3. Statsansvar

Louise Prytz
Mind Map by Louise Prytz, updated more than 1 year ago
Louise Prytz
Created by Louise Prytz about 6 years ago
23
0

Description

Statsansvar

Resource summary

3. Statsansvar
 1. Draft articles
  1. Inga traktat på området
   1. Endast utkast men gällande sedvanerätt
    1. Brott mot dessa kan medföra krav på kompensation så som skadestånd eller upprättelse
    2. Vem kan ådra staten statsansvar?
     1. Statsorgan, regeringschefer, regerings- och statsanställda (polis, militär)
      1. Ex. USA - Mexiko där mexikansk polis sköt ihjäl amerikanska gisslan
       1. Gäller även om de överskridit sina befogenheter och handlat i strid med sina instruktioner
       2. Privatpersoner som inte agerar åt staten kan inte ådra statsansvar, t.ex. terrorister
        1. Om staten godkänner handlingen (Irak med amerikanska gisslan) kan detta ådra statsansvar
       3. Motåtgärder
        1. Den stat som blir utsatt för ett folkrättsbrott av en annan stat får vidta motåtgärder
         1. Fram tills att brottet upphör
          1. Ej tvingad till detta
           1. Efter det att staten utan framgång uppmanat den felande staten att upphöra
           2. Måste vara av icke-militär natur
            1. Till exempel ekonomiska sanktioner
             1. Proportionelig
             2. Om en stat bryter mot jus cogens leder det till erga omnes. Ett brott mot ALLA stater vilket ger alla stater rätt till motåtgärder
              1. Upphör omedelbart efter det att den felande staten har fullgjort sin förpliktelse
              2. Diplomatiskt skydd
               1. En medborgare råkar illa ut i en annan stat p.g.a. denna
                1. Först försöka få rätt mot staten själv genom att uttömma alla inhemska rättsmedel
                 1. Medborgarens stat ger diplomatiskt skydd för att kunna utkräva statsansvar
                 2. Ofta pga expropriation (staten utmäter egendom, Nottebohm) eller rättsvägran
                  1. Folkrättslig förpliktelse att behandla alla som vistas inom statens territorium som likvärdiga
                  2. Ansvarsfrihet
                   1. Vid nödsituationer
                    1. Force majeure
                     1. Nödvändiga omständigheter
                      1. Samtycke
                       1. Självförsvar
                        1. Motåtgärd mot annan rättskränkning
                        2. Folkrättsbrott inom ramen för statsansvar handlar om folkrättsstridiga handlingar eller underlåtenheter
                         1. Förutsättningar för att en handling eller underlåtenhet ska kunna medföra ansvar för en stat gentemot en annan
                          1. Internationell rättspraxis
                           1. Handlingen ska ha lett till förlust eller skada
                           2. Draft Articles
                            1. Måste finnas en folkrättslig eller traktatsrättslig förpliktelse mellan två stater
                             1. En handling eller underlåtelse ska strida mot denna förpliktelse och kunna tillskriva en stat
                             2. Objektiva skolan: staten ansvarig oavsett om handlingen har begåtts i god eller ond tro
                              1. Företräde i draft articles
                              2. Subjektiva skolan: staten endast ansvarig om det ligger uppsåt eller försummelse bakom handlingen
                               1. Kan ej medföra ansvar om staten inte var bunden av förpliktelsen vid den tidpunkt då handlingen företogs
                               2. Konsekvenser
                                1. Sekundär skyldighet att upphöra med den rättskränkande handlingen och lämna lämpliga garantier för att det inte ska hända igen. Samt att gottgöra den drabbade staten
                                 1. Återställande, kompensation, upprättelse
                                 2. Primärt ansvar att avstå från folkrättsstridiga handlingar som innebär att en förpliktelse mot en annan stat åsidosätts
                                  1. Brott mot jus cogens allas ansvar att stoppa
                                  Show full summary Hide full summary

                                  Similar

                                  2. Jurisdiktion & immunitet
                                  Louise Prytz
                                  1. Folkrättens grunder
                                  Louise Prytz
                                  9. Mänskliga rättigheter
                                  Louise Prytz
                                  Internationell lag i väpnade konflikter
                                  Louise Prytz
                                  Veiled References
                                  Louise Prytz
                                  Miller, Benjamin kap 2
                                  Louise Prytz
                                  Managing crises
                                  Louise Prytz
                                  Identity as a Variable
                                  Louise Prytz
                                  Realism (international relations)
                                  shirinros
                                  Sveriges politiska system kap 1-5
                                  Louise Prytz
                                  EU:s politiska system 6 - 10
                                  Louise Prytz