Forberedelse til eksamen i ergonomi del 2

Eilif Johansen
Flashcards by Eilif Johansen, updated more than 1 year ago
Eilif Johansen
Created by Eilif Johansen over 5 years ago
94
0

Description

Temaer 4 Intervjuprosess og omfang 5 Hverdagsdesign (Norman) 6 Prototyping og praktisk brukertesting 7. Universell utforming

Resource summary

Question Answer
Nevn to rammeverk for behandling av data PACT-analyse WAAD-diagram
WAAD Work Activity Affinity Diagram Affinity diagramming is used to sort large amounts of data into logical groups. Example: Existing items and/or new items identified by individuals are written on sticky notes which are sorted into categories as a workshop activity.
PACT • People • Activities • Contexts • Technology En metode for å ta hensyn til et produkts ergonomi, spesielt med fokus på menneske.maskin interaksjon
Fitts lov Matematisk formel som sier hvor lang tid det tar å bevege markøren til et gitt mål.
Handlingssyklusen
Kunnskap i hodet Kunnskap i hodet går ifølge Norman ut på kunnskap som ligger i hukommelsen. Dette kan for eksempel være erfaringer, kunnskap fra utdanning, opplæring osv. Et eksempel på dette kan være ulike passord man av og til må huske, for både å komme inn i nettbank, sosiale medier og andre nettsider. Kunnskapen som behøves ligger i hodet
Kunnskap i verden Kunnskap i verden går ifølge Norman ut på merking og design av produkter og tjenester på en måte som gjør dem forståelsesfulle og meningsfulle, uten at man nødvendigvis trenger å ha kunnskapen om produktet eller tjenesten i hodet på forhånd. Et eksempel på kunnskap i verden kan være merking med bilmerke og modellnavn på biler. I dette tilfelle trenger man ikke å ha kunnskap i hodet om modelltypen eller bilmerket til bilen på forhånd, man kan isteden forstå det bare av å lese merket og modellnavnet på bilen ettersom denne kunnskapen har blitt plassert ut i verden
Affordances Begrepet affordance referer til forholdet mellom et fysisk objekt og et middel. En affordance kan defineres som forholdet mellom egenskapene til et objekt og evnene til middelet som fastslår hvordan objektet potensielt kan brukes. Et middel kan være et dyr, en maskin eller en robot. Eksempel på affordance: Et eksempel på en affordance kan være forholdet mellom en person og en bil. Bilen har egenskapen at den kan frakte personer og ting, og en person kan eventuelt sitte på eller kjøre bilen, men ikke alle personer kan kjøre bilen, siden man må ha førerkort for det. Bilen har altså affordancen «å kunne bli kjørt» for personer med førerkort, men har ikke det for de uten førerkort.
Signifiers A "signifier" is some sort of indicator, some signal in the physical or social world that can be interpreted meaningfully. Signifiers signify critical information, even if the signifier itself is an accidental byproduct of the world.
4 ulike typer constraints (begrensninger) - Fysiske begrensinger - Semantiske begrensinger - Kulturelle begrensninger - Logiske begrensninger
Mapping (Naturlig samsvar) Mapping er et teknisk begrep lånt fra matematikken, som er et viktig design konsept når det kommer til design av kontroll og displayenheter. - en kobling mellom det som styres og det som skal styres Mapping refers to the relationship between controls and their effects in the world. Nearly all artifacts need some kind of mapping between controls and effects, whether it is a flashlight, car, power plant, or cockpit. An example of a good mapping between control and effect is the up and down arrows used to represent the up and down movement of the cursor, respectively, on a computer keyboard.
Synlighet / Feedback Synlighet: Gjøre relevante deler synlige Visibility – The more visible functions are, the more likely users will be able to know what to do next. Incontrast, when functions are "out of sight," it makes them more difficult to find and know how to use. Feedback - Gi alle aksjoner en klar og tydelig effekt. Feedback is about sending back information about what action has been done and what has been accomplished, allowing the person to continue with the activity. Various kinds of feedback are available for interaction design-audio, tactile, verbal, and combinations of these.
"Design for errors" Vi gjør mange ulike typer feil. glipper, oppfatningsfeil, beskrivelsefeil, datadrevne feil, assosative feil, modale feil. Det handler om å være klar over de ulike feilene brukeren brukeren kan finne eller begå i løsningen og tilby en "emergency exit", en måte brukeren kan komme seg tilbake på rett spor.
Hva sier Arbeidmiljøloven §4.2 om Krav til tilrettelegging ,medvirkning og utvikling? "Arbeidstakerne og deres -llitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyEes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å seEe seg inn i systemene, og de skal medvirke ved uNormingen av dem."
Hva er en prototype? En prototyp (av gresk) er en foreløpig utgave av et ikke eksisterende produkt. Prototypen lages før en starter en produksjon av en vare. Formålet med en prototyp er å demonstrere og teste funksjon og design.
Storyboard Brukes for å få en oversikt over flyten i en prosess. Bruk gjerne et scenario som utgangspunkt. - Hvilke steg må din personas gjennom for å nå siE mål? ‣ Kan utgjøre et grunnlag for prototyping.
Horisontal prototype Brukes for å få en oversikt over designidéer og konsept Den horisontale prototypen gir mange funksjoner, men er lite detaljert. Kan f.eks ta for seg første nivå av alle grunnfunksjoner, som tesultatene av et enkelt klikk på en webside.
Vertikal prototype Den vertikale prototypen gir masse detaljer, men få funksjoner. Kan f.eks ta for seg gjennomføringen av hvert enkelt steg i en viktig prosess, som alle steg i et definert scenario,
Hva går ISO 13407 Human centered design processes for interactive systems ut på? ISO 13407 provides guidance on achieving quality in use by incorporating user centred design activities throughout the life cycle of interactive computer-based systems. There are four user centred design activities that need to start at the earliest stages of a project. These are: - understand and specify the context of use - specify the user and organisational requirements - produce design solutions - evaluate designs against requirements.
Lo-fi prototype Low-fidelity prototyper er ofte papir-baserte og tillater ikke brukerinterkasjon. De er alt fra en serie med håndtegnede mock-ups til papir som er printet ut. I teori er low-fidelity skisser raske å lage.
Hi-fi prototype High-fidelity prototyper er data-baserte og vanligvis realistiske (mus-tastatur) brukerinteraksjoner. De tar deg så nærme som mulig en ekte repesentasjon av grensesnittet
A-B testing A/B testing (also known as split testing or bucket testing) is a method of comparing two versions of a webpage or app against each other to determine which one performs better. By creating an A and B variant and testing them against each other, you can use data & statistics to validate new design changes and improve your conversion rates.
Hva går de 9 brukertestvettreglene ut på? 1. Kjør ikke brukertester uten trening. 2. Planlegg testen grundig. 3. Vis respekt for brukerne. 4. Ha en plan B i tilfelle systemet du skal teste ikke fungerer. 5. Lytt til erfarne folk – be noen som har kjørt brukertester før om å være veileder for deg. 6. Skaff det utstyret du trenger for å gjennomføre testen. 7. Litt testing bedre enn ingen tesing. 8. Det er ingen skam å snu – vær villig til å innse at konseptet er helt feil for brukerne. 9. Ta initativ - vent ikke til noen andre seEer brukertester på prosjektplanen
Universell utforming definisjoner Universell utforming har to offisielle definisjoner i Norge. I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), som trådte kraft i 2009 og ble revidert i 2013 er universell utforming definert slik: «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.» Denne definisjonen, som Norge er alene om, er formulert i DTL, § 13. Den internasjonale definisjonen på universell utforming er beskrevet i FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som ble ratifisert av Norge i 2013: «Med 'universell utforming' menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.»
Noen grunner til at universell utforming lønner seg • Økt kvalitet på nettstedet • Større potensiell kundemasse • Større grad av selvbetjening • Reduserte kostnader til brukerstøtte • God merkevarebygging • Godt omdømme
Hva er det lovpålagte kravet til niversell utforming lønner seg av IKT-løsninger? I følge forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninge §4.krav til utforming av IKT-løsninger, så må tjenesten man lager minst utformes i samsvar med standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Dette tilsvarer at tjenesten må tilfredsstille krav på nivå A og AA i forhold til standarden for at tjenesten skal kunne anses universelt utformet.
Show full summary Hide full summary

Similar

Huskekort eksamen i databaser
Eilif Johansen
Forberedelse til eksamen i Ergonomi del 1
Eilif Johansen
Oral presentation & interaction
Jonas Klint Westermann
Enzymer
Tonje Hamgaard
Forberedelse til eksamen i Ergonomi del 1
Ugne Abramovaite
Enzymer
Tonje Hamgaard
Besigheidstudies
Roxanne Tobias
GCSE AQA Biology 2 DNA & Cell Division
Lilac Potato
Periodic table - full deck of element symbols
Derek Cumberbatch
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
Andrea Varela
SMART TV
Iván Andrés