Miller, Benjamin kap 2

Louise Prytz
Note by Louise Prytz, updated more than 1 year ago
Louise Prytz
Created by Louise Prytz almost 6 years ago
4
0

Description

States, Nations, and the Great Powers - The Sources of Regional War and Peace

Resource summary

Page 1

A theory of regional war and peace De två nyckelelementen som gör en speciell grupp till en region är 1) en viss grad av geografisk närhet och 2) strategisk interaktion eller säkerhetsinterdependens. Krig och konflikt är historiskt sett oftast mellan grannländer, därför intressant att kolla på den regionala nivån. Att prata om het/varm och kall när man benämner krig och fred är ett första steg att förstå varför det är krig/fred i vissa regioner och inte i andra. De flesta använder en dikotomi mellan krig och fred men den blir för bred och oprecis för att kunna förklara fenomenen på ett tillfredsställande sätt. Hot war: Actual use of forceCold war: War is possible in the short termCold peace: War is possible but not in the short runWarm peace: - Normal peace: War is unlikely (but not unimaginable) - High-level peace: War is unthinkableSe sida 44-47 för fördjupad förklaring.

Competing theoretical perspectives Realism Internationella systemet karaktäriserat av rivalitet och tävlan mellan staterna. Fokuserar på staternas strävan efter makt och säkerhet på en internationell arena präglad av anarki. Fokuserar på stormakter som kan påverka internationella utfall, samarbetar inte utan tävlar mot varandra. Regional fred kan uppstå men är då en produkt av maktbalans än en medveten strategi för fred. The international society perspective Fokuserar på samarbete mellan staterna snarare än konflikt. Gör skillnad på system av stater och samhällen av stater. Menar att stater är medvetna om vissa internationella normer som medför en standard för hur stater ska uppföra sig gällande rättigheter och skyldigheter. Gemensamma idéer och värderingar och delade etniska koder gör det möjligt att definiera internationella lagar, utvecklandet av gemensamma institutioner och förstärkningen av känslan av delade intressen. Den globala samhället av stater fokuserar på den ojämna fördelningen av makt mellan små och stora stater. Stormakterna har speciell status och en stark röst i att lösa regionala dispyter men har även skyldigheter för att främja internationell ordning, fred och stabilitet. Regionala stater accepterar detta om stormakterna uppfyller sina skyldigheter. Samordnade stormakter eller en hegemonisk supermakt bidrar till regional fred och global säkerhet. Den regionala varianten av teorin fokuserar på ett samhälle av stater på regional nivå som också är normbaserad. Men på regional nivå samexisterar, interagerar och samarbetar stater med olika ideologi eftersom de respekterar normerna av en gemensam suverän, den territoriella integriteten av andra stater i regionen och respekt för gränser. LiberalismTransnationalism länkar individuella medborgare mellan regionala stater. I en region är staterna ideologiskt lika och har ökade transnationella relationer och kommunikation inom de ekonomiska, sociala och kulturella områdena. På regional nivå är gränserna inte heliga och det är inte endast mellanstatliga relationer som räknas. Det är hög involvering i andra staters inrikesfrågor och starka överstatliga institutioner som utmanar staternas suveränitet. På global nivå har stormakterna en stabiliserande roll. Liberala demokratiska makter spelar en viktig roll i att sprida demokrati, försvara mänskliga rättigheter och individuella friheter, konstruera liberala internationella institutioner och främja en liberal ekonomi. Liberala stormakter kan assistera formationen av liberala regionala samhällen.

Explaining regional war and peace Regional/domestic: the state-to-nation balance and liberal compatibilityHuvudfaktorn till varför det är krig eller fred i en region är stat-nationsbalansen och en mellanliggande faktor är graden av liberal kompabilitet hos de regionala staterna. Det finns två dimensioner till stat-nationsbalansen, den första är förekomsten av starka eller svaga stater. Styrkan bestäms av institutioner och resurser för att reglera politiken. Svaga stater saknar effektiva institutioner och resurser för att implementera sin politik och fullfölja sina nyckelfunktioner som stat. Saknar kontroll över våldsanvändningen och har svårt att upprätthålla lag och ordning och därmed säkerhet. Påverkar ekonomin negativt, har till exempel svårt att få in skatt och kan inte erbjuda grundläggande service till sina medborgare (elektricitet, skolgång, vatten, hälso-/sjukvård etc). Starka stater ha kontroll över våldet och har effektiva institutioner. Inga problem att få ut finansiella resurser från samhället. Den andra dimensionen är graden av överensstämmelse. Alltså hur stämmer gränserna mellan staterna och nationerna inom staterna överens? En stat-nationsobalans leder till nationalistiskt missnöje.Det finns fyra olika sorters stater:Stark + överensstämmande = Status quo staterStark + ej överensstämmande = revisionistiska staterSvag + överensstämmande = gränsstater (frontier states) Svag + ej överensstämmande = osammanhängande/misslyckade staterSe s. 58 för tabell. The intervening variable: liberal compatibilitySyftar på om alla stater, eller i alla fall de stora, är liberala, både politiskt och ekonomiskt. Det viktigaste är om de är liberala demokratier. Stabila liberala demokratier har en hög grad av samstämmighet och legitimitet. Global factors: types of great power regional involvementDet finns fyra olika typer av involvering av stormakterna; tävlan (competition, fokus på att balansera varandra för att exkludera eller förhindra andra att någon annan blir hegemon i området. Stöd från de mindra staterna i området är vikigt.), samarbete (Stormakterna går med på gemensamma mål i regionen och går med på att samarbeta för att nå dessa), dominans (det finns en stormakt/hegemon i regionen) och obundenhet/lösgörande (disengagement. Det finns ingen stormakt involverad militärt eller diplomatiskt i regionen). Stat-nationsobalans är den grundläggande orsaken till krig i regioner och stormakter kan öka eller minska risken men inte förändra den.

Propositions 1. The combined effect of great power competition or disengagement under a state-to-nation imbalance leads to a regional cold war punctuated by hot wars.Utan involvering av stormakter kommer det att vara kallt krig som ibland avbryts av hett krig. Det som avgör när detta sker är de regionala staterna själva utifrån deras cost-benefit uträkningar och även beroende på den lokala balansen. Samma sak är det om det finns flera stormakter i regionen som stöttar olika sidor i konflikten men de förekommande heta krigen kommer bli kortare. Stormakterna är inte kapabla och förmodligen inte villiga att tillsammans minska den regionala dispyten eller förhindra hett krig. Kopplas till realism.2. Great power hegemony or cooperation under a regional state-to-nation imbalance mitigates or reduces regional conflicts and thus brings about cold peace Att det bara finns en hegemon eller att stormakterna samarbetar förändrar det kalla kriget till kall fred. Kan kopplas till global society perspective om att stormakter har ett ansvar att stabilisera regionala konflikter. 3. Successful state-building and nation-building in the region are conducive to the peaceful resolution of territorial conflicts and thus lead to normal regional peace Starka och sammanhållna stater är mer troliga att ha en väldefinierad territorial identitet och större kapacitet att kontrollera revisionistiska/nationalistiska styrkor. 1) Minskande av revisionism. 2) state-building 2a) minskad makt för subnationella separatistgrupper 2b) ökad förmåga att samla in resurser från samhället. 3) Nation-building. 4. Liberal compatibility is conducive to the resolution or transcendence of state-to-nation problems and thus is likely to produce a high-level peaceTeorin om att demokratier inte går i krig mot varandra, gäller endast liberala demokratier. Hög grad av legitimitet mellan dessa länder, vill inte kriga mot varandra för regionalt ledarskap eller hegemoni.

Show full summary Hide full summary

Similar

Miller, Benjamin kap 8
Louise Prytz
3. Statsansvar
Louise Prytz
Veiled References
Louise Prytz
Managing crises
Louise Prytz
Identity as a Variable
Louise Prytz
Cognitive Psychology - Capacity and encoding
T W
Realism (international relations)
shirinros
Omissions
ameliathorn0325
Sveriges politiska system kap 1-5
Louise Prytz
EU:s politiska system 6 - 10
Louise Prytz
Think You Know Everything About the Sustainable Development Goals? Think Again!
Jean Abella