Vikingtid og middelalder i Norge

Alina j
Flashcards by Alina j, updated more than 1 year ago
Alina j
Created by Alina j almost 6 years ago
687
0

Description

Historie (Antikken) Flashcards on Vikingtid og middelalder i Norge, created by Alina j on 10/30/2014.
Tags

Resource summary

Question Answer
Vikingferdene kan deles inn i 4 faser. Hvilke? 1. Kjennetegnes av at mindre grupper utforsket kystene i Europa og foretok strandhugg, det vil si spredte angrep med raske overfall før de forsvant igjen. 2. Kjennetegnes av at større, organiserte vikinghærer erobret land. 3. Kjennetegnes av at vikingene begynte å bosette seg i fast erobrede områder. 4. Kjennetegnes av nordiske konger selv ledet vikingtoktene for å erobre land og kreve tronen, ikke for å plyndre.
Forklar begrepene ytre og indre ekspansjon. Med indre ekspansjon mener man at det stadig ble ryddet nye gårder på grunn av økning i folketallet, slik at det ble trangt om plassen. Med ytre ekspansjon mener man at riket ble større på grunn av erobring av land.
Nevn noen årsaker til at vikingene dro ut. Økende folketall, jordmangel, utviklingen av vikingskipet, og den krigerske mentaliteten den norrøne mytologien ga, er noen av årsakene til at vikingene dro ut.
Hva legger vi i begrepet rikssamling? I begrepet rikssamling legger vi at store deler av landet ble samlet under én konge.
Hvorfor blir Olav den hellige regnet som den fremste kristningskongen? Grunnen til at Olav den hellige blir regnet som den fremste kristningskongen er først og fremst fordi hans død skapte historier som overbeviste stadig flere om hans guddommelighet.
Hva betydde det for folk flest at Norge ble kristnet? Det religiøse livet ble helt forandret, folk måtte overholde kirkens bestemmelser om faste, barn måtte døpes, folk skulle ikke arbeide på søndager, og kirken anbefalte bønder til å frigi sine treller.
Hva var de viktigste årsakene til borgerkrigene på 1100-tallet? Det var få faste regler for hvem som skulle bli konge og det var færre muligheter til å vinne rikdom og gull utenlands.
På hvilken måte var kroningen i 1163 en viktig begivenhet? Det var starten på en ny tronfølgerlov som fastsatte enekongedømme: Eldste kongesønn fikk fortrinnsrett til tronen gjennom arv og kunne ikke regjere sammen med andre.
Hvorfor blir uttrykket "storhetstid" brukt om Norge på 1200-tallet? Norge sto som et sterkt, enhetlig og selvstendig rike som ble lagt merke til i samtida, og som mange så tilbake på med beundring i ettertid.
På hvilken måte var bondesamfunnet en forutsetning for en sterk stat? De bidro til militærmakten ved å utgjøre leidangsflåten og ikke minst ved at de gjennom skatter og avgifter la det økonomiske grunnlaget for storhetstida.
Hva lå til grunn for kirkens maktposisjon? At kirken hadde makt over folks dagligliv ved å ha en rekke regler, at de kunne dømme i saker som angikk kirkens lære, at de hadde en sterk organisasjon og stor økonomisk makt blant annet som en følge av kirkeskatten, tiende, lå til grunn for kirkens maktposisjon.
Hva menes med at det norske samfunnet ikke var føydalt, men hadde føydale trekk? Det norske samfunnet og føydalsamfunnet hadde likhetstrekk som at hirden la ned troskapsed til kongen og fikk tildelt jordegods. Likevel skilte det norske samfunnet og føydalsamfunnet seg fra hverandre blant annet ved at hæren ikke var en adelshær av ryttere, at bøndene i Norge var frie og at godseierne ikke kunne dømme sine bønder.
Hvilke forhold førte til bydannelser i Norge? Handel, og at kongemakt og kirke sentraliserte seg er forhold som førte til bydannelser i Norge.
Hvordan kan vi vite noe om hvor mange som døde under svartedauden? Man vet omtrent hvor stor andel av gårdene ble liggende øde.
Hva var Kalmarunionen? Kalmarunionen var en union mellom Norge, Sverige og Danmark.
Show full summary Hide full summary

Similar

Antikken
Alina j
helsepsykologi1
Alina j
Antikken2
Alina j
Middelalderen i Europa
Alina j
Humanismen
ingrid.rye
A-level Psychology Key Terms & Definitions
Andrea Leyden
Using GoConqr to learn German
Sarah Egan
Los orígenes del conductismo
leslie navarro palomino
EQUILIBRIO QUIMICO
Joel Tapia
¿Qué es el presupuesto basado en resultados?
Jessica Alvir
DERECHO INTERNO E INTERNACIONAL.
Ha-neul Park