Estadística

apons023
Mind Map by apons023, updated more than 1 year ago
apons023
Created by apons023 over 4 years ago
4
0

Description

GRUP3 3rA Albert Pons Maria Capell Mariona Ormo Isaac Martin

Resource summary

Estadística
1 Freqüències
1.1 Absoluta
1.1.1 és igual al nombre total de dades, representat per N
1.2 Relativa
1.2.1 Qüocient freqüència absoluta
1.3 Acumulada
1.3.1 Suma de les freqüències absolutes
1.4 Relativa Acumulada
1.4.1 Quocient entre frequencia acomulada i nombre total de dades
2 Conceptes bàsics
2.1 Població
2.1.1 Elements que sotmeten a un estudi.
2.2 Variables
2.2.1 Variable quantitativa
2.2.1.1 s'expresa mitjançant un numero
2.2.1.1.1 Variable Discreta
2.2.1.1.1.1 pren valors aïllats
2.2.1.1.2 Variable Continua
2.2.1.1.2.1 pot pendre valors compresos 2 nombres
2.2.2 Variable Qualitativa
2.2.2.1 no poden ser mesurades amn múmeros
2.2.2.1.1 Qualitativa Ordinal
2.2.2.1.1.1 Presenta modalitats no numèriques en què hi ha un ordre
2.2.2.1.2 Qualitativa nominal
2.2.2.1.2.1 Presenta modalitats no numèriques que no admeten un criteri d'ordre
2.3 Mostra
2.3.1 Persones que són preguntades.
3 Mesures de Centralització
3.1 Mitjana Aritmètica
3.1.1 El qüocient entre la suma de les variables
3.2 Mediana
3.2.1 Valor que ocupa el lloc central
3.3 Moda
3.3.1 El valor que més és repeteix
4 Mesures de posició
4.1 Quartils
4.1.1 En quatre parts iguals
4.2 Percentils
4.2.1 En cent parts iguals
4.3 Decils
4.3.1 En deu parts iguals
4.4 Divideixen dades
5 Mesures de disperció
5.1 Desviació Típica
5.1.1 Arrel quadrada de la variança
5.2 Desviació Mitjana
5.2.1 Mitjana aritmètica dels valors absoluts
5.3 Variança
5.3.1 Mitjana aritmètica del quadrat de les desviacions
6 Gràfics i estadìstiques
Show full summary Hide full summary

Similar

Estadistica
pnoguec
La estadistica, mapa conceptual
Tirso Solano
La estadistica, mapa conceptual
Jhonny Flores
La estadistica, mapa conceptual
Flor Ivon Martínez Jiménez
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante