หมวด 4 การควบคุมมลพิษ

Ganthiga Thintip
Mind Map by Ganthiga Thintip, updated more than 1 year ago
Ganthiga Thintip
Created by Ganthiga Thintip over 5 years ago
237
0

Description

Mind Map on หมวด 4 การควบคุมมลพิษ, created by Ganthiga Thintip on 09/18/2014.

Resource summary

หมวด 4 การควบคุมมลพิษ
1 ส่วนที่ 1 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
1.1 อำนาจและหน้าที่
1.1.1 1. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายจากมลพิษ ต่อคณะกรรมการ สวล.แห่งชาติ
1.1.2 2. เสนอความเห็นแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน ลด ขจัดมลพิษ ต่อ คณะกรรมการการ สวล.ชาติ
1.1.3 3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ ส่งเสริมด้านภาษีและกองทุนของเอกชน เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ +การ สส รษฯ ต่อ คณะกรรมการ สวล ชาติ
1.1.4 4. เสนอการกำหนดอัตราค่าบริการ สำหรับระบบบำน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการ ต่อ คณะกรรมการ สวล.ชาติ
1.1.5 5. ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี "เรื่องการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด"
1.1.6 6. ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี "เรื่องการกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ"
1.1.7 7. ให้คำแนะนำในการออกกฎกระทรวง "กำหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตราย"
1.1.8 8. ประสานงาน ราชการ+รัฐวิสาหกิจ+เอกชน เพื่อควบคุม ลด หรือขจัดมลพิษ
1.1.9 9. ทำ "รายงานสถานการณ์มลพิษ" เสนอคณะกรรมการ สวล.ชาติ ปีละ1ครั้ง
1.1.10 10. พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านคำสั่ง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
1.1.11 11. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ให้มีการรับผิดชอบ
1.1.12 12. ปฎิบัติตามที่คณะกรรมการ สวล. ชาติ มอบหมาย
1.2 ประกอบด้วย
1.2.1 ปลัดกระทรวงทรัพฯ [ประธาน]
1.2.2 อธิบดีกรมการปกครอง
1.2.3 อธิบดีกรมตำรวจ
1.2.4 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
1.2.5 อธิบดีกรมเจ้าท่า
1.2.6 อธิบดีกรมโยธาและผังเมือง
1.2.7 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
1.2.8 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรม
1.2.9 อธิบดีกรมอนามัย
1.2.10 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
1.2.11 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ สวล
1.2.12 เลขา สผ.
1.2.13 ปลัด กทม.
1.2.14 ผู้ทรงฯ 5 คน [คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแต่งตั้ง]
1.2.15 อธิบดีกรม คพ. [เลขาธิการ]
2 ส่วนที่ 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
2.1 รัฐมนตรี [ประกาศ] [ม.55]
2.1.1 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ [แนะนำ]
2.1.1.1 คณะกรรมการ สวล. [เห็นชอบ]
2.2 ถ้าค่ามาตรฐานของกฎหมายอื่นต่ำกว่าให้ปรับแก้เป็นไปตามมาตรฐานนี้ซะ หรือถ้าทำไม่ได้ ให้ คณะกรรมการ สวล.ชาติ ชี้ขาด
2.3 กฎหมายอื่นให้ส่วนราชการใดกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษแล้วไม่ทำ ให้รัฐมนตรีทำเลย
3 ส่วนที่ 3 เขตควบคุมมลพิษ
3.1 ท้องที่ที่มีปัญหามลพิษมีแนวโน้มที่ร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ ปชช. หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ม.59]
3.1.1 เจ้าพนักงานท้องถิ่น [จัดทำ] เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ [แนะนำและช่วยเหลือ] "แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ " เสนอต่อผู้ว่า เพื่อเอาไปรวมกับ "แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ สวล.จังหวัด"
3.1.1.1 วิธีทำแผน [ม.60]
3.1.1.1.1 1. สำรวจ เก็บข้อมูล เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตฯ
3.1.1.1.2 2. จัดทำบัญชี แสดงจำนวน/ ประเภท /ขนาดขอลแหล่งกำเนิด
3.1.1.1.3 3. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพ ขอบเขตความรุนแรงของปัญหา และผลกระทบต่อคุณภาพ สวล. เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะ
3.1.1.2 แผนฯ จะต้องเสนอประมาณการ /คำขอจัดสรรเงิยงบประมาณแผ่านดิน และเงินกองทุนสำหรับก่อสร้าง+ดำเนินการ (เพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวม)
3.1.1.3 หาที่ดินไม่ได้ ให้จัดหาที่ดินเอกชน
3.1.1.4 ผู้ว่า [คนดูแล] ถ้าท้องถิ่นไม่ทำตามเวลากำหนด ผู้ว่าต้องทำแทน
4 ส่วนที่ 4 มลพิษทางอากาศและเสียง
4.1 ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่ก่อมลพิษ [เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ม.55]
4.1.1 หากเกิน พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจสั่ง "ห้ามใช้เด็ดขาด" "ห้ามใช้ชั่วคราว"
4.2 รัฐมนตรี [ออกประกาศ] คณะกรรมการควบคุมมลพิษ [แนะนำ]
4.2.1 กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ
4.2.1.1 เจ้าของแหล่งกำเนิดฯต้องมี ระบบบำบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ์ที่ควบคุม กำจัด ลด หรือขจัดมลพิษ
5 ส่วนที่ 5 มลพิษทางน้ำ
5.1 รัฐมนตรี [ออกประกาศ] คณะกรรมการควบคุมมลพิษ [แนะนำ]
5.2 เจ้าของแหล่งมลพิษ ต้องติดตั้งระบบบำบัด เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงาน หรือหากมีระบบอยู่ต้องแจ้งเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
5.2.1 หากเจ้าของไม่มีระบบบำบัด หรือไม่สร้าง ต้องมีหน้าที่จัดส่งน้ำเสีย และเสียค่าบริการ ที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตตน
5.2.1.1 ทางราชการ ไม่มีระบบบำบัด แต่มีผู้รับจ้างให้บริการ เจ้าของส่งกำจัด ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
5.2.1.2 ราชการไม่มีระบบบำบัด ไม่มีผู้รับจ้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดวิธีการชั่วคราวจนกว่าจะสร้าง
5.2.1.2.1 ชั่วคราว รวมถึง การรวบรวม การขนส่ง การจัดส่งไปบำบัดของราชการเขตอื่น/หรือให้ผู้รับจ้างเขตอื่นเข้ามาชั่วคราว/ หรือให้ผู้มีใบอนุญาตรับจ้างนั้นรวบรวมเพื่อขนไปบำบัดในเขตอื่น
6 ส่วนที่ 6 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
6.1 การป้องกัน+ควบคุมมลพิษ
6.1.1 จากการทำเหมือง บนบก/ในน้ำ
6.1.2 จากการสำรวจ ขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพวก HC
6.1.3 การปล่อยทิ้งน้ำมันและการทิ้งเทของเสีย จากเรือเดินทะเล เรือขนน้ำมัน other
6.2 กรณีไม่มีกฎหมายบังคับ
6.2.1 รัฐมนตรี [ประกาศ] คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม [ให้คำแนะนำ]
6.2.1.1 กำหนดชนิด +ประเภทของของเสียอันตราย
6.2.1.1.1 จากการผลิต/การใช้สารเคมี/วัตถุอันตราย ในกระบวนการทางอุตฯ เกษตรกรรม สาสุข
6.2.1.2 กำหนดหลักเกณฑ์/ มาตรการ/วิธี
6.2.1.2.1 เพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม รักษาความปลอดภัย การขนส่งเคลื่อนย้าย การนำเข้ามา การส่งออก การจัดการ บำบัด กำจัด
7 ส่วนที่ 7 การตรวจสอบและควบคุม
7.1 เจ้าของแหล่งมลพิษ ที่มีระบบบำบัด ต้องมีหน้าที่เก็บสถิติข้อมูลรายวัน เสนอต่อเจ้าพนง.ท้องถิ่น เดือนละครั้ง
7.1.1 เจ้าพนง.ท้องถิ่นรวบรวมรายงานส่งให้เจ้าพนง.ควบคุมมลพิษ เดือนละครั้ง
7.2 อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
7.2.1 1. เข้าไปตรวจสอบสภาพการทำงานระบบ เวลาทำงาน หรือดูพระอาทิตย์
7.2.2 2. ออกคำสั่งใหม่การแก้ไขปรับปรุง ถ้าเป็นโรงงานก้แจ้ง เจ้าพนง.ตามกฏหมายโรงงาน
7.2.3 3. ออกคำสั่งเป็นหนังสือปรับ ถ้าเป็นโรงงาน ก็เหมือนข้อ 2
7.2.4 4. ออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้หยุดหรือปิด เพิกถอนใบอนุญาต หากมีการฝ่าฝืน
7.2.5 ถ้าไม่พอใจคัดค้านต่อ กณะกรรมการควบคุมมลพิษ ภายใน 30 วัน
7.2.5.1 ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ใน 30 วัน
7.2.5.1.1 คำวินิจฉัยรัฐมนตรี เป็นที่สุด
8 ส่วนที่ 8 ค่าบริการและค่าปรับ
8.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [กำหนดค่าบริการ] คณะกรรมการควบคุมมลพิษ [แนะนำ]
8.1.1 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
8.1.1.1 ค่าบริการอาจต่างกันในแต่ละที่
8.1.1.2 บ้านเรือนได้รับการยกเว้น
8.1.1.3 ถ้า เจ้าของแหล่งมลพิษไม่ส่งนำ้เสีย ของเสีย ไปบำบัดและลักลอบปล่อยทิ้งนอกที่ตั้ง /ส่งน้ำเสียบำบัดแล้วไม่จ่ายตัง ปรับ 4 เท่าของอัตราบริการ
8.1.1.4 มีแหล่งบำบัดแต่ลักลอบส่งเข้าของราชการ ปรับ 4 เท่า ของรายจ่ายรายวันของการเปิดเครื่องทำงานในระบบของตนเอง
8.1.1.5 เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของระบบบำบัด จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และเรียกร้องค่าเสียหาย
8.1.1.6 ค่าบริการ/ค่าปรับ หักส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่กรรมการกองทุนกำหนด ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการบำรุง รักษา
Show full summary Hide full summary

Similar

Nazi Germany Dates
Georgina.Smith
Food Technology - Functions of ingredients
evie.daines
AS AQA Accounting Unit 1 - FLASH CARDS
Harshad Karia
Metallic bonding
anna.a.graysmith
History - Germany 1918 - 1945
Grace Evans
A View from the Bridge
Mrs Peacock
AQA Physics: A2 Unit 4
Michael Priest
SalesForce ADM 201 Study Quiz
James McLean
Mga Tauhan ng Ibong Adarna
mark.sy7054
GCSE AQA Physics 2 Circuits
Lilac Potato
What are they doing?
Tamara Urzhumova