ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Living thing)

warinthorn
Mind Map by warinthorn, updated more than 1 year ago
warinthorn
Created by warinthorn over 5 years ago
140
0

Description

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

Resource summary

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (Living thing)
1 เซลล์ (Cell)
1.1 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ (Plasma membrane)
1.1.1 ผนังเซลล์(Cell wall)
1.1.2 เยื่อหุ้มเซลล์(CellMembrane)
1.1.2.1 แบบใช้พลังงาน
1.1.2.2 แบบไม่ใช้พลังงาน
1.2 ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm)
1.2.1 ออร์แกเนลล์Organelle)
1.2.1.1 ไรโบโซม(Ribosome)
1.2.1.2 เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม (Endoplasmic reticulum)
1.2.1.3 ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)
1.2.1.4 กอลจิบอดี (Golgi body)
1.2.1.5 คลอโรพลาสต์(Chloroplast)
1.2.1.6 แวคิวโอ(Vacuole)
1.2.1.7 ไลโซโซม(Lysosome)
1.2.1.8 เซนทริโอล(Centrioles)
1.3 นิวเคลียส(Nucleus)
1.3.1 DNA
1.3.2 นิวคลีโอลัส (Nucleolus)
2 กล้องจุลทรรศน์ (microscope)
2.1 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง(Optical microscopes)
2.1.1 แบบธรรมดา (Simple compound Microscope)
2.1.2 แบบสเตอริโอ (stereoscopic microscope)
2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(Electron microscope)
2.2.1 แบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope)
2.2.2 แบบส่งกราด (Scanning Electron Microscope)
3 การรักษาดุลยภาพ (Equilibrium)
3.1 ในพืช(Plants)
3.2 ในสัตว์(Animals)
3.3 ในมนุษย์(Human)
4 ภูมิคุ้มกัน(Immunity)
4.1 ระบบภูมิคุ้มกัน(Immune System))
4.1.1 อวัยวะในระบบภูมิคุ้มกัน (Organs in the immune system)
4.1.1.1 ไขกระดูก(Bone-marrow )
4.1.1.2 ต่อมไทมัส(Thymus)
4.1.1.3 ม้าม(Spleen)
4.1.1.4 ต่อมน้ำเหลือง(Lymph node)
4.1.2 ป้องกัน ทำลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม(Anti-Bacteria)
4.1.2.1 ร่างกายสมดุล(Balance of the body)
Show full summary Hide full summary

Similar

Geography Quiz
PatrickNoonan
THEMES IN KING LEAR
Sarah-Elizabeth
LOGARITHMS
pelumi opabisi
Statistics Key Words
MrOMeara
Marketing - Business Studies
me3zer
A Level Chemistry Unit 1 - Organic Chemistry
charlottehyde
Romeo and Juliet: Key Points
mbennett
GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
mustafizk
10 good study habits every student should have
Micheal Heffernan
OCR gcse computer science
Jodie Awthinre
What are they doing?
Tamara Urzhumova