EU:s politiska system 6 - 10

Louise Prytz
Note by Louise Prytz, updated more than 1 year ago
Louise Prytz
Created by Louise Prytz over 7 years ago
667
0

Description

Jonas Tallberg

Resource summary

Page 1

Europaparlamentet

Har de mest omedelbara demokratiska banden till invånarna inom EU. DirektvaldKan jämföras med nationella parlament (riksdagen) men har inte lika stor makt. Påverkas av sitt land, sitt parti och för EU:s bästa.

Sammansättning och organisation Har tre olika ställen att vara på (Miljöförstöring och tidsödande much?!?!) Europaparlamentarikerna Väljs i allmänna och direkta val vart femte år. Platserna är fördelade på befolkningsmängd men begränsas till 751. Partier och politiska grupper Viktigaste tillhörigheten är den politiska tillhörigheten inte medlemsstaten. Partiernas medlemmar är nationella politiska partier med liknande ideologisk inriktning. Grupperna består av individuella parlamentariker från de nationella partierna. Viktiga för att få ihop majoritet eller en tillräckligt stor minoritet för att blockera. Arbetsformer Ansvaret har talmannen och 14 vice talmän, presidiet. 20 ständiga utskott som bereder kommissionens betänkande vid beslutsfattning om ny lag. Servas av ett generalsekretariat.

Funktioner och inflytande Medverka i lagstiftningsärenden Besluta om den gemensamma budgeten Kontrollera den verkställande makten LagstiftningSamtyckesproceduren gav parlamentet möjlighet till veto i frågor om nya medlemsstaters anslutande. Kan komma med idéer om ny lagstiftning till kommissionen.Utformandet av det årliga lagstiftningsprogrammet. BudgetorganKan förkasta budgeten som helhet. ÖvervakareMekanism för att hålla kommissionen i schack. Parlamentet måste godkänna kommissionens ordförande och kommissionskollegiet. Kan avsätta hela kommissionen på grund av misstroende. (parlamentarism) Utfrågningar och granskningar.

Ministerrådet

ÖversiktMedlemsregeringarnas fäste i EU:s politiska system.Högsta beslutande organet och den främsta lagstiftande makten. Centrum för beslutsfattande.

SammansättningMinistrarna En företrädare från varje medlemsstat på ministernivå. Befogenhet att fatta bindande beslut för regeringens räkning. Olika ministrar beroende på vilken fråga som behandlas. Ordförande från medlemsländerna i 6 månader. Kommittéer och arbetsgrupper Förbereder ärenden. Coreper, ständiga representanter. Betydlig del av besluten fattas redan här. RådssekretariatetStödfunktion till allt som sker i rådet. FörhandlingarMinisterrådet ett förhandlingsmaskineri. Förhandlingar mellan de andra EU-institutionerna inom ramen för lagstiftningsprocessen. Mellan medlemsstaterna i rådet. Få fram rådets position i förhållande till de andra institutionerna. Mellan de nationella representanterna i Bryssel och de politiskt ansvariga på hemmaplan.

Funktioner och inflytande LagstiftareStöd i parlamentet.Budgetens intäkt. SamordnareAv EU:s politik.VerkställandeUpprättandet av riktlinjer och mål som syftar till genomförandet av den gemensamma politiken på olika sakområden. Inte bindande, riktlinjer. Störst inom ekonomiska och utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Europeiska rådet

ÖversiktSamlar medlemsstaternas stats- eller regeringschefer. EU:s högsta organ. 

Sammansättning och organisationFick formell status i Lissabonfördraget, innan var det bara en vana för stats- eller regeringscheferna att träffas och diskutera. Stats- och regeringschefernas organ Består av stats- eller regeringscheferna samt kommissionens ordförande.  Assisteras av utrikesministrar.  Ordföranden sitter 2,5 år med möjlighet till förlängning 2,5 år. Existerar egentligen bara under mötena.  Anger den politiska inriktningen (riktlinjer) som kommissionen sedan ofta tar initiativ till lagstiftning om.  Möten Slutsatserna från mötena är det enda som utfärdas och är offentligt. Allt annat är stängt för allmänheten.  Fyra officiella gånger om året. Det mesta förhandlas färdigt i förberedelseperioden innan mötena. 

Funktioner och inflytandeUppgifter: Institutionell utveckling Politisk samordning Avgörande kompromisser - om ministerrådet inte kan komma överens, politiskt känsliga frågor Ger möjlighet att styra inriktningen på samarbetets utveckling inom olika politikområden. Specifika beslutsbefogenheter inom utrikes- och säkerhetspolitiken och den ekonomiska politiken genom att samordna och anta riktlinjer.

EU-domstolen + andra EU-institutioner

ÖversiktSlutliga garanten för att beslut i EU blir verklighet. Tolkar EU-rätten. Oberoende institution. Bevaka konstitutionen och balansera den lagstiftande och den verkställande makten. Står över nationella lagar

Sammansättning och organisationDomarna och generaladvokaterna27 domare och 8 generaladvokater (6 år).I praktiken föreslår varje medlemsland varsin kandidat men inget krav. Ordförande på tre år. Generaladvokat föreslår hur domarna ska döma (varför då?!) Arbetsformer Domstolens insamlande av material och information. Offentlig utfrågning. Generaladvokaten utreder och bedömer ärendet och presenterar sina slutsatser för domarna. Domarna förbereder och avlägger sitt beslut. FörstainstansrättenEn del av domstolen men till för att underlätta.Beslut kan överklagas till domstolen. 27 domare.

Funktioner och inflytande Tolka fördragen och EU-rätten. (Fylla i ramfördragen) Döma i rättstvister mellan medlemsstater, institutioner och individer. Ofta handlar det om den inre marknaden, miljö och jordbruk. 

Ekonomiska och sociala kommitténForum för de funktionella intressena i EU, t.ex. de ekonomiska och sociala intressegrupperna. Arbetsgivare, arbetstagare och övriga intressegrupper. Rådgivande organ i lagstiftningsprocessen. 

RegionkommitténRegionerna i länderna fick en allt mer betydande roll inom EU. Rådgivande organ i lagstiftningsprocessen. 

Europeiska revisionsrättenOpartiska, EU:s bästaÖvervaka finanser

Europeiska ombudsmannenTillsätts av parlamentet (5 år)Utreder klagomål från medborgare. 

Europeiska centralbanken (ECB)Gemensam centralbank för de medlemsländer med Euro.Cheferna för de nationella centralbankerna. Penningpolitik

Europeiska investeringsbankenFinansinstitution och bank. Finansministrarna. Underlätta lån till projekt som gynnar EU:s målsättningar. Inte gå i vinst. 

Byråer och centraDecentraliserade organ upprättade för att minska arbetsbördan för institutionerna, främst kommissionen.

Ett politiskt system i förändring

Demokratin EU:s institutionella uppbyggnad förknippad med vissa demokratiska brister.  Utvecklat mer statslika drag och i det steget, från nationell bestämmelse till den europeiska nivån, har förutsättningarna för deltagande, representation och ansvarsutkrävande förändrats.  Den enda direktvalda institutionen är också den svagaste i lagstiftningstriangeln. (Europaparlamentet) Slutenhet och begränsad insyn.  Medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar försvagas i takt med att EU blir allt mer övernationellt. 

LegitimitetenFolkomröstningar visar på en skepsis och tvekan inför fördjupad integration. 

EffektivitetenSvårt med så många medlemsländer. (kommissionen)

Tre modeller för framtidenDebatt mellan de som vill ha ett mellanstatligt EU och de som vill ha ett mer överstatligt EU.  Reducera det demokratiska underskottet genom återgång till strikt mellanstatligt samarbete. En konfederation där de övernationella institutionerna avskaffas eller försvagas kraftigt.  Utveckla EU till en fullblodsdemokrati på europeisk nivå genom federalisering. Inrätta ett parlament med två kammare.  Förståelse att ingen av de två ovanstående idag är möjliga eller önskvärda men att dagens komplexa flernivådemokrati erbjuder ett komplement.

Efter Lissabonfördraget EU får inte agera på områden där målet inte kan uppnås av medlemsstaterna själva.  Europaparlamentets makt förstärks genom lagstiftningsbeslut tillsammans med ministerrådet.  Ökad öppenhet i beslutsfattandet. Medborgarinitiativ, minst en miljon medborgare bakom. Tydliggör EU:s befogenheter, exklusiv, delad och samordnande.  Lagstiftningssystemet förenklas, kvalificerad majoritet.  Europaparlamentet max 751 ledamöter.

Show full summary Hide full summary

Similar

European Union Quiz
Sarah Egan
U1: LO1 - LEVELS OF GOVERNMENT UK
jay gorton
Comparative politics
Louise Prytz
Part A European Union Law
B. Kareem
International Institutions - The EU
Annie May Jackson
International Institutions - The EU and Democratic Deficit
Annie May Jackson
THE EUROPEAN UNION (EU)
Annie May Jackson
How the European Union Works
Sarah Egan
Shapiro och Clark
Louise Prytz
Alvesson (2013) Organisation och ledning
Louise Prytz
Feminism
Louise Prytz