ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(Life and environment)

Description

Mind Map on ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(Life and environment), created by m.y_jusmean on 08/30/2014.
m.y_jusmean
Mind Map by m.y_jusmean, updated more than 1 year ago
m.y_jusmean
Created by m.y_jusmean over 8 years ago
1025
0

Resource summary

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(Life and environment)
 1. ระบบนิเวศ(Ecosystem)
  1. ไบโอม(Biome)
   1. ระบบนิเวศบนบก(Terrestrial system)
    1. ระบบนิเวศป่าไม้(Forest biome)
    2. ระบบนิเวศในน้ำ(Marine system)
     1. ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด(Fresh water biome)
      1. ระบบนิเวศแหล่งน้ำกร่อย(Estuaries)
       1. ระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็ม(Salt water biome)
       2. ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ(Food chain)
        1. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
         1. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
         2. การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต
          1. สมดุลขอลระบบนิเวศ
          2. การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ(Nutrient cycle in ecosystem)
           1. สมดุลของระบบนิเวศ
            1. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ(Ecotoxicity)
             1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ(Ecological succession)
           2. ทรัพยากรธรรมชาติ(Natural resource)
            1. สำคัญต่อ(Important to)
             1. มนุษย์(Human)
              1. ปัจจัย4(Four requisites)
               1. ทรัพยากรธรรมชาติลดลง/เสื่อมโทรม(Environmental deterioration)
                1. เกิดมลพิษ(Pollution)
               2. สิ่งแวดล้อม(Environment)
               3. ประกอบด้วย(Consisting of)
                1. พยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป(Exhaustible resource)
                 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น(Inexhaustible resource)
                  1. ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได้(Renewable resource)
                 Show full summary Hide full summary

                 Similar

                 Criminal Law
                 jesusreyes88
                 Describe - Practice questions and answers for AS Physics A
                 nikeishabk
                 OCR AS Biology - Enzymes
                 Chris Osmundse
                 Geography Coasts Questions
                 becky_e
                 HISTOGRAMS
                 Elliot O'Leary
                 Biology -B2
                 HeidiCrosbie
                 A Level Chemistry Unit 1 - Organic Chemistry
                 charlottehyde
                 PSYA1 - attachment, AQA psychology
                 T W
                 World War I
                 Lydia Klein
                 Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
                 Brianne Wright
                 1PR101 2.test - Část 19.
                 Nikola Truong