ფიზიკა

Giga Chinchilakashvili
Quiz by Giga Chinchilakashvili, updated more than 1 year ago
Giga Chinchilakashvili
Created by Giga Chinchilakashvili over 4 years ago
54
0

Description

საატესტატო გამოცდის მსგავსი ტესტები ფიზიკაში

Resource summary

Question 1

Question
სპილენძის ერთ მავთულს აქვს R წინაღობა. რა წინაღობა ექნება სპილენძის მეორე მავთულს, რომელსაც პირველთან შედარებით 2-ჯერ მეტი სიგრძე და 2-ჯერ მეტი განივკვეთის ფართობი აქვს?
Answer
 • R/2
 • R
 • 2R
 • 4R

Question 2

Question
ბრტყელი სარკე მისი ზედაპირის მართობულად მიმართული v სიჩქარით შორდება უძრავ წერტილოვან წყაროს. რა სიჩქარით მოძრაობს წყაროს გამოსახულება?
Answer
 • 0
 • v/2
 • v
 • 2v

Question 3

Question
ახალგაზრდებმა ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში გაიარეს ჩრდილოეთის მიმართულებით 600 მ, შემდეგ აღმოსავლეთის მიმართულებით - 800 მ. მათ მიერ გავლილი მანძილის შეფარდება გადაადგილების მოდულთან არის
Answer
 • 1
 • 1,4
 • 5
 • 7

Question 4

Question
ჩამოთვლილი სიდიდეებიდან რომელზეა (რომლებზეა) დამოკიდებული სითხეში მოტივტივე სხეულზე მოქმედი ამომგდები ძალა? I. სითხის სიკვრივეზე II. სხეულის მასაზე III. სხეულის მოცულობაზე
Answer
 • მხოლოდ I-ზე
 • მხოლოდ II-ზე
 • მხოლოდ III-ზე
 • I-სა და III-ზე

Question 5

Question
დიაგრამაზე გამოსახულია ოთხი სხეულის მიერ მიღებული Q სითბოს რაოდენობა და მათი ტემპერატურის ∆t ცვლილება. რომელ მათგანს აქვს მაქსიმალური სითბოტევადობა?
Answer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Question 6

Question
ნახაზზე მოცემულია მერხევი სხეულის წონასწორობიდან გადახრის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. რისი ტოლია სხეულის რხევის სიხშირე?
Answer
 • 0,25 ჰერცი
 • 0,5 ჰერცი
 • 2 ჰერცი
 • 4 ჰერცი

Question 7

Question
ნახაზზე გამოსახული m მასის ერთგვაროვანი ბერკეტი წონასწორობაშია. მარცხენა სხეულის მასაა m. რისი ტოლია საყრდენზე ბერკეტის დაწოლის ძალა?
Answer
 • 3mg/2
 • 2mg
 • 5mg/2
 • 7mg/2

Question 8

Question
U ძაბვის ქსელში ჯერ ჩართეს მიმდევრობით შეერთებული 5 ერთნაირი ნათურა, ხოლო შემდეგ პარალელურად შეერთებული იგივე ნათურები. რამდენჯერ შეიცვალა ქსელიდან მოხმარებული სიმძლავრე?
Answer
 • 25-ჯერ შემცირდა
 • 5-ჯერ შემცირდა
 • 5-ჯერ გაიზარდა
 • 25-ჯერ გაიზარდა

Question 9

Question
სხეული ტივტივებს წყალში ისე, რომ ჩაძირულია მისი მოცულობის 40%. იპოვეთ სხეულის სიმკვრივე. (წყლის სიმკვრივეა 1000 კგ/მ3)
Answer
 • 400 კგ/მ3
 • 600 კგ/მ3
 • 1000 კგ/მ3
 • 1400 კგ/მ3

Question 10

Question
სხეული თავისუფლად ვარდება დედამიწის ზედაპირზე უსაწყისო სიჩქარით h სიმაღლიდან. რისი ტოლი იქნება სხეულის კინეტიკური ენერგიის შეფარდება პოტენციურ ენერგიასთან (Eკინ/Eპოტ) h/3 სიმაღლეზე? ჰაერის წინააღმდეგობა უგულებელყავით. ნულოვან დონედ დედამიწის ზედაპირი მიიჩნიეთ.
Answer
 • 1/3
 • 1/2
 • 2
 • 3
Show full summary Hide full summary

Similar

Physic
kakushadzet
ვისწავლოთ ფიზიკის კანონები
tea gvinianidze
A Level: English language and literature technique = Dramatic terms
Jessica 'JessieB
Poetry revision quiz
Sarah Holmes
Britain and World War 2
Sarah Egan
BM 13 - COMENIUS, HERBART, DEWEY, HÖNIGSWALD
christoph wimmer
Sistemas
LORE ARMAS
What were the Cause and Consequences of The Cuban Missile Crisis October 1962
Mel Taylor
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Lenin Lanza
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Rosario Sharline Vilcarromero Saenz
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Cristian Gutierrez