2. Jurisdiktion & immunitet

Resource summary

2. Jurisdiktion & immunitet
1 Stater
1.1 Har exklusiv jurisdiktion inom sina territoriella gränser
1.1.1 Kan ingripa och lagföra
1.1.2 Över medborgare, de som uppehåller sig där & egendom
1.2 Endast verkställa inom sitt eget territorium
1.2.1 Kan lagstifta utanför men kanske inte kan verkställa lagarna. En medborgare begår ett brott utomlands, olagligt enligt statens nationella lagar men den andra staten kan vilja verkställa domen
1.2.1.1 Utlämningsavtal
1.3 Sverige har bred jurisdiktion i brottsbalken, alla som ger mer än 4 år
1.4 Förr total immunitet för stater. Har ändrats
1.4.1 Jure imperii
1.4.1.1 En stats offentliga höghetshandlingar
1.4.1.2 Immunitet
1.4.2 Jure gestionis
1.4.2.1 En stats privaträttsliga handlingar
1.4.2.2 Ej immunitet
2 Grunder
2.1 Territorialprincipen
2.1.1 Domstol i land där brottet begåtts har behörighet att handlägga målet
2.1.2 Subjektiv jurisdiktion (i stat där brottet påbörjades) & objektiv jurisdiktion där det avslutades/fick konsekvenser
2.1.3 Effektprincipen en förlängning
2.1.3.1 USAs påhitt (såklart) som menar att de har jurisdiktion över gärningar utomlands som får konsekvenser i USA
2.1.3.1.1 Alla som investerar i Kuba, Iran & Libyen
2.1.3.1.2 Problem: gärningen kan vara helt laglig i nationell lag samt folkrätten
2.2 Nationalitetsprincipen
2.2.1 Aktiv: Grova brott av medborgare begångna utomlands
2.2.2 Passiv: brott riktade mot egna medborgare utomlands
2.2.2.1 Kontroversiell
2.2.2.2 Endast när en stat är ovillig/oförmögen att straffa den ansvarige
2.2.3 Avtal avgör vem som avgör domen
2.3 Skyddsprincipen
2.3.1 En i utlandet begången handling som kan hota en stats säkerhet eller viktiga intresen
2.3.1.1 Terrorism, spioneri, förfalska valuta, krigspropaganda
2.3.2 Kan inhämta utländska medborgare
2.4 Personalitetsprincipen
2.4.1 Förövaren eller brottsoffret statens medborgare
2.4.1.1 Aktiv/passiv
2.4.2 Stater ej eniga men viss ny kraft efter terrorism
2.5 Universalitetsprincipen
2.5.1 Grund i sedvanerätten & specifika konventioner
2.5.2 För brott som allmänt betraktas som allvarliga brott i alla länder
2.5.2.1 Internationella brott/brott mot folkrätten (jus cogens): folkmord, slaveri, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser
2.5.2.1.1 ALLA stater har jurisdiktion oavsett vem och var
2.5.2.2 Erga Omnes
2.5.3 Kräver att staten själv lagför eller utlämnar till en stat villig att lagföra
2.5.4 Kräver att staten infört det i sin nationella rätt
2.5.5 ICC underlättar rättegångar
2.5.6 Parter till ICC skyldiga att gripa efterlyst. Om säkerhetsrådet efterlyser någon ALLA stater skyldiga
3 Egalitetsprincipen
3.1 Alla stater likställda
3.2 Diplomater och statsmän immuna eftersom förlängning av sin stat
3.3 Par in parem
4 Diplomater
4.1 Förlängning av sin stat
4.2 Ambassaden en förlängning av statens territorium
4.2.1 Alla som jobbar där immuna
4.3 Immuna för statshandlingar & privata handlingar
4.3.1 För att kunna göra sitt jobb
4.3.2 Processuell & materiell immunitet
4.3.3 Måste iaktta värdstatens lagar & författningar
4.4 En stat kan be den sändande staten att upphäva immuniteten för att kunna åtala
4.5 Mottagande stat kan kräva åtal i hemstaten efter utvisning
4.6 Mottagande stat kan kräva tillbakadragande av diplomaten
4.7 Endast immuna i den stat de är diplomater i
5 Statsmän
5.1 Sittande statsmän ej immuna under ICC & under sin egen stats lagstiftning
5.2 Processuell immunitet: gäller ej innan eller efter makthavandet för privata handlingar
5.3 Materiell immunitet: immuna efter makthavandet för handlingar de begått officiellt, gäller ej allvarliga internationella brott
6 Internationella organisationer har immunitet som organisation. Vilka personer som omfattas behandlas i stadgan
6.1 FNs generalsekreterare & undergeneralsekreteraren
7 Statschefer
7.1 Immunitet så länge relevant position
7.2 Efter endast immuna för tidigare statshandlingar, ej privata
7.2.1 Stämmer dock inte med statspraxis, Pinochet
7.2.2 Ej gällande de brott som ICC dömer
Show full summary Hide full summary

Similar

1. Folkrättens grunder
Louise Prytz
Internationell lag i väpnade konflikter
Louise Prytz
9. Mänskliga rättigheter
Louise Prytz
Feminism
Louise Prytz
3. Statsansvar
Louise Prytz
Sveriges politiska system kap 1-5
Louise Prytz
EU:s politiska system 6 - 10
Louise Prytz
Sveriges politiska system kap 6-10
Louise Prytz
Comparative politics
Louise Prytz
Artiklar
Louise Prytz
Svensk politisk historia
Louise Prytz