මූලාශ්‍ර වර්ගීකරණය

Shakya rathnayaka
Mind Map by Shakya rathnayaka, updated more than 1 year ago
243
0
0

Description

Mind Map on මූලාශ්‍ර වර්ගීකරණය , created by Shakya rathnayaka on 23/06/2017.
Tags

Resource summary

මූලාශ්‍ර වර්ගීකරණය
1 සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර
1.1 දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර
1.1.1 දීප වංශය
1.1.2 මහ වංශය
1.1.3 සංදේශ කාව්‍ය
1.1.3.1 මයුර,තිසර,සැලළිහිණි .
1.1.4 ප්‍රශස්ති කාව්‍ය .
1.1.4.1 පැරකුම්බා සිරිත
1.1.5 හටන් කාව්‍ය
1.1.5.1 සීතාවක සටන,කොන්ස්තන්තීනූ සටන,ඉංග්‍රීසි හටන
1.2 විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර
1.2.1 චීන මූලාශ්‍රය
1.2.1.1 පාහියන් හිමියන්ගේ දේශාටන වාර්තාව
1.2.2 අරාබි මූලාශ්‍රය
1.2.2.1 ඉබන් බතුනාගේ දේශාටන වාර්තාව
1.2.3 පෘතුගීසි මූලාශ්‍රය
1.2.3.1 රිබෙයිරෝගේ ලංකා ඉතිහාසය
1.2.4 ඕලන්ද මූලාශ්‍රය
1.2.4.1 බැල්ඩියස්ගේ ලංකා පුරාවෘත්තය
1.2.5 ඉංග්‍රීසි මූලාශ්‍රය
1.2.5.1 රොබට් නොක්ස්ගේ එදා හෙළදිව
2 පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර
2.1 අභිලේඛන
2.2 සෙල්ලිපි
2.3 කාසි
2.4 පුරාණ නටබුන්
2.5 චිත්‍ර මූර්ති හා පුරාවස්තු
Show full summary Hide full summary

Suggestions

History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Weimar Revision
Tom Mitchell
Conferences of the Cold War
Alina A
Using GoConqr to study History
Sarah Egan
Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
Britain and World War 2
Sarah Egan
Bay of Pigs Invasion : April 1961
Alina A
The Berlin Crisis
Alina A
Germany 1918-39
Cam Burke
History- Medicine through time key figures
gemma.bell