13.DENEME

Muhammed Uzunay
Flashcards by Muhammed Uzunay, updated more than 1 year ago
Muhammed Uzunay
Created by Muhammed Uzunay about 6 years ago
2401
0

Description

Flashcards on 13.DENEME, created by Muhammed Uzunay on 02/08/2015.

Resource summary

Question Answer
..... tarafından 1997'de yazılan ''e'siz Potkal'' isimli kitapta hiç "e" harfi kullanılmamıştır. Daha ilginci ise kitabı 1997'nin Aralık'ında ''E Yayınları'' basmıştır. Boşluğa hangi sanatçı gelmelidir ? A)Buket Uzuner B)İnci Aral C)Ahmet Ümit D)Ersin Tezcan E)Alev Alatlı CEVAP: D [gelecektime.com]
Abdülhak Hamit Tarhan'ın alegorik bir eseridir. 2. Abdülhamid'in Mithat Paşa'yı sürmesi konusu işlenmiştir. Siyasi atmosferden ötürü yazıldıktan 30 yıl sonra basılmıştır. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Macera-yı aşk B) Liberte C) Nesteren D) Tayflar Geçidi E) Ruhlar CEVAP:B
1980'ler ve sonrasında yazılan şiir ile 1970'lerde yazılan şiir arasındaki genel fark hangisidir? A-Saf şiir anlayışı B-İmajlara yüklenme C-Poetik şiire yönelme D-Kapalı şiir yazma E-Biçimci şiire geçiş CEVAP:A
Ziya Gökalp’la tanıştıktan sonra ondan etkilenerek heceye geçmiştir. Şairler Derneği’nin kurucularındandır. “Şair” adlı dergiyi çıkarmıştır. Akından Akına, Cenk Ufukları, Şairin Duası şiir kitaplarından birkaçıdır. Yukarıda anlatılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yusuf Ziya B) Enis Behiç C) Faruk Nafiz D) Orhan Seyfi E) Halit Fahri CEVAP:A
........ Aruzu, hem Arap ve İran kökenli olması, hem de Türkçenin yapısına uymaması nedeniyle ‘gayr-i millî’ addeder. Bu değişim ilk olarak 12 Mart 1914’te '........' dergisinde yayımlanan '........' başlıklı yazıda ortaya çıkar. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? A) Ömer Seyfettin-Zeka-Yeni Lisan B) Ömer Seyfettin-Fikir-Yeni Lisan C) Ömer Seyfettin-Zeka-Millî Şiirler D) Ömer Seyfettin-Yeni Lisan-Millî Şiirler E) Ömer Seyfettin-Yeni Lisan-Genç Kalemler CEVAP:C
Rıza Tevfik, eski ve yeni anlayışla yazdığı şiirlerini aşağıdakilerden hangisinde toplamıştır? A) Gönülden Sesler B) Cenk Ufukları C) Serab-ı Ömrüm D) Dinle Neyden E) O Beyaz Bir Kuştu CEVAP:C
Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in Türk destanlarını nazma çekme denemelerinden değildir? A) Yeni Gün B) Altun Destan C) Kırkız Destanı D) Alageyik E) Köroğlu Kimdi? CEVAP: D
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Fatma Aliye Hanım-Muhadarat B) Teodor Kasap –Fil Hamit C) Sadullah Paşa-Pasris Ekspozisyonu D) Ebuzziya Tevfik –Göl E) Ethem Pertev Paşa-Tılfı Naim CEVAP:D
Mehmet Rauf aşağıdaki eserlerinin hangisinin yayımlanması üzerine (ahlaka aykırı bulunduğu sebebiyle) askerlikten atılmıştır? A) Ferda-yı Garam B) Genç Kız Kalbi C) Zambak D) Karanfil ve Yasemin E) Kan Damlası CEVAP: C
“Çocuk Bahçesi” dergisinde yayımladığı bir açık mektupla Mehmet Emin’in şiirini beğendiğini, kendisinin de artık böyle şiirler yazacağını açıklayan isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Rıza Tevfik C) Halit Fahri D) Ziya Gökalp E) Yahya Kemal CEVAP: B
Aşk, kadın, deniz, mehtap imgelerinin yoğun bir biçimde kullanıldığı şiirlerinde fantezi ve oyun hakimdir.Onun şiir dili mükemmele varacak denli kusursuzdur. Veda Busesi adlı şiiri bu nedenle bestelenen şiirlerindendir. Bu anlatılan şair hangişidir? A) Orhan Seyfi B) Faruk Nafiz C) Yusuf Ziya D) Ziya Osman E) Enis Behiç CEVAP:a
Hangi eşleştirme yanlıştır? A) Ziya Osman Saba-Sebil ve Güvercinler B) Sabri Esat Siyavuşgil-Odalar ve Sofalar C) Kenan Hulusi Koray-Kahramanlar D) Ahmet Haşim-Leyâl-i Aşkım E) Mehmet Emin Yurdakul-Turan'a Doğru CEVAP: C
''Gâib Cenab-ı Hazret-i Şârihten iste feyz Esrâr-ı aşka tâlib-i şerh ü beyân isen'' En belirgin söz sanatı? A) Telmih B) Tenasub C) Mübalağa D) Tezat E) Kinaye CEVAP:A
Mehmet Emin’in milli orduya ithaf edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir? A) Turan’a Doğru B) Aydın Kızları C) Türk Sazı D) Yunan Sınırını Geçerken E) Dicle Önünde CEVAP:B
Mehmet Emin’in başlattığı şiir anlayışını geliştiren ve tamamlayan isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Mehmet Akif B) Ömer Seyfettin C) Yahya Kemal D) Rıza Tevfik E) Ali Canip CEVAP:D
Aşağıdaki halk hikayelerinden hangisi kaynak bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Ferhat ile Şirin B) Köroğlu Hikayesi C) Emrah ile Selvihan D) Aşık Garip E) Kerem ile Aslı CEVAP:A
Mehmet Akif’in, şiirde İslamcı bir yaklaşımın ilk haberlerini verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevhid yahud Feryad B) Dicle Önünde C) Kuran-ı Kerim D) Tırhala Kalesine Bayrak Dikildikten Sonra E) İsyan ve Dua CEVAP:a
Yahya Kemal ilk şiirlerini 1918’den itibaren Yeni Mecmua’da hangi başlıkta yayımlar? A) Türkçe Şiirler B) Bulunmuş Sahifeler C) Süleymaniye’de Bayram Sabahı D) Benim Şiirlerim E) Edebi Cereyanlar CEVAP:B
Yahya Kemal için, “onun en köklü ve soylu tarafı,şiirlerinden ziyade sohbetlerinde ifadesini bulan tarih aşkıdır” diyen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Peyami Safa B) Ahmet Haşim C) Halid Fahri D) Tevfik Fikret E) Mehmet Akif Ersoy CEVAP:a
Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp için söylenemez? A) Aruzu hiç kullanmamıştır, eserlerini hep heceyle yazmıştır. B) Edebiyatı düşüncelerini aktarmada bir araç olarak görmüştür. C) 1911-1922 dönemine fikirleriyle yön vermiştir. D) ‘Yeni Hayat’ projesinin öncülüğünü yapmıştır. E) Önceleri Divan edebiyatının nazım şekillerini kullanmıştır. CEVAP:a
Ziya Gökalp, Türk masal ve efsanelerini manzum şekilde düzenleyerek yeniden yazmak istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu türdeki eserlerinden biri değildir? A) Kızılelma B) Şen kitap C) Altın yurt D) Millet E) Alageyik CEVAP:B
Aşağıdakilerden hangisi 'Yedi Ulu Ozan' olarak bilinen şairlerden değildir? A) Virani B) Yemini C) Hatai D) Kul Nesimi E) Pir Sultan Abdal CEVAP:D
Mesnevilerinin konularını birer bostana benzeterek girdiği her bostanda bir ayak izi gördüğünü,meyvelerinin toplanmış olduğunu fakat dilkeş gazavat-name konusunu henüz işlenmemiş bir bostan olduğundan dolayı bu konuda çalısmaya karar veren kimdir? A) Ahmedi Dai B) Fuzuli C) Tacizade Cafer Çelebi D) Suzi Çelebi E) Halili CEVAP:D
Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor Ehl-i fukaranın yüzü gülmüyor Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor Yazı belli değil hat belli değil Yukarıdaki dörtlük Halk Edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir? A) Şathiye B) Koçaklama C) Ağıt D) Taşlama E) Güzelleme CEVAP:D
Her ne san'at kim cihanda işlenür Anı halk üstad elinden öğrenür Aşık Paşa Yukarıdaki beyitte bahsedilen aşıklık geleneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüya sonrası aşık olma B) Saz çalma C) Usta-çırak ilişkisi D) Mahlas alma E) Askı (muamma) CEVAP:C
F.J. Wiedemann'in 1838'de yaptığı çalışmaya göre Ural- Altay dillerinin en basta gelen özelliği hangisidir? A) Fiil yönünden zengin olması B) Sözcük yapımının eklerle sağlanması C) Ses uyumunun olması D) Sıfatların isimlerden önce gelmesi E) Sözcüklerin gramatikal cinsiyetlerinin olmaması CEVAP:C
Türk mitoloji unsurlarından ......... en büyük yaratıcı Tanrı'dır. İnsanın yeryüzündeki koruyucusu......dır........Alevden saçları olan cadılara verilen addır ........yaşadığı evlere huzur ve sağlık verdiğine inanılan iyi bir ruhtur.İran mitolojisinden halk arasında Zümrüdü Anka olarak adlandırılan mitolojik unsur.....dır. A)Simurg-sarıkız-ülgen-ateş-suyla B)ülgen-suyla-mayısa-sarıkız-simurg C)suyla-ülgen-ateş-mayısa-sarıkız D)sarıkız-ülgen-mayısa-ateş-simurg E)Ateş-ülgen-simurg-sarıkız-suyla CEVAP:c
1.Yapı bakımından Kutadgu Bilig’le benzerlik gösterir. 2.Türk edebiyatında yazılmış ikinci Türkçe mesnevidir. 3.İçerik yönünden bir çeşit seyahatname gibi görünen eser, hacca dair yazılan ilk Türkçe mesnevi olarak değerlendirilir. Öncüllerle tanıtılan eserin adı-yazarı eşleştirmesi hangisidir? A) Atebetül Hakayık- Edip Ahmet Yükneki B) Evsafı Mesacidiş Şerife- Ahmed Fakih C) Muhabbetname- Harezmi D) Hüsrev ü Şirin- Genceli Nizami E) Seyahatname- Evliya Çelebi CEVAP:B
Nazım Hikmet aşağıdaki hangi yazıyla Mehmet Emin Yurdakul ve Abdülhak Hamit’i eleştirmiştir? A) Gece Gelen Telgraf B) Memleketimden İnsan Manzaraları C) Benerci Kendini Niçin öldürdü D) Şeyh Bedretin Derstanı E) Putları Yıkıyoruz CEVAP:e
1940 yılından itibaren yazdıklarıyla alay konusu olan, bazı araştırmacılar tarafından Garip akımının öncüsü sayılan,masalın sırlı kapısını şiire sokan, hurufilik ve meramilikten etkilenen kimdir? A) Orhan Veli B) Behçet Necatigil C) Asaf Hâlet D) Cahit Külebi E) Ceyhun Atuf CEVAP:C
Fatma Aliye Hanımın Ahmet Mithat Efendi ile birlikte kaleme aldığı eser? a)Refet b)Muhaderat c)Hayal içinde d)Ömr-i Muhayyel e)Hayal ve Hakikat CEVAP:e
”Zerrelerden Güneşe her şey şiirin konusu olabilir.”görüşü ona aittir.“Kulak için kafiye anlayışını savunmuştur” Servet-i fünun yazarlarına öncülük etmiştir. Tanıtılan sanatçı hangisidir? A) Muallim Naci B) Nabızade Nazım C) Namık Kemal D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Recaizade Mahmut Ekrem CEVAP:e
Aşağıdakilerden hangisi,Pertev Naili Boratav'ın Türk efsaneleri sınıflandırmasındaki efsane türlerinden biri değildir? A) Dünyanın yaratılışı ve sonuyla ilgili efsaneler B) Dini efsaneler C) Milli efsaneler D) Tabiatüstü şahıslar ve varlıklar üzerine efsaneler E) Tarihi efsaneler CEVAP:c
Mesel Guy diye anılan Divan şairimiz kimdir ? A. Aşık Paşa B. Şeyhi C. Nedim D. Necati E. Edirneli Nazmi CEVAP:D
Ses ve biçim bilgisel özellikler dikkate alındığında aşağıdaki sözcüklerden hangisi Göktürkçe'de kullanılmamış olabilir? a) bilig b) göñül c) sub d) kazgan e) edgü CEVAP:B
Çağatay döneminde Türkügey (Türkçe söyleyen) mahlasını alan şair/sanatçı kimdir? A) Mahmud Aliyev B) Mehmet Kıpçaki C) Maksut Kerimzâde D) Haydar Harezmî E) Abdullah Kirmanî CEVAP:d
Aşağıdakilerden hangisi Realist Halk Hikayeleri'nden değildir? A) Hançerli Hanım Hikayesi B) Letaifname C) Tahir ile Zühre D) Tayyarzade Hikayesi E) Şapur Çelebi Hikayesi cevap:C [gelecektime.com]
Show full summary Hide full summary

Similar

Geometry Formulas
Selam H
Plano de Revisão Geral
miminoma
CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
Art & Design in Context
Chloe Scott
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 3 (66-90)
Brianne Wright
1PR101 2.test - Část 3.
Nikola Truong
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
Partes de la célula animal y vegetal
Nelsy Valencia
SMART TV
Iván Andrés
VANGUARDISMO
Luna Henao jaramillo
El proyecto de empresa
Jaqueline Rivera