YHTEISKUNTAOPPI - KANSA JA VALTA

Paula Lindholm
Flashcards by Paula Lindholm, updated more than 1 year ago
Paula Lindholm
Created by Paula Lindholm over 5 years ago
8
0

Description

A-Level Yhteiskuntaoppi Flashcards on YHTEISKUNTAOPPI - KANSA JA VALTA, created by Paula Lindholm on 08/17/2015.

Resource summary

Question Answer
Maailmassa on 200 itsenäistä valtiota. Kuinka monessa näistä kansalaisten valtaa on rajoitettu merkittävästi? Yli sadassa
Mitä tarkoittaa, että demokratia on edustuksellista? Kansalaiset luovuttavat vaaleissa valitsemilleen edustajille valtansa.
Mikä on tärkeää poliittisen järjestelmän jatkuvuudelle? Että vallankäytön kohteet, eli kansalaiset, kokevat vallan legitiimiksi, eli oikeutetuksi.
Mikä on modernin hyvinvointivaltion merkki? Se tarjoaa jokaiselle perusturvan ja -toimeentulon, koulutuksen, terveydenhuollon, eläketurvan ja suuren joukon muita etuuksia.
MIkä on julkisuusperiaate? Kansalaisilla on oikeus saada tietoa kaikista valtion ja kuntien viranomaisten päätöksistä ja hallinnosta.
Mitä poikkeuksia on julkisuusperiaatteessa? Poikkeuksia on yksityisyydensuojan, Suomen ulkosuhteiden ja valtion turvallisuutta koskevissa asioissa.
Mitä asioita perustuslaki määrittelee? Suomen valtiomuodon, ylimpien valtionelinten (eduskunta, hallitus, presidentti) työnjaot, tehtävät ja valtaoikeudet. Myös kansalaisten perusoikeudet.
MItä tarkoittaa, että Suomi on suvereeni tasavalta? Suomi on täysivaltainen valtio. Valtiovalta kuuluu kansalle.
Mitä tarkoittaa, että Suomessa noudatetaan parlametaalista hallitustapaa? Hallituksen tulee nauttia eduskunnan enemmistön luottamusta.Koko hallitus ja sen yksittäiset jäsenet ovat poliittisesti vastuussa tomistaan eduskunnalle.
Mikä on parlamentalismin tarkoitus? Estää hallitusta toimimasta vastoin kansan valitseman eduskunnan tahtoa.
Mitä nimitystä käytetään poliittisesta järjestelmästä, jossa kansalaiset käyttävät valtaansa valitsemalla yleisissä vaaleissa edustajansa hoitamaan yhteisiä asioita? Edustukselliseksi demokratiaksi
Mitä kertoo korkea äänestysprosentti? Että kansalaiset luottavat vaikutusmahdollisuuksiinsa ja kansanvaltaisen järjestelmän perusta on vahva.
MIlloin Suomen äänestysprosentti oli huipussaan? 60- ja 70- luvuilla
Millaiset erot vaikuttavat äänestysaktiivisuuteen? Koulutetut ja hyvätuloiset äänestävät enemmän kuin kouluttamattomat ja vähätuloiset. Myös nuorten äänestysprosentti on alhainen verrattuna vaikkapa keski-ikäisiin.
Mitä argumentteja on äänestysiän alentamisen puolesta? Toisten mielestä jo 16 vuotiaat ovat kypsiä äänioikeuteen. Nuorten äänen kuuluminen politiikassa.
Mitä argumentteja on äänestysiän nostamisen puolesta? Toisten mielestä nuoret eivät ole tarpeeksi kypsiä äänioikeuteen, eivätkä tunne tarpeeksi vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta.
Milloin Suomessa on käytetty neuvoa antavaa kansanäänestystä? 1931 kieltolain kumoamisesta ja 1994 Suomen liittymisestä Euroopan unioniin.
Mikä on puolueiden tehtävä? Poliittinen aktiivisuus ja aloitteellisuus vaalien valmistelussa, ehdokasasettelussa ja vaaliohjelmien esilletuonnissa. Puolueet pyrkivät poliittiseen valtaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kansalaiset voivat luovuttaa poliittista va
Mikä merkittävä muutos tapahtui puolueiden kannatuksessa 1900- luvun loppupuolella? 1980- luvulla liikkuvien äänestäjien osuus alkoi kasvaa, kun aikasemmin äänestäjät olivat olleet hyvin puolueuskollisia.
Mistä johtui liikkuvien äänestäjien lisääntyminen? Puolueiden väliset erot alkoivat tasoittua 1980- luvulla, ja kansalaisten mahdollisuudet tehdä selkeitä valintoja eri puolueiden välillä vaikeutuivat.
Millaisia olivat Suomen ensimmäiset puolueet? Ensin olivat kielipuolueet (suomalainen puolue ja ruotsalainen puolue). Tämän jälkeen suomalainen puolue hajosi nuorsuomalaisiin ja vanhasuomalaisiin. 1900- luvun alussa syntyivät eri yhteiskunta luokkia edustavat puolueet.
Mikä taho pitää yllä puoluerekisteriä? Oikeusministeriö
Mitä ehtoja puolueen tulee täyttää? SIllä pitää olla vähintään 5000 kannattajaa, sen tulee pyrkiä vaikuttamaan valtiollisesti, ja sen sääntöjen tulee taata kansanvaltaiset (demokraattiset) periaatteet.
Mistä puolueet saavat tulonsa? Valtio maksaa puolueille puoluetukea, suhteessa niiden eduskuntapaikkojen määrään. Lisäksi ne saavat jäsenmaksutuloja ja harjoittavat varainkeruuta. Ne ottavat myös vastaan lahjoituksia.
Minkä takia puolueille maksetaan puoluetukea? Sillä ehkäistään ns. villiä rahaa, jolla voitaisiin lahjoa kansanedustajia. Lisäksi se on korvaus yhteiskunnan puolesta tehdystä työstä.
Milloin saattaa menettää äänioikeuden? Jos jää kiinni vaalivilpistä.
MIssä vaaleissa vaalipiirinä on koko maa? Tasavallan presidentin ja Euroopan parlamentin vaaleissa.
Kuinka monta vaalipiiriä Suomessa on? 15
Mitkä kaksi tekijää vaikuttavat suhteellisessa vaalitavassa? Ehdokkaan saama äänimäärä, sekä hänen puolueensa/vaaliliittonsa/yhteislistansa kokonaisäänimäärä.
Mikä on suhteellisen vaalitavan tavoite? Että eri mielipidesuunnat ja maan eri osat tulisivat kattavasti huomioiduksi.
Miksi esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa vallitsee kaksipuolue järjestelmä? Siellä käytetään enemmistövaalia, jossa kustakin vaalipiiristä valitaan vain yksi, eniten ääniä saanut puolue. Käytännössä jäljelle jäävätkaksi suurinta puoluetta, ja pienemmät eivät saa ääntään kuuluviin.
Miten vertailuluku määrittyy? Lasketaan yhteen ehdokkaan puolueen/vaaliliiton/yhteislistan koko äänimäärä. Jaetaan luku ehdokkaan sijoituksella vertailussa muihin puolueen jäseniin.
Mikä on listavaali ja miten se liittyy Suomen poliittiseen historiaan? Listavaaleissa äänestettiin pelkästään puoluetta. Puolueet asettivat ehdokkaansa listalle haluamaansa järjestykseen. Tämä oli käytössä Suomessa 1954 vuoteen asti.
Minkä takia maa jaetaan vaalipiireihin? Jotta koko maasta valittaisiin suhteellisesti asukasluvun mukaan yhtä paljon edustajia.
Mitkä tahot voivat asettaa ehdokkaita vaaleihin? Puolueet, vaaliliitot ja valitsijayhdistykset, jotka esiintyvät yhteislistana.
Kuka ei saa asettua ehdolle eduskuntavaaleissa? Oikeuskansleri, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet tai eduskunnan oikeusasiamies. Myöskään puolustusvoimien vakinaisessa palveluksessa olevat.
Mikä on Euroopan parlamentti? Euroopan parlamentti on EU:n kansanedustuselin. Jokaisesta maasta valitaan väkilukuun suhteutettu määrä eurokansanedustajia.
Ketkä saavat asettaa ehdokkaita EU vaaleissa? Puolueet ja vähintään 2000 ihmisen valitsijayhdistykset.
Milloin pidetään eduskuntavaalit? Joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina.
Milloin pidetään kuntavaalit? Joka neljäs vuosi lokakuun kolmantena sunnuntaina.
Millä perusteella määräytyy kunnanvaltuuston paikkaluku? Asukasmäärän perusteella
Mitä asioita sisältyy valtion meno- ja tulo arvioon? Valtion varojen käyttö kuten lapsilisät, kansaneläkkeet, ja muut määrärahat
Milloin eduskunta aloittaa valtiopäivät? Aina helmikuun alussa
Mitä eduskunnan avajaisistunnossa tehdään? Valitaan puhemies ja kaksi vara puhemiestä.
Mikä on puhemiesneuvosto? Eduskunnan puhemihestä, kahdesta varapuhemiehestä ja valiokuntien puheenjohtajista muodostuva neuvosto, jonka tehtävänä on johtaa valtiopäivien työskentelyä ja hoitaa eduskunnan omaa hallintoa
Kuinka monta kertaa viikossa pidetään täysistunto? Kaksi kertaa viikossa
Mikä on eduskuntaryhmä? Yhteistyötä tekevien kansanedustajien ryhmä, yleensä samasta puolueesta. Käytäntö on epävirallinen.
Mikä rooli on eduskuntaryhmien ryhmänjohtajilla? He ovat vaikutusvaltaisia poliitikkoja joiden kesken sovitaan politiikan keskeisistä linja- ja periaatekysymyksistä.
Mitä ovat valiokunnat? Valiokunnissa kansanedustajat valmistelevat täysistunnoissa käsiteltäviä asioita asiantuntioita apuna käyttäen. Pysyviä valiokuntia on 16 ja niillä jokaisella on oma vastuualueensa.
Mikä valiokunta käsittelee EU asioita? Suuri valiokunta
Mikä tekemistä suurella valiokunnalla on hallituksen kanssa? Se valvoo eduskunnan puolesta hallituksen toimintaa EU:n ministerineuvostossa ja voi ottaa kantaa siihen, millaisia kannanottoja Suomi esittää EU:ssa.
Kenellä on oikeus tehdä lakialoitteita? Hallitus, yksittäiset kansanedustajat ( tai sata kansanedustajaa jolloin käsitellään samassa järjestyksessä kuin hallituksen esitys) , vähintään 50 000 ihmistä kansalaisaloitteessa.
Miten lakeja säädetään? Ensin käydään lähetekeskustelu täysistunnossa, jossa kansanedustajat voivat ottaa kantaa lain sisältöön. Laki siirtyy sitten sopivan valiokunnan käsiteltäväksi ja hiottavaksi. Sitten laki tuodaan vielä kahdesti täysistuntoon.
Mitkä kaksi tapaa on muuttaa perustuslakia? Joko laki jää lepäämään seuraaviin valtiopäiviin tai se julistetaan kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä.
Mitä ovat ministerivaliokunnat? Ne ovat valiokuntia jotka muodostuvat hallituksen ministereistä, ja joissa valmistellaan tärkeitä asioita.
Mikä on yleisistunto? Hallituksen istunto joka pidetään pääministerin johdolla. Asiat siihen valmistellaan usein iltakoulussa.
Missä istunnossa presidentti vahvistaa lakeja ja tekee virkanimityksiä? Presidentin esittelyssä.
Kuka valvoo hallituksen päätöksenteon laillisuutta? Oikeuskansleri, koka osallistuu valtioneuvoston istuntoihin.
Mitä eroa on Suomen ja Ruotsin hallitusohjelmien julkistamisessa? Ruotsissa hallitusohjelmat julkistetaan jo vaalien aikana etukäteen, sillä puolueet ovat keskittyneet kahteen leiriin. Suomessa köydään vaalien jälkeen hallitusneuvotteluja.
Mitä on parlamentaalinen vastuu? Hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta.
Miten hallituksen luottamusta voidaan mitata? Eduskunnassa tehtävällä välikysymyksellä (20 kansanedustajan allekirjoitus) , tai hallituksen tiedonannon käsittelyn yhteydessä äänestettäessä.
Minkä takia hallituksen kaataminen välikysymyksellä on lähes mahdotonta? Sillä suomessa toimii enemmistöhallitus.
Mitä ovat hallituksen selonteot? Eduskunnalle annettavia selvityksiö linjakysymyksistä . Eduskunta äänestää voiko hallitus toimia kyseisellä tavalla. Eroaa tiedonannosta jossa voidaan äänestää epäluottamus.
Mitä tapahtuu jos ministeri tai oikeuskansleri syyllistyy rikokseen? Asia viedään valtakunnanoikeiteen.
Mitä tapahtuu kun hallitus eroaa? Pääministerin on annettava presidentille eropyyntö. Hallituksen erottua se jatkaa toimitusministeristönä kunnes uusi hallitus nimetään.
Mikä on EU asetus? Asetus tulee voimaan sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa ilman niiden omaa päätöstä. Kaikki ristiriitaiset lait on kumottava.
Mikä on EU direktiivi? Direktiivi velvoittaa tietyn jäsenmaan muuttamaan lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi kolmen vuoden sisällä.
Mikä on EU päätös? EU:n yleinen määräys joilla täydennetään asetuksia ja direktiivejä.
Show full summary Hide full summary

Similar

7th Grade Global History Pre-Assessment
Selam H
Indentured Servants Vs. Slaves
Selam H
American Independence | Vocabulary Words
Selam H
The Constitution and Bill of Rights
Niat Habtemariam
Creating the Constitution
Selam H
Crusades, Trade, & the Plague
Selam H
Native American Tribes & Cultures
Selam H
Colonizing North America
Selam H
Mapping a Community
Kyle Summers (Mr
Social Studies - 5th Grade Reconstruction
Pisgah
Social Studies Flashcards
aurora.spates