1. Folkrättens grunder

Description

Folkrättens grunder Källor Subjekt och objekt Traktaträtt Dualism och monism
Louise Prytz
Mind Map by Louise Prytz, updated more than 1 year ago
Louise Prytz
Created by Louise Prytz over 8 years ago
138
0

Resource summary

1. Folkrättens grunder
 1. Källor
  1. 1:ahandsrättskällor
   1. Där man hittar reglerna
    1. Jus cogens
     1. Normer som i princip alla stater ställt sig bakom att de inte får brytas mot.
      1. Ingen avvikelse får göras!
       1. Kan bara ändras av en annan jus cogens
        1. Högst i normhierarkin, starkare än alla andra källor
         1. Exempel: folkmord, slaveri, sjöröveri, aggression
          1. Ingen persistent objector tillåten
          2. Traktater
           1. Komplettering av folkrätten i form av mellanstatliga avtal
            1. Frivilliga att ingå men bindande
             1. Bilaterala/multilaterala
              1. FN-stadgan störst
               1. Kan avtala bort de allmänna folkrättsreglerna och etablera en alternativ rättslig regim.
                1. Traktater & sedvanerätt vanligast. Kan hamna i konflikt med varandra, då gäller senaste lag & ersätter tidigare lag. Specialregler går alltid före vanliga eftersom de är mer specifika.
                2. Sedvanerätt
                 1. Oskrivna regler
                  1. Praxis
                   1. Staterna brukar handla på ett visst sätt i en viss fråga. Ex. rätten till liv
                    1. Usus på latin
                    2. Rättsövertygelse
                     1. Erkännande att alla praxis är viktiga & värda att ta i beaktande/lagstadga. Känner sig bundna/skyldiga att agera så
                      1. Opinio Juris
                     2. Kan vara regional (endast Europa)
                      1. Persistent objector
                       1. Staten motsätter sig vissa regler inom sedvanerätten men oftast väldigt svårt att få sin vilja igenom
                       2. Kan ses som inte riktigt färdiga regler, utvecklas ofta till traktater
                        1. Allmänt erkända rättsprinciper
                         1. Avtal ska hållas
                          1. Inget straff utan lag
                           1. Handla i god tro
                          2. 2:ahandsrättskällor
                           1. Rättsfall
                            1. ICJ, domstol inom folkrätt med global jurisdiktion
                             1. EU-domstolen
                             2. Doktriner
                              1. Forskning
                              2. Där man hittar om reglerna.
                               1. Undersökningar och forskning som ska underlätta och hjälpa tolkning
                              3. Vad händer om en stat bryter mot källorna?
                               1. Traktatsbrott får de konsekvenser som står bestämda i traktaten. T.ex. böter.
                                1. Brott mot sedvanerätt svårt att straffa och ofta inga konsekvenser
                                 1. Andra stater kan införa saktioner. Enskilda stater kan själva besluta om ekonomiska sanktioner. (Sydafrika, apartheid)
                                 2. FN kan besluta om militära sanktioner
                                  1. Länder kallar hem sina diplomater, protestera, demonstrera.
                                  2. Monism
                                   1. Traktaten gäller så fort den accepterats av staten (USA)
                                    1. Idé om att folkrätt har företräde framför intern rätt
                                    2. Dualism
                                     1. Traktat måste inkorporeras i statens lagstiftning t.ex. genom transformation, omskrivning eller översättning (Sverige)
                                      1. Kritik: införlivas inte direkt, kan förändras iom transformationen
                                       1. Folkrätt & inomstatlig rätt separerade utan hierarki eftersom de existerar parallellt och separat
                                      2. Folkrättens subjekt
                                       1. Stater de mest centrala subjekten
                                        1. Regering med effektiv kontroll, territorium & befolkning. Fastställda krav under Montevideokonventionen och etablerad globalt genom sedvanerätt
                                         1. Unilateral självständighetsförklaring, då minoriteter inom staten vill bryta sig loss & vara självständiga. Ej förbjudet inom folkrätten, "måste" bli erkänd för att klara sig
                                          1. Statssuveränitet grunden i folkrätten, på senare tid dock överskuggad av individens rätt & kan kränkas av FN-intervention
                                           1. Ovanligt att stater ej erkänns, vanligare att regeringar ej erkänns
                                           2. Mellanstatliga/internationella organisationer
                                            1. Måste vara självständiga och ha ett juridisk personlighet (EU, Nato)
                                             1. FN främsta. Har ställts till svars för Srebrenica & kolera på Haiti men har immunitet som endast kan försvinna om FN själv väljer det
                                              1. Kan ingå traktater
                                              2. Alla folkrättssubjekt är bundna av sedvanerätt
                                               1. Även nationer (kurder) och fraktioner (icke nationella organisationer) har skyldigheter under folkrätten
                                               2. Folkrättens objekt
                                                1. Individen
                                                 1. Har både rättigheter & skyldigheter
                                                  1. Skyddas av folkrätten
                                                   1. Kan åberopa fel/brister & ta upp fall på internationell nivå t.ex. i EU-domstolen
                                                    1. Kan påverka & lobba för idéer genom att bilda opinion m.h.a. NGOs
                                                   2. Traktaträtt
                                                    1. Vad är en traktat?
                                                     1. Avtal som skapar rättigheter & skyldigheter för parterna
                                                      1. Akter, pakter, statuer, protokoll, stadgor m.m.
                                                       1. Konventioner: traktater från FNs generalförsamling
                                                        1. Skriftliga avtal, går före nationell rätt
                                                         1. Lagreglerande
                                                          1. Börjar med målsättning, följs av artiklar
                                                           1. Bilaterala/multilaterala
                                                            1. FN jobbar med att kodifiera & skriva ned konventionerna, tar lång tid. Måst få majoritet i generalförsamlingen
                                                            2. Vad är traktaträtt?
                                                             1. Avtalsrätt
                                                              1. Hur traktat ingås, avslutas, ska behandlas o.s.v.
                                                               1. Läran OM traktater
                                                               2. Konventioner
                                                                1. Multilaterala, stort antal parter
                                                                 1. Blir lätt sedvanerätt
                                                                  1. Lagreglerande, kodifierar rätten
                                                                   1. Krav på antal parter för att den ska gälla
                                                                    1. Wienkonventionen 1969
                                                                     1. Avtalslagen för traktater
                                                                      1. Innehåller regler för traktater
                                                                       1. Kodifierar gällande sedvanerätt på området
                                                                        1. Trädde i kraft 1980
                                                                         1. Tiden mellan traktaten görs och träder i kraft är de parter som gått med ej bundna men får ej motverka dess syfte
                                                                        2. Vad är inte traktater?
                                                                         1. Saknar kontraktsmoment
                                                                          1. Deklarationer, är ickebindande målsättningar (kan bli sedvanerätt -> bindande)
                                                                           1. Resolutioner, rekommendationer från internationella organisationer.
                                                                            1. FNs säkerhetsråd kan besluta att en resolution ska vara tvingande, t.ex. om embargon/sanktioner
                                                                            2. Soft-law
                                                                            3. Bundenhet & reservation
                                                                             1. Ej retroaktiv
                                                                              1. Gäller när traktaten ratificerats av staten
                                                                               1. Huvudregel: stater får reservera sig till traktater
                                                                                1. Viktigt för att få fler underskrifter
                                                                                 1. Förutom vissa artiklar som motverkar traktaten eller bryter mot mänskliga rättigheter
                                                                                 2. Reservationen måste vara likvärdig för den som ber om reservationen och den som godkänner den
                                                                                  1. Reservation kan riktas mot enskilda parter, behöver inte riktas åt alla
                                                                                   1. Om en stat invänder kan reservationen dras tillbaka mot just den staten eller så utgår artikeln dem emellan
                                                                                    1. Stark invändning: parterna kan ej sluta ett traktat dem emellan
                                                                                    2. Ogiltighet & upphörande
                                                                                     1. Ogiltig för alla parter om konflikt med jus cogens
                                                                                      1. Ogiltighetsanledning
                                                                                       1. Mutor, lögner, ogiltig person, tvång, hot om våld
                                                                                        1. Avtalsbrott av en part
                                                                                         1. Alla parter samtycker
                                                                                          1. Bestämt i traktaten
                                                                                          2. Statssuccession
                                                                                           1. Clean slate doctrine - börja om på nytt, välja och vraka
                                                                                            1. Kontinuitetsprincipen - fortsätta precis som moderstaten
                                                                                             1. Ofta löst avtalsvägen
                                                                                            Show full summary Hide full summary

                                                                                            Similar

                                                                                            2. Jurisdiktion & immunitet
                                                                                            Louise Prytz
                                                                                            9. Mänskliga rättigheter
                                                                                            Louise Prytz
                                                                                            Internationell lag i väpnade konflikter
                                                                                            Louise Prytz
                                                                                            Feminism
                                                                                            Louise Prytz
                                                                                            3. Statsansvar
                                                                                            Louise Prytz
                                                                                            Plato - Forms
                                                                                            Heloise Tudor
                                                                                            The Self from Various Perspective (Philosophy)
                                                                                            Andrea J
                                                                                            Sveriges politiska system kap 1-5
                                                                                            Louise Prytz
                                                                                            EU:s politiska system 6 - 10
                                                                                            Louise Prytz
                                                                                            Sveriges politiska system kap 6-10
                                                                                            Louise Prytz
                                                                                            Comparative politics
                                                                                            Louise Prytz