3MG216 - 2. část

Patrik Tuháček
Quiz by Patrik Tuháček, updated more than 1 year ago
Patrik Tuháček
Created by Patrik Tuháček almost 4 years ago
213
5

Description

Quiz on 3MG216 - 2. část, created by Patrik Tuháček on 03/22/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Osy bostonské matice znázorňují:
Answer
 • Horizontální osa - relativní tržní podíl
 • Vertikální osa – cena
 • Horizontální osa – poptávka
 • Vertikální osa - tempo růstu trhu

Question 2

Question
Označte jev typický pro výrobky ve fázi zralosti, z hlediska životního cyklu produktu:
Answer
 • slabá konkurence
 • zrychlující se tempo růstu prodejů
 • odchod konkurence z trhu
 • velké objemy prodeje

Question 3

Question
Hodnocení výrobku pomocí portfolio analýzy BCG používá dvou základních kritérií.
Answer
 • objem prodejů a relativní tržní podíl
 • relativní tržní podíl a cenová úroveň
 • relativní tržní podíl a tempo růstu trhu
 • objem prodejů a tempo růstu trhu

Question 4

Question
Co-branding je označením pro tzv. extenzi značky ?
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Co-branding je označením pro situaci, kdy se dvě či více značek spojí ve společném produktu ?
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Tzv. private label brands využívá např. firma Tesco ?
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Marketingové mikroprostředí je:
Answer
 • faktor, který firma může přímo ovlivňovat.
 • faktor, který firma nemůže příliš ovlivňovat.
 • možné popsat pomocí tzv. PEST analýzy.

Question 8

Question
Pro kulturu jako faktor marketingového makroprostředí platí:
Answer
 • Kultura se přenáší z generace na generaci.
 • Kultura ovlivňuje mimo jiné základní názory a hodnoty v dané společnosti.
 • Kultura je naučená.
 • Kultura je vrozená.

Question 9

Question
Tzv. výrobní koncepce:
Answer
 • je přístup, kdy se firma soustředí na vysoký objem výroby a snižování nákladů.
 • je uplatňována tam, kde poptávka převažuje nad nabídkou.
 • je uplatňována tam, kde nabídka převažuje nad poptávkou.
 • je přístup, který se soustředí na výrobu těch nejkvalitnějších produktů a na jejich neustálé zdokonalování.

Question 10

Question
Tzv. marketingová koncepce se:
Answer
 • zaměřuje primárně na kvalitu výrobku a jeho zdokonalování.
 • zaměřuje primárně na zákazníka a uspokojování jeho potřeb.
 • zaměřuje primárně na konkurenci.
 • zaměřuje primárně na prodej vyrobeného zboží.

Question 11

Question
Strategie rozvoje trhu znamená:
Answer
 • Podnik rozšiřuje nabídku svých výrobků
 • Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích
 • Podnik hledá nové trhy pro své stávající produkty
 • Podnik hledá nové odbytiště pro nové produkty

Question 12

Question
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"?
Answer
 • kvalitní management podniku
 • posilující konkurence
 • růst poptávky
 • silná značka podniku

Question 13

Question
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze:
Answer
 • Kontrolu plnění marketingového plánu
 • Implementaci marketingového plánu
 • Realizaci marketingového plánu
 • Situační analýzu

Question 14

Question
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingového mixu.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Při demografické segmentaci je trh rozdělen podle proměnných, jako jsou např. hodnoty či životní styl.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
První etapou cíleného marketingu je
Answer
 • výběr vhodného marketingového mixu
 • targeting
 • positioning
 • segmentace trhu

Question 18

Question
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří:
Answer
 • Emailing
 • Prémie
 • Slevy
 • Sampling

Question 19

Question
Integrovaná marketingová komunikace:
Answer
 • je propojování jednotlivých disciplín komunikačního mixu
 • je promyšleným propojováním jednotlivých "P" marketingového mixu
 • je označení pro kampaně na internetu
 • není v současné firemní praxi používána

Question 20

Question
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem:
Answer
 • Sampling
 • outdoorová reklama
 • televizní reklama
 • osobní prodej

Question 21

Question
Které komunikační nástroje jsou typické pro B2B trhy:
Answer
 • obchodní jednání
 • direct mail
 • reklama v MHD
 • emailing

Question 22

Question
Který jev je typický pro výrobky ve fázi růstu:
Answer
 • prudký pokles prodeje
 • neexistující konkurence
 • technická vyspělost produktu
 • zrychlující se tempo růstu prodeje

Question 23

Question
S maskulinními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována:
Answer
 • rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze
 • agresivita, manažerské rozhodování, důraz na kvalitu života
 • zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty
 • optimismus, obětavost, důvěrnost, preference solidarity

Question 24

Question
Proces positioningu značky spočívá zejména v definování asociací, které má daná značka u zákazníků vyvolávat.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Typický příklad "maskulinního" positioningu představuje značka Marlboro
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
Positioning se týká primárně toho, jakým způsobem bude značka vnímána zákazníky.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
Hofstede popisuje čtyři dimenze. Patří k nim:
Answer
 • obětavost a důvěřivost
 • vztah k nejistotě
 • vztah k politice
 • vztah ke vzdělání

Question 28

Question
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
Franchising je založen na poskytnutí licence k podnikání jménem poskytovatele.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
Která tvrzení jsou pravdivá?
Answer
 • Přímé distribuční cesty mohou být na trzích B2C využívány mimo jiné u zboží, které je možné nabízet prostřednictvím katalogů či v prodejních automatech.
 • Distribuční cesty na trzích B2B bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2C.
 • Distribuční cesty na trzích B2C bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2B.
 • Nepřímé distribuční cesty jsou využívány zejména u zboží s nízkou jednotkovou cenou.
Show full summary Hide full summary

Similar

C1, C2, C3 keywords
Jessica Phillips
French diet and health vocab
caitlindavies8
GCSE History – The early years and the Weimar Republic 1918-1923
Ben C
2PR101 1.test - 4. část
Nikola Truong
Progromación neurolingüistica de Batler y Grinder
Luis Gerardo Farias Orozco
Mapa Conceptual de Liderazgo
Andres Soto
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Susly Castillo Mendoza
Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
Philippa crick
El resumen y la importancia de estrategias de comprensión lectora en este proceso
Diana Marcela CONTRERAS RODRIGUEZ
Derecho subjetivo según Kelsen
Ha-neul Park
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante