TEST 4 2017

Olga Muñoz
Quiz by Olga Muñoz, updated more than 1 year ago
Olga Muñoz
Created by Olga Muñoz over 3 years ago
22
2

Description

1 i 2 A
Tags

Resource summary

Question 1

Question
La regulació dels drets fonalmentals i les llibertats públiques a la Constitució de 1978:
Answer
 • Està continguda al Títol II, que es considera part orgànica.
 • Està continguda al Títol I, que es considera part dogmàtica.
 • Està continguda al Títol preliminar, que es considera part dogmàtica.

Question 2

Question
L'òrgan de l'Estat que representa al poble espanyol és:
Answer
 • El Congrés dels Diputats.
 • El Govern.
 • Les Corts Generals.

Question 3

Question
En relació a les sessions plenàries del Senat:
Answer
 • Sempre seran públiques, llevat d'acord en contrari per majoria absoluta.
 • Sempre seran públiques.
 • Com a regla general no seran públiques, llevat de casos excepcionals com les sessions conjuntes amb el Congrés dels Diputats.

Question 4

Question
La Diputació permanent del Parlament de Catalunya està integrada per:
Answer
 • 21 membres presidits pel President del Parlament.
 • 23 membres presidits pel President de la Generalitat.
 • 23 membres presidits pel President del Parlament.

Question 5

Question
Si en primera votació el President del Congrés no obtingués la majoria necessària:
Answer
 • En segona votació serà suficient amb majoria simple.
 • Es considera escollit el candidat que ha obtingut més vots.
 • En segona votació s'escollirà per majoria simple entre els dos candidats més votats en la primera.

Question 6

Question
Per a la constitució d'un grup parlamentari en el Parlament de Catalunya:
Answer
 • Caldrà un mínim de cinc Diputats.
 • Caldrà un mínim de tres Diputats.
 • Caldrà un mínim de cinc Diputats, llevat del cas del grup mixt.

Question 7

Question
La investidura del President de la Generalitat s'ha de produir
Answer
 • Dins dels deu dies següents a la constitució del Parlament.
 • Deu dies després de la celebració d'eleccions.
 • Vuit dies després de la constitució del Parlament.

Question 8

Question
El Defensor del Poble de Catalunya prendrà possessió del seu càrrec:
Answer
 • Davant el Govern de la Generalitat.
 • Davant el Ple del Parlament.
 • Davant la Mesa del Parlament.

Question 9

Question
Les Lleis de desenvolupament bàsic previstes a l'Estatut, requereixen per a la seva aprovació:
Answer
 • Majoria simple.
 • Majoria absoluta.
 • Majoria de 2/3.

Question 10

Question
L'òrgan de representació dels municipis en les institucions de la Generalitat és:
Answer
 • El Consell de Governs Locals.
 • La Comissió Territorial de Catalunya.
 • El Consell d'Entitats Locals.

Question 11

Question
La creació d'una moneda única a la Unió Europea es va adoptar:
Answer
 • A l'Acta Única Europea.
 • Al Tractat de Lisboa.
 • Al Tractat de Maastricht.

Question 12

Question
L'àmbit territorial on l'Ajuntament exerceix les seves competències és:
Answer
 • El municipi.
 • Els districtes.
 • El terme municipal.

Question 13

Question
És una funció del Ple de l'Ajuntament:
Answer
 • La creació d'òrgans complementaris, i no és delegable.
 • Votar sobre la moció de censura a l'Alcalde, i sí és delegable.
 • L'execució dels acords municipals, i no és delegable.

Question 14

Question
Podrà sol·licitar una sessió extraordinària del Ple d'un Ajuntament:
Answer
 • Un terç dels membres del Ple.
 • Una quarta part dels membres del Ple.
 • La majoria absoluta dels membres del Ple.

Question 15

Question
Serà possible establir una taxa en relació a un servei prestat per l'Administració:
Answer
 • Quan no sigui de sol·licitud o recepció voluntària per als ciutadans.
 • Quan es tracti d'un servei prestat en concurrència amb el sector privat.
 • Només si es tracta d'un servei de recepció voluntària.

Question 16

Question
Les ordenances fiscals d'un Ajuntament:
Answer
 • S'aproven per majoria absoluta.
 • S'aproven per majoria simple.
 • S'aproven per majoria qualificada.

Question 17

Question
En relació als preus públics:
Answer
 • Tenen la consideració d'ingressos de dret privat.
 • No són tributs, es consideren ingressos extraordinaris.
 • Tenen la consideració d'ingressos no tributaris.

Question 18

Question
El cómput del termini màxim d'un procediment administratiu iniciat d'ofici comença:
Answer
 • Des de la data de registre de la sol·licitud pertinent.
 • Des de la data de l'acord d'iniciació.
 • Des de la data en què l'Administració té coneixements dels fets.

Question 19

Question
Un dels següents tipus d'actes administratius haurà de ser motivat:
Answer
 • Els que adoptin les recomanacions d'un òrgan consultiu.
 • Els que declarin l'admissió d'un recurs.
 • L'adopció de mesures provisionals.

Question 20

Question
El termini per notificar les resolucions administratives és de:
Answer
 • Deu dies a partir de l'endemà de la data en què es va dictar l'acte.
 • Deu dies a partir de la data en què es va dictar l'acte.
 • Deu dies naturals des de la data en què es va dictar l'acte.

Question 21

Question
En relació a l'executivitat dels actes administratius:
Answer
 • Com a regla general, la interposició d'un recurs no suspendrà l'execució
 • L'execució queda suspesa en cas de recurs administratiu.
 • No es podran executar fins que no siguin ferms en via administrativa.

Question 22

Question
Si en un procediment administratiu s'adopten mesures provisionalíssimes, l'acord d'iniciació s'haurà de produir dins dels:
Answer
 • 10 dies següents.
 • 15 dies següents.
 • 20 dies següents.

Question 23

Question
El període de prova del procediment administratiu:
Answer
 • No serà inferior a 15 dies ni superior a 30.
 • No serà inferior a 10 dies ni superior a 20.
 • No serà inferior a 10 dies ni superior a 30.

Question 24

Question
En els procediments iniciats a sol·licitud de part, si es produeix una paralització del procediment imputable a l'interessat, l'Administració:
Answer
 • Considerarà que s'ha produit un desistiment i dictarà resolució en aquest sentit.
 • L'advertirà de caducitat en termini de tres mesos.
 • L'advertirà de prescripció del seu dret en termini de tres mesos.

Question 25

Question
En relació a l'eficàcia dels actes administratius, la desviació de poder:
Answer
 • És causa de nul·litat.
 • És causa d'anul·labilitat.
 • S'haurà de determinar segons les circumstàncies de cada cas si es tracta de causa d'anul·labilitat o nul·litat.

Question 26

Question
En quin termini preveu la Constitució que el Congrés hagi de pronunciar-se sobre la convalidació d'un Reial Decret Llei?
Answer
 • En 15 dies.
 • En 20 dies.
 • En 30 dies.

Question 27

Question
Quin nom reben les disposicions del Govern que continguin legislació delegada:
Answer
 • El Govern no disposa de potestad legislativa.
 • Reials Decrets.
 • Reial Decrets Legislatius.

Question 28

Question
La Constitució defineix el Senat com:
Answer
 • Cambra Alta de representació
 • Una de les Cambres de les Corts Generals.
 • Com a Cambra de representació territorial.

Question 29

Question
L'òrgan de la Generalitat encarregat de tutelar els drets establerts a l'Estatut és:
Answer
 • El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • La Comissió Jurídica Assessora.
 • El Consell de Garanties Estatutàries.

Question 30

Question
Segons l'Estatut de Catalunya, els poders de la Generalitat
Answer
 • Emanen del poble de Catalunya.
 • Estan representats pel Parlament de Catalunya.
 • Emanen del poble i s'exerceixen d'acord amb el que estableix l'Estatut.

Question 31

Question
En relació a la llengua pròpia i les llengües oficials, l'Estatut de Catalunya disposa que:
Answer
 • Les llengües pròpies de Catalunya són el català i la llengua occitana, i les oficials són aquestes dos i el castellà.
 • Les llengües oficials a Catalunya són el català, que també és pròpia, el castellà i la llengua occitana, que es considera pròpia de l'Aran.
 • El català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya i, tant el castellà com la llengua occitana tenen la consideració d'oficials.

Question 32

Question
L'Estatut disposa que gaudeixen de la condició política de catalans:
Answer
 • Els ciutadans espanyols nascuts a Catalunya.
 • Els ciutadans espanyols amb veïnatge administratiu a Catalunya.
 • Els ciutadans espanyols i comunitaris amb veïnatge administratiu a Catalunya.

Question 33

Question
L'Estatut estableix que la capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona:
Answer
 • Que és la seu permanent del Parlament i del Govern de la Generalitat.
 • Que és la seu permanent del Parlament, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.
 • Que és la seu permanent de la Generalitat de Catalunya.

Question 34

Question
L'Estatut defineix la Generalitat:
Answer
 • Com el sistema institucional en què s'organitza l'autogovern de Catalunya.
 • Com el conjunt d'òrgans que integren el Govern autonòmic.
 • Com a institució històrica referida al Govern de Catalunya.

Question 35

Question
Els tractats constitutius de la Unió Europea són:
Answer
 • El Tractat de Brussel·les de 1951 i el Tractat de Roma de 1957.
 • El Tractat de París de 1951, el Tractat de Roma de 1957 i el Tractat de Brussel·les de 1965.
 • El Tractat de París de 1951 i els Tractats de Roma de 1957.

Question 36

Question
Segons determina la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el municipi:
Answer
 • És l'entitat bàsica de l'organització territorial i l'element primari de participació ciutadana en els assumptes públics.
 • És una entitat territorial amb personalitat jurídica i autonomia per a la gestió dels seus interessos.
 • És l'entitat bàsica de l'Administració local.

Question 37

Question
L'òrgan municipal encarregat de l'aprovació d'una declaració de lesivitat és:
Answer
 • El Ple.
 • L'Alcalde en matèries de la seva competència.
 • La Junta de Govern Local.

Question 38

Question
El Ple d´un Ajuntament es reuneix de forma mensual als municipis de:
Answer
 • Més de 20.000 habitants.
 • Més de 30.000 habitants.
 • Més de 50.000 habitants.

Question 39

Question
Les reunions de la Junta de Govern Local:
Answer
 • Són públiques, llevat d'acord per majoria absoluta.
 • Són públiques, llevat d'acord per majoria simple.
 • No són públiques.

Question 40

Question
En relació als impostos locals, són obligatoris:
Answer
 • L'IBI, l'IAE i l'ICIO.
 • L'IBI, l'VTM i l'ICIO.
 • L'IBI, l'IAE i l'IVTM.

Question 41

Question
En relació al Pressupost municipal, l'acord provisional d'aprovació:
Answer
 • Correspon al Ple per majoria simple.
 • Correspon al Ple per majoria absoluta.
 • Correspon a l'Alcalde.

Question 42

Question
En relació a la liquidació del Pressupost municipal i a les obligacions reconegudes i no liquidades:
Answer
 • Són el romanent de tresoreria.
 • No és possible que després de liquidar el Pressupost restin obligacions no liquidades.
 • En qualsevol cas s'aplicaran al nou Pressupost.

Question 43

Question
Són òrgans de l'Ajuntament que esgoten la via administrativa amb els seus actes administratius:
Answer
 • L'Alcalde i els Tinents d'Alcalde amb competències delegades.
 • L'Alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local.
 • L'Alcalde i el Ple.

Question 44

Question
En relació a un acte administratiu ferm:
Answer
 • Es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció competent.
 • Es podrà presentar recurs contenciós administratiu prèvia declaració de lesivitat aprovada per l'òrgan administratiu competent.
 • S'entèn que el termini per interposar el recurs contenciós administratiu ha vençut.

Question 45

Question
Són actes administratius tàcits:
Answer
 • Aquells que no són expressos i que, per tant, s'hauran d'interpretar segons les regles del silenci administratiu.
 • Aquells que, com a regla general, tenen un efecte estimatori en relació a les pretensions del sol·licitant.
 • Els que permeten presumir el sentit de la manifestació de voluntat de l'Administració.

Question 46

Question
Si amb posterioritat al moment en què el silenci administratiu ha produït els seus efectes, l'Administració dicta resolució expressa:
Answer
 • Aquesta només podrà confirmar el sentit del silenci administratiu previ.
 • Aquesta només podrà confirmar el sentit del silenci administratiu previ si aquest és estimatori.
 • Aquesta només podrà confirmar el sentit del silenci administratiu previ si aquest és desestimatori.

Question 47

Question
En un procediment administratiu:
Answer
 • Es podrà suspendre un acte de tràmit de forma motivada.
 • Únicament es produirà la suspensió en cas de recusació del funcionari instructor del procediment.
 • Es pot suspendre un acte de tràmit exercint potestats discrecionals.

Question 48

Question
En relació als terminis, s'estableix la següent regla general:
Answer
 • Començaran a comptar des de l'endemà del dia en què es produeixi la notificació o la publicació.
 • En cas de silenci administratiu, començan a comptar el dia que s'exhaureix el termini del procediment.
 • Començaran a comptar des de l'endemà del dia en què es produeixi la notificació o la publicació, o la resolució por silenci administratiu.

Question 49

Question
En relació als informes demanats per un òrgan administratiu en relació a un determinat procediment, s'estableix com a regla general:
Answer
 • Que aquests informes seran facultatius i no vinculants.
 • Que aquests informes seran preceptius i no vinculants.
 • Que aquests informes seran no facultatius i no vinculants.

Question 50

Question
El termini per presentar al·legacios en el tràmit d'audiència dels interessats és:
Answer
 • No inferior a 10 dies ni superior a 15.
 • Qualsevol moment abans de la finalització del procediment.
 • No inferior a 10 dies ni superior a 30.
Show full summary Hide full summary

Similar

UNIT 1 DIGITAL MEDIA SECTORS AND AUDIENCES
carolyn ebanks
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Administración de la Mercadotecnia
Pedro Luis Ruiz Muñoz
Characters in "An Inspector Calls"
Steve Whitmill
HEMORRAGIAS - OBST PATOLOGICA
Carla Quiñones
Data Types
Santiago Castillo
Cómo crear un Mapa Mental
Damaris Cruz
REQUISITOS GENERALES CERTIFICACIONES A, AA Y AAA
Brenda Ruiz
Aparatos y sistemas del cuerpo humano
Valentina Lopez Paredes
ANCHO Y ALTURA
Lida Diaz
Mapa Conceptual
Victor Ivan Perez Morales