1-Chemie syllabus

Description

1-Chemie UA 1EM
David Peek
Flashcards by David Peek, updated more than 1 year ago
David Peek
Created by David Peek almost 9 years ago
50
0

Resource summary

Question Answer
Wet van Lavoisier massabehoud bij chemische reactie
Wet van Proust Elke verbinding heeft een welbepaalde constante samenstelling
kwantummechanisch atoommodel: geeft 4 getallen met symbool en toegelaten waarden hoofdkwantumgetal n --> 1,2,3... nevenkwantumgetal l --> 0,1,...n-1 magnetisch kwantumgetal ml --> -l,..0..l spinkwantumgetal ms --> +0,5 en -0,5
Elektronenaffiniteit Neiging om een elektron op te nemen
Edelgasconfiguratie Volledig bezette buitenste schil
1e ionisatie energie energie nodig om van 1 mol atomen telkens 1 elektron te verwijderen
ionverbinding covalente binding metaalbinding ion: verbinding tussen metalen en niet metalen covalent: verbinding tussen niet-metalen metaal: verbinding tussen metalen
Lewis-structuur covalente binding: delen van elektronen ipv uitwisselen.
elektro-negativiteit de mate waarin atomen betrokken bij covalente bindingen proberen bindende elektronen naar zich toe te trekken (schaal van 0,7 tot 4)
waterstofbrug sterke intermoleculaire krachten tussen watermoleculen
oxidatiegetal; geef de 6 regels 1. Enkelvoudige stoffen OG = 0 2. OG eenatomig ion is lading ion 3. Fluor (F) heeft OG -I. Atomen uit groep Ia hebben +I en IIa +2 4. Zuurstof (O) meestal -II 5. Waterstof (H) meestal +I 6. Som OG in verbinding is 0 (ion = lading ion)
oxidatie reductie afgeven van elektronen (=stijging OG) opnemen van elektronen (=daling OG)
elektronzeemodel bij metaalbinding positieve ionen
conductieband eerste lege hogere band dan valentieband
valentieband energetisch hoogste band door elektronen bezet
PTC betere geleiding bij hogere temp.
principe van halfgeleider klein energieverschil tussen valentieband en conductieband. Sommige elektronen zullen overspringen. PTC
doperen toevoegen klein aantal vreemde atomen net links of rechts van element in PS om geleidbaarheid te verbeteren
p-type halfgeleiders n-type halfgeleiders p: elektronarme atomen toegevoegd zodat meer + gaten ontstaan n: elektronrijke atomen toegevoegd zodat meer mobiele elektronen ontstaan
Arrheniuszuur verbinding die in water H+ ionen afsplitst. Zuurrest blijft over
Arrheniuszout zuurrest + metaalkation
Arrheniusbase metaalkation + OH- ionen
oxide verbinding van zuurstof (O) met een ander atoomsoort
Arrheniuszuuroplossing Arrheniusbaseoplossing oplossing met meer H+ dan OH- oplossing met meer OH- dan H+
Geef 5 belangrijke reductiereacties R1. X2 --> X- R2. XOn- --> X- R3. NO3- (zuur milieu) --> NO R4. MnO4- (zuur milieu) --> Mn^2+ R5. Cr2O7^2- (zuur milieu) --> Cr^3+
Geef 3 belangrijke oxidatiereacties O1. element in negatief OG --> element zelf O2. metaalatoom --> kation O3. metaalion --> hoger OG
Geef kort de 5 stappen van het oplossen van een redoxreactie (kernwoorden) 1. Identificeer deelreacties 2. Balanceer atomen 3. Balanceer O en H 4. Breng ladingsbalans 5. Stel deelreacties samen
algemene formule van een alkaan CnH2n+2
alkyl alkaan met vertakking/zijketen. Heeft 1 H atoom minder dan alkaan. (dus CnH2n+1)
isomeer verschillende verbindingen, maar met dezelfde formule
alkeen 1 dubbele binding in KWS
alkyn 1 driedubbele binding in KWS
alkadieen twee dubbele bindingen in KWS
cis-en transconfiguratie cis: groepen aan dezelfde kant van dubbele binding. trans: groepen aan tegengestelde kanten van dubbele binding.
benzeen zesring met drie dubbele bindingen (om en om)
wat zet je voor een molecuulnaam als deze een ringstructuur heeft? cyclo-
Geef algemene formule en naamgeving: alcohol ROH alkanol
Geef algemene formule en naamgeving: ether ROR' alkoxyalkaan
Geef algemene formule en naamgeving: aldehyde RC(=O)H alkanal
Geef algemene formule en naamgeving: keton RCOR' alkanon
Geef algemene formule en naamgeving: carbonzuur RCOOH alkaanzuur
Geef algemene formule en naamgeving: ester RCOOR' alkylalkanoaat
Geef algemene formule van de reactiesnelheid r = k [A]^x [B]^y
Wat is Ea (activeringsenergie) in een chemische reactie? Minimale stijging in potentiele energie noodzakelijk om chemische reactie te laten plaatsvinden
Vergelijking van Arrhenius k = A*e^-Ea/RT
wat zijn de twee functies van een katalysator? 1. reactiesnelheid verhogen 2. Activeringsenergie (Ea) verlagen
wat is de reactiequotient? verhouding tussen reagentia en reactieproducten
principe van Le Chatelier Als een systeem dat zich in chemisch evenwicht bevindt verstoord wordt, zal het evenwicht zodanig verschuiven dat het effect van de verstoring gemilderd wordt.
Bronsted/Lowry definitie voor zuur en base Stof die in een reactie het proton levert (H+) is het zuur, de ontvanger is de base.
geconjugeerd zuur en base g.base: wat overblijft van het zuur na afsplitsing H+. g.zuur: wat gevormd wordt na opname van H+ door een base.
wat houdt zelfionisatie van water in dat water zowel als protondonor als -acceptor kan optreden en dus onderling kan reageren
bufferoplossing stabiel houden van pH waarde dmv in een oplossing tegelijkertijd beide partners van een geconjugeerd zuur-base paar in flinke hoeveelheid aanwezig te hebben
elektrochemie de natuurlijke neiging van verbinding A om elektronen af te geven aan verbinding B in sommige redoxreacties
galvanische cel spontane elektronenstroom
elektrolytische cel gedwongen elektronenstroom
elektrolyse redoxreactie dwingen in tegennatuurlijke richting dmv toevoer elektrische energie
celdiagramma schematische weergave van elektrochemische cel. Kathode rechts, anode links! Scheiding dmv | teken
corrosie spontane ongewenste redoxreactie (metalen met E-waarde lager dan zuurstof; +1,23V)
waarvoor gebruik je de wet van Nernst berekenen Ecel wanneer omstandigheden niet standaard zijn
Show full summary Hide full summary

Similar

Die Natrium-Kalium-Pumpe
India Rose
2-Materiaalkunde H4
David Peek
Reactieomstandigheden voor chemie overal 3vwo
lucasrenckens
NSTEMI/UA
Devin Welke
MGMT 560: Review Quiz
Jorge Zepeda
MGMT 560 Flash Cards
Jorge Zepeda
Final MGMT Review Quiz
Jorge Zepeda
Chemie
Gianna F.
Sacharidy, Chemie
Kaja Karolina
Chemie Uhlovodíky
Kaja Karolina
План рахунків
bidnyk