Direktekrav

pafw2686
Mind Map by pafw2686, updated more than 1 year ago
pafw2686
Created by pafw2686 over 5 years ago
16
0

Description

hvem kan bli møtt med misligholdbeføyelser.
Tags

Resource summary

Direktekrav

Annotations:

  • krav fra kreditor mot debitor, som kreditor retter mot debitors kontraktsforgjengere.  Aktuelt dersom misligholdet kan føres tilbake til debitors tidligere kontrahent. 
  • Aktuelt dersom midligholdet kan føres tilbake til debitors tidligere kontrahent. 
1 grunnlaget for direktekrav
1.1 Deliktsbaserte
1.1.1 voldt kreditor skade
1.2 tredjemannsløfte
1.2.1 påtar seg på vegne av debitot å utføre oppgave for kreditor
1.3 berikelsesbaserte
1.3.1 negotorium gestio.

Annotations:

  • Usikker rettstilstand.  beror på en konkret rimelighetsbetraktning.
1.4 kontraksbaserte
1.4.1 Lovfestet
1.4.1.1 subrogasjonsmodellen

Annotations:

  • cessio legis.  kreditor trer inn i debitors krav.  beror på kun en mangelsvurdering Åpner for berikelse av kreditor og er rettsteknisk bra. 
1.4.1.1.1 kjl. § 84. Hovedregel.
1.4.1.1.2 avhl. § 4-16
1.4.1.1.3 modellvalget avgjøres ved bruken av ordet "sitt"
1.4.1.2 Springende regress

Annotations:

  • kravene smelter sammen. dobbeltbegrenset. forutsetter 2 separate mangelsvurderinger. 
1.4.1.2.1 fkjl. § 35
1.4.1.2.2 hvtjl. § 27
1.4.1.2.3 buofl. § 37
1.4.2 Ulovfestet
1.4.2.1 Rt. 1998 s. 656

Annotations:

  • finnes ingen generell ulovfestet regel. Hr likevel gitt medhold. 
1.4.2.1.1 usikker rettstilstand
1.4.2.1.1.1 tilkjennes adgang?
1.4.2.1.1.1.1 beror på en konkret vurdering.
1.4.2.1.1.1.1.1 har kreditor legitimt behov for å fremme krav?
1.4.2.1.1.1.1.2 har det tidligere leddet et legitimt behov for å slippe?
1.4.2.1.1.1.1.3 vurderingen beror på hensynene.
2 Hensyn
2.1 For direktekrav:

Annotations:

  • Hensyn for:  - kreditor - dekningsmuligheter - ekstra skyldner - kreditor bedre rustet enn debitor - rettsteknisk bra
2.1.1 Aktuelt dersom kreditor:

Annotations:

  • 1. ikke er søkegod 2. ikke eksisterer 3. er utilgjengelig
2.2 Mot direktekrav:

Annotations:

  • Hensyn til  - det tidligere leddet - ingen kontrakt dem imellom - forstyrrende i kontraktsforholdet mellom debitor og tidligere ledd - dersom K gjør kravet gjeldende, mister D denne retten. 
2.2.1 bryter med grunntanken om at en avtale bare har virkning mellom partene.
3 gjelder kun mangler, da selger er ansvarlig for forsinkelse. forsinkelse hos tidligere ledd er omfattet av kontrollansvaret.
Show full summary Hide full summary

Similar

Organic Chemistry
Ella Wolf
Chemistry Quiz General -3
lauren_johncock
An Inspector Calls - Themes
mhancoc3
An Inspector calls Themes
anya14
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
Repaso de Revalida Enfermeria 2015
Francisco Rivera
1PR101 1.test - 3. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong
Making the Most of GoConqr Flashcards
Sarah Egan
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Joset Brito
INTERNET
Mónica Zetina