Việt Nam 1930-1945

Sáng Lê Doãn
Quiz by Sáng Lê Doãn, updated more than 1 year ago
Sáng Lê Doãn
Created by Sáng Lê Doãn about 2 years ago
2
0

Description

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử VN từ 1930-1945

Resource summary

Question 1

Question
phong trào cách mạng 1930-1931 có ý nghĩa như
Answer
 • cuộc tập dượt đầu tiên của đảng và quần chúng cho tổng khởi ngĩa tháng 8 sau này
 • cuộc tập dượt thứ 2 của đảng và quân chúng cho tổng khởi nghĩa tháng 8 sau này
 • cuộc tập dượt chống chủ nghĩa khủng bố của đảng và quần chúng cho tổng nghĩa tháng 8 sau này
 • cuộc tập dượt chống chủ nghĩa phát xít của đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng 8 sau này

Question 2

Question
mâu thuẫn cơ bản trong xã hội việt nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là
Answer
 • mâu thuẫn giữa nhan dân vn với thực dân pháp
 • mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản
 • mâu thuẫn giữa dân tộc việt nam với thực dân pháp,nông dân với địa chủ phong kiến
 • mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản,nông dân với địa chủ phong kiến

Question 3

Question
năm 1938 , mặt trận thóng nhất nhân dân phản đế đông dương đk đổi thành
Answer
 • mặt trận dân chủ đông dươg
 • mặt trận liên việt
 • mặt trận phản đế đông dương
 • mặt trận việt nam độc lập đồng minh

Question 4

Question
mặt trận được đảng ta thành lập tháng 7 năm 1936 có tên gọi là gì
Answer
 • mặt trận dân chủ đông dương
 • mặt trận việt nam độc lập đồng minh
 • mặt trận thống nhất dân tộc phản đế đông dương
 • mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương

Question 5

Question
mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân đông dương trong những năm 1936-1939 là
Answer
 • bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới
 • tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít
 • độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày
 • tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình

Question 6

Question
hội nghị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản đông dương (7.1936)đã xác định đối tượng đấu tranh trực tiếp,trước mắt của nhân dân đông dương là
Answer
 • thế lực phong kiến
 • chủ nghĩa đế quốc
 • bọn phản động thuộc địa
 • chính phủ pháp

Question 7

Question
đại hội lần thứ VII của quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là
Answer
 • chống chủ nghĩa phát xít,bảo vệ hoà bình thế giới
 • chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc
 • chống chủ nghĩa đế quốc, phát xít và phong kiến tay sai
 • chống chủ nghĩa phát xít,giành ruộng đất cho nông dân

Question 8

Question
đại hội lần VII của quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mặt của nhân dân thế giới là
Answer
 • chủ nghĩa đế quốc, thực dân
 • chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc
 • không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít
 • chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Question 9

Question
hội nghị tháng 7/1936 của ban chấp hành tư đảng cộng sản đông dương đã xác định nhiệm vụ chiến lực của cách mạng việt nam là
Answer
 • chống đế quốc pháp
 • chống đế quốc và phong kiến
 • lật đổ chế độ phong kiến
 • chống chế độ phản động thuộc địa

Question 10

Question
trong cách mạng tháng 8 năm 1945,bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước là
Answer
 • bắc giang, haỉ dương, hà tĩnh, quảng nam
 • hà tĩnh,hà nam, quảng nam, quảng bình
 • nghệ an, hà tĩnh, quảng bình, quảng trị
 • bắc giang, bắc ninh,quảng nam,quảng ninh

Question 11

Question
hà nội giành chính quyền vào ngày
Answer
 • 19/8/1945
 • 15/8/1945
 • 20/8/1945
 • 25/8/1945

Question 12

Question
sau khi về nước, nguyễn ái quốc đã chọn địa điểm nào để xây dựng căn cứ cách mạng
Answer
 • cao bằng
 • bắc sơn-võ nhai
 • lạng sơn
 • tân trào

Question 13

Question
chiều ngày 16-8-1945, theo lệnh của uỷ ban khởi nghĩa, một đôi j giải phóng do võ nguyên giáp chỉ huy,xuất phát từ tân trào về giải phóng thị xã
Answer
 • cao bằng
 • thái nguyên
 • tuyên quang
 • lào cai

Question 14

Question
hội nghị trung ương lần thứ 8(tháng 5/1941) xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
Answer
 • khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa
 • đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang
 • kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang
 • đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

Question 15

Question
cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở việt nam diễn ra và giành thắng lợi trong khoảng thời gian nào
Answer
 • từ 14/8/1945 đến 2/9/1945
 • từ 14/8/1945 đến 28/8/1945
 • từ 15/8/1945 đến 28/8/1945
 • từ 13/8 đến 2/9/1945

Question 16

Question
hội nghị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản đông dương lần thứ VIII tổ chức tại đâu
Answer
 • pác bó (cao bằng)
 • bắc cạn
 • bắc sơn (lạng sơn)
 • tân trào (tuyên quang)

Question 17

Question
ngày 22-12-1944, theo chỉ thị của hồ chí minh, lực lượng vũ trang được thành lập với tên gọi là
Answer
 • trung đội cứu quốc quân III
 • đội du kích bắc sơn
 • đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
 • việt nam giải phóng quân

Question 18

Question
tên nước vn dân chủ cộng hoà ra đời năm trog thời điểm lịch sử
Answer
 • khởi nghĩa thắng lợi ở hà nội(19/8/1945)
 • đại hội quốc dân tân trào (16 đến 18/8/1945)
 • tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945
 • hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 13 đến 15/8/1945

Question 19

Question
ngày 19/4/1941, tổ chức nào của cách mạng việt nam dưới đây ra đời
Answer
 • mặt trận nhân dân phản đế đông dương
 • việt nam độc lập đồng minh việt minh
 • mặt trận thống nhất dân tộc phản đế đông dương
 • mặt trận dân chủ đông dương

Question 20

Question
thủ đô của khu giải phóng việt bắc đk đảng và hồ chí minh chọn là
Answer
 • tân trào (tuyên quang)
 • định hoá (thái nguyên)
 • bắc sơn ( lạng sơn)
 • pác bó(cao bằng)

Question 21

Question
chế độ phong kiến việt nam hoàn toàn sụp đổ vào thời gian nào
Answer
 • ngày 2/9/1945
 • ngày 28/8/1945
 • ngày 30/8/1945
 • ngày 25/8/1945

Question 22

Question
từ tháng 9 đến hết năm 1930,trung tâm phong trào cách mạng 1930-1931 ở đâu
Answer
 • hà nội-hải phòng
 • hải phòng-quảng ninh
 • sài gòn-chợ lớn
 • nghệ an-hà tĩnh

Question 23

Question
phong trào cách mạng 1930-1931 đã có kết quả là
Answer
 • lật đổ ách thống trị của đế quốc-phong kiến trên toàn nghệ tĩnh
 • đảng đã tập hợp đk nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi
 • bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất của nông dân
 • liên minh công - nông đã hình thành

Question 24

Question
lực lượng vũ trang được thành lập trong phong trào xô-viết nghệ-tĩnh được gọi là
Answer
 • hồng vệ binh
 • hồng quân
 • cận vệ đỏ
 • tự vệ đỏ

Question 25

Question
chính quyền xô-viết nghệ-tĩnh đã thực hiện chính sách gì về kinh tế
Answer
 • bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, lấy ruộng đất công chia cho nông dân
 • lấy tài sản của đế quốc chia cho dân cày,bỏ thuế thân,thuế rượu,thuế muối
 • tịch thu đất của đế quốc, phong kiến tay sai chia cho dân cày,giảm tô, xoá nợ
 • tịch thu tài sản của địa chủ,đế quốc chia cho nhân dân , xoá nợ cho dân nghèo

Question 26

Question
phong trào cách mạng 1930-1931 đã để lại bài học kinh nghiệm gì
Answer
 • tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh
 • xây dựng khối liên minh giai cấp, đoàn cấp dân tộc
 • xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng
 • tất cả các ý trên

Question 27

Question
đảng cộng sản việt nam đổi tên thành đảng cộng sản đông dương khi nào
Answer
 • tháng 10-1930
 • tháng 4-1931
 • tháng 3/1935
 • tháng 7/1935

Question 28

Question
từ tháng 2 đến tháng 4-1930, phong trào cách mạng 1930-1931 nổ ra với các cuộc đấu tranh của
Answer
 • công nhân và nông dân
 • công nhân và tư sản
 • tư sản và tiểu tư sản
 • tư sản và nông dân

Question 29

Question
cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế việt nam trong lĩnh vực nào
Answer
 • nông nghiệp
 • công nghiệp
 • xuất khẩu
 • thủ công nghiệp

Question 30

Question
cuộc biểu tình của phong trào cách mạng 1930-1931 ở nghệ-tĩnh có 8000 nông dân tham gia diễn ra ở đâu
Answer
 • anh sơn
 • hưng nguyên
 • thanh chương
 • can lộc

Question 31

Question
tổ chức nào điêu hành mọi mặt đời sông xã hội ở nông thôn nghệ-tĩnh
Answer
 • đội tự vệ đỏ
 • hội phụ nữ
 • các xô-viết
 • đoàn thanh niên phản đế

Question 32

Question
chính quyền xô-viết nghệ tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu
Answer
 • từ 2 đến 3 tháng
 • từ 3 đến 4 tháng
 • từ 4 đến 5 tháng
 • từ 5 đến 6 tháng

Question 33

Question
tình hình nông nghiệp việt nam sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)biểu hiện như thế nào
Answer
 • giá nông phẩm giảm mạnh,ruộng đất bị địa chủ chiếm đoạt
 • các đồn điền trồng lúa chuyển sang trồng cây công nghiệp
 • tư bản pháp đẩy mạnh hoạt động chiếm đất của nhân dân
 • diện tích đất trồng cây cao su tăng nhanh gấp 10 lần so với trước khủng hoảng

Question 34

Question
trong phong trào đông dương đại hội, đảng ta đã vận dụng hình thức đấu tranh nào
Answer
 • công khai,hợp pháp
 • bất hợp pháp
 • bán công khai, bán hợp pháp
 • cong khai, bất hợp pháp

Question 35

Question
trong năm 1936, ở châu âu, mặt trận nhân dân thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền ở
Answer
 • đức
 • pháp
 • anh

Question 36

Question
tháng 8-1936, đảng chủ trương phát động phong trào
Answer
 • đông dương đại hội
 • phong trào đòi dân sinh, dân chủ
 • vận động ng của đảng vào viện dân biểu
 • mít tinh diễn thuyết thu thập "dân nguyện"

Question 37

Question
cuộc đấu tranh nhân ngày quốc tế lao động 1-5-1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào
Answer
 • lần đầu tiên công nhân vn biểu tình kỉ niệm ngày quốc tế lao động và thể hiện tình đoàn kết với công nhân thế giới
 • đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân
 • lần đầu tiên, công nhân vn đấu tranh công khai kỉ niệm ngày quốc tế lao động và thể hiện tình đoàn kết với công nhân thế giới
 • lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau trong một phong trào đấu tranh

Question 38

Question
mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930-1931là
Answer
 • chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày
 • chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh
 • chống đế quốc, chống phong kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày
 • chống đế quốc pháp giành độc lập cho dân tộc

Question 39

Question
khối liên minh công nông được hình thành từ phong trào nào
Answer
 • từ phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930
 • từ phong xô-viết nghệ-tĩnh
 • từ phong trào cách mạng 1930-1931
 • từ phong trào dân chủ 1936-1939

Question 40

Question
ai là tổng bí thư đầu tiên của nước ta
Answer
 • nguyễn ái quốc
 • trần phú
 • lê hồng phong
 • nguyễn văn cừ

Question 41

Question
phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra mạnh mẽ và quyết liệt nhất ở
Answer
 • sài gòn
 • nghệ-tĩnh
 • cố đô huế
 • hà nội

Question 42

Question
hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân nghệ-tĩnh là
Answer
 • khởi nghĩa vũ trang
 • mít tinh,biểu tình đòi chính quyền thực dân trao trả độc lập
 • tuần hanh thị uy,biểu tình vũ trang, tấn công vào chính quyền địch ở địa phương,thành lập chính quyền công-nông
 • xuất bản sách báo tiến bộ tố cáo tội ác của thực dân, phong kiến

Question 43

Question
thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 ko mở đầu kỉ nguyên mới nào sau đây của lịch sử dân tộc
Answer
 • kỉ nguyên độc lập, tự do
 • kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc
 • kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội
 • kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên xã hội chủ nghĩa

Question 44

Question
sự kiện đánh dấu sự khai sinh của nước việt nam dân chủ cộng hoà
Answer
 • uỷ ban dân tộc giải phóng miền nam cải tổ thành chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hoà (28-8-1945)
 • thành lập khu giải phóng việt bắc (6-1945), hình ảnh nước việt nam mới
 • hồ chí minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập, chuẩn bị chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân
 • ngày 2-9-1945 hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập

Question 45

Question
cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 của nhân dân ta diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu là do
Answer
 • đảng ta chọn đúng thời cơ phát động khởi nghĩa
 • đảng đã có sự chuyển hướng chiến lựơc kịp thời
 • chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang
 • quân đồng minh tiến công mạnh vào quân nhật ở châu á

Question 46

Question
tính chất của cách mạng tháng tám năm 1945
Answer
 • cách mạng vô sản
 • cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
 • cách mạng dân chủ nhân dân
 • cách mạng dân tộc dân chủ
Show full summary Hide full summary

Similar

Weimar Revision
Tom Mitchell
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Conferences of the Cold War
Alina A
Using GoConqr to study History
Sarah Egan
Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
Bay of Pigs Invasion : April 1961
Alina A
The Berlin Crisis
Alina A
Germany 1918-39
Cam Burke
History- Medicine through time key figures
gemma.bell
The Weimar Republic, 1919-1929
shann.w