EM- test 4/ test1

Martin Imrich
Quiz by Martin Imrich, updated more than 1 year ago
Martin Imrich
Created by Martin Imrich over 3 years ago
2
0

Description

test1
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Jednotka (meracia jednotka) je určitá veličina, definovaná a prijatá dohodou, s ktorou :
Answer
 • porovnávame ostatné veličiny iného druhu.
 • porovnávame ostatné veličiny toho istého druhu
 • porovnávame ostatné veličiny iného druhu

Question 2

Question
Násobky jednotiek SI sa vytvárajú vynásobením základných alebo odvodených jednotiek SI mocninou dekadického základu zo sady mocnín. Predpona kilo je násobok :
Answer
 • 1000
 • 100
 • 10
 • 0.001

Question 3

Question
Metrický systém, ktorý bol vytvorený počas Francúzskej revolúcie na konci 18. storočia, zaviedol tieto vlastnosti :
Answer
 • pre každú veličinu sa definuje jediná jednotka.
 • definícia jednotiek a ich vzťah je logický.
 • hodnoty a číselné hodnoty veličín.

Question 4

Question
Súčasťou štruktúry Metrickej konvencie je aj BIPM. Je to :
Answer
 • Medzinárodný systém jednotiek.
 • Medzinárodný výbor pre miery a váhy.
 • Generálna konferencia pre miery a váhy.
 • Medzinárodný úrad pre váhy a miery.

Question 5

Question
Rozmer veličiny je výraz reprezentujúci veličinu v systéme veličín ako ...
Answer
 • súčin mocnín faktorov reprezentujúcich odvodené veličiny daného systému
 • súčet mocnín faktorov reprezentujúcich základné veličiny daného systému
 • súčin mocnín faktorov reprezentujúcich základné veličiny daného systému
 • súčet mocnín faktorov reprezentujúcich odvodené veličiny daného systému

Question 6

Question
Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvomi priamymi rovnobežnými a nekonečne dlhými vodičmi zanedbatel'ného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu :
Answer
 • vo vzdialenosti 2 m vyvolá silu 2.10^(-7) newtona na 2 m dĺžky vodiča.
 • vo vzdialenosti 2 m vyvolá silu 1.10^(-7) newtona na 2 m dĺžky vodiča.
 • vo vzdialenosti 1 m vyvolá silu 1.10^(-7) newtona na 1 m dĺžky vodiča.
 • vo vzdialenosti 1 m vyvolá silu 2.10^(-7) newtona na 1 m dĺžky vodiča.

Question 7

Question
Vedecká metrológia sa zaoberá organizáciou, vývojom a uchovávaním etalónov. Na kolko odborov sa člení ?
Answer
 • 13
 • 11
 • 12
 • 10

Question 8

Question
Veličina je vlastnosť javu, telesa alebo látky, ktorá :
Answer
 • sa dá kvalitatívne rozlíšiť, nedá sa však kvantitatívne stanoviť.
 • sa nedá kvalitatívne rozlíšiť, dá sa však kvantitatívne stanoviť.
 • sa nedá kvalitatívne rozlíšiť a kvantitatívne stanoviť.
 • sa dá kvalitatívne rozlíšiť a kvantitatívne stanoviť.

Question 9

Question
V EÚ sa metrológia člení do troch kategórií: vedecká, priemyselná a legálna. Ktorá z nich sa zaoberá dopadom presnosti merania na obchod, zdravie a bezpečnosť ?
Answer
 • vedecká metrológia
 • priemyselná metrológia
 • legálna metrológia

Question 10

Question
Metrológia je veda o meraní. Plní tri základné úlohy.
Answer
 • vytváranie reťazcov nadväznosti
 • definovanie metód merania
 • realizácia prostriedkov merania
 • realizácia jednotiek merania
 • definovanie jednotiek merania
Show full summary Hide full summary

Similar

Know the principles of electricity
Vito Martino
Topic 5 Electricity & Magnetism
Jeffrey Piggott
Principles of basic electrical circuits
Vito Martino
Electricity
ShreyaDas
IGCSE Physics Heat Transfer
Jasmine Box
Renewable Energy Sources
darkangelforgiven
Physical Science 2nd Quarter Assessment
Selam H
GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
Gabi Germain
AQA GCSE Physics Unit 2
Gabi Germain
Electricity
aidanmullins
Physics equations GCSE
Mia Jones