ДНК. Який фермент iнiцiює ланцюг репарцiйних процесiв?
Answer
 • Тимiдилатсинтаза
 • Цитидинтрифосфатсинтетаза
 • Оротидилмонофосфатдекарбоксилаза
 • ДНК-залежна-РНК-полiмераза
 • Уридин-ДНК-глiкозидаза

Question 11

Question
Хворiй з хронiчною серцевою ндостатнiстю в комплекснiй терапiї призначено iн’єкцiї кокарбоксилази з метою покращення аеробного обмiну вуглеводів. В якiй iз приведених бiохiмчних реакцiй бере участь ТДФ?
Answer
 • Карбоксилювання пiрувату
 • Декарбоксилювання амiнокислот
 • Окислювальне декарбоксилювання пiрувату
 • Окислювальне гiдроксилювання гiдрофобних сполук (у ЕПР)
 • Окислювальне дезамiнування амiнокислот

Question 12

Question
Для оцiнки функціонального стану печiнки у хворого дослiджували екскрецiю тваринного iндикану у сечі, який утворюється при детоксикації продуктiв гниття амiнокислоти в товстому кишечнику. Назвiть цю амiнокслоту:
Answer
 • Серин
 • Валiн
 • Глiцин
 • Триптофан
 • Цистеїн

Question 13

Question
Метильнi групи (−CH3) використовуються в організмі для синтезу таких важливих сполук, як креатин, холiн, адреналiн, iншi. Джерелом цих груп є одна з незамiнних амiнокислот, а саме:
Answer
 • Iзолейцин
 • Валiн
 • Лейцин
 • Метiонiн
 • Триптофан

Question 14

Question
При патологiчних процесах, якi супроводжуються гiпоксiєю, відбувається неповне вiдновлення молекули кисню в дихальному ланцюзi i накопичення пероксиду водню. Вкажiть фермент, який забезпечує його руйнування:
Answer
 • Аконiтаза
 • Цитохромоксидаза
 • Сукцинатдегiдрогеназа
 • Кетоглутаратдегiдрогеназа
 • Каталаза

Question 15

Question
В сечi новонародженого визначаються цитрулiн та високий рiвень амоніаку. Вкажiть, утворення якої речовини, найiмовiрнiше, порушене у цього малюка:
Answer
 • В сечi новонародженого визначаються цитрулiн та високий рiвень амоніаку. Вкажiть, утворення якої речовини, найiмовiрнiше, порушене у цього малюка:
 • Амонiак
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Креатинiн
 • Креатин

Question 16

Question
Знешкодження ксенобiотикiв (лiкарських засобiв, епоксидiв, ареноксдiв, альдегiдiв, нiтропохiдних тощо) та ендогенних метаболiтiв (естрадiолу, простагландинiв, лейкотрiєнiв) відбувається в печiнцi шляхом їх кон’югацiї з:
Answer
 • Глутатiоном
 • Аспарагiновою кислотою
 • Глiцином
 • S-Аденозилметiонiном
 • Фосфоаденозином

Question 17

Question
У хворого дiагностовано алкаптонурiю. Вкажiть фермент, дефект якого є причиною цiєї патологiї:
Answer
 • ДОФА-декарбоксилаза
 • Фенiлаланiнгiдроксилаза
 • Глутаматдегiдрогеназа
 • Пiруватдегiдрогеназа
 • Оксидаза гомогентизинової кислоти

Question 18

Question
Хворому призначили ферментний препарат, що мiстить цитохром С. Який процес посилюється пiд дiєю цього ферменту?
Answer
 • Глiколiз
 • Тканинне дихання
 • Синтез колагену
 • Синтез фосфолiпiдiв
 • Цикл трикарбонових кислот

Question 19

Question
Вiдомо, що частина дiоксиду вуглецю використовується в органiзмi в біосинтезі жирних кислот, сечовини, гліконеогенезi тощо. Який вiтамiн утворює CO2-транспортуючу форму для цих реакцiй?
Answer
 • Ретинол
 • Тимiн
 • Рибофлавiн
 • Нiкотинамiд
 • Бiотин

Question 20

Question
Однiєю з причин розвитку анемії є порушення синтезу гему, що може бути пов’язано зi зниженям активностi ферменту дельтамiнолевуленатсинтази, коферментом якого є:
Answer
 • ПАЛФ
 • ТДФ
 • ФАД
 • НАД
 • ТГФК

Question 21

Question
1. Недостатнiсть в органiзмi лiнолевої та лiноленової кислот призводить до ушкоджень шкiри, випадiння волосся, сповiльненого загоювання ран, тромбоцитопенiї, зниження опiрностi до iнфекцiйних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найiмовiрнiше зумовлює вказанi симптоми?
Answer
 • Iнтерферони
 • Iнтерлейкiни
 • Ейкозаноїди
 • Катехоламiни
 • Кортикостероїди

Question 22

Question
Тривалий токсичний вплив алкоголю на органiзм пацiєнта спричинив виникнення стеатозу печiнки. Порушення синтезу яких транспортних форм лiпдiв призвело до накопичення в організмі триацилглiцеролiв?
Answer
 • ЛПНЩ
 • Хiломiкрони
 • ЛПДНЩ
 • ЛПВЩ
 • ЛППЩ

Question 23

Question
Клiтини мозку дуже чутливi до дефіциту енергiї, причиною якого може бути високий вмiст амонiю, який стимулює вiдтiк альфа-кетоглутарату iз:
Answer
 • Циклу лимонної кислоти
 • Орнiтинового циклу
 • Глiколiзу
 • Глiкогенолiзу
 • Пентозофосфатного шляху

Question 24

Question
Синтез глюкози з невуглеводних компонентів є важливим біохімічним процесом. Глюконеогенез з амінокислот найбiльш активно вiдбувається за умов білкового харчування. Яка амінокислота з наведених є найбiльш глюкогенною?
Answer
 • Валiн
 • Лейцин
 • Iзолейцин
 • Аланiн
 • Лiзин

Question 25

Question
В процесi катаболiзму гемоглобіну звільняється залізо, яке в складi спеціального транспортного бiлку надходить в кiстковий мозок i знову використовується для синтезу гемоглобiну. Цим транспортним білком є:
Answer
 • Альбумiн
 • Транскобаламiн
 • Гаптоглобiн
 • Церулоплазмiн
 • Трансферин (сидерофiлiн)

Question 26

Question
Для синтезу полiсахаридних ланцюгів глiкогену використовується попередник - активна форма глюкози. Безпсереднiм донором залишкiв глюкози в процесi синтезу глiкогену є:
Answer
 • УДФ-глюкоза
 • Глюкозо-1-фосфат
 • . АДФ-глюкоза
 • Глюкозо-6-фосфат
 • Глюкозо-3-фосфат

Question 27

Question
Для дiагностики ряду захворювань визначають активнiсть трансамiназ кровi. Який вiтамiн входить до складу кофакторiв цих ферментiв?
Answer
 • B2
 • B6
 • B1
 • B8
 • B5

Question 28

Question
При декарбоксилюваннi глутамату у ЦНС утворюється медiатор гальмування. Назвiть його:
Answer
 • Гiстамiн
 • Глутатiон
 • ГАМК
 • Серотонiн
 • Аспарагiн

Question 29

Question
Вiдомо, що в метаболiзмi катехоламiнових медiаторiв особлива роль належить ферменту моноамiноксидазi (МАО). Яким шляхом цей фермент iнактивує цi медіатори (норадреналiн, адреналін, дофамiн)?
Answer
 • Гiдролiз
 • Приєднання амiногрупи
 • Видалення метильної групи
 • Карбоксилювання
 • Окисне дезамiнування

Question 30

Question
При ферментативних жовтяницях має мiсце порушення активностi ферменту УДФ-глюкуронiлтрасферази. Яка сполука накопичується в сироватці кровi при цих патологiях?
Answer
 • Бiлiвердин
 • Прямий бiлiрубiн
 • Непрямий бiлiрубiн
 • Мезобiлiрубiн
 • Вердоглобiн

Question 31

Question
Через 6 годин після інфаркту міокарда у хворого в крові піднялася активність лактатдегідрогенази. Наявність якого ізоферменту слід чекати у цьому випадку?
Answer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Question 32

Question
Одним iз факторів, що призводить до ожиріння, є пригнічення швидкості окислення жирних кислот внаслідок:
Answer
 • Через недостатнiсть вуглеводiв у харчуваннi
 • Через недостатнiсть синтезу фосфолiпiдiв
 • Надмiрного вживання жирної їжi
 • Через недостатнiсть холiну
 • Зниження вмісту карнiтину

Question 33

Question
Генетичний дефект пiруваткарбоксилази зумовлює затримку фiзичного i розумового розвитку дiтей та ранню смерть. Характернi лактатацидемiя, лктатацидурiя, порушення ряду метаболічних шляхiв. Зокрема гальмується:
Answer
 • Лiполiз i лiпогенез
 • Глiколiз i глiкогенолiз
 • Глiкогенез i глiкогенолiз
 • Цикл лимонної кислоти i глюконеогенез
 • Пентозофосфатний шлях i глiколiз

Question 34

Question
Недостатнiсть в органiзмi лiнолевої та лiноленової кислот призводить до ушкоджень шкiри, випадання волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенiї, зниження опірності до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найiмовiрнiше зумовлює вказані симптоми?
Answer
 • Катехоламiни
 • Iнтерлейкiни
 • Iнтерферони
 • Ейкозаноїди
 • Кортикостероїди

Question 35

Question
У дiтей iз синдромом Леша-Нiхана спостерiгається важка форма гiперурикемiї, що супроводжується появою тофусiв, уратних каменiв у сечовивiдних шляхах i важкими нервово-психiчними порушеннями. Зниження активностi якого ферменту є причиною цього зхворювання?
Answer
 • Гiпоксантигуанiнфосфорибозилтрансфераза
 • Ксантиноксидаза
 • Гiдрофолатредуктаза
 • Тимiдилатсинтаза
 • Карбамоїлфосфатсинтетаза

Question 36

Question
Пiсля тривалого фiзичного наватаження пiд час заняття з фiзичної культури у студентiв розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникненя стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась пiсля активацiї в органiзмi студентiв:
Answer
 • Лiполiзу
 • Глюконеогенезу
 • Пентозофосфатного циклу
 • Глiколiза
 • Глiкогенезу

Question 37

Question
У новонародженої дитини спостерігаються зниження iнтенсивностi смоктання, часте блювання, гiпотонiя. У сечi та кровi значно підвищена концентрація цитрулiну. Який метаболiчний процес порушений?
Answer
 • ЦТК
 • Орнiтиновий цикл
 • Глiколiз
 • Глюконеогенез
 • Цикл Корi

Question 38

Question
Харчовий рацiон жiнки 30-ти рокiв, яка годує груддю, мiстить 1000 мг кальцiю, 1300 мг фосфору та 20 мг залiза на добу. Яким чином слiд відкоригувати вмiст мінеральних речовин у цьому харчовому раціоні?
Answer
 • Збiльшити вмiст залiза
 • Збiльшити вмiст кальцiю
 • Зменшити вмiст фтору
 • Збiльшити вмiст фосфору
 • Зменшити вмiст залiза

Question 39

Question
Через деякий час пiсля інтенсивного фiзичного тренування у спортсмена активується глюконеогенез, основним субстратом якого в цьому випадку є:
Answer
 • Серин
 • Аспарагiнова кислота
 • Глутамiнова кислота
 • Альфа-кетоглутарат
 • Лактат

Question 40

Question
При недостатностi кровообiгу у перiод iнтенсивної м’язової роботи у м’язi в результатi анаеробного глiколiзу накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля?
Answer
 • Включається в глюконеогенез у печiнцi
 • Видаляється через нирки з сечею
 • Використовується у м’язi для синтезу амiнокислот
 • Використовується тканинами для синтезу кетонових тiл
 • Використовується у тканинах для синтезу жирних кислот

Question 41

Question
Для дослiдження бiлкiв сироватки крові можна застосовувати рiзнi фізичні та фiзико-хiмiчнi методи. Зокрема, альбумiни i глобулiни сироватки кровi можна розділити за допомогою такого метода:
Answer
 • Рефрактометрiя
 • Полярографiя
 • Дiалiз
 • Спектрофотометрiя
 • Електрофорез

Question 42

Question
В лiкарню поступив хворий зi скаргами на здуття живота, дiарею, метеоризм пiсля вживання білкової їжi, що свідчить про порушення травлення бiлкiв та їх посилене гниття. Яка з перерахованих речовин є продуктом цього процесу в кишечнику?
Answer
 • Бiлiрубiн
 • Iндол
 • Кадаверин
 • Агматин
 • Путресцин

Question 43

Question
В експериментi було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих на пігментну ксеродерму повiльнiше відновлюють нативну структуру ДНК, нiж клiтини здорових людей, через дефект ферменту репарацiї. Виберiть фермент цього процесу:
Answer
 • Праймаза
 • . РНК-лiгаза
 • Ендонуклеаза
 • ДНК-полiмераза III
 • ДНК-гiраза

Question 44

Question
Для лiкування жовтяниць показано призначення барбiтуртiв, якi iндукують синтез глюкуронiлтрансферази. Лiкувальний ефект при цьому обумовлений утвренням:
Answer
 • Бiлiвердину
 • Непрямого (некон’югованого) бiлрубiну
 • Прямого (кон’югованого) бiлiрубiну
 • Протопорфирину
 • Гему

Question 45

Question
Хвора 36-ти рокiв страждає на колагеноз. Збiльшення вмiсту якого метаболiту найбiльш iмовiрно буде встновлено у сечi?
Answer
 • Оксипролiн
 • Iндикан
 • Креатинiн
 • Сечовина
 • Уробiлiноген

Question 46

Question
Хворому призначено аспiрин як протизапальний засiб, що гальмує продукцiю бiорегуляторiв простагландинiв. Iз якої кислоти утворюються цi біологічно активнi сполуки?
Answer
 • Лiнолева
 • Арахiдонова
 • Лiноленова
 • Пальмiтоолеїнова
 • Стеаринова

Question 47

Question
Для лiкування депресiї рiзного генезу застосовують антидепресанти, якi є iнгiбiторами моноамiнооксидаз. Яка речовина є "нейромедiатором гарного самопочуття" i її концентрацiя пiдвищється в головному мозку за умов дiї атидепресантiв?
Answer
 • Серотонiн
 • Дофамiн
 • Глiцин
 • Таурин
 • Норадреналiн

Question 48

Question
Похiднi птерину (амiноптерин i метатрексат) – є конкурентними iнгiбiторами дигiдрофолатредуктази, внаслiдок чого вони пригнічують регенерацію тетрагiдрофолiєвої кислоти з дигiдрофлату. Цi лiкарськi засоби призводять до гальмування мiжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Бiосинтез якого полiмеру при цьому пригнічується?
Answer
 • Гомополiсахариди
 • Бiлок
 • ДНК
 • Ганглiозиди
 • Глiкозамiноглiкани

Question 49

Question
Для лiкування iнфекцiйних бактерiальних захворювань використовують антибiотики (стрептомiцин, еритромцин, хлорамфенiкол). Який етап синтезу бiлкiв мiкробної клiтини вони iнгiбують?
Answer
 • Реплiкацiя
 • Транскрипцiя
 • Трансляцiя
 • Процесiнг
 • Сплайсинг

Question 50

Question
Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціаністий калій?
Answer
 • НАД +- залежні дегідрогенази
 • Флавінові ферменти
 • Цитохром В5
 • Цитохромоксидаза
 • Цитохром Р-450

Question 51

Question
Підвищення рівня ЛПВЩ призводить до зниження ризику захворювання на аткросклероз. Який механізм антиатерогенної дії ЛПВЩ?
Answer
 • Сприяють всмоктуванню холестерину в кишечнику
 • Постачають тканинам холестерин
 • Беруть участь у розпаді холестерину
 • Активують перетворення холестерину у жовчні кислоти
 • Вилучають холестерин з тканин

Question 52

Question
Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Активність яких ферментів порушує цей пестицид?
Answer
 • Глутатіонпероксидаза
 • Мікросомального окиснення
 • Метгемоглобінредуктаза
 • ПВК-дегідрогеназний комплекс
 • Глутатіонредуктаза

Question 53

Question
У робітника хімчистки виявлена жирова дистрофія печінки. Порушення синтезу якої речовини може призвести до даної патології?
Answer
 • Фосфатидилхолін
 • Тристеарин
 • Сечовина
 • Фосфатидна кислота
 • Холева кислота

Question 54

Question
У юнака 16-ти років діагностовано спадковий дефіцит УДФ- глюкуронілтрансферази. Лабораторно визначається гіпербілірубінемія, зумовлена, переважно, підвищенням в крові концентрації:
Answer
 • Уробіліногену
 • Прямого білірубіну
 • Непрямого білірубіну
 • Стеркобіліногену
 • Білівердину

Question 55

Question
Жінка 43-х років, робітниця лакофарбового підприємства, скаржиться на загальну слабкість, втрату ваги, апатію, сонливість. Хронічна свинцева інтоксикація підтверджена лабораторно - виявлена гіпохромна анемія. У крові підвищений рівень Zn-протопорфірину і знижений рівень α-амінолевулинової кислоти, що свідчить про порушення синтезу:
Answer
 • РНК
 • ДНК
 • Гему
 • Білку
 • Мевалонової кислоти

Question 56

Question
Хворий у непритомному стані доставлений бригадою швидкої допомоги до лікарні. Об’єктивно: рефлекси відсутні, періодично з’являються судоми, дихання нерівномірне. Після лабораторного обстеження було діагностовано печінкову кому. Нагромадження якого метаболіту є суттєвим для появи розладів центральної нервової системи?
Answer
 • Білірубін
 • Сечовина
 • Ілутамін
 • Амоніак
 • Гістамін

Question 57

Question
Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їх дія в клітині направлена на:
Answer
 • Гальмування фосфодіестерази
 • Активацію аденілатциклази
 • Активацію протеїнкінази А
 • Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • Гальмування протеїнкінази С

Question 58

Question
Симптоми пелагри (гіповітаміноз РР) особливо різко виражені у хворих з недостатнім білковим харчуванням, тому що попередником нікотинаміду в організмі людини є одна з незамінних амінокислот. Вкажіть її:
Answer
 • Триптофан
 • Треонін
 • Аргінін
 • Гістидин
 • Лізин

Question 59

Question
При декарбоксилюванні глутамату утворюється нейромедіатор γ- аміномасляна кислота (ГАМК). В процесі розпаду ГАМК перетворюється на метаболіт циклу лимонної кислоти:
Answer
 • Сукцинат
 • Лимонна кислота
 • Малат
 • Фумарат
 • Оксалоацетат

Question 60

Question
У дитини спостерігаються гепатомегалія, гіпоглікемія, судоми, особливо натщесерце та у стресових ситуаціях. Діагноз: хвороба Гірке. Генетичний дефект якого ферменту спостерігається при даній хворобі?
Answer
 • Глюкокіназа
 • Аміло-1,6-глікозидаза
 • Фосфоглюкомутаза
 • Глікогенфосфорилаза
 • Глюкозо-6-фосфатаза

Question 61

Question
У хворого хлопчика 12-ти років вміст холестерину в сироватці крові становить до 25 ммоль/л. В анамнезі - спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків-рецепторів до:
Answer
 • Хіломікронів
 • Ліпопротеїнів високої щільності
 • Ліпопротеїнів низької щільності
 • Ліпопротеїнів дуже низької щільності
 • Ліпопротеїнів проміжної щільності

Question 62

Question
У пацієнта діагностовано інфаркт міокарду. Було проведено аналіз крові на активність кардіоспецифічних ферментів. Який з виявлених ферментів має три ізоформи?
Answer
 • Лактатдегідрогеназа
 • Креатинкіназа
 • Аспартаттрансаміназа
 • Аланінтрансаміназа
 • Піруваткіназа

Question 63

Question
Ті організми, які в процесі еволюції не створили захисту від Н202, можуть жити лише в анаеробних умовах. Які з перелічених ферментів можуть руйнувати пероксид водню?
Answer
 • Оксигенази та гідроксилази
 • Пероксидаза та каталаза
 • Цитохромоксидаза, цитохром в5
 • Оксигеназа та каталаза
 • Флавінзалежні оксидази

Question 64

Question
У хворого на спадкову гіперамоніємію внаслідок порушення орнітинового циклу виникла вторинна оротацидурія. Зростання якого метаболіту орнітипового циклу є причиною посиленого синтезу оротової кислоти?
Answer
 • Сечовина
 • Цитрулін
 • Орнітин
 • Карбамоїлфосфат
 • Аргініносукцинат

Question 65

Question
У хворого діагностована залізодефіцитна сидероахрестичиа анемія, перебіг якої супроводжується гіперпігментацією шкіри, розвитком пігментного цирозу печінки, ушко¬дженням підшлункової залози та серця. Вміст заліза у сироватці крові під¬вищений. Яким порушенням обміну заліза спричиняється таке захворювання?
Answer
 • Невикористання заліза і відкладання його в тканинах
 • Надмірне надходження заліза з їжею
 • Порушення всмоктування заліза в кишечнику
 • Підвищене використання заліза організмом

Question 66

Question
При алкаптонурії відбувається на¬дмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?
Answer
 • Аспарагін
 • Фенілаланін
 • Аланін
 • Метіонін
 • Тирозин

Question 67

Question
У хворих на β12-дефіцитну анемію розвиваються дегенеративні процеси в задніх і бокових стовпах спинного мозку (фунікулярний мієлоз), пов'язані з нагромадженням метилмалонової кислоти. Синтез якої речовини порушується при цьому?
Answer
 • Дофамін
 • Ацетилхолін
 • Норадреналін
 • Мієлін
 • Серотонін

Question 68

Question
У хворого, який застосовував для лікування артриту нижньощелепного суглоба диклофенак-натрій виникло загострення виразкової хвороби шлунку. Механізм побічної дії цього препарату полягає у інгібуванні такого ферменту:
Answer
 • Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
 • Ліпооксигеназа
 • Фосфодіестераза
 • Моноамінооксидаза

Question 69

Question
У хворих на еритропоетичну порфірію (хвороба Гюнтера) зуби флюоресцують в ультрафіолеті яскраво-червоним кольором, шкіра чутлива до світла, сеча забарвлена в червоний колір. З недостатністю якого ферменту пов'язана ця хвороба?
Answer
 • Феррохелатаза
 • Уропорфіриноген-І-сиитаза
 • Дельта-амінолевулінатсинтаза
 • Уропорфіриноген-декарбоксилаза
 • Уропорфіриноген-ІІІ-косинтаза

Question 70

Question
Для біохімічної діагностики інфаркту міокарда визначають активність у крові ряду ферментів та їх ізоферментних форм. Який ферментативний тест вважається найкращим для підтвердження чи виключення діагнозу інфаркту в ранній період після появи болю у грудній клітці?
Answer
 • Ізофермент МВ креатинкінази
 • Ізофермент ММ креатинкінази
 • Ізофермент ЛДП лактатдегідрогенази
 • Ізофермент ЛДГ5 лактатдегідрогенази
 • Цитоплазматичний ізофермент аспартатамінотрансферази

Question 71

Question
Новонароджена дитина має численні крововиливи. Дослідження згортання крові показують підвищений протромбіновий час. Аномалія яких біохімічних процесів найімовіріше має місце у дитини?
Answer
 • Деградація глутатіону
 • Конверсія гомоцистсїну в метіонін
 • Конверсія метілмалоніл КоА в сукциніл КоА
 • Формування гаммакарбоксилглутамату
 • Гідроксилювання проліну

Question 72

Question
Стеатоз виникає внаслідок на¬копичення триацилгліцеролів у гепатоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛП-ДНЩ. Які ліпотропні речовини попе¬реджують розвиток стеатозу
Answer
 • Аланін, В1, РР
 • Аргінін, В2, В3
 • Метіонін, В6, В12
 • Валін, Вз, В2
 • Ізолейцин, В1, В2

Question 73

Question
У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз В2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
Answer
 • Цитохрому В
 • Цитохрому А1
 • Цитохромоксидази
 • Флавінових коферментів
 • Цитохрому С

Question 74

Question
Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості Такі симптоми характер¬ні для спадкових і набутих порушень обміну
Answer
 • Холестерину
 • Нейтральних жирів
 • Вищих жирних кислот
 • Сфінголіпідів
 • Фосфатидної кислоти

Question 75

Question
У дитини спостерігаються гепатомегалія, гіпоглікемія, судоми, особливо натщесерце та при стресових ситуаціях. Діагноз – хвороба Гірке. Ге¬нетичний дефект якого ферменту має місце при даній хворобі?
Answer
 • Глюкокіназа
 • Аміло-1,6-глікозидаза
 • Фосфоглюкомутаза
 • Глікогенфосфорилаза
 • Глюкозо-6-фосфатаза

Question 76

Question
В ендокринологічне відділення поступив пацієнт з ознаками остео¬порозу та сечокам’яної хвороби. У крові – гіперкальціемія та гіпофосфатемія. З порушенням синтезу якого гормону пов’язані вказані зміни?
Answer
 • Кальцитонін
 • Паратгормон
 • Кортизол
 • Альдостерон
 • Кальцитріол

Question 77

Question
При тривалому введенні в організм онкологічних хворих препарату метотрексату спостерігається з часом втрата чутливості до нього клітин-мішеней пухлини. Ампліфікація гена якого ферменту при цьому спостеріга ється ?
Answer
 • Тиміназа
 • Дегідрофолатредукгаза
 • Дезаміназа
 • Тіоредоксинредуктаза

Question 78

Question
Підшлункова залоза – орган змішаної секреції. Ендокринно продукує β-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфосфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?
Answer
 • Пригнічує ГФ, активує ГС
 • Активує ГФ і ГС
 • Пригнічує ГФ і ГС
 • Активує ГФ, пригнічує ГС
 • Не впливає на активність ГФ і ГС

Question 79

Question
Вiдомо, що частина дiоксиду вуглецю використовується в органiзмi в біосинтезі жирних кислот, сечовини, гліконеогенезi тощо. Який вiтамiн утворює CO2-транспортуючу форму для цих реакцiй?
Answer
 • Тимiн
 • Бiотин
 • Рибофлавiн
 • Нiкотинамiд
 • Ретинол

Question 80

Question
Однiєю з причин розвитку анемії є порушення синтезу гему, що може бути пов’язано зi зниженям активностi ферменту дельтамiнолевуленатсинтази, коферментом якого є:
Answer
 • НАД
 • ТДФ
 • ФАД
 • ПАЛФ
 • ТГФК

Question 81

Question
У процесі метаболізму в організмі людини утворюються активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал. За допомогою якого ферменту інактивується цей аніон?
Answer
 • Пероксидаза
 • Каталаза
 • Супероксиддисмутаза
 • Глутатіонпероксидаза
 • Глутатіонредуктаза

Question 82

Question
У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканини. Це підтверджується збільшенням у крові:
Answer
 • Вмісту оксипроліну та оксилізину
 • Вмісту креатину та креатиніну
 • Активності ізоферментів ЛДІ
 • Активності трансаміназ
 • Вмісту уратів

Question 83

Question
У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначено алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є aлопуринол?
Answer
 • Гуаніндезаміназа
 • Аденозиндезаміназа
 • Аденінфосфорибозилтрансфераза
 • Гіпоксантинфосфорибозилтрансфераза
 • Ксантиноксидаза

Question 84

Question
Хлопчик 13 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Який найбільш вірогідний діагноз?
Answer
 • Тирозиноз
 • Хвороба Аддісона
 • Хвороба "кленового сиропу"
 • Гістидинемія
 • Базедова хвороба

Question 85

Question
У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ5 ЛДГ2, АсАТ, креатинкінази. В якому органі хворого найбільш вірогідний розвиток патоло-гічного процесу?
Answer
 • Печінка
 • Підшлункова залоза
 • Серце
 • Нирки
 • Скелетні м’язи

Question 86

Question
Споживання пацієнтом протягом тривалого часу забруднених овочів та фруктів призвело до отруєння нітратами. Яке похідне гемоглобіну утворилося у крові даного хворого?
Answer
 • Hb-OH
 • Hb СО
 • Hb U2
 • Hb CN
 • Hb NHCOOH

Question 87

Question
До лікарні швидкої допомоги доставили дитину 7 років у стані алергічного шоку, який розвинувся після того, як її вжалила оса. У крові підвищена концентрація гістаміну. В результаті якої реакції утворився цей амін?
Answer
 • Відновлення
 • Гідрооксилювання
 • Дегідрування
 • Дезамінування
 • Декарбоксилювання

Question 88

Question
У дитини 6 місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку, напади судом, бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі. У цієї дитини найбільш вірогідно дозволить встановити діагноз визначення концентрації у крові та сечі:
Answer
 • Гістидин
 • Триптофану
 • Фенілпірувату
 • Лейцину
 • Валінду

Question 89

Question
Жінка 33 років страждає на гепатоцеребральну дистрофію (хвороба Вільсона). У крові - знижений вміст церулоплазміну. У сечі - різко підвищений вміст амінокислот. Посиленням якого процесу зумовлені ці зміни?
Answer
 • Комплексоутворення амінокислот з міддю
 • Синтез сечовини
 • Переамінування амінокислот
 • Розпад тканинних білків
 • Глюконеогенез

Question 90

Question
Під час огляду дитини педіатр відзначив відставання у фізичному та розумовому розвитку. У сечі різко підвищений вміст кетокислоти, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлено?
Answer
 • Фенілкетонурія
 • Алкаптонурія
 • Тирозинемія
 • Цистинурія
 • Альбінізм

Question 91

Question
Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м’язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах:
Answer
 • Ілікогенез
 • Анаеробний гліколіз
 • Ілікогеноліз
 • Ілюконеогенез
 • Аеробний гліколіз

Question 92

Question
До клініки потрапила дитина 1 року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнитину у м’язах. Порушення якого процесу є біохімічною основою цієї патології?
Answer
 • Транспорт жирних кислот у мітохондрії
 • Регуляція рівня Са2+ в мітохондріях
 • Субстратне фосфорилювання
 • Утилізація молочної кислоти
 • Синтез актину та міозину

Question 93

Question
Жінка 38 років скаржиться на підвищену пітливість, серцебиття, підвищення температури тіла у вечірні години. Основний обмін збільшений на 60%. Лікар встановив діагноз тиреотоксикоз. Які властивості тироксину приводять до підсилення теплопродукції?
Answer
 • Розщеплює окисне фосфорилування
 • Підвищує спряження окиснення та фосфорилування
 • Зменшує в-окиснення жирних кислот
 • Зменшує дезамінування амінокислот
 • Сприяє накопиченню ацетил-КоА

Question 94

Question
Жінка 63 років приймала пірацетам для відновлення функції ЦНС після ішемічного інсульту. Стан хворої значно покращився. Який механізм дії даного препарату?
Answer
 • Блокада моноамінооксидази
 • Блокада дофамін-гідроксилази
 • Блокада холінацетази
 • Блокада катехол-о-метилтрансферази
 • Покращення метаболізму в ЦНС

Question 95

Question
У хворого, який тривалий час страждає на хронічний ентероколіт, після вживання молока виникли метеоризм, діарея, коліки. З нестачею якого ферменту в кишечнику це пов’язано?
Answer
 • Амілаза
 • Сахараза
 • Мальтаза
 • Лактаза
 • Глікогенситнетаза

Question 96

Question
. У жінки 30 років виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений?
Answer
 • Білки, жири, вуглеводи
 • Білки, жири
 • Білки, вуглеводи
 • Жири, вуглеводи
 • Білки

Question 97

Question
Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?
Answer
 • Альбумін
 • Глікозильований гемоглобін
 • Фібриноген
 • C-реактивний білок
 • Церулоплазмін

Question 98

Question
У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?
Answer
 • Термінація
 • Транскрипція
 • Реплікація
 • Активація амінокислот
 • Трансляція

Question 99

Question
До відділення травматології надійшов хворий із значним пошкодженням м’язової тканини. Який біохімічний показник сечі буде збільшений при цьому?
Answer
 • Глюкоза
 • Загальні ліпіди
 • Креатинін
 • Мінеральні солі
 • Сечова кислота

Question 100

Question
Під час обстеження підлітка, що страждає на ксантоматоз, виявлена сімейна гіперхолестеринемія. Концентрація яких ліпопротеїнів значно підвищена в крові при цій патології?
Answer
 • НЕЖК
 • Хіломікрони
 • ЛПДНГ
 • ЛПВГ
 • ЛПНГ

Question 101

Question
У дівчинки 7-ми років ознаки анемії. Лабораторно встановлений дефіцит піруваткінази в еритроцитах. Порушення якого процесу грає головну роль в розвитку анемії у дівчинки?
Answer
 • Розклад пероксидів
 • Окислювальне фосфорилювання
 • Тканинне дихання
 • Анаеробний гліколіз
 • Дезамінування амінокислот

Question 102

Question
У дитини 3-х років після перенесеної важкої вірусної інфекції відзначаються повторне блювання, непритомність, судоми. При дослідженні виявлена гіперамоніємія. З чим може бути пов’язана зміна біохімічних показників крові у цієї дитини?
Answer
 • Посилення гниття білків у кишечнику
 • Активація процесів декарбоксилювання амінокислот
 • Порушення знешкодження біогенних амінів
 • Порушення знешкодження аміаку в орнітиновому циклі
 • Пригнічення активності ферментів трансамінування

Question 103

Question
Альбіноси погано переносять вплив сонця - засмага не розвивається, а з’являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?
Answer
 • Фенілаланін
 • Метіонін
 • Триптофан
 • Ілутамінова
 • Гістидин

Question 104

Question
Хворий під час курсу лікування метронідазолом вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину цього:
Answer
 • Алергічна реакція
 • Накопичення ацетальдегіду
 • Невралгічні розлади
 • Серцево-судинна недостатність
 • Порушення функції нирок

Question 105

Question
Ціаніди є надзвичайно потужними клітинними отрутами, які при надходженні до організму людини можуть спричинити смерть. Блокування якого ферменту тканинного дихання лежить в основі такої їх дії?
Answer
 • Цитохромоксидаза
 • Ферохелатаза
 • Каталаза
 • Гемоглобінредуктаза
 • Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

Question 106

Question
У новонародженого фізіологічна жовтяниця. Рівень вільного білірубіну в крові значно перевищує норму. Нестачею якого ферменту це обумовлено?
Answer
 • УДФ-глюкуронілтрансфераза
 • Трансаміназа
 • Ксантиноксидаза
 • Аденозиндезаміназа
 • Гемоксигеназа

Question 107

Question
У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала непритомність, спостерігаються судоми. Який результат біохімічного аналізу крові на вміст цукру?
Answer
 • 5,5 ммоль/л
 • 3,3 ммоль/л
 • 8 ммоль/л
 • 10 ммоль/л
 • 1,5 ммоль/л

Question 108

Question
Травма мозку викликала підвищене утворення аміаку. Яка амінокислота бере участь у видаленні аміаку з мозкової тканини?
Answer
 • Триптофан
 • Тирозин
 • Валін
 • Глутамінова
 • Лізин

Question 109

Question
У ході катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширюючу дію. Назвіть його:
Answer
 • Гістамін
 • Серотонін
 • ДОФА
 • Норадреналін
 • Дофамін

Question 110

Question
При спадковій оротацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?
Answer
 • Сечовина
 • Пуринові нуклеотиди
 • Біогенні аміни
 • Сечова кислота
 • Піримідинові нуклеотиди

Question 111

Question
У медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам, який є інгібітором альдегіддегідрогенази. Підвищення в крові якого метаболіту викликає відразу до алкоголю?
Answer
 • Метанол
 • Етанол
 • Малоновий альдегід
 • Пропіоновий альдегід
 • Ацетальдегід

Question 112

Question
клініки надійшла дитина 1 року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Порушення якого процесу є біохімічною основою цієї патології?
Answer
 • Транспорт жирних кислот у мітохондрії
 • Регуляція рівня Са2+ в мітохондріях
 • Субстратне фосфорилювання
 • Утилізація молочної кислоти
 • Синтез актину та міозину

Question 113

Question
У хворого з діагнозом хвороба Іценка-Кушинга (гіперпродукція гор¬монів корою наднирників) в крові ви¬значено підвищену концентрацію глю¬кози, кетонових тіл, натрію. Який біо¬хімічний механізм є провідним у вини¬кненні гіперглікемії?
Answer
 • Аеробний гліколіз
 • Глікогенез
 • Глікогеноліз
 • Гліколіз
 • Глюконеогенез

Question 114

Question
При дослідженні сироватки крові хворого виявлене підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни на клітинному рівні можуть призвести до подібної ситуації?
Answer
 • Руйнування генетичного апарату клітин
 • Порушення функції енергозабезпе¬чення клітин
 • Порушення ферментних систем клі¬тин
 • Руйнування клітин
 • Порушення міжклітинних взаємові-дношень

Question 115

Question
У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) найбільш вірогідний розвиток патоло¬гічного процесу?
Answer
 • Печінка та нирки
 • Скелетні м’язи
 • Нирки та надниркові залози
 • Сполучна тканина
 • Серцевий м’яз

Question 116

Question
Амоніак є дуже отруйною речови¬ною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні амоніаку в тканинах мозку?
Answer
 • Лізин
 • Глутамінова кислота
 • Пролін
 • Гістидин
 • Аланін

Question 117

Question
У результаті виснажуючої м’язової праці у робочого значно зменшилася буферна ємність крові. Надходження якої речовини у кров може бути причиною цього явища?
Answer
 • 3-фосфогліцерат
 • Піруват
 • 1,3-бісфосфогліцерат
 • Лактат

Question 118

Question
У новонародженої дитини на пелюшках виявлені темні плями, що свідчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обміну якої речовини це пов’язане?
Answer
 • Тирозин
 • Галактоза
 • Метіонін
 • Холестерин
 • ТриптофанТриптофан

Question 119

Question
У жінки, яка тривалий час знаходилася на дієті з використанням очищеного рису, виявлено поліневрит (хвороба Бері-Бері). Відсутність якого вітаміну в раціоні призводить до розвитку цього захворювання?
Answer
 • Рибофлавін
 • Аскорбінова кислота
 • Піридоксаль
 • Фолієва кислота
 • Тіамін

Question 120

Question
Дитина квола, апатична. Печінка збільшена, при її біопсії виявлено значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. У чому причина зниженої концентрації глюкози у крові цієї хворої?
Answer
 • Понижена (відсутня) активність глікоген-фосфорилази у печінці
 • Понижена (відсутня) активність гексокінази у печінці
 • Підвищена активність глікогенсинтетази у печінці
 • Понижена (відсутня) активність глюкозо-6-фосфатази у печінці
 • Дефіцит гену, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази

Question 121

Question
У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення зору. Дефіцит яких компонентів є причиною порушення обміну речовин?
Answer
 • Вітаміни РР, Н
 • Пальмітинова кислота
 • Лінолева кислота, вітаміни А, Б, Е, К
 • Мінеральні солі
 • Олеїнова кислота

Question 122

Question
Експериментальній тварині давали надлишкову кількість глюкози, міченої за вуглецем, протягом тижня. У якій сполуці можна виявити мітку?
Answer
 • Арахідонова кислота
 • Метіонін
 • Вітамін A
 • Холін
 • Пальмітинова кислота

Question 123

Question
У хворого з частими кровотечами з внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені пролін і лізин у складі колаге-нових волокон. Через відсутність якого вітаміну порушено їх гідроксилювання?
Answer
 • Вітамін E
 • Вітамін K
 • Вітамін A
 • Тіамін
 • Вітамін C

Question 124

Question
Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахі¬кардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії - головний біль, втомлюваність, мерехтіння "мушок"перед очима. Який механізм дії тиреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоксії?
Answer
 • Роз’єднання окиснення та фосфорилування
 • Гальмування синтезу дихальних ферментів
 • Конкурентне гальмування дихальних ферментів
 • Посилення синтезу дихальних ферментів
 • Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів

Question 125

Question
Для підвищення спортивних результатів чоловіку рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес у найбільшому ступені активізується карнітином?
Answer
 • Синтез кетонових тіл
 • Синтез стероїдних гормонів
 • Транспорт жирних кислот до мітохондрій
 • Синтез ліпідів
 • Тканинне дихання

Question 126

Question
При утилізації арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх:
Answer
 • Простагландини
 • Тироксин
 • Біогенні аміни
 • Соматомедини
 • Інсуліноподібні фактори росту

Question 127

Question
Госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїд кишечнику. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з амінокислоти триптофану. Який біохі-мічний механізм лежить в основі даного процесу?
Answer
 • Трансамінування
 • Дезамінування
 • Мікросомальне окиснення
 • Декарбоксилювання
 • Утворення парних сполук

Question 128

Question
З урахуванням клінічної картини хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів реко¬мендований цей препарат?
Answer
 • Синтез білку
 • Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • Дезамінування пуринових нуклеотидів
 • Синтез пуринових та піримідинових основ
 • Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

Question 129

Question
У жінки 45-ти років хвороба Іценко-Кушінга - стероїдний діабет. При біохімічному обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів активується у жінки в першу чергу?
Answer
 • Глюконеогенез
 • Глікогеноліз
 • Реабсорбція глюкози
 • Транспорт глюкози в клітину
 • Гліколіз

Question 130

Question
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку?
Answer
 • Зниження судинного тонусу
 • Депонування крові в органах
 • Зниження діастолічного притоку до серця
 • Зниження насосної функції серця
 • Збільшення периферичного опору судин

Question 131

Question
У трирічної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Вроджена недостатність якого ферменту могла викликати у дитини гемолітичну анемію?
Answer
 • γ-глутамілтрансфераза
 • Глюкозо-6-фосфатаза
 • Глікогенфосфорилаза
 • Гпіцеролфосфатдегідрогеназа
 • Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

Question 132

Question
З сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми одного і того ж ферменту?
Answer
 • Тканинна локалізація
 • Однакова молекулярна маса
 • Однакові фізико-хімічні властивості
 • Каталізують одну і ту ж реакцію
 • Однакова електрофоретична рухливість

Question 133

Question
Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найвірогіднішою причиною захворювання?
Answer
 • УМФ
 • ЦМФ
 • УТФ
 • АМФ
 • ТМФ

Question 134

Question
У хворої 38-ми років ревматизм в активній фазі. Визначення якого лабораторного показника сироватки крові має діагностичне значення при даній патології?
Answer
 • Трансферин
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Креатинін
 • С-реактивний білок

Question 135

Question
Чоловік 65-ти років, який страждає на подагру, скаржиться на біль в ділянці нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлена наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої речовини є найбільш вірогідною причиною утворення каменів у даному ви¬падку?
Answer
 • Цистин
 • Холестерин
 • Білірубін
 • Сечовина
 • Сечова кислота

Question 136

Question
У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характе-ризувати стан антитоксичної функції печінки?
Answer
 • Сечова кислота
 • Амонійні солі
 • Креатинін
 • Гіпурова кислота
 • Амінокислоти

Question 137

Question
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснення глюкози. Назвіть один з них, який безпосередньо перетворюється на лактат:
Answer
 • Гліцерофосфат
 • Оксалоацетат
 • Піруват
 • Глюкозо-6-фосфат
 • Фруктозо-6-фосфат

Question 138

Question
Внаслідок дефіциту вітаміну В1 по-рушується окисне декарбоксилювання о-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується при цьому?
Answer
 • Тіамінпірофосфат
 • Нікотинамідаденіндинуклеотид
 • Флавінаденіндинуклеотид
 • Ліпоєва кислота
 • Коензим А

Question 139

Question
Хворому з підозрою на діагноз "прогресуюча м’язова дистрофія" був зроблений аналіз сечі. Наявність якої сполуки в сечі підтверджує діагноз?
Answer
 • Порфірин
 • Колаген
 • Креатин
 • Міоглобін
 • Кальмодулін

Question 140

Question
У хворого, який знаходиться на лі¬куванні з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися ознаки печінкової недоста¬тності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найбільш вірогідно спостерігатимуться у цьому випадку?
Answer
 • Абсолютна гіперфібриногенемія
 • Абсолютна гіперальбумінемія
 • Абсолютна гіпоальбумінемія
 • Білковий склад крові не змінений
 • Абсолютна гіперглобулінемія

Question 141

Question
При обстеженні дитини лікар виявив ознаки рахіту. Нестача якої сполуки в організмі дитини сприяє розвитку цього захворювання?
Answer
 • Біотин
 • 1,25 [ОН]-дигідроксіхолекальциферол
 • Токоферол
 • Нафтохінон
 • Ретинол

Question 142

Question
Встановлено, що деякі сполуки, на-приклад, токсини грибів та деякі анти-біотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?
Answer
 • Процесінг
 • Транскрипція
 • Реплікація
 • Трансляція
 • Репарація

Question 143

Question
Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес найімовірніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умов?
Answer
 • Глюконеогенез у печінці
 • Глюконеогенез у м’язах
 • Синтез вищих жирних кислот
 • Гпікогеноліз
 • Декарбоксилування

Question 144

Question
Після оперативного видалення частини шлунка у хворого порушилося всмоктування вітаміну B12, він виводиться з калом. Розвинулася анемія. Який фактор необхідний для всмоктування цього вітаміну?
Answer
 • Фолієва кислота
 • Гастрин
 • Соляна кислота
 • Пепсин
 • Гастромукопротеїн

Question 145

Question
В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і виражену м’язову слабкість. При обстеженні виявлено аутоімунне захворювання, внаслідок якого порушується функціональний стан рецепторів у нервово-м’язових синапсах. Дія якого медіатора буде заблокована?
Answer
 • Дофамін
 • Норадреналін
 • Ацетилхолін
 • Серотонін
 • Гліцин

Question 146

Question
Плазмові фактори згортання крові зазнають посттрансляційної модифікації за участю вітаміну K. Як кофактор, він потрібен у ферментній системі γ-карбоксилювання білкових факторів коагуляції крові, завдяки збільшенню спорідненості їх молекул з іонами каль¬цію. Яка амінокислота карбоксилює- ться в цих білках?
Answer
 • Аргінін
 • Валін
 • Серин
 • Фенілаланін
 • Глутамінова

Question 147

Question
У жінки 62-х років розвинулася ка¬таракта (помутніння кришталика) на фоні цукрового діабету. Який тип модифікації білків має місце при діабетичній катаракті?
Answer
 • Глікозилювання
 • Фосфорилювання
 • АДФ-рибозилювання
 • Метилювання
 • Обмежений протеоліз

Question 148

Question
У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна його кількість екскретується з сечею. Дефіцит якого вітаміну має місце у хворого?
Answer
 • Е
 • В1
 • Вз
 • В6
 • В2

Question 149

Question
Пацієнтці з високим ступенем ожи¬ріння у якості харчової добавки було рекомендовано карнітин для поліпшення "спалювання" жиру. Яку безпосередню участь бере карнітин у процесі окиснення жирів?
Answer
 • Транспорт ВЖК з цитозоля до мітохондрій
 • Транспорт ВЖК з жирових депо до тканин
 • Бере участь в одній з реакцій бета-окиснення ВЖК
 • Активація ВЖК
 • Активація внутрішньоклітинного ліполізу

Question 150

Question
Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність парапротеїну в зоні гамма-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визна¬чити для підтвердження діагнозу мієломи?
Answer
 • Гемоглобін
 • Білірубін
 • Білок Бенс-Джонса
 • Церулоплазмін
 • Антитрипсин

Question 151

Question
Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?
Answer
 • Гіпоглобулінемія
 • Гіперальбумінемія
 • Протеїнурія
 • Парапротеїнемія
 • Гіпопротеїнемія

Question 152

Question
У дитини 1,5 років спостерігається відставання в розумовому і фізичному розвитку, посвітління шкіри і волосся, зниження вмісту в крові катехоламінів. При додаванні до свіжої сечі декількох крапель 5 % розчину трихлороцтового заліза з’являється оливково-зелене за-барвлення. Для якої патології обміну амінокислот характерні дані зміни?
Answer
 • Алкаптонурія
 • Фенілкетонурія
 • Тирозиноз
 • Альбінізм
 • Ксантонурія

Question 153

Question
родуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні речовини - гормони. З якого із наведених білків у гіпофізі утворюються ліпотропін, кортикотропін, меланотропін та ендорфіни?
Answer
 • Тиреоглобулін
 • Нейроальбумін
 • Нейростромін
 • Нейроглобулін
 • Проопіомеланокортин (ПОМК)

Question 154

Question
При визначенні енерговитрат ор¬ганізму людини встановлено, що ди¬хальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
Answer
 • Вуглеводи та жири
 • Білки
 • Жири
 • Білки і вуглеводи
 • Вуглеводи

Question 155

Question
Депресії та емоційні розлади є на¬слідком нестачі у головному мозку норадреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують такий фермент:
Answer
 • Оксидаза D-амiнокислот
 • Диамінооксидаза
 • Оксидаза L-амiнокислот
 • Моноамінооксидаза
 • Фенілаланін-4-монооксигеназа

Question 156

Question
Дитина 9-ми місяців харчується штучними сумішами, які не збалансовані за вмістом вітаміну В6. У дитини спостерігається пелагроподібний дер¬матит, судоми, анемія. Розвиток судом може бути пов’язаний з порушенням утворення:
Answer
 • Дофаміну
 • Гістаміну
 • Серотоніну
 • ДОФА
 • ГАМК

Question 157

Question
Чоловік 58-ми років хворіє на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїдів у сироватці крові даного чоловіка найбільш вірогідно буде підвищений?
Answer
 • Хіломікрони
 • Ліпопротеїди високої щільності
 • Комплекси жирних кислот з альбумінами
 • Ліпопротеїди низької щільності
 • Холестерин

Question 158

Question
У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Недостатня активність якого ферменту спостерігається у новонародженого?
Answer
 • Лактаза
 • Сахараза
 • Мальтаза
 • Амілаза
 • Ізомальтаза

Question 159

Question
У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена кон¬центрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?
Answer
 • Гліколіз
 • ЦТК
 • Орнітиновий цикл
 • Ілюконеогенез
 • Цикл Корі

Question 160

Question
Фармакологічні ефекти антидепресантів пов’язані з блокуванням (інгібуванням) ними ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін і серотонін в мітохондріях нейронів головного мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?
Answer
 • Декарбоксилаза
 • Трансаміназа
 • Моноамінооксидаза
 • Пептидаза
 • Ліаза
Show full summary Hide full summary

Similar

Carbohydrates
kevinlinkovoor
DNA Basics
Sarah Juliette B
DNA (labeling) for biochem and cell biology (lecture 2)
MrSujg
Сells and development lecture 1 +organelles
MrSujg
DNA questions not from the lectures
MrSujg
Protein section 1
MrSujg
Cell Lecture 3
MrSujg
Protein section 5
MrSujg
Protein section 3
MrSujg
Protein section 2
MrSujg
Krebs Cycle and other Fun Stuff
Sean Lim