Dynamisk tingsrett

Ingvild Kvanvik
Mind Map by Ingvild Kvanvik, updated more than 1 year ago
Ingvild Kvanvik
Created by Ingvild Kvanvik about 5 years ago
30
1

Description

Mind Map on Dynamisk tingsrett, created by Ingvild Kvanvik on 02/04/2015.

Resource summary

Dynamisk tingsrett
1 Hensynene
2 Omsetningserververs stilling: ektinktivt erverv i god tro?
2.1 Fast eiendom
2.1.1 Konflikt med hjemmelsmann
2.1.1.1 Hovedregel: tgl § 27. Grunnbokens positive troverdighet
2.1.1.1.1 5 vilkår for at B kan ekstingvere
2.1.1.1.1.1 1. A har grunnbokshjemmel til den rett som overføres
2.1.1.1.1.2 2. Årsaken til at det er noe galt er at grunnboksdokumentet er ugyldig
2.1.1.1.1.3 3. Eiendommen er ervervet ved avtale (ikke kreditor)
2.1.1.1.1.4 4. B må ha tinglyst sitt erverv
2.1.1.1.1.5 5. B må være i aktsom god tro (står bare god tro, den uaktsomme god tro kan ikke påberopes) på det tidspunkt han tinglyser.
2.1.1.1.2 Unntak?
2.1.1.1.2.1 A's hjemmelsdokument er utiktig innført
2.1.1.1.2.1.1 Hovedregel: ikke ekstinksjon
2.1.1.1.2.1.1.1 Men: Tgl. § 25, jf § 35c
2.1.1.1.2.2 Sterke ugyldhetsgrunner, jf. tgl. § 27 (2)
2.1.1.1.2.2.1 Unntaket kommer til anvendelse hvor H ikke har hatt mulighet til å beskytte seg. F eks grov tvang, falsk, forfalsknin, umyndig osv.
2.1.1.1.2.3 Pro forma?
2.1.1.1.2.3.1 Hovedregel: ekstinksjon
2.1.1.1.2.4 Offentligrettslig forbud
2.1.1.1.2.4.1 Argumenter for ekstinksjon
2.1.1.1.3 Ekstinksjon uten tilknytning til tinglysning? (ekstinksjon på ulovfestet grunnlag
2.1.1.1.3.1 Rt. 1986 s. 1210 Fjellhus
2.1.1.1.3.1.1 Den gode tro bygger ikke på grunnboken. Andre momenter: selger hadde nøkler til hytte, veibom, hadde kart, ankomst. I denne saken: ikke tilstrekkelig god tro, men utelukker ikke slik ekstinksjon
2.1.1.1.3.2 Rt. 1992 s. 352 Sigdal
2.1.1.1.3.2.1 Flertallet veide hytteeierenes handlinger mot grunneiers interesse. Grunneier hadde vært faktisk passiv, selv om han ikke hadde visst om grenseforholdet. Flertallet mente altså at det ikke var nødvendig at grunneier kunne klandres. Hytteeiere har opptrådt i aktsom god tro og innrettet seg. Tror det er utenkelig å få resultatet i Sigdal hvis det ikke hadde gått så lang tid. Nærliggende å heller se Sigdal som utvidende hevdsbetraktninger
2.1.1.1.3.3 Rt. 2000 s. 604 Betzy Kjelsberg
2.1.1.1.3.3.1 Gjerde er satt inn på den andres eiendom. Kan kjøperen vinne rett? Ikke grunnlag for hevd. Ikke grunnlag for ekstinksjon. Viser til Sigdal når de snakker om hevd. Ikke gjort innvesteringer. Klart ikke grunnlag for ekstinksjon. Bekrefter flertallet i Sigdal.
2.1.1.2 H-A-B
2.1.2 Konflikt med suksessor
2.1.2.1 A
2.1.2.1.1 S
2.1.2.1.2 B
2.1.2.2 Hovedregel: tgl. §§ 20, 21. Grunnbokens negative troverdighet
2.1.2.2.1 For at B skal ekstingvere må han tinglyse først i god tro. (Først i tid, best i rett)
2.1.2.2.1.1 S er avtaleerverver: Negativ troverdighet
2.1.2.2.1.1.1 Unntak: rettstekniske hensyn, tgl. § 22
2.1.2.2.1.2 S er ekspropriant, odelsløser, tvangsauksjonsskjøper: Negativ troverdighet (intet unntak)
2.1.2.2.1.3 S er A's kreditor
2.1.2.2.1.3.1 Utleggstaker
2.1.2.2.1.3.1.1 S må tinglyse
2.1.2.2.1.3.2 Konkursbo
2.1.2.2.1.3.2.1 S må ikke tinglyse (unntak fra negativ troverdighet
2.1.2.2.1.3.2.1.1 Tgl. § 23
2.1.2.2.1.4 S har vunnet sin rett på skifte: Negativ troverdighet (intet unntak)
2.1.2.2.1.5 S har hjemmel direkte i lov: Unntak fra negativ troverdighet, jf tgl. § 21 (2)
2.1.2.2.1.5.1 For legalpant gjelder tinglysningslovens regler, med mindre annet er særlig bestemt.
2.1.2.2.1.5.1.1 Pantel. § 6-1
2.1.2.2.1.5.1.2 Pantel. § 6-4
2.1.2.2.1.6 S bygger på hevd: Unntak fra negativ troverdighet, jf tgl. § 21 (2)
2.2 Løsøre
2.2.1 Løsøre undergitt realregistrering
2.2.1.1 Se "Fast eiendom"
2.2.2 Konflikt med suksessor
2.2.2.1 Ikke-realregistrerbart løsøre
2.2.2.1.1 5 vilkår for at B skal ekstingvere, jf godtrol. § 1
2.2.2.1.1.1 1. B må være avtaleerverver
2.2.2.1.1.2 2. Avhenderen må sitte med tingen
2.2.2.1.1.3 3. Tingen må overleveres til B
2.2.2.1.1.4 4. B må være i aktsom god tro ved overlevering
2.2.2.1.1.5 5. B må yte vederlag
2.2.3 Konflikt med hjemmelsmann
2.3 B= avtaleerverver
2.4 B kan ekstingvere når han er i aktsom god tro.
3 Kreditorens stilling: beslagsrett
3.1 B= kreditor
Show full summary Hide full summary

Similar

Romeo and Juliet: Act by Act
PatrickNoonan
Geometry Formulas (Perimeters)
PatrickNoonan
German GCSE Vocab
naomisargent
GCSE Maths Notes: Averages
Andrea Leyden
How Parliament Makes Laws
harryloftus505
The Cold War: An Overview_2
Andrea Leyden
Input, output and storage devices
Mr A Esch
Poppies - Jane Weir
Jessica Phillips
Electrolysis
lisawinkler10
GCSE REVISION TIMETABLE
nimraa422
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa