Prinsip Ekonomi dan Praktek Ekonomi dalam Islam

geavonny
Mind Map by geavonny, updated more than 1 year ago
geavonny
Created by geavonny over 5 years ago
1562
0

Description

Mind Map on Prinsip Ekonomi dan Praktek Ekonomi dalam Islam, created by geavonny on 10/11/2014.

Resource summary

Prinsip Ekonomi dan Praktek Ekonomi dalam Islam
1 Pengertian
1.1 Ekonomi yang diatur berdasarkan aturan agama Islam yang dirangkum dalam Rukun Iman dan rukun Islam
2 Sistem ekonomi Islam
2.1 Terciptanya emerataan distribusi pendapatan (AL-Hasyr:17)
3 Kegiatan Ekonomi
3.1 dalam ajaran Islam
3.1.1 Ijarah
3.1.1.1 Pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga)
3.1.2 Perbankan Syariah
3.1.2.1 sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum (syariat) Islam dan tidak memakan sistem bungan karena bunga dianggap riba yang diharamkan oleh Islam
3.1.2.2 cara yang dilakukan untuk mengganti sistem bunga
3.1.2.2.1 Wadiah
3.1.2.2.2 Mudharabah
3.1.2.2.3 syirkah
3.1.2.2.4 murabahah
3.1.2.2.5 Qard Hasan
3.1.3 Koperasi
3.1.3.1 Badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam
3.1.4 Asuransi Syariah
3.1.4.1 usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah oran atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah
3.1.5 Jual Beli
3.1.5.1 salah satu cara untuk memeroleh barang milik orang lain dengan jalan menukar barang tersebut dengan uang atau dengan barang lain sesuai kesepakatan
3.1.6 Syarikat
3.1.6.1 Harta
3.1.6.1.1 Mudharabah
3.1.6.1.1.1 kontrak kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola
3.1.6.2 Kerja
3.1.6.2.1 Musaqah
3.1.6.2.1.1 kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja
3.1.6.2.2 Muzara'ah
3.1.6.2.2.1 kerjasama antara pemilik sawah atau ladang, serta bibit disediakan oleh pengelola sawah
3.1.6.2.3 Mukhabarah
3.1.6.2.3.1 kerjasama antara pemilik sawah atau ladang, serta bibit disediakan oleh pemilik sawah
3.1.6.3 Dua orang atau lebih bermufakat untuk bersama-sama menjalankan sejumlah harta yang mereka kumpulkan atau untuk mengerjakan pekerjaan tertentu guna memperoleh penghasilan tertentu guna memperoleh penghasilan bagi mereka bersama, dimana keuntungan ataupun resiko yang dihadapi ditanggung bersama sesuai kesepakatan
3.2 bukan ajaran Islam
3.2.1 Riba
3.2.1.1 Riba Fadl
3.2.1.1.1 penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya
3.2.1.2 Riba Nasiah
3.2.1.2.1 Pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkan
3.2.1.3 Riba Qardi
3.2.1.3.1 Meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan/tambahan bagi orang yang memberi utang
3.2.1.4 Riba yad
3.2.1.4.1 Terpisah dari tempat akad sebelum serah terima
3.2.1.5 Suatu akad perjanjian dalam tukar menukar barang yang tidak diketahui menurut syara' atau dalam transaksi itu diisyaratkan menerima salam satu dari dua barang jika terlambat
Show full summary Hide full summary

Similar

What were the Cause and Consequences of The Cuban Missile Crisis October 1962
matthewnr73
10 Study Techniques
PatrickNoonan
English Language
livbennett
Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
English Speech Analysis Terminology
Fionnghuala Malone
GCSE CHEMISTRY UNIT 2 STRUCTURE AND BONDING
mustafizk
AQA Physics: A2 Unit 4
Michael Priest
1PR101 2.test - Část 14.
Nikola Truong
Revolución Francesa
Yordy Álvarez
Marketing - Business Studies
EMI D
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Carmen Elena Perez Fernandez